PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KIELCACH

Szanowni Państwo

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady śniegu) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizując zadania prewencyjne pragnie zwrócić uwagę na konieczność odśnieżania dachów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oznacza to, iż:

 1. Do prac na wysokości mogą być skierowani pracownicy:
  - z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prac na wysokości,
  - przeszkoleni w zakresie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy),
  - zapoznani z oceną ryzyka na danym stanowisku pracy.
 2. Stanowisko pracy musi posiadać:
  - wydzielone strefy niebezpieczne, zarówno na dachu, jak i w miejscach „zrzucania" śniegu,
  - zabezpieczenia w środki ochrony zbiorowej lub każdy pracownik musi zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej i poinstruowany o sposobie ich użytkowania.
 3. Niezbędne jest także zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych, ciepłych napojów i odpowiedniej odzieży. Stanowiska, na których powinny być one wydawane ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników.

Osoba odpowiedzialna za odśnieżanie ma obowiązek tak zorganizować pracę, aby uchronić pracowników nie tylko przed upadkiem z dachu z powodu zbytniego zbliżenia się do jego krawędzi, ale również zabezpieczyć na wypadek, gdyby dach się załamał!

W załączeniu przesyłam ulotkę szczegółowo omawiającą ww. tematykę.

Licząc na współpracę proszę o przekazanie treści niniejszej informacji kierownikom podległych jednostek.