Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2023

LXVIII - sesja z dnia 2023-11-24
LISTOPAD

LXVIII/834/2023

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Łukasza Nowaka z dnia 2 listopada 2023 roku.   wynik z głosowania

LXVIII/833/2023

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Łukasza Nowaka z dnia 2 listopada 2023 r. w przedmiocie wniosku o podjęcie uchwały – apelu do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

LXVIII/832/2023

W sprawie przekazania wniosków Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LXVIII/831/2023

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Łukasza Nowaka z dnia 2 października 2023 r.   wynik z głosowania

LXVIII/830/2023

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Nowaka na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LXVIII/829/2023

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Łukasza Nowaka z dnia 25 września 2023 r. w przedmiocie wniosku o podjęcie uchwały – rezolucji do Ministra Infrastruktury.   wynik z głosowania

LXVIII/828/2023

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.   wynik z głosowania

LXVIII/827/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LXVIII/826/2023

W sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.   wynik z głosowania

LXVIII/825/2023

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok.   wynik z głosowania

LXVIII/824/2023

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.   wynik z głosowania

LXVIII/823/2023

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.   wynik z głosowania

LXVIII/822/2023

W sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.   wynik z głosowania

LXVIII/821/2023

Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXVIII/820/2023

W sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa sołectwa Słabkowice wniosku dotyczącego przyznania środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie Gminy Busko-Zdrój na rok 2024.   wynik z głosowania

LXVIII/819/2023

W sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXVIII/818/2023

W sprawie zmiany uchwały XXXVII/437/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych na terenie Gminy Busko-Zdrój oraz przyjęcia wykazu nazw ulic, placów i osiedli na terenie miasta Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXVIII/817/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXVIII/816/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXVIII/815/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXVIII/814/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXVIII/813/2023

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LXVIII/812/2023

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia.   wynik z głosowania

LXVIII/811/2023

W sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXVIII/810/2023

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/73/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXVIII/809/2023

W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.   wynik z głosowania

LXVIII/808/2023

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXVIII/807/2023

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2024 rok.   wynik z głosowania
LXVII - sesja z dnia 2023-11-03
LISTOPAD

LXVII/806/2023

W sprawie nadania nazwy "Jarzębinowa" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LXVII/805/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LXVII/804/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040.   wynik z głosowania
LXVI - sesja z dnia 2023-10-19
PAŹDZIERNIK

LXVI/803/2023

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXVI/802/2023

W sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko-Zdrój – Solec-Zdrój”.   wynik z głosowania

LXVI/801/2023

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko-Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji” ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.   wynik z głosowania

LXVI/800/2023

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zbludowicach.   wynik z głosowania

LXVI/799/2023

W sprawie nadania nazwy "Jarzębinowa" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LXVI/798/2023

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Żerniki Górne.   wynik z głosowania

LXVI/797/2023

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.   wynik z głosowania

LXVI/796/2023

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

LXVI/795/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LXVI/794/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023–2040.   wynik z głosowania
LXV - sesja z dnia 2023-09-14
WRZESIEŃ

LXV/793/2023

W sprawie przekazania wniosków Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LXV/792/2023

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Nowaka na działalność Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LXV/791/2023

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Nowaka na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXV/790/2023

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXV/789/2023

W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.   wynik z głosowania

LXV/788/2023

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.   wynik z głosowania

LXV/787/2023

W sprawie udzielenia dotacji współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXV/786/2023

W sprawie udzielenia dotacji współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXV/785/2023

W sprawie udzielenia dotacji współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXV/784/2023

W sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach poprzez zmianę jego siedziby.   wynik z głosowania

LXV/783/2023

W sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXV/782/2023

W sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.   wynik z głosowania

LXV/781/2023

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Dobrowoda.   wynik z głosowania

LXV/780/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego.   wynik z głosowania

LXV/779/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXV/778/2023

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXV/777/2023

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LXV/776/2023

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.   wynik z głosowania

LXV/775/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LXV/774/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040.   wynik z głosowania
LXIV - sesja z dnia 2023-08-10
SIERPIEŃ

LXIV/773/2023

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXIV/772/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LXIV/771/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023 – 2040.   wynik z głosowania
LXIII - sesja z dnia 2023-07-14
LIPIEC

LXIII/770/2023

W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M.H., T.J., K.S. i J.L na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXIII/769/2023

W sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.   wynik z głosowania

LXIII/768/2023

W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXIII/767/2023

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.   wynik z głosowania

LXIII/766/2023

W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.   wynik z głosowania

LXIII/765/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania
LXII - sesja z dnia 2023-06-22
CZERWIEC

LXII/764/2023

W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/570/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LXII/763/2023

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pani T.D. z dnia 19.05.2023 roku.   wynik z głosowania

LXII/762/2023

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.K. z dnia 5.05.2023 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXII/761/2023

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Ł.N. z dnia 4.05.2023 roku.   wynik z głosowania

LXII/760/2023

W sprawie przekazania wniosku Pani T.D. z dnia 25.04.2023 r. według właściwości.   wynik z głosowania

LXII/759/2023

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł.N. z dnia 14.04.2023 roku.   wynik z głosowania

LXII/758/2023

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł.N. z dnia 14.04.2023 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXII/757/2023

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Ł.N. z dnia 14.04.2023 roku.   wynik z głosowania

LXII/756/2023

W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa K.G. i A.G. z dnia 30.03.2023 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXII/755/2023

W sprawie rozpatrzenia petycji Pana Ł.N. z dnia 14.03.2023 roku.   wynik z głosowania

LXII/754/2023

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na linach komunikacyjnych w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku.   wynik z głosowania

LXII/753/2023

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Budzyń.   wynik z głosowania

LXII/752/2023

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Radzanów.   wynik z głosowania

LXII/751/2023

W sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/674/2022 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2022r. dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.   wynik z głosowania

LXII/750/2023

W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.   wynik z głosowania

LXII/749/2023

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/525/2022Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2022 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXII/748/2023

W sprawie zmiany uchwały Nr LVI/666/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok.   wynik z głosowania

LXII/747/2023

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.   wynik z głosowania

LXII/746/2023

W sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata 2023 - 2028".   wynik z głosowania

LXII/745/2023

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.   wynik z głosowania

LXII/744/2023

W sprawie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania "Królewskie Ponidzie" w okresie programowania 2023-2027.   wynik z głosowania

LXII/743/2023

W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXII/742/2023

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2022.   wynik z głosowania

LXII/741/2023

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LXII/740/2023

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXII/739/2023

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.   wynik z głosowania

LXII/738/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LXII/737/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023 – 2040.   wynik z głosowania

LXII/736/2023

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.   wynik z głosowania

LXII/735/2023

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2022 rok.   wynik z głosowania

LXII/734/2023

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania.   wynik z głosowania
LXI - sesja z dnia 2023-06-02
CZERWIEC

LXI/733/2023

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji komorniczej prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXI/732/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania
LX - sesja z dnia 2023-05-25
MAJ

LX/731/2023

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LX/730/2023

W sprawie zmiany uchwały nr XIX/228/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Skorzowie.   wynik z głosowania

LX/729/2023

W sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych.   wynik z głosowania

LX/728/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.   wynik z głosowania

LX/727/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LX/726/2023

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zbludowicach.   wynik z głosowania

LX/725/2023

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zbludowicach.   wynik z głosowania

LX/724/2023

W sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

LX/723/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LX/722/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023–2040.   wynik z głosowania
LIX - sesja z dnia 2023-04-20
KWIECIEŃ

LIX/721/2023

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Chmielnik w Ukrainie.   wynik z głosowania

LIX/720/2023

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2026.   wynik z głosowania

LIX/719/2023

W sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIX/718/2023

W sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Busko-Zdrój do Stowarzyszenia Polskie Tężnie.   wynik z głosowania

LIX/717/2023

W sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój"   wynik z głosowania

LIX/716/2023

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Busko-Zdrój do opracowania i wdrożenia Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIX/715/2023

W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju oraz ustalania stawek i opłat cmentarnych.   wynik z głosowania

LIX/714/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LIX/713/2023

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIX/712/2023

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LIX/711/2023

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

LIX/710/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LIX/709/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023 – 2040.   wynik z głosowania
LVIII - sesja z dnia 2023-03-16
MARZEC

LVIII/708/2023

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Ł.N. z dnia 22.02.2023 roku.   wynik z głosowania

LVIII/707/2023

W sprawie przekazania pism Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LVIII/706/2023

W sprawie przekazania pisma Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LVIII/705/2023

W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVIII/704/2023

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku „Malucholandia” w Busku – Zdroju oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.   wynik z głosowania

LVIII/703/2023

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/515/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju i nadania mu statutu.   wynik z głosowania

LVIII/702/2023

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVIII/701/2023

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2023 oraz określenia sezonu kąpielowego.   wynik z głosowania

LVIII/700/2023

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok".  (wyrok) wynik z głosowania

LVIII/699/2023

W sprawie nadania nazwy "Fiołkowa" ulicy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LVIII/698/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVIII/697/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023–2040.   wynik z głosowania
LVII - sesja z dnia 2023-02-09
LUTY

LVII/696/2023

W sprawie przekazania wniosku Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LVII/695/2023

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVII/694/2023

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2022 i 2023 rok.   wynik z głosowania

LVII/693/2023

W sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.   wynik z głosowania

LVII/692/2023

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.   wynik z głosowania

LVII/691/2023

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju na lata 2019 – 2023.   wynik z głosowania

LVII/690/2023

W sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.   wynik z głosowania

LVII/689/2023

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.   wynik z głosowania

LVII/688/2023

W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVII/687/2023

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/439/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju".   wynik z głosowania

LVII/686/2023

W sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Busku-Zdroju zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych.   wynik z głosowania

LVII/685/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LVII/684/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LVII/683/2023

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

LVII/682/2023

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

LVII/681/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVII/680/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023 – 2040.   wynik z głosowania