Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1998

II - sesja z dnia 1998-12-11
GRUDZIEŃ

II/36/1998

W sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

II/35/1998

W sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

II/34/1998

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

II/33/1998

W sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków ( uchylona uchwałą
)

II/32/1998

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 1999r. 

II/31/1998

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XVII/259/96 z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od posiadania psów, określania zasad poboru oraz terminów płatności 

II/30/1998

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

II/29/1998

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

II/28/1998

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

II/27/1998

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1999 r. 

II/26/1998

W sprawie ochrony indywidualnej i sposobu użytkowania obiektu przyrodniczego 

II/25/1998

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

II/24/1998

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju 

II/23/1998

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

II/22/1998

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Busko-Zdrój w Zgromadzeniu Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich 

II/21/1998

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Busko-Zdrój w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 

II/20/1998

W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

II/19/1998

W sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

II/18/1998

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 1998 rok 
I - sesja z dnia 1998-10-29
PAŹDZIERNIK

I/17/1998

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

I/16/1998

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

I/15/1998

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

I/14/1998

W sprawie wyboru członków Zarządu Miata i Gminy w Busku-Zdroju 

I/13/1998

W sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

I/12/1998

W sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

I/11/1998

W sprawie wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju  

I/10/1998

W sprawie określenia wysokości diet i kosztów podróży dla Radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju i członków Komisji nie będących Radnymi ( uchylona uchwałą
)

I/9/1998

W sprawie określenia wysokości zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej ( uchylona uchwałą
)

I/8/1998

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej ( zmieniona uchwałą
)

I/7/1998

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

I/6/1998

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiska ( zmieniona uchwałą
)

I/5/1998

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty Polityki Społecznej, Ochrony Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji ( zmieniona uchwałą
)

I/4/1998

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej 

I/3/1998

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

I/2/1998

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju 

I/1/1998

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju 
XXXI - sesja z dnia 1998-06-18
CZERWIEC

XXXI/415/1998

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXI/414/1998

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXI/413/1998

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XXXI/412/1998

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXXI/411/1998

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXXI/410/1998

W sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/409/1998

W sprawie opłaty prolongacyjnej. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/408/1998

W sprawie zmiany budżetu na 1998 rok. 
XXX - sesja z dnia 1998-05-03
MAJ

XXX/407/1998

W sprawie wyboru członka Zarządu Miasta i Gminy w Busko-Zdroju. 

XXX/406/1998

W sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XI/164/96 w dniu 30 stycznia 1996r. ( uchylona uchwałą
)

XXX/405/1998

W sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XXX/404/1998

W sprawie ustalenia limitu wydawania nowych zezwoleń na przewóz osób taksówką. ( uchylona uchwałą
)

XXX/403/1998

W sprawie ustanowienia 27 maja "Dniem Pracownika Samorządowego". 

XXX/402/1998

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXX/401/1998

Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/363/97 z dnia 18 grudnia 1997 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

XXX/400/1998

W sprawie zmiany uchwały nr XVIII/283/97 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 lutego 1997r. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXX/399/1998

W sprawie szczegółowych zasad i trybu umieszczania wierzytelności Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju, oraz udzielania innym ulg w sprawie tych należności. ( uchylona uchwałą
)

XXX/398/1998

W sprawie zmiany budżetu na 1998 rok. 
XXIX - sesja z dnia 1998-03-27
MARZEC

XXIX/397/1998

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/235/96 z dnia 24 czerwca 1996 roku w sprawie określenia wysokości diet i kosztów podróży dla radnych i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/396/1998

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań ponad kwotę ustaloną w uchwale w sprawie budżetu gminy na 1998r. 

XXIX/395/1998

W sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju. 

XXIX/394/1998

W sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIX/393/1998

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/267/96 z dnia 23 grudnia 1996r. w sprawie zakresu, trybu przyznawania i zasad odpłatności przez świadczeniobiorcę za usługi i świadczenia rzeczowe przyznawane klientom MGOPS Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/392/1998

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/266/96 z dnia 23 grudnia 1996r. w sprawie zakresu, trybu przyznawania i zwrotu wydatków przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/391/1998

W sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego. 

XXIX/390/1998

W sprawie zestawienia przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska. 

XXIX/389/1998

W sprawie sprzedaży niektórych składników mienia komunalnego. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIX/388/1998

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXIX/387/1998

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 1997 rok i udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu. 
XXVIII - sesja z dnia 1998-01-30
STYCZEŃ

XXVIII/386/1998

W sprawie wyrażenia opinii o planowanym podziale terytorialnym Państwa. 

XXVIII/385/1998

W sprawie uchwalenia programu działań osłonowych. 

XXVIII/384/1998

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczącej terenu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

XXVIII/383/1998

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na I-sze półrocze 1998 roku. 

XXVIII/382/1998

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1998r. 

XXVIII/381/1998

W sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności. ( uchylona uchwałą
)

XXVIII/380/1998

W sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/165/96. ( uchylona uchwałą
)