Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2020

XXX - sesja z dnia 2020-12-29
GRUDZIEŃ

XXX/351/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 października 2020r.   wynik z głosowania

XXX/350/2020

W sprawie zamiany nieruchomości położonych w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXX/349/2020

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXX/348/2020

W sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Busko-Zdrój na lata 2021-2025.   wynik z głosowania

XXX/347/2020

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.   wynik z głosowania

XXX/346/2020

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXX/345/2020

W sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXX/344/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku.   wynik z głosowania

XXX/343/2020

W sprawie zmiany uchwały nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.   wynik z głosowania

XXX/342/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej nr 248/2 położonej w Siesławicach.   wynik z głosowania

XXX/341/2020

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXX/340/2020

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXX/339/2020

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXX/338/2020

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXX/337/2020

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXX/336/2020

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXX/335/2020

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040.   wynik z głosowania

XXX/334/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania
XXIX - sesja z dnia 2020-12-11
GRUDZIEŃ

XXIX/333/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania

XXIX/332/2020

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania
XXVIII - sesja z dnia 2020-11-26
LISTOPAD

XXVIII/331/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020 – 2040.   wynik z głosowania

XXVIII/330/2020

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/193/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2020 rok.   wynik z głosowania

XXVIII/329/2020

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXVIII/328/2020

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXVIII/327/2020

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXVIII/326/2020

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2) na działkach o nr ewid. gr. 356/1 i 359 położonych w obrębie 9 przy ulicy Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXVIII/325/2020

W sprawie utraty mocy obowiązywania Uchwały Nr XXIX/406/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.05.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świetokrzyskiego poprzez coroczne bieżące utrzymanie chodnika wybudowanego w ramach zadania realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie pn. "Przebudowa DW 973 Busko - Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika".   wynik z głosowania

XXVIII/324/2020

W sprawie ustalenia stawek za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których Gmina Busko-Zdrój jest właścicielem lub zarządzającym.   wynik z głosowania

XXVIII/323/2020

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXVIII/322/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania
XXVII - sesja z dnia 2020-10-22
PAŹDZIERNIK

XXVII/321/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 sierpnia 2020 roku w przedmiocie komunalizacji mienia.   wynik z głosowania

XXVII/320/2020

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXVII/319/2020

W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXVII/318/2020

W sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach ew. nr 238/1, 238/3, 238/4, 238/6, 239/1, 239/3, 239/4, 239/6, 240 położonych w obrębie 12 przy ul. Młyńskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXVII/317/2020

W sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku - Zdroju zadania własnego Gminy Busko-Zdrój w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).   wynik z głosowania

XXVII/316/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Widuchowie.   wynik z głosowania

XXVII/315/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XXVII/314/2020

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego nieruchomości położonej w Busku Zdroju obręb 09 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22/5.   wynik z głosowania

XXVII/313/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania

XXVII/312/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020 – 2040.   wynik z głosowania
XXVI - sesja z dnia 2020-10-07
PAŹDZIERNIK

XXVI/311/2020

W sprawie przekazania skargi według właściwości.   wynik z głosowania
XXV - sesja z dnia 2020-09-15
WRZESIEŃ

XXV/310/2020

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.   wynik z głosowania

XXV/309/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XXV/308/2020

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres 25 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.   wynik z głosowania

XXV/307/2020

W sprawie zamiany nieruchomości.   wynik z głosowania

XXV/306/2020

W sprawie nadania nazwy ulicy.   wynik z głosowania

XXV/305/2020

W sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Szaniec.   wynik z głosowania

XXV/304/2020

W sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019 – 2039".   wynik z głosowania

XXV/303/2020

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   wynik z głosowania

XXV/302/2020

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/272/2020 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXV/301/2020

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   wynik z głosowania

XXV/300/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania

XXV/299/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040.   wynik z głosowania
XXIV - sesja z dnia 2020-08-11
SIERPIEŃ

XXIV/298/2020

W sprawie nadania nazwy ronda.   wynik z głosowania

XXIV/297/2020

W sprawie nadania nazwy ronda.   wynik z głosowania

XXIV/296/2020

W sprawie nadania nazwy ronda.   wynik z głosowania

XXIV/295/2020

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Aktywizacja osób niesamodzielnych i opieka dzienna w środowiskowym domu samopomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.   wynik z głosowania

XXIV/294/2020

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXIV/293/2020

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXIV/292/2020

W sprawie przekazania wniosku według właściwości.   wynik z głosowania
XXIII - sesja z dnia 2020-07-14
LIPIEC

XXIII/291/2020

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXIII/290/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania

XXIII/289/2020

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid. gr. 488/6 położonej w obrębie 6 przy ul. Stefana Batorego w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXIII/288/2020

