Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2018

III - sesja z dnia 2018-12-28
GRUDZIEŃ

III/37/2018

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

III/36/2018

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby i rodziny bezdomne za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.   wynik z głosowania

III/35/2018

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2019 – 2023.   wynik z głosowania

III/34/2018

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.   wynik z głosowania

III/33/2018

W sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

III/32/2018

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

III/31/2018

W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   wynik z głosowania

III/30/2018

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

III/29/2018

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

III/28/2018

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2019 rok.   wynik z głosowania

III/27/2018

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019 – 2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

III/26/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.   wynik z głosowania
II - sesja z dnia 2018-12-04
GRUDZIEŃ

II/25/2018

W sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 7 listopada 2018r. ********, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.    wynik z głosowania

II/24/2018

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

II/23/2018

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

II/22/2018

W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

II/21/2018

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.   wynik z głosowania

II/20/2018

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa „PONIDZIE” w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

II/19/2018

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.   wynik z głosowania

II/18/2018

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

II/17/2018

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

II/16/2018

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok.   wynik z głosowania

II/15/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.   wynik z głosowania

II/14/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018–2040. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania
I - sesja z dnia 2018-11-21
LISTOPAD

I/13/2018

W sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

I/12/2018

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

I/11/2018

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

I/10/2018

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

I/9/2018

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

I/8/2018

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdrój.   wynik z głosowania

I/7/2018

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

I/6/2018

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

I/5/2018

W sprawie określenia rodzaju, liczbowego składu i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju.   wynik z głosowania

I/4/2018

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku - Zdroju.   wynik z głosowania

I/3/2018

W sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

I/2/2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku - Zdroju.   wynik z głosowania

I/1/2018

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA)  wynik z głosowania
XLV - sesja z dnia 2018-10-16
PAŹDZIERNIK

XLV/596/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
 

XLV/595/2018

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XLV/594/2018

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.  

XLV/593/2018

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/519/2018 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.  

XLV/592/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.  

XLV/591/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018-2040. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XLIV - sesja z dnia 2018-09-13
WRZESIEŃ

XLIV/590/2018

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

XLIV/589/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju.  

XLIV/588/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/409/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno - Rekreacyjnego w Radzanowie położonego w gminie Busko-Zdrój.  

XLIV/587/2018

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2018 w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)
 

XLIV/586/2018

W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 

XLIV/585/2018

W sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021.  

XLIV/584/2018

W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

XLIV/583/2018

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.  

XLIV/582/2018

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.  

XLIV/581/2018

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.  

XLIV/580/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.  

XLIV/579/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018-2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XLIII - sesja z dnia 2018-08-03
SIERPIEŃ

XLIII/578/2018

W sprawie przekazania według właściwości do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój skargi Pani Jadwigi B. z dnia 14 czerwca 2018 r.  
XLII - sesja z dnia 2018-06-28
CZERWIEC

XLII/577/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr I/11/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zmienionej uchwałą Nr III/31/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. ( uchylona uchwałą
)
 

XLII/576/2018

W sprawie zmiany uchwały nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdoju. ( uchylona uchwałą
)
 

XLII/575/2018

W sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

XLII/574/2018

W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

XLII/573/2018

W sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną.  

XLII/572/2018

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2017.  

XLII/571/2018

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kołaczkowice na lata 2018-2024.  

XLII/570/2018

W sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój. ( Zmieniona uchwałą
)
 

XLII/569/2018

W sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  

XLII/568/2018

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa.  

XLII/567/2018

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XLII/566/2018

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.  

XLII/565/2018

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 

XLII/564/2018

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

XLII/563/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.  

XLII/562/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018–2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 

XLII/561/2018

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  

XLII/560/2018

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2017 rok.  
XLI - sesja z dnia 2018-05-24
MAJ

XLI/559/2018

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.  

XLI/558/2018

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. "Rodzina Wspólna Troska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.  

XLI/557/2018

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.  

XLI/556/2018

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.  

XLI/555/2018

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym  

XLI/554/2018

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.  

XLI/553/2018

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko-Zdrój instrumentem płatniczym.  

XLI/552/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.  

XLI/551/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2018 – 2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XL - sesja z dnia 2018-04-19
KWIECIEŃ

XL/550/2018

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej.  

XL/549/2018

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej w zwiazku z przyjęciem rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.  

XL/548/2018

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej w związku z przyjęciem rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.  

XL/547/2018

W sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

XL/546/2018

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.  

XL/545/2018

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.  

XL/544/2018

W sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.  

XL/543/2018

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.  

XL/542/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.  

XL/541/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018 – 2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XXXIX - sesja z dnia 2018-03-22
MARZEC

XXXIX/540/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok.  

XXXIX/539/2018

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
 

XXXIX/538/2018

W sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.  

XXXIX/537/2018

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok".  

XXXIX/536/2018

W sprawie zmiany nazwy ulicy Ptasia na ulicę Konwaliową w sołectwie Łagiewniki.  

XXXIX/535/2018

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.  

XXXIX/534/2018

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.  

XXXIX/533/2018

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  

XXXIX/532/2018

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej.  

XXXIX/531/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.  

XXXIX/530/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2018 – 2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XXXVIII - sesja z dnia 2018-02-15
LUTY

XXXVIII/529/2018

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.  

XXXVIII/528/2018

W sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2018 rok. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXVIII/527/2018

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów.  

XXXVIII/526/2018

W sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024".  

XXXVIII/525/2018

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.  

XXXVIII/524/2018

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Elżbiecin na lata 2018-2024.  

XXXVIII/523/2018

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Budzyń na lata 2018-2024.  

XXXVIII/522/2018

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.  

XXXVIII/521/2018

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat.  

XXXVIII/520/2018

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.  

XXXVIII/519/2018

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. ( zmieniona uchwałą
)
 

XXXVIII/518/2018

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXVIII/517/2018

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXVIII/516/2018

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)
 

XXXVIII/515/2018

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.  

XXXVIII/514/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018 – 2040. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
 
XXXVII - sesja z dnia 2018-01-16
STYCZEŃ

XXXVII/513/2018

W sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach skargi Pana Ireneusza Ś. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 9 stycznia 2018 r.