Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2016

XXIV - sesja z dnia 2016-12-29
GRUDZIEŃ

XXIV/346/2016

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywani ( uchylona uchwałą
)

XXIV/345/2016

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok. 

XXIV/344/2016

W sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XXIV/343/2016

W sprawie przyjęcia Programu Buska Karta Seniora 

XXIV/342/2016

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kostki Małe na lata 2016-2023 

XXIV/341/2016

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Służów na lata 2016-2023 

XXIV/340/2016

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat 

XXIV/339/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXIV/338/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXIV/337/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXIV/336/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXIV/335/2016

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXIV/334/2016

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok 

XXIV/333/2016

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok 

XXIV/332/2016

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2017 rok 

XXIV/331/2016

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok 

XXIV/330/2016

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2017–2034 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIV/329/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok 
XXIII - sesja z dnia 2016-11-24
LISTOPAD

XXIII/328/2016

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. 

XXIII/327/2016

W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIII/326/2016

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XXIII/325/2016

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 

XXIII/324/2016

W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 

XXIII/323/2016

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXIII/322/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXIII/321/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXIII/320/2016

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXIII/319/2016

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok. 

XXIII/318/2016

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)

XXIII/317/2016

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

XXIII/316/2016

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. 

XXIII/315/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 

XXIII/314/2016

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2016–2032 ( uchylona uchwałą
)
XXII - sesja z dnia 2016-10-20
PAŹDZIERNIK

XXII/313/2016

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

XXII/312/2016

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat. 

XXII/311/2016

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXII/310/2016

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXII/309/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. 

XXII/308/2016

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/217/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok". 

XXII/307/2016

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ( uchylona uchwałą
)

XXII/306/2016

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXII/305/2016

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko - Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia. ( uchylona uchwałą
)

XXII/304/2016

W sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Busko - Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia. ( uchylona uchwałą
)

XXII/303/2016

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach. 

XXII/302/2016

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie. 

XXII/301/2016

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

XXII/300/2016

W sprawie przyjęcia zmiany Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025. 

XXII/299/2016

W sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025. 

XXII/298/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 
XXI - sesja z dnia 2016-09-22
WRZESIEŃ

XXI/297/2016

W sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XXI/296/2016

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/186/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 

XXI/295/2016

W sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Miasta i Gminy Busko–Zdrój do roku 2021. 

XXI/294/2016

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. ( uchylona uchwałą
)

XXI/293/2016

W sprawie zasad udzielania "Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój". 

XXI/292/2016

W sprawie zmiany uchwały nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. ( uchylona uchwałą
)

XXI/291/2016

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Chotelek. 

XXI/290/2016

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XXI/289/2016

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XXI/288/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. 

XXI/287/2016

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXI/286/2016

W sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego części nieruchomości położonej w Busku Zdroju obręb 09, oznaczonej nr 22/3 o powierzchni około 0,0180 ha. 

XXI/285/2016

W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

XXI/284/2016

W sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

XXI/283/2016

W sprawie przyjęcia dofinansowania dla zadania pn.: "Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

XXI/282/2016

W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. ( uchylona uchwałą
)

XXI/281/2016

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego. 

XXI/280/2016

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego. 

XXI/279/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 

XXI/278/2016

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016–2032. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XX - sesja z dnia 2016-08-25
SIERPIEŃ

XX/277/2016

W sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zbadania wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XX/276/2016

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/265/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie. 

XX/275/2016

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/264/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach. 

XX/274/2016

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Buskiego oraz z Powiatem Buskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego. 

XX/273/2016

W sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój". 

XX/272/2016

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XX/271/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 

XX/270/2016

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2016–2032. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XIX - sesja z dnia 2016-06-23
CZERWIEC

XIX/269/2016

W sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/241/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu. 

XIX/268/2016

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. "Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość" w ramach osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 włączenie społeczne i walka z ubóstwem. 

XIX/267/2016

W sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju. 

XIX/266/2016

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2015. 

XIX/265/2016

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie. ( zmieniona uchwałą
)

XIX/264/2016

W sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach. ( zmieniona uchwałą
)

XIX/263/2016

W sprawie likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie. 

XIX/262/2016

W sprawie likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju z siedzibą w Kołaczkowicach. 

XIX/261/2016

W sprawie ustalenia wysokości, zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIX/260/2016

W sprawie likwidacji przystanków komunikacyjnych oraz w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

XIX/259/2016

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XIX/258/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. 

XIX/257/2016

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2017 – 2021. ( uchylona uchwałą
)

XIX/256/2016

W sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen. 

XIX/255/2016

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ( uchylona uchwałą
)

XIX/254/2016

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XIX/253/2016

W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Busko - Zdrój. 

XIX/252/2016

W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

XIX/251/2016

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( uchylona uchwałą
)

XIX/250/2016

W sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

XIX/249/2016

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chmielnik. 

XIX/248/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 

XIX/247/2016

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIX/246/2016

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

XIX/245/2016

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2015 rok. 
XVIII - sesja z dnia 2016-05-19
MAJ

XVIII/244/2016

W sprawie przystąpienia do projektu pn. "Moje kompetencje kluczem do sukcesu". 

XVIII/243/2016

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów. ( uchylona uchwałą
)

XVIII/242/2016

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

XVIII/241/2016

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu. ( zmieniona uchwałą
)

XVIII/240/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XVIII/239/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XVIII/238/2016

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XVIII/237/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 
XVII - sesja z dnia 2016-04-21
KWIECIEŃ

XVII/236/2016

W sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

XVII/235/2016

W sprawie uchwalenia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój do roku 2021. ( uchylona uchwałą
)

XVII/234/2016

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/221/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. ( uchylona uchwałą
)

XVII/233/2016

W sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju. 

XVII/232/2016

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości komunalnej. 

XVII/231/2016

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat. 

XVII/230/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XVII/229/2016

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XVII/228/2016

W sprawie nadania nazwy ronda. 

XVII/227/2016

W sprawie nadania nazwy ronda. 

XVII/226/2016

W sprawie nadania nazwy ronda. 

XVII/225/2016

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XVII/224/2016

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/174/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2016 rok. 

XVII/223/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 

XVII/222/2016

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2016–2032. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XVI - sesja z dnia 2016-03-17
MARZEC

XVI/221/2016

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój przez inne niż Gmina Busko-Zdrój osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVI/220/2016

W sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVI/219/2016

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/47/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XVI/218/2016

W sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Owczary". 

XVI/217/2016

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok". ( zmieniona uchwałą
)

XVI/216/2016

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XVI/215/2016

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XVI/214/2016

W sprawie zmiany nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XVI/213/2016

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XVI/212/2016

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny. ( uchylona uchwałą
)

XVI/211/2016

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny. ( uchylona uchwałą
)

XVI/210/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok. 
XV - sesja z dnia 2016-02-11
LUTY

XV/209/2016

W sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( uchylona uchwałą
)

XV/208/2016

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ( uchylona uchwałą
)

XV/207/2016

W sprawie przyjęcia do realizacji oraz wyrażenia zgody do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

XV/206/2016

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/156/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju 

XV/205/2016

W sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Busku-Zdroju 

XV/204/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego 

XV/203/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XV/202/2016

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XV/201/2016

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XV/200/2016

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości ( uchylona uchwałą
)

XV/199/2016

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury 

XV/198/2016

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 

XV/197/2016

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu 

XV/196/2016

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok