Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2023

MARZEC

2023-03-21  nr 45

W sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Przygotujmy razem wielkanocną pisankę” adresowanego do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. 

2023-03-20  nr 44

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 3/2023 na realizację zadań publicznych. 

2023-03-20  nr 43

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-03-17  nr 42

W sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-03-17  nr 41

w sprawie odwołania Pani Barbary Guzińskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie 

2023-03-08  nr 40

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-03-03  nr 39

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. 

2023-03-02  nr 38

W sprawie zasad publikacji i aktualizacji informacji publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, udostępniania informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-03-01  nr 37

W sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 
LUTY

2023-02-23  nr 36

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2023-02-23  nr 35

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2023-02-22  nr 34

W sprawie przekazania w administrację placu zabaw o pow. 250,00 m2 wraz z ogrodzeniem, położonego przy świetlicy wiejskiej na działce nr 679, obręb 27 w miejscowości Palonki, gmina Busko-Zdrój. 

2023-02-22  nr 33

W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2023-02-20  nr 32

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zasad wykorzystywania środków transportu w celu wykonywania obowiązków służbowych. 

2023-02-20  nr 31

W sprawie przekazania sołectwu Palonki mienia komunalnego do korzystania. 

2023-02-20  nr 30

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2023 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2023-02-20  nr 29

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-02-16  nr 28

W sprawie przekazania Galerii Sztuki „Zielona” zrealizowanej w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działanie rewitalizacyjne” zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 443 obręb 06 w Busku-Zdroju. 

2023-02-10  nr 27

W sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

2023-02-07  nr 26

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko-Zdrój obejmującego rok 2022 i określenia jego zadań. 

2023-02-07  nr 25

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej. 

2023-02-07  nr 24

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2023-02-03  nr 23

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu "Buskowianin Roku 2022". 

2023-02-03  nr 22

W sprawie przeprowadzenia sprawozdawczych Zebrań Wiejskich w 2023 roku w sołectwach z terenu gminy Busko-Zdrój. 
STYCZEŃ

2023-01-30  nr 21

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-01-27  nr 20

W sprawie planu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój I półrocze 2023. 

2023-01-27  nr 19

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia w 2023 roku. 

2023-01-27  nr 18

W sprawie wprowadzenia Regulaminu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2023-01-20  nr 17

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2023 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2023-01-19  nr 16

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2023/2024. 

2023-01-19  nr 15

W sprawie przekazania budynku administracyjno – szatniowego wraz z pozostałymi elementami zrealizowanymi w ramach zadania „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap 2”, usytuowanego na działce nr ewid. gruntu 110 obręb 0010 Busko-Zdrój. 

2023-01-19  nr 14

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-01-19  nr 13

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-01-13  nr 12

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-01-12  nr 11

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2023-01-11  nr 10

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-01-11  nr 9

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-01-09  nr 8

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2023-01-05  nr 7

W sprawie przekazania parku linowego na terenie „Małpiego Gaju” w Busku-Zdroju, zlokalizowanego na działce nr 123/5, obręb nr 13 Busko-Zdrój oraz boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową o wymiarach 9,00 x18,00 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, zasypanej piaskiem kwarcowym, w miejscowości Galów – dz. nr 502 w Galowie. 

2023-01-05  nr 6

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2023-01-05  nr 5

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2023-01-05  nr 4

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2023-01-05  nr 3

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań pożytku publicznego. 

2023-01-03  nr 2

W sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. 

2023-01-02  nr 1

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r.