Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1994

IV - sesja z dnia 1994-12-30
GRUDZIEŃ

IV/73/1994

W sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr II/21/94 z dnia 30 sierpnia 1994r w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

IV/72/1994

W sprawie zmiany budżetu na 1994 rok. 

IV/71/1994

W sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kieleckiego. 

IV/70/1994

W sprawie zmiany porozumienia komunalnego. ( zmieniona uchwałą
)

IV/69/1994

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

IV/68/1994

W sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

IV/67/1994

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności. 

IV/66/1994

W sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

IV/65/1994

W sprawie zmiany budżetu na 1994 rok. 

IV/64/1994

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

IV/63/1994

W sprawie zakresu i zasad ustalania i przyznawania dotacji z budżetu gminy dla działalności zakładów budżetowych. 

IV/62/1994

W sprawie określenia oddziałów Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego oraz nadania Statutu temu zakładowi. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

IV/61/1994

W sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju", gospodarstwa pomocniczego pn. "Miejski Zakład Wodociągu i Kanalizacji w Busku-Zdroju" i utworzenia zakładu budżetowego pn. "Miejsko Gminny Zakład Komunalny w Busku-Zdroju". 

IV/60/1994

W sprawie wyboru organów samorządu wiejskiego. 

IV/59/1994

W sprawie wprowadzenia zmian do statutów sołectw przyjętych uchwałą Nr 55/90 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 1990 roku. 

IV/58/1994

W sprawie ochrony środowiska przyrodniczego oraz określenia zasad gospodarowania na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

IV/57/1994

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

IV/56/1994

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

IV/55/1994

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

IV/54/1994

W sprawie dokonania zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Buska i wsi Siesławice, Zbludowice i Wełecz. 
III - sesja z dnia 1994-10-28
PAŹDZIERNIK

III/53/1994

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości od skarbu Państwa. 

III/52/1994

W sprawie kierunków pracy Rady Miejskiej na okres kadencji 1994-1998. 

III/51/1994

W sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego i Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach na okres kadencji 1995-1998. 

III/50/1994

W sprawie wyboru ławników do Sądu rejonowego i Sądu Pracy w Busku-Zdroju na okres kadencji 1995-1998. 

III/49/1994

W sprawie wyboru członków kolegium d/s wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju. 

III/48/1994

W sprawie zmiany budżetu na 1994 rok. 

III/47/1994

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Gminy pożyczki w kwocie 140mln złotych na zakup kontenerów na odpady stałe. 

III/46/1994

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/266/93 z dnia 8 października 1993 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

III/45/1994

W sprawie poręczenia spłaty pożyczki, zaciągniętej przez Gminę Pińczów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na Finansowanie – kontynuowanie budowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie. 
II - sesja z dnia 1994-08-30
SIERPIEŃ

II/44/1994

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Ochrony Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji o osoby z spoza Rady. 

II/43/1994

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej o osoby spoza Rady. 

II/42/1994

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o osoby spoza Rady. 

II/41/1994

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Uzdrowiskowej o osoby spoza Rady. 

II/40/1994

W sprawie uzupełnienia składu komisji Finansowo-Budżetowej o osoby spoza Rady. 

II/39/1994

W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej o osoby spoza Rady. 

II/38/1994

W sprawie określenia wysokości diet i kosztów podróży dla radnych i zryczałtowanej diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

II/37/1994

W sprawie powołania zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju. 

II/36/1994

W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomościami gruntowych oraz wydzierżawienia lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 

II/35/1994

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i zgody na sprzedaż nieruchomości. 

II/34/1994

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. 

II/33/1994

W sprawie zmiany budżetu na 1994 rok. 

II/32/1994

W sprawie udzielenia gwarancji kredytowej dla Komunalnego Związku Ciepłowniczego w Busku-Zdroju. 

II/31/1994

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. 

II/30/1994

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Busko-Zdrój w Zgromadzeniu Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich. 

II/29/1994

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Busko-Zdrój w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. 

II/28/1994

W spawie ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych. ( uchylona uchwałą
)

II/27/1994

W sprawie rozwiązania porozumienia z kierownikiem Urzędu Rejonowego w Busku-Zdroju o powierzeniu organom Gminy niektórych spraw należących do jego właściwości. 

II/26/1994

W sprawie konieczności wprowadzenia zmiany jednostkowej w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Buska-Zdroju i wsi Siesławice, Wełecz, Zbludowice zatwierdzonym przez Rade Miejską w Busku-Zdroju uchwałą nr XXVII/148/92 z dnia 31-03-1992r ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 8, poz. 85 z dnia 25-05-1992r. 

II/24/1994

W sprawi zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXV/208/92 z dnia 18.12.1992r w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego p. n. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Busku-Zdroju. 

II/23/1994

W sprawie zmiany uchwały XXXX/262/93 z dnia 27.08.1993r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

II/22/1994

W sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

II/21/1994

W sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

II/20/1994

W sprawie wprowadzenia zmian do Statusu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 13/90 z dnia 16 sierpnia 1990 roku. ( uchylona uchwałą
)

II/19/1994

W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 
I - sesja z dnia 1994-07-01
LIPIEC

I/18/1994

W sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

I/17/1994

W sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

I/16/1994

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

I/15/1994

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

I/14/1994

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

I/13/1994

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej. ( zmieniona uchwałą
)

I/12/1994

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. ( zmieniona uchwałą
)

I/11/1994

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. ( zmieniona uchwałą
)

I/10/1994

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Ochrony Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji. ( zmieniona uchwałą
)

I/9/1994

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej. 

I/8/1994

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. ( zmieniona uchwałą
)

I/7/1994

W sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego. 

I/6/1994

W sprawie wyboru członków Zarządu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

I/5/1994

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

I/4/1994

W sprawie wyboru Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

I/3/1994

W sprawie wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

I/2/1994

W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

I/1/1994

W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. 
XLVII - sesja z dnia 1994-05-26
MAJ

XLVII/318/1994

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju. 

XLVII/317/1994

W sprawie przekazania sprzętu laboratorium i wyposażenia Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Busku-Zdroju. 
XLVI - sesja z dnia 1994-04-29
KWIECIEŃ

XLVI/315/1994

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy za 1993 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu. 

XLVI/314/1994

W sprawie zasad zwrotu przez podopiecznego wydatków za usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XLVI/313/1994

W sprawie zmiany budżetu na 1994 r. 

XLVI/312/1994

W sprawie ustalenia zasad przekazania mienia komunalnego do korzystania Sołectwom. 

XLVI/311/1994

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XLVI/310/1994

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XLVI/309/1994

W sprawie wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości. 

XLVI/307/1994

W sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

XLVI/306/1994

W sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu oraz Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)
XLV - sesja z dnia 1994-03-24
MARZEC

XLV/305/1994

W sprawie zatwierdzenia miejscowego uproszczenia planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego dla terenu Oś. Sikorskiego ograniczonego ulicami Grotta, Kazimierza Wielkiego i proj. ul. 05-ZO w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XLV/304/1994

W sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Buszko-Zdrój. 

XLV/303/1994

W sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 1994 rok. 

XLV/302/1994

W sprawie programu gospodarczego miasta i Gminy Busko-Zdrój w roku 1994. 

XLV/301/1994

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 1994 r. oraz rozdysponowania środków funduszu socjalnego wsi. 

XLV/299/1994

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/266/93 z dnia 8 października 1993 r. w sprawie opłat a wodę pobierania z urządzeń kanalizacyjnych. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XLIV - sesja z dnia 1994-02-25
LUTY

XLIV/298/1994

W sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XLIV/297/1994

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

XLIV/296/1994

W sprawie przeniesienia (przekazania) wierzytelności. 

XLIV/295/1994

W sprawie akceptacji warunków ugody bankowej. 

XLIV/294/1994

W sprawie akceptacji warunków ugody bankowej. 
XLIII - sesja z dnia 1994-01-27
STYCZEŃ

XLIII/293/1994

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XLIII/292/1994

W sprawie zmian w statucie Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich. 

XLIII/291/1994

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XLIII/290/1994

W sprawie przekazania w formie darowizny elementów elektrycznych oczyszczalni ścieków w Busku-Zdroju na majątek Zakładu Energetycznego Skarżysko-Kamienna Przedsiębiorstwo Państwowe Rejon Energetyczny w Busku. 

XLIII/289/1994

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.