Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2017

XXXVI - sesja z dnia 2017-12-28
GRUDZIEŃ

XXXVI/512/2017

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/511/2017

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/510/2017

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

XXXVI/509/2017

W sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 

XXXVI/508/2017

W sprawie zmiany Uchwały Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.10.2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju. 

XXXVI/507/2017

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

XXXVI/506/2017

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

XXXVI/505/2017

W sprawie ustanowienia nagrody - tytułu "Buskowianin Roku". 

XXXVI/504/2017

W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

XXXVI/503/2017

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej drogi. 

XXXVI/502/2017

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej drogi. 

XXXVI/501/2017

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej drogi. 

XXXVI/500/2017

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy. 

XXXVI/499/2017

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy. 

XXXVI/498/2017

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXIV/455/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki. 

XXXVI/497/2017

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2018 rok. 

XXXVI/496/2017

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok. 

XXXVI/495/2017

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVI/494/2017

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny. 

XXXVI/493/2017

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny. 

XXXVI/492/2017

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej. 

XXXVI/491/2017

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2018 rok. 

XXXVI/490/2017

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018 – 2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVI/489/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 
XXXV - sesja z dnia 2017-11-30
LISTOPAD

XXXV/488/2017

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XXXV/487/2017

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/486/2017

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXXV/485/2017

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

XXXV/484/2017

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

XXXV/483/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXXV/482/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXXV/481/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXXV/480/2017

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXXV/479/2017

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/478/2017

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/477/2017

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok. 

XXXV/476/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

XXXV/475/2017

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2017 – 2034. ( uchylona uchwałą
)
XXXIV - sesja z dnia 2017-10-26
PAŹDZIERNIK

XXXIV/474/2017

W sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XXXIV/473/2017

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego Jerzego Szydłowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XXXIV/472/2017

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 

XXXIV/471/2017

W sprawie zmiany uchwały NR XXX/427/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2017r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu. 

XXXIV/470/2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/327/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXXIV/469/2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

XXXIV/468/2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Kołaczkowicach wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach. 

XXXIV/467/2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dobrowodzie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie. 

XXXIV/466/2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach. 

XXXIV/465/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju. 

XXXIV/464/2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju. 

XXXIV/463/2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zbludowicach. 

XXXIV/462/2017

W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju z klasami integracyjnymi 

XXXIV/461/2017

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXII/440/2017 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXXIV/460/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych. 

XXXIV/459/2017

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXXIV/458/2017

W sprawie nadania nazwy ulicy w Zbludowicach. 

XXXIV/457/2017

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XXXIV/456/2017

W sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju. 

XXXIV/455/2017

W sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Łagiewniki. ( zmieniona uchwałą
)

XXXIV/454/2017

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

XXXIV/453/2017

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XXXIV/452/2017

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/154/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku– Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Busku–Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XXXIV/451/2017

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

XXXIV/450/2017

W sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

XXXIV/449/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 
XXXIII - sesja z dnia 2017-09-26
WRZESIEŃ

XXXIII/448/2017

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 

XXXIII/447/2017

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 

XXXIII/446/2017

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
XXXII - sesja z dnia 2017-09-14
WRZESIEŃ

XXXII/445/2017

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. "Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. 

XXXII/444/2017

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby lub rodziny bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. ( uchylona uchwałą
)

XXXII/443/2017

W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości komunalnej. 

XXXII/442/2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXXII/441/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXXII/440/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. ( zmieniona uchwałą
)

XXXII/439/2017

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 

XXXII/438/2017

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skarg na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 

XXXII/437/2017

W sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXXII/436/2017

W sprawie ustalenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXXII/435/2017

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/304/2016 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 października 2016 roku w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Busko - Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia. 

XXXII/434/2017

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/417/2017 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia. 

XXXII/433/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

XXXII/432/2017

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2017 – 2034. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XXXI - sesja z dnia 2017-08-10
SIERPIEŃ

XXXI/431/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

XXXI/430/2017

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
XXX - sesja z dnia 2017-06-29
CZERWIEC

XXX/429/2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

XXX/428/2017

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2016. 

XXX/427/2017

W sprawie Powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu. ( zmieniona uchwałą
)

XXX/426/2017

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie. 

XXX/425/2017

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach. 

XXX/424/2017

W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025. 

XXX/423/2017

W sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032” 

XXX/422/2017

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabkowice na lata 2017-2023. 

XXX/421/2017

W sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

XXX/420/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXX/419/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXX/418/2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXX/417/2017

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia. ( uchylona uchwałą
)

XXX/416/2017

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXX/415/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

XXX/414/2017

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2017–2034. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXX/413/2017

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

XXX/412/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok 
XXIX - sesja z dnia 2017-05-25
MAJ

XXIX/411/2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. 

XXIX/410/2017

W sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. 

XXIX/409/2017

W sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno - Rekreacyjnego w Radzanowie, położonego w gminie Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)

XXIX/408/2017

W sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Sportowo - Rekreacyjnego zwanego potocznie - "Skatepark", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego. 

XXIX/407/2017

W sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Rekreacyjnego - "Staw Niemiecki", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego. 

XXIX/406/2017

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świetokrzyskiego poprzez coroczne bieżące utrzymanie chodnika wybudowanego w ramach zadania realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie pn. "Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika" 

XXIX/405/2017

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XXIX/404/2017

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy. 

XXIX/403/2017

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy. 

XXIX/402/2017

W sprawie ustalenia oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta Busko-Zdrój. 

XXIX/401/2017

W sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości. 

XXIX/400/2017

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 

XXIX/399/2017

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju obowiązujących na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój 

XXIX/398/2017

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/397/2017

W sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego. 

XXIX/396/2017

W sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Lawendową w Busku-Zdroju. 

XXIX/395/2017

W sprawie zmiany nazwy ulicy 12 Stycznia na ulicę Parkową w Busku-Zdroju. 

XXIX/394/2017

W sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Wesołą w Busku-Zdroju. 

XXIX/393/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

XXIX/392/2017

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2017 – 2034. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XXVIII - sesja z dnia 2017-04-27
KWIECIEŃ

XXVIII/391/2017

Zmieniająca uchwałę Nr XIX/261/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie ustalenia wysokości, zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXVIII/390/2017

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

XXVIII/389/2017

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

XXVIII/388/2017

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

XXVIII/387/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. 

XXVIII/386/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXVIII/385/2017

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXVIII/384/2017

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich. 

XXVIII/383/2017

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider". 

XXVIII/382/2017

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz "Klasyka w Kurorcie". 

XXVIII/381/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 
XXVII - sesja z dnia 2017-03-23
MARZEC

XXVII/380/2017

W sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. 

XXVII/379/2017

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. 

XXVII/378/2017

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ( uchylona uchwałą
)

XXVII/377/2017

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025. ( zmieniona uchwałą
)

XXVII/376/2017

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania. 

XXVII/375/2017

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2017 rok". 

XXVII/374/2017

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat. 

XXVII/373/2017

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXVII/372/2017

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XXVII/371/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

XXVII/370/2017

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2034. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XXVI - sesja z dnia 2017-02-23
LUTY

XXVI/369/2017

W sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców dotyczącego budowy stacji telefonii komórkowej ,,55516_BuskoZdrój'' na działce nr 31 w obrębie 08 miasta Busko-Zdrój 

XXVI/368/2017

Przyjmująca stanowisko w sprawie zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. dr. Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju do sieci szpitali 

XXVI/367/2017

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 

XXVI/366/2017

W sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XXVI/365/2017

W sprawie przyjęcia Planu Działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Busko-Zdrój 

XXVI/364/2017

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2017–2021 

XXVI/363/2017

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.03.2005r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych  

XXVI/362/2017

W sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XXVI/361/2017

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Busko-Zdrój na lata 2017–2021 

XXVI/360/2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XXVI/359/2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XXVI/358/2017

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XXVI/357/2017

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów ( uchylona uchwałą
)

XXVI/356/2017

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

XXVI/355/2017

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości 

XXVI/354/2017

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

XXVI/353/2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 

XXVI/352/2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu ( uchylona uchwałą
)

XXVI/351/2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury 

XXVI/350/2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 

XXVI/349/2017

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego ( uchylona uchwałą
)

XXVI/348/2017

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017rok 
XXV - sesja z dnia 2017-02-09
LUTY

XXV/347/2017

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego