Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2013

XXXIV - sesja z dnia 2013-12-30
GRUDZIEŃ

XXXIV/443/2013

W sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Moc Ponidzia". ( zmieniona uchwałą
)
 

XXXIV/442/2013

W sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z terenu "Zimne Wody".  

XXXIV/441/2013

W sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Busko-Zdrój na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2022.  

XXXIV/440/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXXIV/439/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXXIV/438/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXXIV/437/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXXIV/436/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXXIV/435/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXXIV/435/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXXIV/434/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXXIV/433/2013

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. ( zmieniona uchwałą
)
 

XXXIV/432/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/311/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.  

XXXIV/431/2013

W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXIV/430/2013

W sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Buskiego związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.  

XXXIV/429/2013

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2014 rok.  

XXXIV/428/2013

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2014 rok.  

XXXIV/427/2013

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2014 rok.  

XXXIV/426/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXIV/425/2013

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok.  

XXXIV/424/2013

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2014-2030. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXXIV/423/2013

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  

XXXIV/422/2013

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok.  
XXXIII - sesja z dnia 2013-11-14
LISTOPAD

XXXIII/421/2013

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXXIII/420/2013

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXXIII/419/2013

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 

XXXIII/418/2013

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXIII/417/2013

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok.  

XXXIII/416/2013

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXXIII/415/2013

W sprawie nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXXIII/414/2013

W sprawie zmiany uchwały Nr IX/107/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody - tytułu "Buskowianina Roku". ( uchylona uchwałą
)
 

XXXIII/413/2013

W sprawie zmiany uchwały nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 

XXXIII/412/2013

Zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXIII/411/2013

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na potrzeby gminy Busko-Zdrój.  

XXXIII/410/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego.  

XXXIII/409/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXXIII/408/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXXIII/407/2013

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.  

XXXIII/406/2013

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.  

XXXIII/405/2013

W sprawie nadania nazwy ulicy.  

XXXIII/404/2013

W sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Busko - Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXIII/403/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXIII/402/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXXIII/401/2013

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju z późniejszymi zmianami.  

XXXIII/400/2013

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok.  

XXXIII/399/2013

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok  
XXXII - sesja z dnia 2013-09-12
WRZESIEŃ

XXXII/397/2013

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXXII/396/2013

W sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność radnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju.  

XXXII/395/2013

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju.  

XXXII/394/2013

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXXII/393/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/96/2011 Rady Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXII/392/2013

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej.  

XXXII/391/2013

W sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2014-2016. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXII/390/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXXII/389/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.  

XXXII/388/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

XXXII/387/2013

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok.  

XXXII/386/2013

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko-Zdrój na lata 2013-2030.  ( uchylona uchwałą
)
 
XXXI - sesja z dnia 2013-07-17
LIPIEC

XXXI/385/2013

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok.  

XXXI/384/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXXI/383/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXXI/382/2013

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.  

XXXI/381/2013

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXXI/380/2013

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  
XXX - sesja z dnia 2013-06-20
CZERWIEC

XXX/379/2013

W sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Szanieckiego Parku Krajobrazowego.  

XXX/378/2013

W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Busko-Zdrój.  

XXX/377/2013

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXX/376/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/311/2012 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. ( zmieniona uchwałą
)
 

XXX/375/2013

W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Busko-Zdrój.  

XXX/374/2013

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/355/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2013 r. dotyczącej zatwierdzenia do realizacji projektu "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Busko-Zdrój" w ramach programu priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS- część 6) –SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne".  

XXX/373/2013

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój w drodze darowizny.  

XXX/372/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXX/371/2013

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko - Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia. ( uchylona uchwałą
)
 

XXX/370/2013

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 

XXX/369/2013

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. ( uchylona uchwałą
)
 

XXX/368/2013

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/276/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.  

XXX/367/2013

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. ( zmieniona uchwałą
)
 

XXX/366/2013

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok.  

XXX/365/2013

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko-Zdrój na lata 2013-2030. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXX/364/2013

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.  

XXX/363/2013

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za 2012 rok.  
XXIX - sesja z dnia 2013-05-13
MAJ

XXIX/362/2013

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ( uchylona uchwałą
)
 

XXIX/361/2013

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju za 2012 rok.  

XXIX/360/2013

W sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 

XXIX/359/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego.  

XXIX/358/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXIX/357/2013

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XXVIII - sesja z dnia 2013-04-18
KWIECIEŃ

XXVIII/356/2013

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXVIII/355/2013

W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Busko-Zdrój" w ramach programu priorytetowego pn. "System Zielonych Inwestycji (GIS- część 6) SOWA -Energooszczędne oświetlenie uliczne" ( zmieniona uchwałą
)
 

XXVIII/354/2013

W sprawie nadania Szkole Podstawowej w Szańcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu imienia "Jana Olrycha Szanieckiego".  

XXVIII/353/2013

W sprawie nadania Publicznemu Przedszkolu w Szańcu wchodzącemu w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu imienia "Jana Olrycha Szanieckiego".  

XXVIII/352/2013

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej.  

XXVIII/351/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXVIII/350/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXVIII/349/2013

W sprawie przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.  

XXVIII/348/2013

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok.  
XXVII - sesja z dnia 2013-04-04
KWIECIEŃ

XXVII/347/2013

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XXVII/346/2013

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.  
XXVI - sesja z dnia 2013-03-14
MARZEC

XXVI/345/2013

W sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.  

XXVI/344/2013

W sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXVI/343/2013

W sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXVI/342/2013

W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Busko-Zdrój.  

XXVI/341/2013

W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ( uchylona uchwałą
)
 

XXVI/340/2013

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2013 rok".  

XXVI/339/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXVI/338/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXVI/337/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXVI/336/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXVI/335/2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXVI/334/2013

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXVI/333/2013

W sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok.  

XXVI/332/2013

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Busko-Zdrój na lata 2013-2030. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XXV - sesja z dnia 2013-02-22
LUTY

XXV/331/2013

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.  
XXIV - sesja z dnia 2013-01-31
STYCZEŃ

XXIV/330/2013

W sprawie zaopiniowania planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody "Owczary".  

XXIV/329/2013

W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r.  

XXIV/328/2013

W sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen. ( uchylona uchwałą
)
 

XXIV/327/2013

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXIV/326/2013

W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)
 

XXIV/325/2013

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku.  

XXIV/324/2013

W sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/247/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Buskiego do wykonania w latach 2012-2020 projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"  

XXIV/323/2013

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.  

XXIV/322/2013

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.  

XXIV/321/2013

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.  

XXIV/320/2013

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.  

XXIV/319/2013

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2013 rok.  

XXIV/318/2013

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2013 rok.  

XXIV/317/2013

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2013 rok.