Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

loga

Dnia 15 grudnia 2021 r. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie członków OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Partnerstwa z Gminy Busko-Zdrój, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Pińczów, Gminy Kazimierza-Wielka, Powiatu Kazimierskiego, Powiatu Buskiego, a także Wykonawca Strategii Rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska.

Spotkanie członków Partnerstwa OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Spotkanie członków Partnerstwa OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Spotkanie członków Partnerstwa OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

Zebranych powitał Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, następnie głos zabrał Paweł Walczyszyn, Wykonawca Strategii, który przedstawił stan zaawansowania prac nad projektem Strategii OSI ŚU. Uzgodniono, że dokument Strategii zostanie opublikowany i poddany konsultacjom na przełomie stycznia i lutego 2022 r.

Fotografia przedstawiają uczestników spotkania konsultacyjnego z branżą uzdrowiskową i turystyczną w ramach diagnozy do Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie UzdrowiskaPod koniec listopada w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy do Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU). Uczestniczyło w nim blisko 30 osób, wśród nich reprezentanci samorządów członkowskich OSI ŚU, tj. Gminy Busko-Zdrój, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Pińczów, Gminy Kazimierza Wielka, Powiatu Buskiego, a także przedstawiciele podmiotów uzdrowiskowych i turystycznych z obszaru OSI.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora powitał zebranych, podziękował za ich obecność i wyraził nadzieję na zaangażowanie w proces powstawania Strategii OSI ŚU. Branża turystyczna i uzdrowiskowa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru uzdrowiskowego, stąd też szczególnie ważne są potrzeby, spostrzeżenia, opinie oraz pomysły przedstawicieli branży uzdrowiskowej i turystycznej dotyczące programowania rozwoju tego obszaru. Następnie Wykonawca Strategii Rozwoju OSI ŚU Paweł Walczyszyn przedstawił najważniejsze informacje i wnioski wynikające z przeprowadzonej Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska. Mówił o jej znaczeniu dla obszaru oraz powstającej Strategii, a także o merytorycznym zakresie opracowania.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbyło się kolejne spotkanie członków Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, na którym przedstawione zostały wyniki „Ankiety dotyczącej oceny sytuacji bieżącej i priorytetów rozwoju”, problem kluczowy OSI ŚU, drzewo celów a także wizja, misja oraz cele strategiczne dla OSI ŚU. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego OSI ŚU - Burmistrzowie, Wójtowie oraz Starostowie z Gminy Busko-Zdrój, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Pińczów oraz Powiatu Kazimierskiego, członkowie Zespołu do spraw przygotowania Strategii OSI ŚU – pracownicy samorządów zrzeszonych w OSI SU, a także Wykonawca Strategii Rozwoju OSI ŚU tj. właściciel firmy InicjatywaLokalna.pl z pracownikami.

Wykonawca Strategii OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Paweł Walczyszyn, omawia wyniki badania ankietowego, prowadzonego wśród mieszkańców OSI ŚU

Zebranych powitał Michał Maroński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Następnie głos zabrał Paweł Walczyszyn, Wykonawca Strategii Rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, który w pierwszej kolejności omówił wyniki „Ankiety dotyczącej oceny sytuacji bieżącej i priorytetów rozwoju” prowadzonej na obszarze OSI ŚU do 15.08.2021 r. W pierwszym pytaniu ankietowym, mieszkańcy OSI ŚU oceniali wskazane obszary funkcjonowania OSI ŚU.

W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) do sporządzenia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021–2027, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze, sprzyjających jego rozwojowi w perspektywie do 2027 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 3 października 2021 r.

w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju OSI ŚU”.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Adama Mickiewicza 10, 28-100, z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju OSI ŚU”.
  3. bezpośrednio do pok. 36c w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Komitet Sterujący OSI ŚU.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
(OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był dokument Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska).

onsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji zmian ww. dokumentu. Konsultowana Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021-2027.

Obszar uzdrowiskowy został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W jego granicach znajdują się gminy dysponujące zasobami wód leczniczych: uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz Kazimierza Wielka (w trakcie budowy infrastruktury uzdrowiskowej) i Pińczów (starający się o wyznaczenie strefy uzdrowiskowej). Stąd też gminy określone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz część powiatów, na których gminy te są położone (Powiat Buski i Powiat Kazimierski), rozpoczęły współpracę w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU). W związku z powyższym w dniu 14 lipca 2021 r. podpisane zostało porozumienie samorządowe między tymi gminami i powiatami, określające zasady współpracy dotyczące Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, a także podjęte zostały odpowiednie uchwały Rad Miejskich / Rad Gmin / Rad Powiatów.

Strategia Rozwoju OSI ŚU będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój tego obszaru oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Porozumienie w sprawie Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska Porozumienie w sprawie Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska Porozumienie w sprawie Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska Porozumienie w sprawie Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska

Dnia 14.07.2021 r. w oranżerii Domu Zdrojowego w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, które wyraziły chęć współpracy w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU).

Zebranych Burmistrzów, Wójtów, Starostów oraz Skarbników: Gminy Solec-Zdrój, Powiatu Buskiego, Gminy Kazimierza Wielka, Powiatu Kazimierskiego oraz Gminy Pińczów powitał Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Burmistrz Sikora podkreślił, że spotkanie w sprawie podpisania Porozumienia jest kolejnym krokiem do zacieśnienia współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami, która w dalszej perspektywie otworzy drogę do skutecznego aplikowania o środki unijne oraz realizacji wspólnych projektów na rzecz mieszkańców obszaru uzdrowiskowego. Porozumienie podpisali: Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Adam Pałys - Wójt Gminy Solec-Zdrój, Jerzy Kolarz - Starosta Powiatu Buskiego, Stanisław Klimczak - Wicestarosta Powiatu Buskiego, Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Jan Nowak - Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki - Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Założenia do Strategii OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Założenia do Strategii OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się 04.03.2021 r. w Busku-Zdroju były założenia do Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska. W spotkaniu uczestniczyli członkowie OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, przedstawiciele Gminy Kazimierza-Wielka: Rafał Stokłosa Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wraz z Inspektorami: Eweliną Kurek oraz Ryszardem Skowronem, Powiatu kazimierskiego: Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu kazimierskiego wraz z Inspektorem Sebastianem Cichym, Gminy Solec-Zdrój: Adam Pałys – Wójt Gminy Solec-Zdrój, a także przedstawiciele Gminy Busko-Zdrój: Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Michał Maroński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Tomasz Mierzwa – Główny Specjalista ds. Inwestycji , Anna Przyborowska-Ryś – Naczelnik Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój wraz z Inspektorami: Anetą Cieślak i Anną Garlej.

Spotkanie w sprawie utworzenia Obszaru Strategicznej Interwencji „Świętokrzyskie Uzdrowiska”

Dnia 24.08.2020 r. w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa odbyło się spotkanie w sprawie podpisania partnerstwa pomiędzy lokalnymi samorządami tj. Gminą Busko-Zdrój, Gminą Solec-Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka oraz Powiatem Kazimierskim, które zadecydowały o powołaniu Obszaru Strategicznej Interwencji - „ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA”. OSI powstało w ramach planowanej Strategii Województwa Świętokrzyskiego 2030+ na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięć strategicznych mających na celu rozwój regionu uzdrowiskowego. Gośćmi spotkania byli: Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie w sprawie utworzenia Obszaru Strategicznej Interwencji „Świętokrzyskie Uzdrowiska” Spotkanie w sprawie utworzenia Obszaru Strategicznej Interwencji „Świętokrzyskie Uzdrowiska” Spotkanie w sprawie utworzenia Obszaru Strategicznej Interwencji „Świętokrzyskie Uzdrowiska”

Spotkanie zorganizował Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój – lider OSI „ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA”. W spotkaniu wzięło udział 15 osób w tym przedstawiciele władz Gminy Busko-Zdrój: Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Michał Maroński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Tomasz Mierzwa - Główny Specjalista ds. Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Gminy Solec-Zdrój: Piotr Kalita – Zastępca Wójta Gminy Solec-Zdrój, Powiatu Buskiego: Jerzy Kolarz – Starosta Powiatu Buskiego, Stanisław Klimczak – Wicestarosta Powiatu Buskiego, Gminy Kazimierza Wielka: Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Łukasz Maderak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Powiatu Kazimierskiego: Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego.

Zebranych powitał i spotkanie poprowadził Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Burmistrz zaprezentował zebranym ideę powstania Obszaru Strategicznej Interwencji „ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA”, zaakcentował wspólne mianowniki, które łączą Świętokrzyskie Uzdrowiska, a które przyczyniły się do zawarcia partnerstwa. Wskazał również wspólne potrzeby, dla których odpowiedzią mają być przedsięwzięcia strategiczne, realizowane w partnerstwie w ramach OSI. Mają one znaczący wpływ nie tylko lokalnie na region uzdrowiskowy, ale będą oddziaływały ponadlokalnie - będą również kształtowały pozytywny wizerunek województwa świętokrzyskiego.