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.   wynik z głosowania

XXIII/287/2020

W sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania
XXII - sesja z dnia 2020-06-25
CZERWIEC

XXII/286/2020

W sprawie negatywnego stanowiska wobec lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej w odległości mniejszej niż 500 metrów od istniejącej zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy Busko- Zdrój.   wynik z głosowania

XXII/285/2020

W sprawie przekazania według właściwości wniosku, który wpłynął do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 16 czerwca 2020 roku.   wynik z głosowania

XXII/284/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 kwietnia 2020r. w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.   wynik z głosowania

XXII/283/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców.   wynik z głosowania

XXII/282/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców.   wynik z głosowania

XXII/281/2020

W sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXII/280/2020

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXII/279/2020

W sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju i ustalenia statutu.   wynik z głosowania

XXII/278/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2019.   wynik z głosowania

XXII/277/2020

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Busko-Zdrój na rok szkolny 2020/2021.   wynik z głosowania

XXII/276/2020

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy.   wynik z głosowania

XXII/275/2020

W sprawie rozwiązania spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LOTOS” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXII/274/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXII/273/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XXII/272/2020

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXII/271/2020

W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXII/270/2020

W sprawie opłaty targowej.   wynik z głosowania

XXII/269/2020

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.   wynik z głosowania

XXII/268/2020

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.   wynik z głosowania

XXII/267/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania

XXII/266/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020 – 2040.   wynik z głosowania

XXII/265/2020

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.   wynik z głosowania

XXII/264/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2019 rok.   wynik z głosowania

XXII/263/2020

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania.   wynik z głosowania
XXI - sesja z dnia 2020-05-21
MAJ

XXI/262/2020

W sprawie przekazania według właściwości petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2020 roku.   wynik z głosowania

XXI/261/2020

W sprawie przekazania według właściwości skargi na pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXI/260/2020

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXI/259/2020

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.   wynik z głosowania

XXI/258/2020

W sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrowodzie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie imienia "Jana Długosza".   wynik z głosowania

XXI/257/2020

W sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXI/256/2020

W sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXI/255/2020

W sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXI/254/2020

W sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXI/253/2020

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXI/252/2020

W sprawie rozwiązania związku międzygminnego pn. Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXI/251/2020

W sprawie wystąpienia Gminy Busko-Zdrój z Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXI/250/2020

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXI/249/2020

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXI/248/2020

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXI/247/2020

W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju oraz ustalania stawek i opłat cmentarnych.   wynik z głosowania

XXI/246/2020

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXI/245/2020

W sprawie zamiany nieruchomości.   wynik z głosowania

XXI/244/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Wełczu.   wynik z głosowania

XXI/243/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania
XX - sesja z dnia 2020-04-23
KWIECIEŃ

XX/242/2020

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.   wynik z głosowania

XX/241/2020

W sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.   wynik z głosowania

XX/240/2020

W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.   wynik z głosowania

XX/239/2020

W sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XX/238/2020

W sprawie zmiany Uchwały NR XVI/186/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.   wynik z głosowania

XX/237/2020

W sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/586/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XX/236/2020

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XX/235/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania
XIX - sesja z dnia 2020-03-19
MARZEC

XIX/234/2020

W sprawie rozpatrzenia wniosku.   wynik z głosowania

XIX/233/2020

W sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Busko-Zdrój do Związku Miast Polskich.   wynik z głosowania

XIX/232/2020

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2, B3, B4, B5, B6) na działkach ew. nr 50, 51/4, 49/4 położonych w obrębie 10 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XIX/231/2020

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XIX/230/2020

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok".   wynik z głosowania

XIX/229/2020

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.w sprawie targowisk i pasażu uzdrowiskowego.   wynik z głosowania

XIX/228/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Skorzowie.   wynik z głosowania

XIX/227/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Kostkach Małych.   wynik z głosowania

XIX/226/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XIX/225/2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.   wynik z głosowania

XIX/224/2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.   wynik z głosowania

XIX/223/2020

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   wynik z głosowania

XIX/222/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania

XIX/221/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2020 – 2040.   wynik z głosowania
XVIII - sesja z dnia 2020-02-13
LUTY

XVIII/220/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.   wynik z głosowania

XVIII/219/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.   wynik z głosowania

XVIII/218/2020

W sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XVIII/217/2020

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/376/2017 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XVIII/216/2020

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XVIII/215/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XVIII/214/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Busku -Zdroju obr.12.   wynik z głosowania

XVIII/213/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Zbludowicach.   wynik z głosowania

XVIII/212/2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.   wynik z głosowania

XVIII/211/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania