Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Archiwum zamówień publicznych UMIG

Znak: GNWR.6830.12.6.2022

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miejscowości Siesławice, obręb 0032, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 227 z działkami nr 226 (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego” oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.34.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju - etap I
 • data ogłoszenia: 2022.12.09
 • termin składania ofert: 2022.12.29 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.12.29 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-12-29 10:11)
Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-12-29).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu oferty [ pdf ] (2023-01-18)

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.31.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2022.12.02
 • termin składania ofert: 2022.12.19 do godz. 9:00 2022.12.27 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.12.19 o godz. 11:00 2022.12.27 o godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2022-12-16).

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-12-27 09:52)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-12-27).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY (Część 1 i Część 2) pdf (2023-01-13).

Busko-Zdrój, dn. 29.11.2022 r.

Znak: OIS.8023.29.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE USŁUGI:
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU ZA 2022 ROK i 2023 ROK.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) oraz § 1 Uchwały nr LIII/640/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 października 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2022 i 2023, Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju oraz sporządzenia sprawozdań z tych badań.

Busko-Zdrój, 28.11.2022 r.

Sygnatura akt: GKUM.6224.127.2022

Informacja o udzieleniu zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko-Zdrój, Adres Zamawiającego: al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

II. Data i miejsce zawarcia umowy: Umowa zawarta drogą elektroniczną w dniu 23.11.2022r.

III. Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług: Przedmiot umowy obejmuje bezpośrednią sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Kupującego. Rzeczywista ilość węgla, jaka zostanie zakupiona przez Kupującego w ramach Umowy wynikać będzie z zawieranych przez Strony zamówień w ramach procedury zamawiania.

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.30.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usprawnień w obiekcie Tężni Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2022.11.25
 • termin składania ofert: 2022.12.12 do godz. 9:00 2022.12.14 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.12.12 o godz. 11:00 2022.12.14 o godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2022-12-09).

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-12-14 09:35)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-12-14).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ] (2022-12-22).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.29.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa Centrum Komunikacyjnego z parkingiem wielopoziomowym w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2022.11.17
 • termin składania ofert: 2022.11.25 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.11.25 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-11-25 09:38)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-11-25).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ] (2022-12-09).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.28.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 • data ogłoszenia: 2022.11.10
 • termin składania ofert: 2022.11.18 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.11.18 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-11-18 09:27)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-11-18).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu oferty pdf ] (2022-11-29).

Busko-Zdrój, dnia 25.10.2022 r.

Znak: RSID.7223.62.5.2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wprowadzeniu systemu autoryzacji i rozliczeń opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Busku - Zdroju z zastosowaniem telefonów komórkowych.

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-11-15).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.27.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2022.10.20
 • termin składania ofert: 2022.11.02 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.11.02 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-11-02 09:34)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-11-02).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ] (2022-11-16).