Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2015

XIV - sesja z dnia 2015-12-29
GRUDZIEŃ

XIV/195/2015

W sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/89/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gnojno 

XIV/194/2015

W sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach 

XIV/193/2015

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach 

XIV/192/2015

W sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach 

XIV/191/2015

W sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dobrowodzie 

XIV/190/2015

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2025 

XIV/189/2015

W sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Busko-Zdrój na lata 2016-2020 

XIV/188/2015

W sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Busko-Zdrój na lata 2016-2018 

XIV/187/2015

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 

XIV/186/2015

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok ( zmieniona uchwałą
)

XIV/185/2015

W sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok 

XIV/184/2015

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XIV/183/2015

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XIV/182/2015

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XIV/181/2015

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej 

XIV/180/2015

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych ( uchylona uchwałą
)

XIV/179/2015

W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej 

XIV/178/2015

W sprawie zmiany Uchwały nr XIX/249/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata 2012-2017". 

XIV/177/2015

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/65/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierani ( uchylona uchwałą
)

XIV/176/2015

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2016 rok 

XIV/175/2015

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2016 rok 

XIV/174/2015

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2016 rok ( zmieniona uchwałą
)

XIV/173/2015

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości ( uchylona uchwałą
)

XIV/172/2015

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/144/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( uchylona uchwałą
)

XIV/171/2015

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

XIV/170/2015

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów ( uchylona uchwałą
)

XIV/169/2015

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok 

XIV/168/2015

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIV/167/2015

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok 

XIV/166/2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2030. ( uchylona uchwałą
)
XIII - sesja z dnia 2015-11-26
LISTOPAD

XIII/165/2015

W sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie. 

XIII/164/2015

W sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju z siedzibą w Kołaczkowicach. 

XIII/163/2015

W sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju. 

XIII/162/2015

W sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju. 

XIII/161/2015

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XIII/160/2015

W sprawie przystąpienia do opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

XIII/159/2015

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

XIII/158/2015

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój. 

XIII/157/2015

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój. 

XIII/156/2015

W sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XIII/155/2015

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju w 2016 roku. 

XIII/154/2015

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XIII/153/2015

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko - Zdrój. 

XIII/152/2015

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny. ( uchylona uchwałą
)

XIII/151/2015

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny. ( uchylona uchwałą
)

XIII/150/2015

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)

XIII/149/2015

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XIII/148/2015

W sprawie opłaty od posiadania psów. 

XIII/147/2015

W sprawie opłaty targowej. 

XIII/146/2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( uchylona uchwałą
)

XIII/145/2015

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok. 

XIII/144/2015

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIII/143/2015

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. 
XII - sesja z dnia 2015-10-22
PAŹDZIERNIK

XII/142/2015

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XII/141/2015

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XII/140/2015

W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 

XII/139/2015

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju. 

XII/138/2015

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

XII/137/2015

W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom. 

XII/136/2015

W sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Busko - Zdrój. 

XII/135/2015

W sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XII/134/2015

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. 

XII/133/2015

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 

XII/132/2015

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XII/131/2015

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XII/130/2015

W sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w Busku-Zdroju. 

XII/129/2015

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XII/128/2015

W sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Zdrój Kultury – szlak dziedzictwa kulturowego obszaru uzdrowiskowego województwa świętokrzyskiego gminy Busko-Zdrój i gminy Solec-Zdrój". 

XII/127/2015

W sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego oraz wspólną realizację projektu pn.:"Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie". 

XII/126/2015

W sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój". 

XII/125/2015

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025. ( uchylona uchwałą
)

XII/124/2015

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XII/123/2015

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. 

XII/122/2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015-2030. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XI - sesja z dnia 2015-09-17
WRZESIEŃ

XI/121/2015

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój 

XI/120/2015

w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju 

XI/119/2015

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

XI/118/2015

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 

XI/117/2015

w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się bez dalszego biegu 

XI/116/2015

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne, ulic położonych na terenie miasta Busko-Zdrój 

XI/115/2015

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

XI/114/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XI/113/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XI/112/2015

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XI/111/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój 

XI/110/2015

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój w drodze darowizny ( uchylona uchwałą
)

XI/109/2015

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów ( uchylona uchwałą
)

XI/108/2015

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

XI/107/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu 

XI/106/2015

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok 

XI/105/2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015 - 2030. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
X - sesja z dnia 2015-07-16
LIPIEC

X/104/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  ( uchylona uchwałą
)

X/103/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

X/102/2015

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r. 
IX - sesja z dnia 2015-06-25
CZERWIEC

IX/101/2015

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. ( uchylona uchwałą
)

IX/100/2015

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. ( zmieniona uchwałą
)

IX/99/2015

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2014. 

IX/98/2015

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. 

IX/97/2015

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

IX/96/2015

W sprawie powołania zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników. 

IX/95/2015

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

IX/94/2015

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

IX/93/2015

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. 

IX/92/2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2030. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

IX/91/2015

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

IX/90/2015

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za 2014 rok. 
VIII - sesja z dnia 2015-05-28
MAJ

VIII/89/2015

W sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gnojno. ( zmieniona uchwałą
)

VIII/88/2015

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. 
VII - sesja z dnia 2015-04-30
KWIECIEŃ

VII/87/2015

W sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. ( uchylona uchwałą
)

VII/86/2015

Zmieniająca uchwałę Nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2015 rok". 

VII/85/2015

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

VII/84/2015

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

VII/83/2015

W sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju i pokrycie go aportem w postaci własności nieruchomości. 

VII/82/2015

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

VII/81/2015

W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

VII/80/2015

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego 1. 

VII/79/2015

W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a. 

VII/78/2015

W sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

VII/77/2015

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój do zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Busko - Zdrój, a gminą Pacanów w sprawie powierzenia gminie Busko - Zdrój realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. 

VII/76/2015

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/42/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

VII/75/2015

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Szczaworyżu podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 

VII/74/2015

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Słabkowicach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu. 

VII/73/2015

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kamedułach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu. 

VII/72/2015

W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kostkach Dużych podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 

VII/71/2015

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu wspólnej realizacji zadania. 

VII/70/2015

W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne". 

VII/69/2015

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

VII/68/2015

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. 

VII/67/2015

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

VII/66/2015

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. 
VI - sesja z dnia 2015-03-26
MARZEC

VI/65/2015

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VI/64/2015

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

VI/63/2015

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VI/62/2015

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VI/61/2015

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

VI/60/2015

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

VI/59/2015

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. ( zmieniona uchwałą
)

VI/58/2015

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. 

VI/57/2015

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2015 - 2030. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
V - sesja z dnia 2015-02-19
LUTY

V/56/2015

W sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. ( uchylona uchwałą
)

V/55/2015

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2015 rok". ( zmieniona uchwałą
)

V/54/2015

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

V/53/2015

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów. ( uchylona uchwałą
)

V/52/2015

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Szczaworyżu podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 

V/51/2015

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Słabkowicach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu. 

V/50/2015

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kamedułach podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu. 

V/49/2015

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kostkach Dużych podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 
IV - sesja z dnia 2015-01-29
STYCZEŃ

IV/48/2015

W sprawie zarządzenia w sołectwach gminy Busko-Zdrój wyborów sołtysów i rad sołeckich. 

IV/47/2015

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

IV/46/2015

W sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej przy ul.Batorego w Busku-Zdroju. 

IV/45/2015

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. 

IV/44/2015

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

IV/43/2015

W sprawie przystąpienia gminy Busko-Zdrój do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej pod nazwą STOWARZYSZENIE "G5". 

IV/42/2015

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

IV/41/2015

W sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 

IV/40/2015

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. ( zmieniona uchwałą
)

IV/39/2015

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 

IV/38/2015

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury. 

IV/37/2015

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. 

IV/36/2015

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2015 rok. 

IV/35/2015

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2015 rok. 

IV/34/2015

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2015 rok. 

IV/33/2015

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2014-2018 oraz sposobów ich realizacji.