Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Formularze, wnioski

Lp. Rodzaj opłat Kwota
1. Opłaty skarbowe:  
  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 21,00 zł.
  zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego 17,00 zł.
  poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, kopii od każdej pełnej lub zaczętej strony 5,00 zł.
  pełny odpis przetwarzanych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 17,00 zł.
  wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia,koncesje) lub przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia,koncesje) 24,00 zł.
  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 598,00zł.
  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56,00 zł.
  wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00zł.
  wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28,00zł.
  odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22,00zł.
  odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33,00zł.
  sporządzenie aktu małżeństwa 84,00zł.
  decyzja o zmianie imienia i nazwiska 37,00zł.
  spisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50,00zł.
  pozostałe zaświadczenia 17,00zł.
2. Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. 31,00zł.
3. Opłata od posiadania psa. 36,00zł. na rok
4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość :  
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 19,50zł.
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na własnej nieruchomości 17,50zł.
  Stawka opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny 39,00zł.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami), Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. - w 2021 roku opłata od posiadania psa wynosi 36zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminyw Busko-Zdrój
w poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek od 7:00 do 15:00 tel. (41-370 52 00)

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie (Druk Nr 1 lub Druk Nr 2)

Formularze do pobrania:
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr. 3):
Druk Nr 1 – Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów.
Druk Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów.

Termin płatności opłaty:
Opłatę uiszcza się bez wezwania do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w kasie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju ul. Stefana Batorego 1A
Nr : 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

Obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku nieopłacenia należności w przewidzianym w uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nami na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodawych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- pod warunkiem wzajemności.
  2. Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.
    2a. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepsów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
  3. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa.
  4. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie wiącej niż dwóch psów.

Pok. 42 

Wniosek wolny od opłaty skarbowej [ pdf ]. 
Oświadczenie o niekaralności [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej [ pdf ].

Pok. 36, 38 

Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi gminnej [ pdf ].
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym reklamy [ pdf ].
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na ustawienie w pasie drogowym stoiska handlowego [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie drogi (ulicy) gminnej [ pdf ].

Pok. 17, 18

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o warunkach zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek dotyczący przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości [ pdf] [ docx ].
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego i studium [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia [ pdf ] [ docx ].

Wniosek - zalesienie [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [ pdf ][ docx ].
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu [ pdf ][ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części, z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ pdf ] [ docx ].

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Gminie Busko-Zdrój [ pdf ] [ docx ].
ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków [ pdf ] [ doc ]. Wymogi - [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu gruntów na obszarze NATURA 2000 [ pdf ] [ docx ].

Procedura dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pdf ].
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę [ pdf ].
Oświadczenie o stanie majątkowym [ pdf ].

Pok. 1

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wersja edytowalna [ pdf ].
Wniosek o przeksięgowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].

Pok. 32

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty [ pdf ].
Podanie o przeksięgowanie [ pdf ].
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej [ pdf ].

Pok. 31

Uwaga: Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby prawne) [ pdf ] - dotychczasowy wzór formularza.
Deklaracja na podatek od nieruchomosci (osoby prawne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (DN-1)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1 i DT-1A) [ pdf ].

Pok. 30

Uwaga: Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) [ pdf ] - dotychczasowy wzór formularza.
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (IN-1)
Informacja do podatku rolnego (osoby fizyczne) [ pdf ] - dotychczasowy wzór formularza.
Informacja o gruntach (osoby fizyczne) [ pdf ]  - nowy wzór formularza (IR-1)
Informacja do podatku leśnego (osoby fizyczne) [ pdf ] - dotychczasowy wzór formularza.
Informacja o lasach  (osoby fizyczne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (IL-1)
Deklaracja w sprawie podatku rolnego (osoby prawne) [ pdf ]  - dotychczasowy wzór formularza.
Deklaracja na podatek rolny  (osoby prawne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (DR-1)
Deklaracja do podatku leśnego (osoby prawne) [ pdf ]  - dotychczasowy wzór formularza.
Deklaracja na podatek leśny  (osoby prawne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (DL-1)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym [ pdf ].
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ pdf ].
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego/łącznego zobowiązania pieniężnego [ pdf ].

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczyna wydawanie wniosków o przyznanie świadczenia  wychowawczego na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018

Wnioski będą wydawane i przyjmowane w pokoju nr 1i 4 w siedzibie MGOPS ul. Kościuszki 2a

Do pobrania wniosek wraz z załącznikami:

tel. 41 370 51 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Wniosek wynajęcie świetlicy [ pdf ] [ docx ].

Wniosek o wydzierżawienie/wynajem/użyczenie nieruchomości komunalnej [ pdf ].

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości [ pdf ].

Wniosek o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej [ pdf ].

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości [ pdf ].

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pdf ] [ docx ].

Oświadczenie do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pdf ] [ docx ].

Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w uchwale Rady Miejskiej w Busku Zdroju [ pdf ] [ docx ].

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (komunalnego) z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości [ pdf ] [ doc ].

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [ pdf ] [ doc ].

Wniosek o sprzedaż zajmowanego mieszkania [ pdf ].

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].

Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].

WNIOSEK o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

WNIOSEK o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

WNIOSEK o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych [ pdf ].

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną [ pdf ].

DEKLARACJA  przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [ pdf ].

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej [ pdf ].

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty [ pdf ].

WNIOSKI NA WYMIANĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH 

Środków budżetowe o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych WYCZERPANE pdf ].

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA o uniknięciu podwójnego dofinansowania [ pdf ].

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA dotyczące działalności gospodarczej [ pdf ].

WNIOSEK O UDZIELENIE w 2021 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizacje indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

WNIOSEK O REFUNDACJĘ Udzielonej w 2021 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

ZGODA Współwłaściciela budynku mieszkalnego na realizację zadania [ pdf ].

Wniosek o wydanie talonu na sterylizację / kastrację* psa/kota* w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności [ pdf ].

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Art.269 ustawy wprowadza opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Art. 298 pkt 2 ustawy wskazuje podmioty obowiązane do ponoszenia przedmiotowej opłaty, a mianowicie:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót lub obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela [ pdf ].  

Wniosek przystąpienia do programu Buska Karta Seniora [ pdf ].

Oświadczenie o rezygnacji z programu Buska Karta Seniora [ pdf ].

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników [ pdf ] [ docx ].
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pdf ] [ xlsx ].
Załąćznik nr 1 Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia [ pdf ] [ doc ].

Oświadczenie dotyczące rzemieślnika [ pdf ] [ docx ].

Wniosek o zwolnienie z wnoszenia opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju [ pdf ].

WNIOSEK o przyznanie tytułu „Buskowianin Roku” [ pdf ] [ doc ].

Informacja dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem uzdrowiska Busko-Zdrój cz.1 [ pdf ] [ doc ].
Informacja dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem uzdrowiska Busko-Zdrój cz.2 [ pdf ] [ doc ].

Wniosek o Patronat Honorowy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w [ pdf ] [ doc ].

Pok. 21 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / * aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu /* [ pdf ].

Pok. 2

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [ pdf ].
Pełnomocnictwo do pobrania zaświadczenia z rejestru mieszkańców [ pdf ].
Poświadczenie zameldowania [ pdf ].
Upoważnienie do zameldowania i nadania numeru pesel [ pdf ].
Wniosek o przyjazd pracownika umig w celu złożenia wniosku o dowód osobisty [ pdf ].
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych [ pdf ].
Wniosek o wydanie dowodu osobistego [ pdf ]. ( Pytania i odpowiedzi dotyczące zmian w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną
Zgłoszenie pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej [ pdf ].
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy [ pdf ].

WYBORY

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców [ pdf ].
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych [ pdf ].
Wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców [ pdf ].
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [ pdf ].
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa [ pdf ].

Pok. 5

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej. 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 [ pdf ].
Formularz CEIDG-1 [ pdf ].
Załącznik CEIDG-MW [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RD [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RB [ pdf ].
Załącznik CEIDG-SC [ pdf ].
Załącznik CEIDG-PN [ pdf ].
Załącznik CEIDG-POPR [ pdf ].

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [ pdf ].
Wniosek o dokonanie zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [ pdf ].
Zgłoszenie do ewidencji "obiektów innych" obiekty świadczące usługi hotelarskie [ pdf ].
Pełnomocnictwo [ pdf ].