Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Formularze, wnioski

Lp. Rodzaj opłat Kwota
1. Opłaty skarbowe:  
  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 21,00 zł.
  zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego 17,00 zł.
  poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, kopii od każdej pełnej lub zaczętej strony 5,00 zł.
  pełny odpis przetwarzanych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 17,00 zł.
  wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia,koncesje) lub przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia,koncesje) 24,00 zł.
  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 598,00zł.
  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56,00 zł.
  wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00zł.
  wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28,00zł.
  odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22,00zł.
  odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33,00zł.
  sporządzenie aktu małżeństwa 84,00zł.
  decyzja o zmianie imienia i nazwiska 37,00zł.
  spisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50,00zł.
  pozostałe zaświadczenia 17,00zł.
2. Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. 31,00zł.
3. Opłata od posiadania psa. 36,00zł. na rok
4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość :  
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 23,00zł.
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na własnej nieruchomości 20,00zł.
  Stawka opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny 46,00zł.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami), Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. - w 2022 roku opłata od posiadania psa wynosi 36zł.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminyw Busko-Zdrój
w poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek od 7:00 do 15:00 tel. (41-370 52 00)

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie (Druk Nr 1 lub Druk Nr 2)

Formularze do pobrania:
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr. 3):
Druk Nr 1 – Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów.
Druk Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów.

Pok. 42 

Wniosek wolny od opłaty skarbowej [ pdf ]. 
Oświadczenie o niekaralności [ pdf ] [ doc ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa [ pdf ].

Pok. 36, 38 

Wniosek o wydanie warunków technicznych umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o zawarcie umowy umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wewnętrznej [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych [ pdf ].

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy [ pdf ] [ docx ] (obowiązuje od 2024.03.27)
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o warunkach zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek dotyczący przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości [ pdf] [ docx ].
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego i studium [ pdf ] [ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia [ pdf ] [ docx ].

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pdf ].
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę [ pdf ].
Oświadczenie o stanie majątkowym [ pdf ].

Pok. 1

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wersja edytowalna [ pdf ].
Wniosek o przeksięgowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].

Pok. 32

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty [ pdf ].
Podanie o przeksięgowanie [ pdf ].
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej [ pdf ].
Oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów [ pdf ].
Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów [ pdf ].

Wniosek - "47 Buskie Spotkania z Folklorem" [ pdf  ] [ odt ]

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Wniosek wynajęcie świetlicy [ pdf ] [ docx ].

Wniosek wynajęcie świetlicy w Palnokach [ pdf ].

Wniosek o wydzierżawienie/wynajem/użyczenie nieruchomości komunalnej [ pdf ].

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości [ pdf ].

Wniosek o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej [ pdf ].

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości [ pdf ].

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Art.269 ustawy wprowadza opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Art. 298 pkt 2 ustawy wskazuje podmioty obowiązane do ponoszenia przedmiotowej opłaty, a mianowicie:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót lub obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela [ pdf ].

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty przez dziecko lub ucznia z Ukrainy [ pdf ] [ docx ].

Informacja dla pracodawców dotycząca warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 1 Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika [ pdf ] [ doc ].
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pdf ] [ xlsx ].
Załącznik nr 3 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące rzemieślnika [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące rzemieślnika dla spółki [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 8 Oświadczenie przedsiębiorcy COVID [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 9 Oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika [ pdf ] [ docx ].

Wniosek o zwolnienie z wnoszenia opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju [ pdf ].

WNIOSEK o przyznanie tytułu „Buskowianin Roku” [ pdf ] [ doc ].

Pok. 10

Wniosek celem wystąpienia o nadanie „MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” [ pdf ]. 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / * aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu /* [ pdf ].

Pok. 11

Sprzedaży napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [ pdf ].

Licencje TAXI

Wniosek o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką [ pdf ].
Informacja o zrzeczenie się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [ pdf ].
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [ pdf ].

Pok. 9

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - tylko elektronicznie lub osobiście w Urzędzie.
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [ pdf ].
Wniosek o przyjazd pracownika umig w celu złożenia wniosku o dowód osobisty [ pdf ].

Zameldowanie

Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej [ pdf ].
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy [ pdf ].
Upoważnienie do zameldowania [ pdf ].