Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

loga OSI

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwały nr LXXIII/880/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (umig.busko.pl).

loga OSI

17 listopada 2023 r. w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU). W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Sułek - Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Łukasz Strutyński - doradca Związku Miast Polskich, opiekun Partnerstwa w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego; Paweł Walczyszyn - InicjatywaLokalna.pl, Wykonawca Strategii OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz członkowie Partnerstwa OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora Burmistrz podsumował 2-letnią współpracę na rzecz opracowania Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027, podziękował za dotychczasowe spotkania, cenne doświadczenia i ważne, choć czasem trudne rozmowy nad długofalowym rozwojem obszaru.

Burmistrz podkreślił, że wszyscy Partnerzy wynieśli dla siebie naukę z dotychczasowej współpracy i oczekują, że przyniesie ona oczekiwane efekty w postaci dobrych projektów, pozyskanych środków i wymiernych korzyści dla mieszkańców i gości.

loga OSI

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wójt Gminy Solec-Zdrój,
Starosta Buski oraz Starosta Kazimierski,

zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

loga OSI

Pod koniec stycznia 2023 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się spotkanie członków Partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego oraz Zespołu do spraw przygotowania Strategii OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska tj. przedstawiciele: Gminy Busko-Zdrój, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Pińczów, Gminy Kazimierza-Wielka, Powiatu Kazimierskiego, Powiatu Buskiego, jak również Wykonawca Strategii Rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska - Paweł Walczyszyn oraz przedstawiciel doradców ze Związku Miast Polskich, opiekujący się Partnerstwem w ramach projektu CWD plus – Grzegorz Szproch.

Burmistrz Michał Maroński wita przybyłych na spotkanie w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przedstawicieli Partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, fot. A. Milc, UMiG w Busku-Zdroju

loga OSI

W dniach 6-7 października 2022 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przedsiębiorcy z branży uzdrowiskowej oraz turystycznej, przedstawiciele samorządów Partnerstwa OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, a także jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach dotyczących „Kreowania marki Świętokrzyskie Uzdrowiska”. Wydarzenie jest kolejnym z cyklu spotkań wokół tematu Partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI). Dzięki udziałowi Partnerstwa OSI w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundację Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich mieliśmy możliwość współorganizowania i uczestnictwa w wyjątkowych warsztatach.

 Warsztaty „Kreowanie marki Świętokrzyskie Uzdrowiska” Warsztaty „Kreowanie marki Świętokrzyskie Uzdrowiska” Warsztaty „Kreowanie marki Świętokrzyskie Uzdrowiska”

Warsztaty prowadził Adam Mikołajczyk - ekspert marketingu terytorialnego, brandingu, rozwoju miast i regionów, doradca Związku Miast Polskich, doświadczony trener i konsultant w projektach związanych z budowaniem marki oraz wspierania rozwoju organizacji, instytucji i JST. Współtwórca marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji dla JST w Polsce i za granicą. Współprowadzącymi warsztaty byli doradcy Związku Miast Polskich: Łukasz Strutyński oraz Jacek Woźniak.

loga OSI

RAPORT
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Zakończono konsultacje społeczne dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

Konsultacje miały na celu zapoznanie interesariuszy z projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

loga OSI

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako Lider Porozumienia Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) oraz Lider Porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF) zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektów dokumentów:

  • Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027,
  • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

Spotkanie konsultacyjne rozpocznie się dnia 21 czerwca 2022 roku o godz. 12:30 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.

Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

Pod koniec maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się spotkanie Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF) w skład którego wchodzą Gmina Busko-Zdrój oraz Gmina Stopnica, a także Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU), w skład którego wchodzą Gminy Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów oraz Powiaty: Buski i Kazimierski z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Jacek Sułek oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Tomasz Janusz.

loga

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/441/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie
od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

loga

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/441/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie
od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.