Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2008

XXIII - sesja z dnia 2008-12-30
GRUDZIEŃ

XXIII/269/2008

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. 

XXIII/268/2008

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych. 

XXIII/267/2008

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą: "Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju". 

XXIII/266/2008

W sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok. 

XXIII/265/2008

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

XXIII/264/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok. 

XXIII/263/2008

W sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój, które tworzą rachunek dochodów własnych. ( uchylona uchwałą
)

XXIII/262/2008

W sprawie zmiany sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez Publiczne Przedszkole w Szańcu wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

XXIII/261/2008

W sprawie likwidacji zakładów budżetowych w celu przekształcenia w jednostki budżetowe. 

XXIII/260/2008

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXIII/259/2008

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku. ( zmieniona uchwałą
)

XXIII/258/2008

W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2009-2012" 

XXIII/257/2008

W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Władysława Śledzika na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
XXII - sesja z dnia 2008-11-27
LISTOPAD

XXII/256/2008

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII / 188 / 2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska. ( zmieniona uchwałą
)

XXII/255/2008

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. ( uchylona uchwałą
)

XXII/254/2008

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków zatwierdzonych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 

XXII/253/2008

W sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXII/252/2008

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju.  

XXII/251/2008

W sprawie zmiany Statutu Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XXII/250/2008

W sprawie wyrażenia opinii odnośnie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

XXII/249/2008

W sprawie zmiany Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju.  ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXII/248/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXII/247/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2008 rok. 

XXII/246/2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na zakup stanowiska dla fotoradaru. 

XXII/245/2008

Obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Busko-Zdrój na 2009r. 

XXII/244/2008

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( uchylona uchwałą
)

XXII/243/2008

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 
XXI - sesja z dnia 2008-11-11
LISTOPAD

XXI/242/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok. 

XXI/241/2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej o formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego na przebudowę dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
XX - sesja z dnia 2008-10-30
PAŹDZIERNIK

XX/240/2008

W sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój. 

XX/239/2008

W sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój na lata 2007-2015. 

XX/238/2008

W sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek PGE ZEORK Dystrybucja SP. z o. o. mienia Gminy. 

XX/237/2008

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego. 

XX/236/2008

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XX/235/2008

W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem. 

XX/234/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XX/233/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok. 

XX/232/2008

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju. 

XX/231/2008

W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok. 

XX/230/2008

W sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylone uchwałą
)

XX/229/2008

W sprawie podziału gminnej jednostki organizacyjnej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

XX/228/2008

W sprawie wyrażenia woli kontynuowania współpracy z miastem partnerskim Chmielnik na Ukrainie. 

XX/227/2008

W sprawie rozpatrzenia skargi Stanisława Juszczaka na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
XIX - sesja z dnia 2008-09-29
WRZESIEŃ

XIX/226/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok. 
XVIII - sesja z dnia 2008-09-18
WRZESIEŃ

XVIII/225/2008

W sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy o nazwie: Straż Miejska w Busku-Zdroju. 

XVIII/224/2008

W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym "Las Winiarski", położonego w gminie Busko-Zdrój. 

XVIII/223/2008

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego "Glinianki" w Busku-Zdroju. 

XVIII/222/2008

W sprawie realizacji projektu "Kompania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji turystycznej". ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVIII/221/2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie PN. "Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko-Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 0+039 do km 5+459 (obwodnica Buska-Zdroju) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu". ( uchylona uchwałą
)

XVIII/220/2008

W sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. ( uchylona uchwałą
)

XVIII/219/2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania w zakresie prowadzenia sekcji sportowej dla uczniów szkół. 

XVIII/218/2008

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania w zakresie organizacji festynu pod nazwą "Razem Bezpieczniej". 

XVIII/217/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok. 

XVIII/216/2008

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkownika nieruchomości. 

XVIII/215/2008

W sprawie zamiaru podziału gminnej instytucji kultury - Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

XVIII/214/2008

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 

XVIII/213/2008

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XVIII/212/2008

W sprawie: rozpatrzenia skargi Społecznego Komitetu budowy drogi reprezentowanego przez Lidię Herzyk i Marka Pełkę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
XVII - sesja z dnia 2008-07-11
LIPIEC

XVII/211/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok. 
XVI - sesja z dnia 2008-06-19
CZERWIEC

XVI/210/2008

W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnej. 

XVI/209/2008

W sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Busko-Zdrój 

XVI/208/2008

W sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Radzanów" przedłożonego przez Rade Sołecką wsi Radzanów. 

XVI/207/2008

W sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" przedłożonej prze Rade Sołecką wsi Szaniec. 

XVI/206/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok. 

XVI/205/2008

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla niepedagogicznych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. 

XVI/204/2008

W sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XVI/203/2008

W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. ( uchylona uchwałą
)

XVI/202/2008

W sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów. ( uchylona uchwałą
)

XVI/201/2008

W sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów.  ( uchylona uchwałą
)
XV - sesja z dnia 2008-04-24
KWIECIEŃ

XV/200/2008

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Samorządowego Gimnazjum w Podgajach wraz z wyminą instalacji c.o". 

XV/199/2008

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju wraz z wymianą instalacji c.o". 

XV/198/2008

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju.  

XV/197/2008

W sprawie podpisania umowy i zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" przyznanych środków na realizację inwestycji pn. "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju".  

XV/196/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok.  

XV/195/2008

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67.  

XV/194/2008

W sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  ( uchylona uchwałą
)

XV/193/2008

W sprawie utworzenia Samorządowego Gimnazjum Nr 2 w Busku-Zdroju.  

XV/192/2008

W sprawie reorganizacji Publicznego Przedszkola Nr 3 i Żłobka w Busku-Zdroju.  

XV/191/2008

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XV/190/2008

W sprawie uzupełnienia składu Komisji dyscyplinarnej I instancji, orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych. 

XV/189/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XV/188/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XV/187/2008

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2007 rok. 
XIV - sesja z dnia 2008-03-26
MARZEC

XIV/186/2008

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XIV/185/2008

W sprawie wyboru koncepcji przebudowy i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XIV/184/2008

W sprawie współdziałania pomiędzy gminami Busko-Zdrój, Gnojno, Kije, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica w sprawie realizacji wspólnych inwestycji komunalnych współfinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

XIV/183/2008

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok. 

XIV/182/2008

W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. ( uchylona uchwałą
)

XIV/181/2008

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/137/2003 rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 05.12.2003 r. ( uchylona uchwałą
)

XIV/180/2008

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkownika wieczystego. 

XIV/179/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XIV/178/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XIV/177/2008

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XIV/176/2008

W sprawie powołania Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

XIV/175/2008

W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

XIV/174/2008

W sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania. 

XIV/173/2008

W sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju. 

XIV/172/2008

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

XIV/171/2008

W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 

XIV/170/2008

W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wełczu. 

XIV/169/2008

W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dużych. 

XIV/168/2008

W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mikułowicach. 

XIV/167/2008

W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XII/156/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku. 
XIII - sesja z dnia 2008-02-11
LUTY

XIII/166/2008

W sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 
XII - sesja z dnia 2008-01-31
STYCZEŃ

XII/165/2008

W sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do tworzonego Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider". ( zmieniona uchwałą
)

XII/164/2008

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu. ( uchylona uchwałą
)

XII/163/2008

Uchylona 

XII/162/2008

Zmieniająca Uchwałę Nr X/123/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego. Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego. 

XII/161/2008

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XII/160/2008

W sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój. 

XII/159/2008

Wsprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XII/158/2008

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XII/157/2008

W sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym. 

XII/156/2008

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dużych. 

XII/155/2008

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wełczu. 

XII/154/2008

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mikułowicach. 

XII/153/2008

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 

XII/152/2008

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego. 

XII/151/2008

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej. 

XII/150/2008

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej. 

XII/149/2008

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej. 

XII/148/2008

W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

XII/147/2008

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej na 2008 rok. 

XII/146/2008

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2008 rok. 

XII/145/2008

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2008 rok. 

XII/144/2008

W sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XII/143/2008

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój.