Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje ogólne

baner solary2

Kolektory słoneczne

Gmina Busko-Zdrój wraz z 9-cioma gminami partnerskimi z powiatu buskiego i pińczowskiego realizuje projekt pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)

20 grudnia 2007 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną została podpisana Umowa ramowa o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Podpisanie tego dokumentu oznaczało uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski Fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę (ok. 489 mln CHF).

Beneficjentami tych środków mogą być instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, przy czym co najmniej 40 % zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Obszary wsparcia programu:

 1. bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  -    inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  -    zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 2. środowisko i infrastruktura:
  -    odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej);
  -    poprawa publicznych systemów transportowych;
  -    bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
 3. sektor prywatny:
  -    poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
  -    rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
 4. rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
  -    ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
  -    badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na następującym poziomie:

 • do 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu,
 • do 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego,
 • do 90 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • do 100 %. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.

Szczegółowe informacje na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy można uzyskać na głównych witrynach internetowych SPPW:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/ 

 

Projekt pn.: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego
i pińczowskiego.


Geneza projektu

W marcu 2009 roku samorządy powiatu buskiego i pińczowskiego, zainteresowane wspólną realizacją projektu o roboczej nazwie “Kolektory słoneczne”, podpisały list intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu oraz pozyskania na ten cel zewnętrznych środków finansowych.

W dniu 17 kwietnia 2009 roku w siedzibie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) został złożony Zarys Projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”. Dokument ten stanowił  wstępną deklarację udziału w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy w ramach 2 obszaru priorytetowego – Środowisko i infrastruktura.

Zarys projektu został ostatecznie zaakceptowany przez stronę szwajcarską w sierpniu 2010 roku.

Kolejnym etapem związanym z procedurą pozyskania dofinansowania było złożenie Kompletnej Propozycji Projektu (KPP) – szczegółowego wniosku wraz z załącznikami – m.in. studium wykonalności projektu.

Jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia KPP było porozumienie między gminami partnerskimi, regulujące wzajemne prawa i obowiązki w trakcie przygotowania i realizacji projektu. Porozumienie takie, między Gminą Busko-Zdrój jako Instytucją Realizującą a gminami: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije, zostało podpisane w dniu 18 stycznia 2011 roku.

W dniu 14 marca 2011r. została złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie Kompletna Propozycja Projektu.

Umowa w sprawie projektu między stroną polską (MRR) i stroną szwajcarską została podpisana w dniu 16 stycznia 2012 r.

W dniu 20 lutego 2012 r. Gmina Busko-Zdrój, jako Instytucja Realizująca, podpisała umowę w sprawie realizacji projektu z WWPE.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Kolektory będą montowane dla 22 obiektów użyteczności publicznej, w tym na terenie gminy Busko-Zdrój dla budynków szpitala, hali sportowej i pływalni miejskiej.

Ponadto zamontowane zostaną kolektory słoneczne na budynkach prywatnych, łącznie w ilości 3928 szt., z czego 1/3 na terenie Gminy Busko-Zdrój.

W ramach projektu zostanie również zmodernizowane oświetlenie Parku Zdrojowego Za Maskalisem w Busku-Zdroju poprzez wprowadzenie ogniw fotowoltaicznych jako alternatywnego, odnawialnego źródła energii.

Projekt przewiduje również prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, zgodnych z wytycznymi zatwierdzonymi dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także działań szkoleniowych, skierowanych na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin objętych projektem.

Szacunkowe koszty realizacji projektu, które zostały określone w studium wykonalności, wynoszą ogółem ok. 67 mln zł.

Kwota dofinansowania projektu w ramach SPPW wynosi ok. 50 mln zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

Projekt będzie realizowany w latach: 2012 – 2015.