Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2020

LUTY

2020-02-21  nr 51

W sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 

2020-02-20  nr 50

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-02-20  nr 49

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-02-20  nr 48

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-02-18  nr 47

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. 

2020-02-17  nr 46

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 2 stanowiska: Podinspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami komunalnymi, Podinspektora ds. własnościowych, ewidencji i gospodarowania mieniem, nadzoru właścicielskiego oraz opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa. 

2020-02-17  nr 45

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2020-02-12  nr 43

W sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

2020-02-11  nr 42

W sprawie wyłączenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków Gminy Busko-Zdrój. 

2020-02-11  nr 41

W sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 

2020-02-10  nr 40

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2020-02-07  nr 39

W sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania, korzystania z karty identyfikacyjnej na potrzeby dostępu do pomieszczeń, systemu RCP (Rejestracja Czasu pracy) oraz identyfikatora służbowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2020-02-07  nr 38

W sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-02-06  nr 37

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" 

2020-02-05  nr 36

W sprawie przekazania w administrację budynku sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

2020-02-05  nr 35

W sprawie powołania członków Rady Rozwoju wchodzącej w skład Zespołu ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Buska-Zdroju do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

2020-02-05  nr 34

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku 

2020-02-04  nr 33

W sprawie przekazania w administrację siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 109 w Ruczynowie wraz z elementami stanowiącymi doposażenie istniejącego placu zabaw. 

2020-02-04  nr 15

W sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2025. 
STYCZEŃ

2020-01-31  nr 32

W sprawie przeprowadzenia sprawozdawczych Zebrań Wiejskich w 2020 roku w sołectwach z terenu gminy Busko-Zdrój. 

2020-01-31  nr 31

W sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Busko-Zdrój. 

2020-01-29  nr 29

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2020-01-29  nr 28

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-01-29  nr 27

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-01-28  nr 26

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-01-28  nr 25

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój na rok szkolny 2020/2021.  

2020-01-27  nr 24

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-01-23  nr 23

W sprawie powołania członków Zespołu Sterującego wchodzącego w skład Zespołu ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Buska-Zdroju do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

2020-01-23  nr 22

W sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Buska-Zdroju do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz określenia jego zadań. 

2020-01-23  nr 21

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 

2020-01-22  nr 20

W sprawie: planu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój. 

2020-01-22  nr 19

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko - Zdrój obejmującego rok 2019 i określenia jego zadań. 

2020-01-21  nr 18

W sprawie wydania zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku.  

2020-01-21  nr 17

W sprawie wprowadzenia arkuszy dotyczących celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury i SPZPOZ w Busku- Zdroju.  

2020-01-21  nr 16

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020r. 

2020-01-17  nr 14

W sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2020-01-17  nr 13

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku. 

2020-01-17  nr 12

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku. 

2020-01-17  nr 11

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 19.08.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2020-01-14  nr 10

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.  

2020-01-09  nr 9

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu „Buskowianin Roku 2019". 

2020-01-08  nr 8

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2020-01-08  nr 7

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem mienia komunalnego. 

2020-01-07  nr 6

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2020-01-07  nr 5

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-01-07  nr 4

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-01-07  nr 3

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2020 roku. 

2020-01-07  nr 2

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2020-01-02  nr 1

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.