Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2012

XXIII - sesja z dnia 2012-12-28
GRUDZIEŃ

XXIII/316/2012

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników  

XXIII/315/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XXIII/314/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XXIII/313/2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej  

XXIII/312/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

XXIII/311/2012

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 

XXIII/310/2012

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.  

XXIII/309/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku- Zdroju ( zmieniona uchwałą
, uchylone uchwałą
)
 

XXIII/308/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/272/2012Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 roku w sprawie utworzenia filii Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju z siedzibą w Kołaczkowicach.  

XXIII/307/2012

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2012Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXIII/306/2012

w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( uchylona uchwałą
)
 

XXIII/305/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXIII/304/2012

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko–Zdrój na 2013 rok  

XXIII/303/2012

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2013–2030 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXIII/302/2012

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  

XXIII/301/2012

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok  

XXIII/300/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 ( uchylona uchwałą
)
 
XXII - sesja z dnia 2012-11-22
LISTOPAD

XXII/299/2012

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXII/298/2012

w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2013 rok  

XXII/297/2012

w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych ulic  

XXII/296/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XXII/295/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XXII/294/2012

w sprawie nadania nazwy ulicy  

XXII/293/2012

w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju  

XXII/292/2012

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku–Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  

XXII/291/2012

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 

XXII/290/2012

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( uchylona uchwałą
)
 

XXII/289/2012

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( uchylona uchwałą
)
 

XXII/288/2012

w sprawie zwolnień z podatku rolnego  

XXII/287/2012

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok  

XXII/286/2012

w sprawie opłaty od posiadania psów ( uchylona uchwałą
)
 

XXII/285/2012

w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)
 

XXII/284/2012

w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXII/283/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( uchylona uchwałą
)
 

XXII/282/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( uchylona uchwałą
)
 

XXII/281/2012

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok  

XXII/280/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXII/279/2012

w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju  
XXI - sesja z dnia 2012-09-27
WRZESIEŃ

XXI/278/2012

W sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXI/277/2012

W sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXI/276/2012

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu ( uchylona uchwałą
)
 

XXI/275/2012

W sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Busko – Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 

XXI/274/2012

W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  

XXI/273/2012

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XXI/272/2012

W sprawie utworzenia filii Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju z siedzibą w Kołaczkowicach. ( zmieniona uchwałą
)
 

XXI/271/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXI/270/2012

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XXI/269/2012

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego.  

XXI/268/2012

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXI/267/2012

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXI/266/2012

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXI/265/2012

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXI/264/2012

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok  

XXI/263/2012

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XX - sesja z dnia 2012-08-10
SIERPIEŃ

XX/262/2012

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok  

XX/261/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XX/260/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/234/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju  
XIX - sesja z dnia 2012-06-28
CZERWIEC

XIX/259/2012

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/222/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach  

XIX/258/2012

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/221/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słabkowicach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu  

XIX/257/2012

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/220/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach  

XIX/256/2012

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/219/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamedułach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu  

XIX/255/2012

W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)
 

XIX/254/2012

W sprawie Statutu jednostki budżetowej Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)
 

XIX/253/2012

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.  

XIX/252/2012

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

XIX/251/2012

W sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju".  

XIX/250/2012

W sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 

XIX/249/2012

W sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Busko-Zdrój na lata 2012-2017". ( zmieniona uchwałą
)
 

XIX/248/2012

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)
 

XIX/247/2012

W sprawie przyjęcia od Powiatu Buskiego do wykonania w latach 2012-2020 projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" ( uchylona uchwałą
)
 

XIX/246/2012

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok  

XIX/245/2012

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XIX/244/2012

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.  

XIX/243/2012

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za 2011 rok  
XVIII - sesja z dnia 2012-05-31
MAJ

XVIII/242/2012

w sprawie zamiaru przystąpienia do związku międzygminnego  

XVIII/241/2012

w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju i pokrycie go aportem w postaci własności nieruchomości.  

XVIII/240/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XVIII/239/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XVIII/238/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XVIII/237/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XVIII/236/2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej  

XVIII/235/2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej  

XVIII/234/2012

w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)
 

XVIII/233/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2011 rok.  

XVIII/232/2012

w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Busko-Zdrój  

XVIII/231/2012

w sprawie wystąpienia ze spółki: Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu i zbycia jej akcji  

XVIII/230/2012

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego ( uchylona uchwałą
)
 

XVIII/229/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)
 

XVIII/228/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/173/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania ( uchylona uchwałą
)
 

XVIII/227/2012

w sprawie udzielenia przez gminę Busko–Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider”  

XVIII/226/2012

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok  

XVIII/225/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XVII - sesja z dnia 2012-04-25
KWIECIEŃ

XVII/224/2012

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.  

XVII/223/2012

W sprawie prywatyzacji spółki "Uzdrowisko Busko-Zdrój" SA.  

XVII/222/2012

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach. ( zmieniona uchwałą
)
 

XVII/221/2012

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słabkowicach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu. ( zmieniona uchwałą
)
 

XVII/220/2012

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach ( zmieniona uchwałą
)
 

XVII/219/2012

W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamedułach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu. ( zmieniona uchwałą
)
 

XVII/218/2012

W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  

XVII/217/2012

W sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Busko-Zdrój.  

XVII/216/2012

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XVII/215/2012

W sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej. ( uchylona uchwałą
)
 

XVII/214/2012

W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2010 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XVI - sesja z dnia 2012-03-29
MARZEC

XVI/213/2012

w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój  

XVI/212/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju  

XVI/211/2012

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2012 rok" ( uchylona uchwałą
)
 

XVI/210/2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XVI/209/2012

w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych dróg  

XVI/208/2012

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2014 i po 2014 roku  

XVI/207/2012

w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin  

XVI/206/2012

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)
 

XVI/205/2012

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XVI/204/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/165/2011 Rady Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok  

XVI/203/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Leszka Czarnego  

XVI/202/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XVI/201/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XVI/200/2012

w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)
 

XVI/199/2012

w sprawie targowisk miejskich i pasażu uzdrowiskowego ( zmieniona uchwałą
)
 

XVI/198/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/416/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju.  

XVI/197/2012

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XVI/196/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko-Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Lipowej w Busku-Zdroju"  

XVI/195/2012

w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XVI/194/2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego  

XVI/193/2012

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok  

XVI/192/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XVI/191/2012

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego ( uchylona uchwałą
)
 

XVI/190/2012

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego ( uchylona uchwałą
)
 

XVI/189/2012

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)
 
XV - sesja z dnia 2012-02-16
LUTY

XV/188/2012

w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju  

XV/187/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju  

XV/186/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach.  

XV/185/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Słabkowicach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu.  

XV/184/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach.  

XV/183/2012

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamedułach w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Szańcu.  

XV/182/2012

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z usług i obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)
 

XV/181/2012

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku  

XV/180/2012

w sprawie akceptacji Planu Odnowy Miejscowości Młyny przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Młyny  

XV/179/2012

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XV/178/2012

w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.  
XIV - sesja z dnia 2012-01-26
STYCZEŃ

XIV/177/2012

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok  

XIV/176/2012

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/293/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju  

XIV/175/2012

w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie obsługi informatycznej  

XIV/174/2012

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej  

XIV/173/2012

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XIV/172/2012

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

XIV/171/2012

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  

XIV/170/2012

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego  

XIV/169/2012

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok. ( uchylona uchwałą
)
 

XIV/168/2012

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2012 rok ( uchylona uchwałą
)
 

XIV/167/2012

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2012 rok ( uchylona uchwałą
)