Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1993

XLII - sesja z dnia 1993-12-15
GRUDZIEŃ

XLII/288/1993

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XLII/287/1993

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XLII/286/1993

W sprawie zmiany budżetu na 1993 rok. 

XLII/285/1993

W sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

XLII/284/1993

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XLII/282/1993

W sprawie obniżenia podatku od środków transportowych. 

XLII/281/1993

W sprawie przekazania sołectwu Zwierzyniec i Kostki Duże składników mienia komunalnego do korzystania. 

XLII/280/1993

W sprawie odwołania Pani mgr ZOFII NITECKIEJ z funkcji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

XLII/279/1993

W sprawie udzielenia gwarancji kredytowej dla komunalnego Związku Ciepłowniczego w Busku-Zdroju. 

XLII/278/1993

W sprawie nabycia mienia komunalnego. 

XLII/277/1993

W sprawie terminu przejęci a szkół podstawowych. 

XLII/276/1993

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XLII/275/1993

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju. 

XLII/274/1993

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Gospodarstwa Zaopatrzeniowo-Spedycyjnego UMiG w Busku-Zdroju. 

XLII/273/1993

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.  

XLII/272/1993

W sprawie przekazania w formie darowizny sieci gazowej średnioprężnej wykonanej w ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju na majątek Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa – Rejonowy Zakład Gazowniczy w Kielcach. 
XLI - sesja z dnia 1993-10-08
PAŹDZIERNIK

XLI/271/1993

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)

XLI/270/1993

W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku – Zdroju. 

XLI/269/1993

W sprawie nie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XLI/268/1993

W sprawie wprowadzenia zmian do statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 13/90 z dnia 16 sierpnia 1990 roku z późniejszymi zmianami. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XLI/267/1993

W sprawie zmiany budżetu na 1993 rok. 

XLI/265/1993

W sprawie zmiany budżetu na 1993 rok w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonym gminom. 

XLI/264/1993

W sprawie dokonania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XLI/263/1993

W sprawie udzielenia gwarancji kredytowej dla Komunalnego Związku Ciepłowniczego w Busku-Zdroju. 
XL - sesja z dnia 1993-08-27
SIERPIEŃ

XL/262/1993

W sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XL/261/1993

W sprawie określenia kwoty do której Zarząd Gminy w Busku-Zdroju może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

XL/260/1993

W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w najem lub dzierżawę zabudowanej nieruchomości przy ul Kościuszki 15 w Busku-Zdroju po byłym Przedszkolu Nr5 – Towarzystwa przyjaciół Dzieci Filia Wojewódzkiego Ośrodka Wychowania Środowiskowego w Busku-Zdroju. 

XL/259/1993

W sprawie zmiany budżetu na 1993 roku. 

XL/258/1993

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XL/257/1993

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XL/256/1993

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XL/255/1993

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/199/92 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 grudnia 1992 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

XL/254/1993

W sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XL/253/1993

W sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejskim sprzedaży, na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XL/252/1993

W sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie Busko-Zdrój. 

XL/251/1993

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego i leśnego na terenie gminy Busko-Zdrój. 
XXXIX - sesja z dnia 1993-06-22
CZERWIEC

XXXIX/250/1993

W sprawie konieczności wprowadzenia zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/75/91 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 1991r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 6, poz. 85 z dnia 11.04.1991r. 

XXXIX/249/1993

W sprawie określenia trybu zaciągnięcia opinii wyborów o celowości przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. 

XXXIX/248/1993

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

XXXIX/247/1993

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

XXXIX/246/1993

W sprawie potrzeby podjęcia prac nad opracowaniem szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Oś. Sikorskiego w Busku-Zdroju. 

XXXIX/245/1993

W sprawie zmiany budżetu na 1993 rok. 

XXXIX/244/1993

W sprawie zatwierdzenia zmian w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego pod nazwą "Niwa" w Busku-Zdroju. 

XXXIX/243/1993

W sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 19 września 1993 roku, określenia ich granic i numerów oraz siedzib Obwodowych komisji Wyborczych. 

XXXIX/242/1993

W sprawie przekazania w formie darowizny sieci gazowej średnio-prężnej wykonanej we wsi Błoniec – Nowa Wieś na majątek Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa – Rejonowy Zakład Gazowy w Kielcach. 

XXXIX/241/1993

W sprawie przejęcia na majątek gminy Busko-Zdrój wodociągu tranzytowego Busko-Zdrój - Łatanie. 

XXXIX/240/1993

W sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne. 

XXXIX/239/1993

W sprawie ustalenia zasad, sposobów gromadzenia i częstotliwości usuwania i częstotliwości usuwania opadów komunalnych stałych, oraz utrzymania czystości i należytego stanu porządku na terenie miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
XXXVIII - sesja z dnia 1993-05-07
MAJ

XXXVIII/238/1993

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy z 1992 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu. 

XXXVIII/237/1993

O zmianie uchwały budżetowej na 1993 roku. 

XXXVIII/236/1993

W sprawie pozyskania środków finansowych na dokonanie budowy "Oczyszczalni ścieków Miejskich". 

XXXVIII/235/1993

W sprawie realizacji ustaleń uproszczonego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego dla terenu ograniczonego ulicą Bohaterów Warszawy, ogrodzenia szpitala, projektowaną ulicą 12 Lw, ulicą Młyńską i kanałem Maksalis. 

XXXVIII/234/1993

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXVIII/233/1993

W sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia brzmienia nazwy przysiółka Chorobowy. 

XXXVIII/232/1993

W sprawie dokonania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Buska i wsi Siesławice, Zbludowice, i Wełecz. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXXVIII/231/1993

W sprawie protestu skierowanego przeciw uchwale Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego dotyczącej tworzenia powiatów. 
XXXVII - sesja z dnia 1993-03-16
MARZEC

XXXVII/230/1993

W sprawie programu gospodarczego miasta i gminy Busko-Zdrój w roku 1993. 

XXXVII/229/1993

W sprawie budżetu na 1993r. 

XXXVII/228/1993

W sprawie likwidacji przedszkoli nr 4 i 5 w Busku-Zdroju. 

XXXVII/227/1993

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju. 

XXXVII/226/1993

W sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne. 

XXXVII/225/1993

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Busku-Zdroju. 
XXXVI - sesja z dnia 1993-02-12
LUTY

XXXVI/224/1993

W sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Laboratorium badania i atestowania produktów rolnych" powołanej uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/126/91 z dnia 15 listopada 1991r. 

XXXVI/223/1993

W sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/222/1993

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/221/1993

W sprawie wprowadzenia zmian do Statusu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 13/90 z dnia 16 sierpnia 1990 roku z późniejszymi zmianami. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVI/220/1993

W sprawie wniesienia skargi do NSA na uchwałę Rady Miejskiej w Chmielniku ustalającej opłatę za wodę dla Gminy Busko-Zdrój. 

XXXVI/219/1993

W sprawie udzielenia gwarancji kredytowej dla przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego w Busku-Zdroju. 

XXXVI/218/1993

W sprawie określenia wysokości diet dla radnych i ryczałtu dla przewodniczącego Rady Miejskiej. 

XXXVI/217/1993

W sprawie procedury uchwalania Budżetu Gminy Busko-Zdrój. 

XXXVI/216/1993

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego i leśnego na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XXXVI/215/1993

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/214/1993

W sprawie wyłonienia przedstawicieli Miasta i Gminy Busko-Zdrój do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XXXVI/213/1993

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności. 

XXXVI/212/1993

Zmieniająca uchwałę Nr XXXV/199/92 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18.12.1992 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

XXXVI/211/1993

W sprawie nadania statusu Żłobkowi Miejskiemu w Busku-Zdroju. 

XXXVI/210/1993

W sprawie zmiany uchwały nr XXXV/209/92 Rady Miejskiej powołującej Radę Nadzorczą Żłobka Miejskiego w Busko-Zdroju.