Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2007

XI - sesja z dnia 2007-12-27
GRUDZIEŃ

XI/142/2007

W sprawie zmiany porozumienia komunalnego z dnia 21 grudnia 1994 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój a Gminą Chmielnik. 

XI/141/2007

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/137/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 05.12.2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XI/140/2007

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych. 

XI/139/2007

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą :"Pływalnia Miejska imienia Stefana Komendy w Busku-Zdroju". 

XI/138/2007

W sprawie Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 r. 

XI/137/2007

W sprawie zmiany uchwały X/119/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( uchylona uchwałą
)

XI/136/2007

W sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Busko-Zdrój. 

XI/135/2007

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

XI/134/2007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007 rok. 

XI/133/2007

W sprawie: zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 od km 5+ 495 do km 6+ 145 w miejscowości Zbludowice gm. Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych. 

XI/132/2007

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego "Karabosy" w Siesławicach gmina Busko-Zdrój. 

XI/131/2007

W sprawie zmiany uchwały Nr X/124/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

XI/130/2007

Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XI/129/2007

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

XI/128/2007

W sprawie zmiany uchwały NR XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004r. w sprawie regulaminu składowania odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
X - sesja z dnia 2007-11-29
LISTOPAD

X/127/2007

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta i Gminy Busko-Zdrój do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania "Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego" w latach 2008-2010. 

X/126/2007

W sprawie wykazu składników majątkowych wyłączonych z mienia Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju. 

X/125/2007

W sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości. ( zmieniona uchwałą
)

X/124/2007

W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. ( zmieniona uchwałą
)

X/123/2007

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego. ( zmieniona uchwałą
)

X/122/2007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007 rok. 

X/121/2007

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

X/120/2007

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. 

X/119/2007

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

X/118/2007

W sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój". ( uchylona uchwałą
)

X/117/2007

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów w wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

X/116/2007

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków zatwierdzonych dla Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju. 

X/115/2007

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

X/114/2007

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

X/113/2007

W sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łączki. 

X/112/2007

W sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Kozina. 

X/111/2007

W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok. 

X/110/2007

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku. 

X/109/2007

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
IX - sesja z dnia 2007-10-18
PAŹDZIERNIK

IX/108/2007

W sprawie składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej. 

IX/107/2007

W sprawie ustanowienia nagrody-tytułu "Buskowianina Roku". ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

IX/106/2007

W sprawie restrukturyzacji, przekształcenia i likwidacji Miejsko Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

IX/105/2007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007 rok. 

IX/104/2007

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

IX/103/2007

W sprawie zatwierdzania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
, )
VIII - sesja z dnia 2007-09-11
WRZESIEŃ

VIII/102/2007

W sprawie wyboru ławników. 

VIII/101/2007

W sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ławników, spełniających wymogi określone ustawą i dopuszczonych do uczestnictwa w głosowaniu. 

VIII/100/2007

W sprawie utworzenia w szpitalach, obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. 

VIII/99/2007

W sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VIII/98/2007

Zmieniająca Uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26.06.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój oraz części wsi Zbludowice, Siesławice, Mikułowice, Chotelek i Radzanów. ( uchylona uchwałą
)

VIII/97/2007

W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego. 

VIII/96/2007

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkownika wieczystego. 

VIII/95/2007

W sprawie opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu położonym przy ul. Partyzantów 19 w Busku-Zdroju. 

VIII/94/2007

W sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26.01.2007 r. ( uchylona uchwałą
)

VIII/93/2007

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup kompaktora na wysypisko śmieci przez Miejsko-Gminny Zakład Komunalny. 

VIII/92/2007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007 rok. 

VIII/91/2007

W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągania zobowiązań na okres dłuższy niż rok. 

VIII/90/2007

W sprawie uzupełnienia składu Komisji dyscyplinarnej I instancji, orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych. 

VIII/89/2007

W sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
VII - sesja z dnia 2007-06-26
CZERWIEC

VII/88/2007

W sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

VII/87/2007

W sprawie powołania zespołu do spraw opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych. 

VII/86/2007

W sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury, sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

VII/85/2007

W sprawie wyrażenia opinii na temat sprawdzenia finansowego za 2006r. z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

VII/84/2007

W sprawie uchwalenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

VII/83/2007

W sprawie nadania Szkole Podstawowej w Siesławicach imienia "Kornela Makuszyńskiego". 

VII/82/2007

W sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów. ( uchylona uchwałą
)

VII/81/2007

W sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

VII/80/2007

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. ( uchylona uchwałą
)

VII/79/2007

W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym. 

VII/78/2007

W sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Gadawa. ( zmieniona uchwałą
)

VII/77/2007

W sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Szaniec. 

VII/76/2007

W sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionu miejskiego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

VII/75/2007

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk do piłki siatkowej plażowej zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

VII/74/2007

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VII/73/2007

W sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania oraz wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój. 

VII/72/2007

W sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

VII/71/2007

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

VII/70/2007

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

VII/69/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

VII/68/2007

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej. 

VII/67/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

VII/66/2007

Uchylona 

VII/65/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

VII/64/2007

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój oraz części wsi Zbludowice, Siesławice, Mikułowice, Chotelek i Radzanów. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VII/63/2007

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dolina Nidy II" w części znajdującej się na obszarze Gminy Busko-Zdroj. ( uchylona uchwałą
)

VII/62/2007

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na opracowanie dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

VII/61/2007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007 rok. 

VII/60/2007

W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
V - sesja z dnia 2007-03-29
MARZEC

V/59/2007

W sprawie podpisania umowy i zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" przyznanych środków na realizację inwestycji p.n. "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju". 

V/58/2007

Uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków z budżetu Gminy na realizację projektów przewidywanych do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

V/57/2007

W sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności. ( uchylona uchwałą
)

V/56/2007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007 rok. 

V/55/2007

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

V/54/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

V/53/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

V/52/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

V/51/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

V/50/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

V/49/2007

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

V/48/2007

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

V/47/2007

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2006-2010 oraz sposobu ich realizacji. 

V/46/2007

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2006 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój absolutorium z tego tytułu. 
IV - sesja z dnia 2007-02-20
LUTY

IV/45/2007

W sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

IV/44/2007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007 rok 

IV/43/2007

W sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój 

IV/42/2007

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Strategicznego 
III - sesja z dnia 2007-01-26
STYCZEŃ

III/41/2007

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XX/231/2001 z dnia 27.03.2001 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Pływalnia Miejska w Busku-Zdroju". ( uchylona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

III/40/2007

W sprawie zmiany uchwały Nr I/14/2006 z dnia 6.XII.2006r. dotyczącej opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

III/39/2007

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007 rok. 

III/38/2007

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

III/37/2007

W sprawie powołania Komisji dyscyplinarnych I i II instancji, orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych. 

III/36/2007

W sprawie poboru i inkasa opłaty skarbowej. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

III/35/2007

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2007 rok. 

III/34/2007

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007 rok. 

III/33/2007

W sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2007 rok. 

III/32/2007

W sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu.