POSTANOWIENIE NR 78/2020
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Busko-Zdrój

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Aleksandra Małgorzata Krzemińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Busko-Zdrój

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Maria Aleksandrowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA (uzupełnienie składu), zam. Busko-Zdrój

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk