Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2022

LVI - sesja z dnia 2022-12-28
GRUDZIEŃ

LVI/679/2022

W sprawie przekazania wniosku z dnia 6 grudnia 2022 roku według właściwości.   wynik z głosowania

LVI/678/2022

W sprawie przekazania wniosku z dnia 6 grudnia 2022 roku według właściwości.   wynik z głosowania

LVI/677/2022

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2022 r.   wynik z głosowania

LVI/676/2022

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do ustalania wysokości opłat za korzystanie z mienia Gminy Busko-Zdrój na potrzeby telekomunikacyjne.   wynik z głosowania

LVI/675/2022

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2023 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVI/674/2022

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.   wynik z głosowania

LVI/673/2022

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LVI/672/2022

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LVI/671/2022

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LVI/670/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LVI/669/2022

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVI/668/2022

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku- Zdroju na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVI/667/2022

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVI/666/2022

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVI/665/2022

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVI/664/2022

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko -Zdrój na lata 2023-2040.   wynik z głosowania

LVI/663/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania
LV - sesja z dnia 2022-12-05
GRUDZIEŃ

LV/662/2022

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.   wynik z głosowania

LV/661/2022

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  (rozstrzygnięcie RIO) wynik z głosowania
LIV - sesja z dnia 2022-11-24
LISTOPAD

LIV/660/2022

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIV/659/2022

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Ł.N. z dnia 30 września 2022 roku.   wynik z głosowania

LIV/658/2022

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  (rozstrzygnięcie RIO) wynik z głosowania

LIV/657/2022

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.  (rozstrzygnięcie RIO) wynik z głosowania

LIV/656/2022

W sprawie określenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIV/655/2022

W sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.   wynik z głosowania

LIV/654/2022

W sprawie ustanowienia nagrody - tytułu "Buskowianin Roku".   wynik z głosowania

LIV/653/2022

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/233/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LIV/652/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/566/2022 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój.   wynik z głosowania

LIV/651/2022

W sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.   wynik z głosowania

LIV/650/2022

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LIV/649/2022

W sprawie zmiany uchwały nr L/613/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.   wynik z głosowania

LIV/648/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku.   wynik z głosowania

LIV/647/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LIV/646/2022

W sprawie opłaty targowej.   wynik z głosowania

LIV/645/2022

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIV/644/2022

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok.   wynik z głosowania

LIV/643/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

LIV/642/2022

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040.   wynik z głosowania
LIII - sesja z dnia 2022-10-20
PAŹDZIERNIK

LIII/641/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko-Zdrój z Gminą Solec-Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów a Gminą Wiślica.   wynik z głosowania

LIII/640/2022

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LIII/639/2022

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LIII/638/2022

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LIII/637/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

LIII/636/2022

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022 – 2040.   wynik z głosowania
LII - sesja z dnia 2022-09-30
WRZESIEŃ

LII/635/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

LII/634/2022

W sprawie przekazania według właściwości.   wynik z głosowania

LII/633/2022

W sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 września 2022 r.   wynik z głosowania

LII/632/2022

W sprawie przekazania wniosku według właściwości.   wynik z głosowania

LII/631/2022

W sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 sierpnia 2022 r.   wynik z głosowania
LI - sesja z dnia 2022-09-15
WRZESIEŃ

LI/630/2022

W sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.   wynik z głosowania

LI/629/2022

W sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi z dnia 18 maja 2022r.   wynik z głosowania

LI/628/2022

W sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 sierpnia 2022 r..   wynik z głosowania

LI/627/2022

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana XY z dnia 11 sierpnia 2022 roku.   wynik z głosowania

LI/626/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Dobrowoda.   wynik z głosowania

LI/625/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Las Winiarski.   wynik z głosowania

LI/624/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Janina.   wynik z głosowania

LI/623/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Służów.   wynik z głosowania

LI/622/2022

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

LI/621/2022

W sprawie zasad i trybu korzystania z toru rowerowego, zlokalizowanego na terenach zielonych położonych między os. Kościuszki i os. Pułaskiego w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LI/620/2022

W sprawie zasad i trybu korzystania z Parku Linowego "Małpi Gaj", zlokalizowanego przy ul. Rokosza w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LI/619/2022

W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   wynik z głosowania

LI/618/2022

W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LI/617/2022

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/501/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Buska Karta Seniora.   wynik z głosowania

LI/616/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LI/615/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

LI/614/2022

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022 – 2040.   wynik z głosowania
L - sesja z dnia 2022-08-26
SIERPIEŃ

L/613/2022

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

L/612/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/593/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Radzanów.   wynik z głosowania

L/611/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/592/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Baranów.   wynik z głosowania

L/610/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/591/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Kołaczkowice.   wynik z głosowania

L/609/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/590/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Chotelek.   wynik z głosowania

L/608/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/589/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Las Winiarski.   wynik z głosowania

L/607/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/588/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Młyny.   wynik z głosowania

L/606/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/587/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Palonki.   wynik z głosowania

L/605/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/586/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

L/604/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/585/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Szaniec.   wynik z głosowania

L/603/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/584/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Zbludowice.   wynik z głosowania

L/602/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/583/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Żerniki Górne.   wynik z głosowania

L/601/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/574/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Kawczyce.   wynik z głosowania
XLIX - sesja z dnia 2022-08-05
SIERPIEŃ

XLIX/600/2022

W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLIX/599/2022

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.   wynik z głosowania

XLIX/598/2022

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLIX/597/2022

W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej stawek czynszu za mieszkania socjalne.   wynik z głosowania

XLIX/596/2022

W sprawie rozpatrzenia petycji Pani XY z dnia 27 czerwca 2022r.   wynik z głosowania

XLIX/595/2022

W sprawie przekazania wniosku z dnia 27 czerwca 2022 roku według właściwości.   wynik z głosowania

XLIX/594/2022

W sprawie przekazania wniosku o unormowanie ruchu na ul. Bajkowej i ul. Słonecznej w Busku-Zdroju według właściwości.   wynik z głosowania

XLIX/593/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Radzanów. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/592/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Baranów. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/591/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Kołaczkowice. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/590/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Chotelek. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/589/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Las Winiarski. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/588/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Młyny. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/587/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Palonki. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/586/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/585/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Szaniec. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/584/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Zbludowice. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/583/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie gminy Busko-Zdrój w miejscowości Żerniki Górne. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIX/582/2022

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym.   wynik z głosowania

XLIX/581/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania
XLVIII - sesja z dnia 2022-06-23
CZERWIEC

XLVIII/580/2022

W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLVIII/579/2022

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.   wynik z głosowania

XLVIII/578/2022

W sprawie przekazania wniosku z dnia 31 maja 2022r. według właściwości.   wynik z głosowania

XLVIII/577/2022

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLVIII/576/2022

W sprawie ustanowienia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.   wynik z głosowania

XLVIII/575/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku.   wynik z głosowania

XLVIII/574/2022

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Kawczyce. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLVIII/573/2022

W sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną.   wynik z głosowania

XLVIII/572/2022

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

XLVIII/571/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XLVIII/570/2022

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XLVIII/569/2022

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Busko-Zdrój na rok szkolny 2022/2023. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLVIII/568/2022

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2021.   wynik z głosowania

XLVIII/567/2022

W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko - Zdrój jest organem prowadzącym.   wynik z głosowania

XLVIII/566/2022

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLVIII/565/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLVIII/564/2022

Sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040.   wynik z głosowania

XLVIII/563/2022

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.   wynik z głosowania

XLVIII/562/2022

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2021 rok.   wynik z głosowania

XLVIII/561/2022

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania.   wynik z głosowania
XLVII - sesja z dnia 2022-05-26
MAJ

XLVII/560/2022

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLVII/559/2022

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 kwietnia 2022r.   wynik z głosowania

XLVII/558/2022

W sprawie przekazania wniosku według właściwości.   wynik z głosowania

XLVII/557/2022

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XLVII/556/2022

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLVII/555/2022

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP z gminy Busko-Zdrój, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.   wynik z głosowania

XLVII/554/2022

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu.   wynik z głosowania

XLVII/553/2022

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XLVII/552/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLVII/551/2022

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022 – 2040.   wynik z głosowania
XLVI - sesja z dnia 2022-04-28
KWIECIEŃ

XLVI/550/2022

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej miasta partnerskiego Chmielnik w Ukrainie.   wynik z głosowania

XLVI/549/2022

W sprawie przekazania skargi według właściwości.   wynik z głosowania

XLVI/548/2022

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2022r.   wynik z głosowania

XLVI/547/2022

W sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLVI/546/2022

W sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLVI/545/2022

W sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLVI/544/2022

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLVI/543/2022

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XLVI/542/2022

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów.   wynik z głosowania

XLVI/541/2022

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2022 oraz określenia sezonu kąpielowego.   wynik z głosowania

XLVI/540/2022

W sprawie zmiany "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju" wprowadzonego uchwałą nr XXXVII/439/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r.   wynik z głosowania

XLVI/539/2022

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

XLVI/538/2022

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości komunalnej na rzecz Gminy Busko - Zdrój.   wynik z głosowania

XLVI/537/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XLVI/536/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLVI/535/2022

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022 – 2040.   wynik z głosowania
XLV - sesja z dnia 2022-04-07
KWIECIEŃ

XLV/534/2022

W sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Busko-Zdrój na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.   wynik z głosowania

XLV/533/2022

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.   wynik z głosowania

XLV/532/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania
XLIV - sesja z dnia 2022-03-17
MARZEC

XLIV/531/2022

W sprawie umorzenia postępowania skargowego.   wynik z głosowania

XLIV/530/2022

W sprawie ustanowienia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIV/529/2022

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLIV/528/2022

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok".   wynik z głosowania

XLIV/527/2022

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2022-2026.   wynik z głosowania

XLIV/526/2022

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   wynik z głosowania

XLIV/525/2022

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLIV/524/2022

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLIV/523/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLIV/522/2022

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040.   wynik z głosowania
XLIII - sesja z dnia 2022-03-07
MARZEC

XLIII/521/2022

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Chmielnik w Ukrainie.   wynik z głosowania
XLII - sesja z dnia 2022-02-10
LUTY

XLII/520/2022

W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLII/519/2022

W sprawie przekazania wniosku według właściwości.   wynik z głosowania

XLII/518/2022

W sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XLII/517/2022

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.   wynik z głosowania

XLII/516/2022

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XLII/515/2022

W sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju i nadania mu statutu.   wynik z głosowania

XLII/514/2022

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Busko-Zdrój na lata 2022 – 2026.   wynik z głosowania

XLII/513/2022

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   wynik z głosowania

XLII/512/2022

W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu handlu.   wynik z głosowania

XLII/511/2022

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XLII/510/2022

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XLII/509/2022

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/478/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLII/508/2022

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XLII/507/2022

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.   wynik z głosowania

XLII/506/2022

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

XLII/505/2022

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLII/504/2022

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022–2040.   wynik z głosowania