Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2009

XXXIV - sesja z dnia 2009-12-30
GRUDZIEŃ

XXXIV/397/2009

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/379/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( uchylona uchwałą
)

XXXIV/396/2009

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

XXXIV/395/2009

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok. 

XXXIV/394/2009

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na zakup urządzenia "TESTER 3". 

XXXIV/393/2009

W sprawie rozpatrzenia zasadności wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXXI/355/2009 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXXIV/392/2009

W sprawie realizacji projektu "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenia centrum informacji turystycznej". 

XXXIV/391/2009

W sprawie scalenia i podziału nieruchomości 

XXXIV/390/2009

W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2008-2011. 

XXXIV/389/2009

W sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XXXIV/388/2009

W sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego nauczycieli - członków Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 

XXXIV/387/2009

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)
XXXIII - sesja z dnia 2009-12-03
GRUDZIEŃ

XXXIII/386/2009

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XXXIII/385/2009

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników spółki komunalnej. 

XXXIII/384/2009

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/283/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Busku-Zdroju w związku z planowana realizacją projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój". 

XXXIII/383/2009

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miejskiego przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXXIII/382/2009

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. ( uchylona uchwałą
)

XXXIII/381/2009

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)

XXXIII/380/2009

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiany podatku rolnego. ( uchylona uchwałą
)

XXXIII/379/2009

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXIII/378/2009

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. ( uchylona uchwałą
)

XXXIII/377/2009

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok. 

XXXIII/376/2009

W sprawie rozpatrzenia zasadności wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVIII/312/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.04.09 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

XXXIII/375/2009

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2010 roku. 

XXXIII/374/2009

W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok. 

XXXIII/373/2009

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2009-2011 i po 2011 roku. ( uchylona uchwałą
)

XXXIII/372/2009

W sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego. 

XXXIII/371/2009

W sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego. 

XXXIII/370/2009

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XXXIII/369/2009

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi mieszkańców ulicy Orzeszkowej w Busku-Zdroju. 
XXXII - sesja z dnia 2009-10-29
PAŹDZIERNIK

XXXII/368/2009

W sprawie uchwalenia rezolucji dotyczącej planowanych zmian w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych 

XXXII/367/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/326/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Busko - Zdrój etap II - budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Kusocińskiego wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej" 

XXXII/366/2009

W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ( uchylona uchwałą
)

XXXII/365/2009

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok 

XXXII/364/2009

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego 

XXXII/363/2009

W sprawie scalenia i podziału nieruchomości (unieważniona) 

XXXII/362/2009

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

XXXII/361/2009

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/222/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2008 r. w sprawie realizacji projektu "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji turystycznej" ( uchylona uchwałą
)

XXXII/360/2009

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Remont istniejącego odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn w obrębie ulicy Świętokrzyskiej w miejscowości Zbludowice, gmina Busko-Zdrój" 

XXXII/359/2009

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu wspólnej realizacji zadań 

XXXII/358/2009

W sprawie wydania opinii dotyczącej projektu planu ochrony Szanieckiego Parku Krajobrazowego 

XXXII/357/2009

W sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)
XXXI - sesja z dnia 2009-09-24
WRZESIEŃ

XXXI/356/2009

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania "Słoneczny Lider". 

XXXI/355/2009

W sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXXI/354/2009

W sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej". 

XXXI/353/2009

W sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXXI/352/2009

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na zakup samochodu do przewozu osób chorych na Stację Dializ. 

XXXI/351/2009

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok. 

XXXI/350/2009

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXI/349/2009

W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości komunalnych na rzecz Powiatu Buskiego. 

XXXI/348/2009

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek komunalnych. 

XXXI/347/2009

W sprawie rozpatrzenia skargi pana Jarosława Marcinkowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXXI/346/2009

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Dolina Nidy II" w części znajdującej się na obszarze gminy Busko-Zdrój. 

XXXI/345/2009

W sprawie rozpatrzenia zasadności wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXIX/338/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża iłów "Górka", położonego w sołectwie Owczary, gm. Busko-Zdrój. 

XXXI/344/2009

W sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym. 

XXXI/343/2009

Zmieniająca uchwałę nr XXVII/280/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
XXIX - sesja z dnia 2009-06-25
CZERWIEC

XXIX/342/2009

W sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi Pana Jarosława Marcinkowskiego 

XXIX/341/2009

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Buskiego na przebudowę dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych", zmienionej Uchwałą Nr XXIV/279/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2009 roku. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXIX/340/2009

W sprawie przyjecia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/339/2009

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Busko-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Busko-Zdrój. 

XXIX/338/2009

W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża iłów "Górka", położonych w sołectwie Owczary, gm. Busko-Zdrój. 

XXIX/337/2009

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIX/336/2009

W sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic i dróg położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXIX/335/2009

W sprawie zmiany uchwały Nr I/11/2006 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 6 grudnia 2006 roku. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/334/2009

W sprawie zasad udzielenia "Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój". ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIX/333/2009

W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

XXIX/332/2009

W sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju. 

XXIX/331/2009

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach. 

XXIX/330/2009

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/329/2009

W sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/328/2009

W sprawie wydania opinii dotyczącej wyznaczenia na terenie gminy Busko-Zdrój Ostoi Szanieckiej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

XXIX/327/2009

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 

XXIX/326/2009

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Busko-Zdrój etap II - budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Kusocińskiego wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej". ( zmieniona uchwałą
)

XXIX/325/2009

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Klimontów. 

XXIX/324/2009

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/323/2009

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok. 

XXIX/322/2009

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXIX/321/2009

W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. 

XXIX/320/2009

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia komunalnego. 

XXIX/319/2009

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych. 

XXIX/318/2009

W sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIX/317/2009

W sprawie przystąpienia Gminy Sveti Martin na Muri (Chorwacja) do współpracy miast partnerskich zwanych Miastami Bliźniaczymi. 
XXVIII - sesja z dnia 2009-04-30
KWIECIEŃ

XXVIII/316/2009

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Busko-Zdrój do realizacji projektu pt.: "Baśniowo-Językowa Akademia Przedszkolna - alternatywna edukacja przedszkolna dzieci w wieku 3-5 lat" 

XXVIII/315/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/106/2007 Rady Miejskiej w Busku -Zdroju z dnia 18 października 2007 r. w sprawie restrukturyzacji, przekształcenia i likwidacji Miejsko Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju. 

XXVIII/314/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XXVIII/313/2009

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu wspólnej realizacji zadań. 

XXVIII/312/2009

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. ( uchylona uchwałą
)

XXVIII/311/2009

w sprawie targowisk miejskich ( uchylona uchwałą
)

XXVIII/310/2009

w sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.  ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVIII/309/2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.  

XXVIII/308/2009

w sprawie udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Busku - Zdroju  ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVIII/307/2009

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego  ( uchylona uchwałą
)

XXVIII/306/2009

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2009 rok. 

XXVIII/305/2009

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umów dzierżawy nieruchomości komunalnych. 

XXVIII/304/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XXVIII/303/2009

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XXVIII/302/2009

W sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2008 rok.  
XXVII - sesja z dnia 2009-03-26
MARZEC

XXVII/301/2009

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 września 2007 roku. ( uchylona uchwałą
)

XXVII/300/2009

W sprawie utworzenia w szpitalach obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. 

XXVII/299/2009

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVII/298/2009

W sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVII/297/2009

W sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój 

XXVII/296/2009

W sprawie: wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  ( uchylona uchwałą
)

XXVII/295/2009

Zmieniająca uchwałę Nr X/125/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości 

XXVII/294/2009

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXVII/293/2009

W sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Busku - Zdroju ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVII/292/2009

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok 

XXVII/291/2009

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/285/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 04.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok 

XXVII/290/2009

W sprawie: stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Busko-Zdrój pojazdu Fiat 126p bez tablic rejestracyjnych 

XXVII/289/2009

W sprawie: zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego 

XXVII/288/2009

W sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców Buska-Zdroju przy ul. Mickiewicza 10A na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

XXVII/287/2009

W sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Maślichy na działalność p o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 
XXVI - sesja z dnia 2009-03-04
MARZEC

XXVI/286/2009

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do zawarcia porozumienia z gminą Radziemice oraz Powiatem Staszowskim. 

XXVI/285/2009

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok ( zmieniona uchwałą
)

XXVI/284/2009

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/259/08 Rady Miejskiej w Busku -Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku. 

XXVI/283/2009

w sprawie dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Busku - Zdroju w związku z planowaną realizacją projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko -Zdrój" ( zmieniona uchwałą
)

XXVI/282/2009

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
XXV - sesja z dnia 2009-02-27
LUTY

XXV/281/2009

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój"  

XXV/280/2009

w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych".  
XXIV - sesja z dnia 2009-01-29
STYCZEŃ

XXIV/279/2009

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego na przebudowę dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych." ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXIV/278/2009

W sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju i pokrycie go aportem w postaci własności nieruchomości. 

XXIV/277/2009

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XXIV/276/2009

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 

XXIV/275/2009

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury. 

XXIV/274/2009

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok. 

XXIV/273/2009

W sprawie wyrażenia opinii odnośnie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju. 

XXIV/272/2009

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2009 rok. 

XXIV/271/2009

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2009 rok. 

XXIV/270/2009

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok.