Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2018

SIERPIEŃ

2018-08-03/XLIII/578

W sprawie przekazania według właściwości do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój skargi Pani Jadwigi B. z dnia 14 czerwca 2018 r.
CZERWIEC

2018-06-28/XLII/577

W sprawie zmiany uchwały Nr I/11/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zmienionej uchwałą Nr III/31/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r.

2018-06-28/XLII/576

W sprawie zmiany uchwały nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdoju.

2018-06-28/XLII/575

W sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2018-06-28/XLII/574

W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

2018-06-28/XLII/573

W sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną.

2018-06-28/XLII/572

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2017.

2018-06-28/XLII/571

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołaczkowice na lata 2018-2024.

2018-06-28/XLII/570

W sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój.

2018-06-28/XLII/569

W sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2018-06-28/XLII/568

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa.

2018-06-28/XLII/567

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

2018-06-28/XLII/566

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.

2018-06-28/XLII/565

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.

2018-06-28/XLII/564

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2018-06-28/XLII/563

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

2018-06-28/XLII/562

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018–2040.

2018-06-28/XLII/561

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

2018-06-28/XLII/560

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2017 rok.
MAJ

2018-05-24/XLI/559

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

2018-05-24/XLI/558

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. "Rodzina Wspólna Troska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-05-24/XLI/557

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

2018-05-24/XLI/556

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

2018-05-24/XLI/555

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym

2018-05-24/XLI/554

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.

2018-05-24/XLI/553

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.

2018-05-24/XLI/552

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

2018-05-24/XLI/551

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2018 – 2040.
KWIECIEŃ

2018-04-19/XL/550

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej.

2018-04-19/XL/549

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej w zwiazku z przyjęciem rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

2018-04-19/XL/548

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej w związku z przyjęciem rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

2018-04-19/XL/547

W sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-04-19/XL/546

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.

2018-04-19/XL/545

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.

2018-04-19/XL/544

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.

2018-04-19/XL/543

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.

2018-04-19/XL/542

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

2018-04-19/XL/541

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018 – 2040.
MARZEC

2018-03-22/XXXIX/540

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok.

2018-03-22/XXXIX/539

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

2018-03-22/XXXIX/538

W sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

2018-03-22/XXXIX/537

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok".

2018-03-22/XXXIX/536

W sprawie zmiany nazwy ulicy Ptasia na ulicę Konwaliową w sołectwie Łagiewniki.

2018-03-22/XXXIX/535

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.

2018-03-22/XXXIX/534

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

2018-03-22/XXXIX/533

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

2018-03-22/XXXIX/532

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej.

2018-03-22/XXXIX/531

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

2018-03-22/XXXIX/530

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2018 – 2040.
LUTY

2018-02-15/XXXVIII/529

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.

2018-02-15/XXXVIII/528

W sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok.

2018-02-15/XXXVIII/527

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów.

2018-02-15/XXXVIII/526

W sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024".

2018-02-15/XXXVIII/525

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.

2018-02-15/XXXVIII/524

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Elżbiecin na lata 2018-2024.

2018-02-15/XXXVIII/523

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budzyń na lata 2018-2024.

2018-02-15/XXXVIII/522

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.

2018-02-15/XXXVIII/521

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.

2018-02-15/XXXVIII/520

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.

2018-02-15/XXXVIII/519

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.

2018-02-15/XXXVIII/518

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.

2018-02-15/XXXVIII/517

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

2018-02-15/XXXVIII/516

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2018-02-15/XXXVIII/515

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

2018-02-15/XXXVIII/514

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018 – 2040.
STYCZEŃ

2018-01-16/XXXVII/513

W sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach skargi Pana Ireneusza Ś. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 9 stycznia 2018 r.