Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2002

III - sesja z dnia 2002-12-20
GRUDZIEŃ

III/40/2002

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych. 

III/39/2002

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego. 

III/38/2002

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

III/37/2002

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku. 

III/36/2002

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą "Pływalnia Miejska". 

III/35/2002

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Busko-Zdrój w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. 

III/34/2002

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

III/33/2002

W sprawie Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2003 r. 

III/32/2002

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2002 rok. 
II - sesja z dnia 2002-12-10
GRUDZIEŃ

II/31/2002

W sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kotłowni gazowej c. o. z jednoczesną likwidacją kotłów na paliwa stałe w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dużych. 

II/30/2002

W sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego. 

II/29/2002

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

II/28/2002

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trenu gminy Busko-Zdrój. 

II/27/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Busko-Zdrój i wsi Zbludowice, Siesławice, Wełecz. ( zmieniona uchwałą
)

II/26/2002

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ( uchylona uchwałą
)

II/25/2002

W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ( uchylona uchwałą
)

II/24/2002

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

II/23/2002

W sprawie: wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności. ( uchylona uchwałą
)

II/22/2002

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

II/21/2002

W sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. ( uchylona uchwałą
)

II/20/2002

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2002 rok. 

II/19/2002

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)

II/18/2002

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku rolnego. ( uchylona uchwałą
)

II/17/2002

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku leśnego. ( uchylona uchwałą
)

II/16/2002

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

II/15/2002

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

II/14/2002

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. 

II/13/2002

W sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
I - sesja z dnia 2002-11-19
LISTOPAD

I/12/2002

W sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/11/2002

W sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

I/10/2002

W sprawie zwrotu kosztów służbowych radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

I/9/2002

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

I/8/2002

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego. 

I/7/2002

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej. 

I/6/2002

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej. 

I/5/2002

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

I/4/2002

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/3/2002

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

I/2/2002

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

I/1/2002

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 
XXX - sesja z dnia 2002-10-10
PAŹDZIERNIK

XXX/347/2002

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2002 rok. 

XXX/346/2002

W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia nieruchomego Samodzielnemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

XXX/345/2002

W sprawie uznania za pomnik przyrody sosnę pospolitą w Wełczu 

XXX/344/2002

W sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Busko-Zdrój 

XXX/343/2002

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny 

XXX/342/2002

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lub nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój 
XXIX - sesja z dnia 2002-09-10
WRZESIEŃ

XXIX/341/2002

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 grudnia 1994 r. ( zmieniona uchwałą
)

XXIX/340/2002

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

XXIX/339/2002

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

XXIX/338/2002

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2002 rok 

XXIX/337/2002

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
XXVIII - sesja z dnia 2002-06-25
CZERWIEC

XXVIII/336/2002

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, polegającego na likwidacji jego działalności pod względem rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych 

XXVIII/335/2002

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę kotłowni w Gimnazjum i Domu Nauczyciela w Zbludowicach 

XXVIII/334/2002

W sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom ( uchylona uchwałą
)

XXVIII/333/2002

W sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVIII/332/2002

W sprawie uznania za pomnik przyrody "Odsłonięcie geologiczne - Zimne Wody" w Busku-Zdroju 

XXVIII/331/2002

W sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne "Odsłonięcie geologiczne" w Siesławicach 

XXVIII/330/2002

W sprawie uznania za użytek ekologiczny wzgórze "Ostra Górka" w Skotnikach Małych 

XXVIII/329/2002

W sprawie uznania za pomnik przyrody trzech dębów szypułkowych w Kamedułach 

XXVIII/328/2002

W sprawie uznania za użytek ekologiczny "Rezerwat roślinności słonolubnej w Owczarach 

XXVIII/327/2002

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju 

XXVIII/326/2002

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnych 

XXVIII/325/2002

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnych 

XXVIII/324/2002

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXII/246/2001 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo - dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVIII/323/2002

W sprawie zmian w podziale Gminy Busko-Zdrój na obwody głosowania ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVIII/322/2002

W sprawie podziału miasta i gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)

XXVIII/321/2002

W sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych pod nazwą "przedszkola publiczne" 

XXVIII/320/2002

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę systemu kanalizacyjnego dla Buska-Zdroju w ramach programu PHARE 2001 

XXVIII/319/2002

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2002 rok 
XXVI - sesja z dnia 2002-03-28
MARZEC

XXVI/318/2002

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

XXVI/317/2002

W sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

XXVI/316/2002

W sprawie zamiaru przyjęcia podstawowej opieki zdrowotnej od samorządu Powiatu Buskiego 

XXVI/315/2002

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XXVI/314/2002

W sprawie propozycji uznania Uzdrowiska Busko-Zdrój za uzdrowisko narodowe 

XXVI/313/2002

W sprawie przyjęcia do realizacji zadań szkoleniowo - dydaktycznych w gminie Busko-Zdrój w roku 2003 

XXVI/312/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Wełecz 

XXVI/311/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Mikułowice, w obszarze działek usytuowanych przy drodze Kielce - Tarnów 

XXVI/310/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Kostki Duże i Oleszki 

XXVI/309/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Wolica Siesławska 

XXVI/308/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina 

XXVI/307/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Siesławice, w obszarze działki usytuowanej przy ul. Kolejowej 

XXVI/306/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój oraz część wsi Zbludowice, Siesławice, Mikułowice, Chotelek, Kawczyce i Radzanów 

XXVI/305/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej, Kusocińskiego 

XXVI/304/2002

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w obszarze ograniczonym ulicami Langiewicza, Polną, Sienkiewicza, osiedlom Piłsudskiego i ulicą Dmowskiego 

XXVI/303/2002

W sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XXVI/302/2002

W sprawie zmiany Statusu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVI/301/2002

W sprawie wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej 

XXVI/300/2002

W sprawie upoważnienia pracownia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych 

XXVI/299/2002

W sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w Busku-Zdroju 

XXVI/298/2002

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej 

XXVI/297/2002

W sprawie zaliczenia dróg: Chotelek-Chorokowa i Oleszki Kostki Duże do kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Busko-Zdrój 

XXVI/296/2002

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2001 rok i udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu