Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2019

XII - sesja z dnia 2019-08-30
SIERPIEŃ

XII/150/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój – Kołaczkowice (przysiółek Palestyna) przez Mikułowice Kolonia Wschodnia, Elżbiecin, Podgaje, Kotki, Janina w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.   wynik z głosowania

XII/149/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój – Bilczów przez Zbludowice, Radzanów, Skotniki Duże, Olganów, Dobrowodę, Baranów, Gadawę, Budzyń w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.   wynik z głosowania

XII/148/2019

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

XII/147/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2040.   wynik z głosowania
XI - sesja z dnia 2019-07-25
LIPIEC

XI/146/2019

W sprawie zmiany uchwały nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XI/145/2019

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój.   wynik z głosowania

XI/144/2019

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

XI/143/2019

W sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XI/142/2019

W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.   wynik z głosowania

XI/141/2019

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.   wynik z głosowania

XI/140/2019

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.   wynik z głosowania
X - sesja z dnia 2019-06-27
CZERWIEC

X/139/2019

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

X/138/2019

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

X/137/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

X/136/2019

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

X/135/2019

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.   wynik z głosowania

X/134/2019

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.   wynik z głosowania

X/133/2019

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

X/132/2019

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

X/131/2019

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.   wynik z głosowania

X/130/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2018 rok.   wynik z głosowania

X/129/2019

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania.   wynik z głosowania
IX - sesja z dnia 2019-05-30
MAJ

IX/128/2019

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IX/127/2019

W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IX/126/2019

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać projekty uchwał.   wynik z głosowania

IX/125/2019

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IX/124/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2018.   wynik z głosowania

IX/123/2019

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Aktywni Seniorzy w Busku-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.   wynik z głosowania

IX/122/2019

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów.   wynik z głosowania

IX/121/2019

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IX/120/2019

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/451/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.   wynik z głosowania

IX/119/2019

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

IX/118/2019

W sprawie wystąpienia Gminy Busko-Zdrój z Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

IX/117/2019

W sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego.   wynik z głosowania

IX/116/2019

W sprawie zmiany uchwały Nr XLII/570/2018 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój.  (rozstrzygnięcie nadzorcze) wynik z głosowania

IX/115/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.   wynik z głosowania

IX/114/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

IX/113/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego.   wynik z głosowania

IX/112/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego.   wynik z głosowania

IX/111/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

IX/110/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

IX/109/2019

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IX/108/2019

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.   wynik z głosowania

IX/107/2019

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.   wynik z głosowania

IX/106/2019

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.   wynik z głosowania

IX/105/2019

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.   wynik z głosowania

IX/104/2019

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.   wynik z głosowania

IX/103/2019

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   wynik z głosowania

IX/102/2019

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

IX/101/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2040.   wynik z głosowania
VIII - sesja z dnia 2019-05-22
MAJ

VIII/100/2019

W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w związku z wydarzeniami z dnia 18.05.2019 r. mającymi miejsce w Busku-Zdroju z udziałem Radnego Łukasza Sz.   wynik z głosowania
VII - sesja z dnia 2019-04-17
KWIECIEŃ

VII/99/2019

W sprawie zmiany uchwały nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

VII/98/2019

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.   wynik z głosowania

VII/97/2019

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywna integracja szansą na sukces osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.   wynik z głosowania

VII/96/2019

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa szansą na sukces uczestników w CIS w Kostkach Dużych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.   wynik z głosowania

VII/95/2019

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym.   wynik z głosowania

VII/94/2019

W sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

VII/93/2019

W sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

VII/92/2019

W sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

VII/91/2019

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

VII/90/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

VII/89/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

VII/88/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

VII/87/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

VII/86/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.   wynik z głosowania

VII/85/2019

W sprawie zobowiązania Burmistrza do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa.   wynik z głosowania

VII/84/2019

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.   wynik z głosowania

VII/83/2019

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.  (rozstrzygnięcie nadzorcze) wynik z głosowania

VII/82/2019

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

VII/81/2019

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.   wynik z głosowania

VII/80/2019

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.   wynik z głosowania

VII/79/2019

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

VII/78/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2040. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania
VI - sesja z dnia 2019-04-05
KWIECIEŃ

VI/77/2019

W sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

VI/76/2019

W sprawie przekazania według właściwości wniosku, który wpłynął do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 7 marca 2019r.   wynik z głosowania
V - sesja z dnia 2019-03-07
MARZEC

V/75/2019

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój   wynik z głosowania

V/74/2019

W sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/443/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia”   wynik z głosowania

V/73/2019

W sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Busko-Zdrój na lata 2019-2021   wynik z głosowania

V/72/2019

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok"   wynik z głosowania

V/71/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

V/70/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

V/69/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

V/68/2019

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

V/67/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania
IV - sesja z dnia 2019-01-31
STYCZEŃ

IV/66/2019

W sprawie przekazania według właściwości petycji grupy mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 28 stycznia 2019 r.   wynik z głosowania

IV/65/2019

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2018 i 2019 rok.   wynik z głosowania

IV/64/2019

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju   wynik z głosowania

IV/63/2019

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2019 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IV/62/2019

W sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2039".   wynik z głosowania

IV/61/2019

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowościach Dobrowoda, Młyny, Wełecz i Kostki Małe.   wynik z głosowania

IV/60/2019

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.   wynik z głosowania

IV/59/2019

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych.   wynik z głosowania

IV/58/2019

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa.   wynik z głosowania

IV/57/2019

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IV/56/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

IV/55/2019

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

IV/54/2019

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

IV/53/2019

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.   wynik z głosowania

IV/52/2019

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

IV/51/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

IV/50/2019

W sprawie określenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IV/49/2019

W sprawie zarządzenia w sołectwach gminy Busko-Zdrój wyborów sołtysów i rad sołeckich.   wynik z głosowania

IV/48/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

IV/47/2019

W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( tekst jednolity uchwała:
z 07.03.2019)
 
wynik z głosowania

IV/46/2019

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2019 rok   wynik z głosowania

IV/45/2019

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2019 rok.   wynik z głosowania

IV/44/2019

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2019 rok.   wynik z głosowania

IV/43/2019

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2019 rok.   wynik z głosowania

IV/42/2019

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2018-2023 oraz sposoby realizacji zadań Rady.   wynik z głosowania

IV/41/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

IV/40/2019

W sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

IV/39/2019

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

IV/38/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju   wynik z głosowania