Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2006

II - sesja z dnia 2006-12-28
GRUDZIEŃ

II/31/2006

W sprawie składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej. 

II/30/2006

W sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju. 

II/29/2006

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w 2007 roku. 

II/28/2006

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2010. 

II/27/2006

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą: "Pływalnia Miejska imienia Stefana Komendy w Busku-Zdroju". 

II/26/2006

W sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych. 

II/25/2006

W sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

II/24/2006

W sprawie Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2007r. 

II/23/2006

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

II/22/2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006 rok. 

II/21/2006

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

II/20/2006

W sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy wsi Błoniec-Nowa Wieś. 

II/19/2006

W sprawie przyjęcia do wiadomości i uznania za ważne konsultacje przeprowadzane w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości Błoniec-Nowa Wieś. 

II/18/2006

W sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
I - sesja z dnia 2006-12-06
GRUDZIEŃ

I/17/2006

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. 

I/16/2006

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

I/15/2006

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( uchylona uchwałą
)

I/14/2006

W sprawie opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/13/2006

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok. 

I/12/2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006 rok. 

I/11/2006

W sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/10/2006

W sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

I/9/2006

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/8/2006

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej. ( zmieniona uchwałą
)

I/7/2006

W sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej. ( zmieniona uchwałą
)

I/6/2006

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego. ( zmieniona uchwałą
)

I/5/2006

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej. ( zmieniona uchwałą
)

I/4/2006

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. ( zmieniona uchwałą
)

I/3/2006

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

I/2/2006

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

I/1/2006

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
XXXIX - sesja z dnia 2006-10-20
PAŹDZIERNIK

XXXIX/404/2006

W sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany urzędowej nazwy wsi Błoniec-Nowa Wieś na Błoniec - wieś i Nowa Wieś - wieś. 

XXXIX/403/2006

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój". ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXIX/402/2006

Zmieniająca uchwałę nr XXVII/280/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXIX/401/2006

W sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

XXXIX/400/2006

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości oznaczonej numerem działki 57/2 położonej we wsi Nowy Folwark. 

XXXIX/399/2006

W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok. 

XXXIX/398/2006

W sprawie zasad zarządu nieruchomościami gminy lub ich częściami będącymi w zarządzie Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego. 

XXXIX/397/2006

W sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju, oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności. ( uchylona uchwałą
)

XXXIX/396/2006

W sprawie: zmiany uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 grudnia 1994 r. 

XXXIX/395/2006

W sprawie wniosku o nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XXXIX/394/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działki 413/2 obręb VI położonej w Busku-Zdroju przy ulicy Niwa. 

XXXIX/393/2006

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XXXIX/392/2006

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę oczyszczalni wód deszczowych i kanalizacji deszczowej w ulicy Kwiatowej, Wieniawskiego i Chopina w Busku-Zdroju. 

XXXIX/391/2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006 rok oraz zmiany innych uchwał. 
XXXVIII - sesja z dnia 2006-09-21
WRZESIEŃ

XXXVIII/390/2006

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. 

XXXVIII/389/2006

W sprawie podziału miasta i gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XXXVIII/388/2006

W sprawie zmiany uchwały Nr III/38/2002 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.12.2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XXXVIII/387/2006

W sprawie nadania Szkole Podstawowej w Zbludowicach imienia „Jana Pawła II”. 

XXXVIII/386/2006

W sprawie udzielenia na rzecz użytkowników wieczystych bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

XXXVIII/385/2006

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat. 

XXXVIII/384/2006

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat. 

XXXVIII/383/2006

W sprawie uchylenia uchwały własnej oraz wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości nr 572/18 we wsi Wełecz, na budynek położony na komunalnej nieruchomości nr 15/2 we wsi Bronina. 

XXXVIII/382/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej nr 514/16 obręb VI położonej w Busku-Zdroju przy ul. Królowej Jadwigi. 

XXXVIII/381/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości nr 1401 położonej we wsi Kołaczkowice. 

XXXVIII/380/2006

W sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000 dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXXVIII/379/2006

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/370/2006 z dnia 13.06.2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup specjalistycznego samochodu asenizacyjnego i samojezdnej zamiatarki ulicznej przez Miejsko-Gminny Zakład komunalny. ( uchylona uchwałą
)

XXXVIII/378/2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006 rok. 
XXXVII - sesja z dnia 2006-07-27
LIPIEC

XXXVII/377/2006

W sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój" ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XXXVI - sesja z dnia 2006-06-13
CZERWIEC

XXXVI/376/2006

W sprawie rozwiązania umowy użytkownika wieczystego gruntu. 

XXXVI/375/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina. 

XXXVI/374/2006

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XVI/177/2004 z dnia 27.05.2004 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo - dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/373/2006

W sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu z urodzenia dzieci. 

XXXVI/372/2006

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVI/371/2006

W sprawie zmian w podziale gminy Busko-Zdrój na obwody głosowania. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/370/2006

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup specjalistycznego samochodu asenizacyjnego i samojezdnej zamiatarki ulicznej przez Miejsko – Gminny Zakład Komunalny. ( zmieniona uchwałą
)

XXXVI/369/2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006 rok. 
XXXV - sesja z dnia 2006-05-11
MAJ

XXXV/368/2006

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

XXXV/367/2006

W sprawie ustanowienia tymczasowego statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XXXV/366/2006

W sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej. 
XXXIV - sesja z dnia 2006-03-31
MARZEC

XXXIV/365/2006

W sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój. 

XXXIV/364/2006

Uchylona ( uchylona uchwałą
)

XXXIV/363/2006

Uchylono ( uchylona uchwałą
)

XXXIV/362/2006

W sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

XXXIV/361/2006

W sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

XXXIV/360/2006

Zmieniająca podstawę prawną podaną w uchwale Nr XXXIII/339/2006 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych. 

XXXIV/359/2006

Zmieniająca podstawę prawną podaną w uchwale Nr XXXIII/338/2006 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą: „Pływalnia Miejska imienia Stefana Komendy w Busku-Zdroju”. 

XXXIV/358/2006

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XXXIV/357/2006

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XXXIV/356/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działki 180/10 obręb XI położonej w Busku-Zdroju. 

XXXIV/355/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerem działki 641 położonej we wsi Olganów. 

XXXIV/354/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój oznaczonych numerami działek 514/3, 514/4, 514/5, 514/6, 514/7 i514/8 położonych we wsi Kostki Duże. 

XXXIV/353/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości komunalnych oznaczonych nr 186/4, nr 188/3 i nr 268/3 obręb XI położonych w Busku-Zdroju oraz wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w trybie przetargowym. 

XXXIV/352/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału gminy w zabudowanej nieruchomości nr 244 obr. 06 położonej przy PL. Zwycięstwa w Busku-Zdroju. 

XXXIV/351/2006

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXXIV/350/2006

W sprawie określenia zasad odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych związanych z realizacją inwestycji. ( uchylona uchwałą
)

XXXIV/349/2006

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2006 rok. 

XXXIV/348/2006

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu. 

XXXIV/347/2006

W sprawie uczczenia pamięci Papieża Polaka Jana Pawła II. 
XXXIII - sesja z dnia 2006-01-31
STYCZEŃ

XXXIII/346/2006

W sprawie: przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

XXXIII/345/2006

W sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz postępowania z nimi po wyłapaniu. 

XXXIII/344/2006

W sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2006-2008 i po 2008 roku. ( uchylona uchwałą
)

XXXIII/343/2006

W sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań ponad kwotę ustaloną w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2006 rok. 

XXXIII/342/2006

W sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXXIII/341/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej oznaczonej nr 529 położonej we wsi Widuchowa. 

XXXIII/340/2006

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Busko-Zdrój oznaczonej numerami działki 301 położonej we wsi Baranów. 

XXXIII/339/2006

W sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych. ( zmieniona uchwałą
)

XXXIII/338/2006

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą: "Pływalnia Miejska imienia Stefana Komendy w Busku-Zdroju". ( zmieniona uchwałą
)

XXXIII/337/2006

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2006 rok. 

XXXIII/336/2006

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2006 rok. 

XXXIII/335/2006

W sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2006 rok.