Informacja
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r., termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmieniona uchwałą nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz dokonane na druku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 19 w godzinach pracy urzędu do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.

Ponadto należy zauważyć, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi w ww. uchwałach, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.