Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2021

XLI - sesja z dnia 2021-12-30
GRUDZIEŃ

XLI/503/2021

W sprawie przekazania skargi według właściwości.   wynik z głosowania

XLI/502/2021

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Wolica.   wynik z głosowania

XLI/501/2021

W sprawie przyjęcia Programu Buska Karta Seniora.   wynik z głosowania

XLI/500/2021

W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.   wynik z głosowania

XLI/499/2021

W sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Busko-Zdrój na lata 2022-2024.   wynik z głosowania

XLI/498/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2022 roku.   wynik z głosowania

XLI/497/2021

W sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania w 2022 r. dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XLI/496/2021

W sprawie zobowiązania Burmistrza do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa.   wynik z głosowania

XLI/495/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XLI/494/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XLI/493/2021

W sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030".   wynik z głosowania

XLI/492/2021

W sprawie zmiany uchwały nr XXXV/418/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji "Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030".   wynik z głosowania

XLI/491/2021

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLI/490/2021

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLI/489/2021

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLI/488/2021

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLI/487/2021

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.   wynik z głosowania

XLI/486/2021

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.   wynik z głosowania

XLI/485/2021

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

XLI/484/2021

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko -Zdrój na lata 2022-2040.   wynik z głosowania

XLI/483/2021

W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. z dochodów własnych Gminy Busko-Zdrój niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   wynik z głosowania

XLI/482/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania
XL - sesja z dnia 2021-12-15
GRUDZIEŃ

XL/481/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021–2040.   wynik z głosowania
XXXIX - sesja z dnia 2021-11-25
LISTOPAD

XXXIX/480/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres od 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r   wynik z głosowania

XXXIX/479/2021

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIX/478/2021

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIX/477/2021

w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIX/476/2021

W sprawie zmiany Uchwały nr XVII/233/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIX/475/2021

W sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.   wynik z głosowania

XXXIX/474/2021

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.   wynik z głosowania

XXXIX/473/2021

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok.   wynik z głosowania

XXXIX/472/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/319/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2020r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIX/471/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr I/13/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXIX/470/2021

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  (rozstrzygnięcie nadzorcze) wynik z głosowania

XXXIX/469/2021

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2) na działkach o nr ewid. gr. 356/1 i 359 (część działki) położonych w obrębie 9 przy ulicy Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIX/468/2021

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek B1) na działkach o nr ewid. gr. 357/1 i 357/2 położonych w obrębie 9 przy ul. Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIX/467/2021

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Wełecz.   wynik z głosowania

XXXIX/466/2021

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do zawarcia w imieniu Gminy Busko-Zdrój porozumienia o utworzeniu spółki wodnej.   wynik z głosowania

XXXIX/465/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/437/2021 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz przyjęcia wykazu nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXIX/464/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIX/463/2021

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXIX/462/2021

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.   wynik z głosowania

XXXIX/461/2021

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok.   wynik z głosowania

XXXIX/460/2021

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.   wynik z głosowania

XXXIX/459/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXIX/458/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040.   wynik z głosowania
XXXVIII - sesja z dnia 2021-10-28
PAŹDZIERNIK

XXXVIII/457/2021

W sprawie wniosków, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 06.10.2021 roku.   wynik z głosowania

XXXVIII/456/2021

W sprawie przekazania według właściwości petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej w dniu 11 października 2021 roku.   wynik z głosowania

XXXVIII/455/2021

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXVIII/454/2021

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXVIII/453/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/408/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Sportowo-Rekreacyjnego zwanego potocznie- "Skatepark", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego.   wynik z głosowania

XXXVIII/452/2021

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. gr. 197/4, 196/4, 196/6, 195/7, 193/2, 192/2, 192/3 (część działki) położonych w obrębie 12 przy ul. Siesławskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXVIII/451/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku.   wynik z głosowania

XXXVIII/450/2021

W sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXVIII/449/2021

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój–etap III” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.   wynik z głosowania

XXXVIII/448/2021

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXVIII/447/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXVIII/446/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 – 2040.   wynik z głosowania
XXXVII - sesja z dnia 2021-09-16
WRZESIEŃ

XXXVII/445/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorem publicznego transportu zbiorowego w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku.   wynik z głosowania

XXXVII/444/2021

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXVII/443/2021

W sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXVII/442/2021

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.   wynik z głosowania

XXXVII/441/2021

W sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji.   wynik z głosowania

XXXVII/440/2021

W sprawie uchwalenia "Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2036".   wynik z głosowania

XXXVII/439/2021

W sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju".   wynik z głosowania

XXXVII/438/2021

W sprawie nadania nazwy "Sanatoryjna" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXVII/437/2021

W sprawie ustalenia zasad tworzenia nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz przyjęcia wykazu nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXVII/436/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bilczowie.   wynik z głosowania

XXXVII/435/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Bilczowie.   wynik z głosowania

XXXVII/434/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Bilczowie.   wynik z głosowania

XXXVII/433/2021

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego nieruchomości położonej w Gadawie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 74/1.   wynik z głosowania

XXXVII/432/2021

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXVII/431/2021

W sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy ul. Rokosza w Busku- Zdroju.   wynik z głosowania

XXXVII/430/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XXXVII/429/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXVII/428/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 – 2040.   wynik z głosowania
XXXVI - sesja z dnia 2021-08-12
SIERPIEŃ

XXXVI/427/2021

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXVI/426/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXVI/425/2021

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania
XXXV - sesja z dnia 2021-06-24
CZERWIEC

XXXV/424/2021

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXV/423/2021

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXV/422/2021

W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój.   wynik z głosowania

XXXV/421/2021

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2020.   wynik z głosowania

XXXV/420/2021

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Busko-Zdrój na rok szkolny 2021/2022.   wynik z głosowania

XXXV/419/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko-Zdrój z Gminą Solec - Zdrój oraz Powiatem Buskim.   wynik z głosowania

XXXV/418/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji "Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030". ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXV/417/2021

W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Busko - Zdrój do Buskiego Klastra Energii.   wynik z głosowania

XXXV/416/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Kostkach Dużych.   wynik z głosowania

XXXV/415/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXV/414/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 – 2040.   wynik z głosowania

XXXV/413/2021

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.   wynik z głosowania

XXXV/412/2021

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2020 rok.   wynik z głosowania

XXXV/411/2021

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania.   wynik z głosowania
XXXIV - sesja z dnia 2021-05-27
MAJ

XXXIV/410/2021

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIV/409/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.   wynik z głosowania

XXXIV/408/2021

W sprawie przyjęcia Regulaminu Kompleksu „#TężniaBusko”.   wynik z głosowania

XXXIV/407/2021

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.   wynik z głosowania

XXXIV/406/2021

W sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Busko-Zdrój z Gminą Stopnica celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030.   wynik z głosowania

XXXIV/405/2021

W sprawie podjęcia współpracy z Gminą Solec-Zdrój, Powiatem buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem kazimierskim, Gminą Pińczów celem współdziałania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska.   wynik z głosowania

XXXIV/404/2021

W sprawie utraty mocy uchwały nr XXI/251/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 maja 2020 roku o wystąpieniu Gminy Busko-Zdrój z Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIV/403/2021

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIV/402/2021

W sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Busku-Zdroju zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych.   wynik z głosowania

XXXIV/401/2021

W sprawie nadania nazwy "Jana Rokosza" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIV/400/2021

W sprawie nadania nazwy "Ciepłownicza" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIV/399/2021

W sprawie nadania nazwy "Barwna" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXIV/398/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XXXIV/397/2021

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXIV/396/2021

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXIV/395/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXIV/394/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 – 2040.   wynik z głosowania
XXXIII - sesja z dnia 2021-04-29
KWIECIEŃ

XXXIII/393/2021

W sprawie przekazania skargi według właściwości.   wynik z głosowania

XXXIII/392/2021

W sprawie przekazania wniosku według właściwości.   wynik z głosowania

XXXIII/391/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.   wynik z głosowania

XXXIII/390/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.   wynik z głosowania

XXXIII/389/2021

W sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXIII/388/2021

W sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXIII/387/2021

W sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXIII/386/2021

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Palonki gm. Busko-Zdrój na lata 2021-2028".   wynik z głosowania

XXXIII/385/2021

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego.   wynik z głosowania

XXXIII/384/2021

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego nieruchomości położonej w Busku Zdroju obręb 09 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22/5.   wynik z głosowania

XXXIII/383/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.   wynik z głosowania

XXXIII/382/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXIII/381/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 – 2040.   wynik z głosowania
XXXII - sesja z dnia 2021-03-25
MARZEC

XXXII/380/2021

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXII/379/2021

W sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z członkostwa w Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/378/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021 r.   wynik z głosowania

XXXII/377/2021

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój   wynik z głosowania

XXXII/376/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/585/2018 Rady Miejskiej w Busku -Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021.   wynik z głosowania

XXXII/375/2021

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXII/374/2021

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXII/373/2021

W sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój do 2024 roku"   wynik z głosowania

XXXII/372/2021

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok"   wynik z głosowania

XXXII/371/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Owczarach oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu.   wynik z głosowania

XXXII/370/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Baranowie.   wynik z głosowania

XXXII/369/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/368/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/367/2021

W sprawie nadania nazwy "Miętowa" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/366/2021

W sprawie nadania nazwy "Rumiankowa" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/365/2021

W sprawie nadania nazwy "Janiny Czarneckiej" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/364/2021

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   wynik z głosowania

XXXII/363/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXII/362/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 – 2040.   wynik z głosowania
XXXI - sesja z dnia 2021-02-11
LUTY

XXXI/361/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r.   wynik z głosowania

XXXI/360/2021

W sprawie zmiany uchwały nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXI/359/2021

W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

XXXI/358/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/505/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia nagrody tytułu „Buskowianin Roku”.   wynik z głosowania

XXXI/357/2021

W sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2025".   wynik z głosowania

XXXI/356/2021

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2020 i 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXI/355/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XXXI/354/2021

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.   wynik z głosowania

XXXI/353/2021

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

XXXI/352/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania