POSTANOWIENIE NR 159/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19

w gminie Busko-Zdrój Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Katarzyna Agnieszka Jaskólska, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Łagiewniki

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1. Iwona Henryka Moczulska, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Chotelek

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk