Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2005

XXXII - sesja z dnia 2005-12-29
GRUDZIEŃ

XXXII/334/2005

W sprawie udzielenia na rzecz użytkowników wieczystych bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności. 

XXXII/333/2005

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok. 

XXXII/332/2005

W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok. 

XXXII/331/2005

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006 rok. 

XXXII/330/2005

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

XXXII/329/2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2005 rok. 
XXXI - sesja z dnia 2005-12-05
GRUDZIEŃ

XXXI/328/2005

W sprawie przyjęcia do wiadomości i uznania za ważne konsultacje przeprowadzone w sprawie zmiany nazw urzędowych miejscowości Folwark i Chotelek Zielony. 

XXXI/327/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości komunalnych oznaczonych nr 186/2 i nr 188/2 obręb XI położonych w Busku-Zdroju przy ul. Broniewskiego. 

XXXI/326/2005

W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/325/2005

W sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/324/2005

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/323/2005

W sprawie: wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności. 

XXXI/322/2005

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/321/2005

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/320/2005

W sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/319/2005

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. 

XXXI/318/2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2005 rok. 
XXX - sesja z dnia 2005-11-04
LISTOPAD

XXX/317/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości komunalnej oznaczonej nr 180/2 obr. XI położonej w Busku-Zdroju przy ul. Broniewskiego oraz wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku jej zbycia w trybie przetargowym. 

XXX/316/2005

Uchylona. 

XXX/315/2005

Zmieniająca uchwałę nr XVI/169/2004 z dnia 27 maja 2004 r. rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXX/314/2005

O zmianę uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. ( uchylona uchwałą
)

XXX/313/2005

Zmieniająca uchwałę nr XXVII/280/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXX/312/2005

W sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXX/311/2005

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości nr 452/23 położonej we wsi Siesławice. 

XXX/310/2005

W sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXX/309/2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2005 rok. 
XXIX - sesja z dnia 2005-09-08
WRZESIEŃ

XXIX/308/2005

W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej. 

XXIX/307/2005

W sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej. 

XXIX/306/2005

W sprawie opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. 

XXIX/305/2005

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój. 

XXIX/304/2005

W sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju. 

XXIX/303/2005

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój o numerach 1445/2, 1448/2 i 1449 położonych w Widuchowej na nieruchomości o numerach 1447/1 i 1450/1 położone w Widuchowej stanowiące własność Marka Jerzego Wesołowskiego. 

XXIX/302/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działki 33/4 obręb X położonej w Busku-Zdroju przy ulicy J. Kusocińskiego. 

XXIX/301/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działki 1674/3 położonej we wsi Kołaczkowice. 

XXIX/300/2005

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dmowskiego, Objazdowej i Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju oraz w miejscowości Owczary gmina Busko-Zdrój. 

XXIX/299/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własności Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działek 40/19 i 40/20 obręb X, położonej w Busku-Zdroju. 

XXIX/298/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej własności Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działki 384/3 obręb VI położonej w Busku-Zdroju w rejonie ulicy Niwa. 

XXIX/297/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej własności Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działki 34/2 obręb X położonej w Busku-Zdroju przy ulicy J. Kusocińskiego. 

XXIX/296/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej własności Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działki 427 obręb VI położonej w Busku-Zdroju przy ulicy Partyzantów. 

XXIX/295/2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2005 rok. 
XXVIII - sesja z dnia 2005-07-28
LIPIEC

XXVIII/294/2005

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zmianę systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kamedułach. 

XXVIII/293/2005

W sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyborach Prezydenta RP. 
XXVII - sesja z dnia 2005-06-23
CZERWIEC

XXVII/292/2005

Uchulona. 

XXVII/291/2005

Uchylona. 

XXVII/290/2005

W sprawie zmian w podziale Gminy Busko-Zdrój na obwody głosowania. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVII/289/2005

W sprawie wystąpienia o zmianę nazwy Osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XXVII/288/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej nr 1/10 XIV, położonej w Busku-Zdroju przy ulicy Rehabilitacyjnej. 

XXVII/287/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej nr 315 położonej we wsi Podgaje. 

XXVII/286/2005

W sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy wsi Chotelek Zielony. 

XXVII/285/2005

W sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy wsi Folwark. 

XXVII/284/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnych oznaczonych nr 293/20 i 293/21 obr. XII położonych w Busku-Zdroju przy ul. Złotej. 

XXVII/283/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnych oznaczonych nr 410/1, 411/1 i 411/2 obr. XI położonych w Busku-Zdroju przy ul. Grotta. 

XXVII/282/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnych oznaczonych nr 1 i 46 obr. XII położonych w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy. 

XXVII/281/2005

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXVII/280/2005

W sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVII/279/2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2005 rok. 
XXVI - sesja z dnia 2005-03-30
MARZEC

XXVI/278/2005

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/191/2004 Rady Miejskiej z dnia 29.06.2004 r. w sprawie akceptacji „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Siesławice. ( uchylona uchwałą
)

XXVI/277/2005

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników gimnazjów, szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.  ( uchylona uchwałą
)

XXVI/276/2005

W sprawie akceptacji „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Kameduły. 

XXVI/275/2005

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój. 

XXVI/274/2005

W sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000 dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXVI/273/2005

W sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej. 

XXVI/272/2005

W sprawie nadania Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju imienia Stefana Komendy. 

XXVI/271/2005

W sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XXVI/270/2005

Uchylona. 

XXVI/269/2005

W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 

XXVI/268/2005

W sprawie: zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVI/267/2005

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu w miejscowości Skorzów. 

XXVI/266/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej nr 230 położonej we wsi Ruczynów 

XXVI/265/2005

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej nr 134 położonej w Zbludowicach na nieruchomości nr 431/2 stanowiącą własność Antoniny Michałek położoną w Zbludowicach.  

XXVI/264/2005

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2005 rok 

XXVI/263/2005

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu. 
XXV - sesja z dnia 2005-03-04
MARZEC

XXV/263/2005

W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Busko-Zdrój dla obszarów sołectw Radzanów, Siesławice, Zbludowice oraz części miasta Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
)

XXV/262/2005

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej nr 540 położonej we wsi Podgaje 

XXV/261/2005

W sprawie zmiany uchwały Nr III/38/2002 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.12.2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)

XXV/260/2005

W sprawie odwołania przedstawiciela wybranego przez Radę Miejską do reprezentowania w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

XXV/259/2005

W sprawie obsadzenia mandatu radnego 
XXIV - sesja z dnia 2005-01-28
STYCZEŃ

XXIV/258/2005

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Wolica Siesławska 

XXIV/257/2005

W sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XXIV/256/2005

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

XXIV/255/2005

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju 

XXIV/254/2005

W sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Strategicznego 

XXIV/253/2005

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2005 rok 

XXIV/252/2005

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2005 rok 

XXIV/251/2005

W sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2005 rok 

XXIV/250/2005

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą "Pływalnia Miejska" 

XXIV/249/2005

W sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych 

XXIV/248/2005

W sprawie Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2005 rok