Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów tj.: o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów będą składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do dnia 31 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów są zobowiązane uzupełnić (za pośrednictwem PIU Emp@tia) dane w rejestrze lub wykazie. Obowiązek ten wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin i dotyczy wszystkich instytucji ubiegających się o wpis do rejestru lub wykazu przed 1 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym na podmiotach prowadzących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub zatrudniających dziennych opiekunów spoczywa obowiązek założenia konta na PIU Emp@tia, co z kolei wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jednostki samorządu terytorialnego tworzą żłobki i kluby dziecięce w formie samorządowych jednostek budżetowych. Instytucje publiczne tworzą i prowadzą żłobki i kluby dziecięce dla dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach. Do żłobka lub klubu dziecięcego prowadzonych przez instytucje publiczne mogą być przyjmowane dzieci inne niż dzieci pracowników zatrudnionych w tych instytucjach, jeżeli w żłobku lub klubie dziecięcym są wolne miejsca.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Busko-Zdrój. Wysokość opłaty ustala Rada Gminy w drodze uchwały i nie może być ona wyższa niż 1000 zł. Obecnie opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój wynosi 300,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: "Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych".