Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2001

XXV - sesja z dnia 2001-12-28
GRUDZIEŃ

XXV/295/2001

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XXV/294/2001

W sprawie określenia zasad i terminu poboru opłaty administracyjnej ( uchylona uchwałą
)

XXV/293/2001

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2002 rok 

XXV/292/2001

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2002 rok 

XXV/291/2001

W sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2002 rok 

XXV/290/2001

Zmieniająca uchwałę Nr XXII/249/2001 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2001 r. w sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków 

XXV/289/2001

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2002 r. 

XXV/288/2001

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

XXV/287/2001

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2001 rok 
XXIV - sesja z dnia 2001-11-15
LISTOPAD

XXIV/286/2001

W sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy dodatku społecznego 

XXIV/285/2001

W sprawie nadania statusu Miejsko-Gminnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XXIV/284/2001

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2002 roku 

XXIV/283/2001

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XXIV/282/2001

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zbludowice 

XXIV/281/2001

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XXIV/280/2001

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

XXIV/279/2001

W sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności ( uchylona uchwałą
)

XXIV/278/2001

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

XXIV/277/2001

W sprawie wysokości stawek podatki od nieruchomości na 2002 r. 

XXIV/276/2001

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej ( uchylona uchwałą
)

XXIV/275/2001

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2001 rok 

XXIV/274/2001

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych 
XXIII - sesja z dnia 2001-09-20
WRZESIEŃ

XXIII/273/2001

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXIII/272/2001

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XXIII/271/2001

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIII/270/2001

W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

XXIII/269/2001

W sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ( uchylona uchwałą
)

XXIII/268/2001

W sprawie pozbawienia drogi: Pl. Zwycięstwa - strona północna w Busku-Zdroju kategorii drogi gminnej 

XXIII/267/2001

W sprawie cmentarza komunalnego i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego 

XXIII/266/2001

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 grudnia 1994 r. i uchylenia uchwały Nr VI/84/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 marca 1995 r. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXIII/265/2001

W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2001 roku 

XXIII/264/2001

W sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

XXIII/263/2001

W sprawie wyboru uzupełniającego członka Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju 

XXIII/262/2001

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XXIII/261/2001

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XXIII/260/2001

W sprawie nabycia mienia komunalnego w formie darowizny 

XXIII/259/2001

W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XXIII/258/2001

Zmieniająca uchwałę Nr XVII/264/96 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży tych napojów w danych miejscach ( uchylona uchwałą
)

XXIII/257/2001

W sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom ( uchylona uchwałą
)

XXIII/256/2001

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2001 rok 
XXII - sesja z dnia 2001-06-28
CZERWIEC

XXII/255/2001

W sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 roku 

XXII/254/2001

W sprawie woli przyjęcia przez Gminę Uzdrowiskową obszarów na których zlokalizowane są źródła wód leczniczych i ich ujęcia oraz surowce lecznicze 

XXII/253/2001

W sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXII/252/2001

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XXII/251/2001

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXII/250/2001

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2001 rok 

XXII/249/2001

W sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków ( zmieniona uchwałą
)

XXII/248/2001

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbludowicach 

XXII/247/2001

W sprawie założenia cmentarza komunalnego w Busku-Zdroju na terenie usytuowanym przy ul. Dmowskiego 

XXII/246/2001

W sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XXI - sesja z dnia 2001-05-28
MAJ

XXI/245/2001

W sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 

XXI/244/2001

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XXI/243/2001

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XXI/242/2001

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XXI/241/2001

W sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXI/240/2001

W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju, oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXI/239/2001

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr II/19/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. ( uchylona uchwałą
)

XXI/238/2001

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

XXI/237/2001

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXI/236/2001

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie niektórych szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku, rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz stawek opłat za te usługi ( traci moc paragraf 1 uchylony uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXI/235/2001

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/264/96 z dnia 23.12.1996 r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży tych napojów w danych miejscach ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXI/234/2001

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2001 rok 
XX - sesja z dnia 2001-03-27
MARZEC

XX/233/2001

W sprawie ustalenia limitu wydawania nowych zezwoleń na przewóz osób taksówką na 2001 rok ( uchylona uchwałą
)

XX/232/2001

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

XX/231/2001

W sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Pływalnia Miejska w Busku-Zdroju" ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XX/230/2001

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2000 rok i udzielania Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu 
XIX - sesja z dnia 2001-01-25
STYCZEŃ

XIX/229/2001

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XIX/228/2001

W sprawie zadania inwestycyjnego pn. "wodociąg we wsi Szaniec" 

XIX/227/2001

W sprawie zmiany Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIX/226/2001

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2001 roku ( zmieniona uchwałą
)

XIX/225/2001

W sprawie wyboru uzupełniającego członka Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju na okres kadencji 2000-2003 

XIX/224/2001

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2001 rok 

XIX/223/2001

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2001 rok 

XIX/222/2001

W sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2001 rok