Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Petycje

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 413705200.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.

Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie imienia i nazwiska na stronie internetowej Administratora (w Biuletynie Informacji Publicznej), podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne ściśle określone przypisami prawa oraz mogą zostać udostępnione (po wyrażeniu zgody) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

PETYCJE

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Buska-Zdroju z dnia 23 października 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i jednostkach organizacyjnych gminy.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej". W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2024r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie oświetlenia na Ulicy Morelowej w Busku Zdroju 2024.03.05 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.     pdf


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2024r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
               

 

Busko-Zdrój, dn. 21.03.2024 r.

Znak: OA-2.152.2.2024

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku Na podst. art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2023 r.

 

Liczba petycji

Przedmiot rozpatrzonej petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród społeczności lokalnej.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Busko-Zdrój, 21.03.2024 r.

Znak: OA-1.152.1.2024

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informuję zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2023 r.

 

Liczba ogłoszonych petycji

Przedmiot zgłoszonych petycji

Sposób załatwienia petycji

5

Petycja w sprawie zastąpienia obecnie obowiązującej obniżki czynszów lokali socjalnych z tytułu położenia mieszkania na obszarze wiejskim

Podjęto uchwałę
o nieuwzględnieniu petycji

Petycja dotycząca wykorzystania geotermii na terenie gminy

Podjęto uchwałę
o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia

Petycja w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/689/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 9 lutego 2023 r.

Podjęto uchwałę
o nieuwzględnieniu petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia zmian
w Budżecie Obywatelskim

Podjęto uchwałę
o nieuwzględnieniu petycji

Petycja w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Podjęto uchwałę
o nieuwzględnieniu petycji

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2023r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie transplantacji 2023.02.20 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2023r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój  pdf Petycja w sprawie zastąpienia obecnie obowiązującej obniżki czynszów lokali socjalnych z tytułu położenia mieszkania na obszarze wiejskim  2023.03.14  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój  pdf Petycja dotycząca wykorzystania geotermii na terenie gminy 2023.09.25,29  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
3 Łukasz Nowak  pdf Petycja w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/689/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 9 lutego 2023 r. 2023.10.02  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
4 Łukasz Nowak  pdf Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Obywatelskim 2023.11.02  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
5 Łukasz Nowak  pdf Petycja w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój 2023.11.22  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf

 

Busko-Zdrój, dn. 28.06.2023 r.

Znak: OA-2.152.2.2023

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku

Na podst. art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2022 r.

Liczba petycji

Przedmiot rozpatrzonych petycji

Sposób załatwienia petycji

4

Petycja w sprawie obniżenia podatku od środków transportowych.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycja dotycząca sprzeciwu w sprawie ewentualnej  budowy masztu stacji nadawczej telefonii komórkowej.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycja dotycząca zaniechania budowy wiaty na śmieci.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycja w spawie publikacji pt. „Biała księga pandemii koronawirusa”.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2022r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie obniżenia podatku od środków transportowych 2022.01.26 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.  

pdf

pdf

pdf

2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Sprzeciw w sprawie ewentualne budowy masztu stacji nadawczej telefonii komórkowej 2022.08.29 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.  

pdf

3 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja dotycząca zaniechania budowy wiaty na śmieci 2022.09.22 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.  

pdf

4 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w spawie publikacji pt. "Biała księga pandemii koronawirusa" 2022.08.31 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.  

 pdf


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2022r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf  Petycja w sprawie czynszów za mieszkania socjalne  2022.02.22 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf  Petycja w sprawie czynszów za mieszkania socjalne  2022.04.25 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
3 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf  Petycja w sprawie sprzeciwu koncepcji lokalizacji centrum komunikacyjnego w raz z nasypem i drogami dojazdowymi zlokalizowanego na działce 266, 267 w obrębie Siesławic  2022.05.17 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
4 Łukasz Nowak pdf  Petycja w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr XLII/514/2022 z dnia 2022.02.10  2022.06.27 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
5 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf  Petycja w sprawie wprowadzenia zapisu do Regulaminu Rady Miejskiej w Busku-Zdroju 2022.06.27 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
6 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf  Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zaoferowania mieszkańcom lokali socjalnych bez dostępu do łazienki najmu mieszkań w budynkach przy ulicy Bohaterów Warszawy 2022.08.12 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
7 Łukasz Nowak pdf  Petycja w sprawie wprowadzenia Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022.09.30 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf 

 

Petycje, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2021 r

Busko-Zdrój, 29.06.222 r.

Znak: OA-1.152.4.2022

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podaje się do publicznej wiadomości informuję zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2021 r.

 

Liczba ogłoszonych petycji

Przedmiot zgłoszonych petycji

Sposób załatwienia petycji

3

Petycja w sprawie szczepień COVID-19

Podjęto uchwałę
o nieuwzględnieniu petycji

Petycja w sprawie referendum ludowego

Podjęto uchwałę
o nieuwzględnieniu petycji

Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Podjęto uchwałę
o nieuwzględnieniu petycji

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2021r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie szczepień COVID-19 07.04.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie sprzeciwu realizacji przedsięwzięcia na działce 293 24.06.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
3 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu wyłączenie jawności 03.11.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.    pdf


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2021r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie szczepień COVID-19 18.01.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
2 Teresa Garland pdf Petycja w sprawie referendum ludowego 18.02.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
3 Teresa Garland pdf Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 01.03.2021 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf

Busko-Zdrój, dn. 30.06.2021 r.

Znak:OA-1.152.4.2021

Na podst. art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2020 r.

 

Liczba zgłoszonych petycji

Przedmiot zgłoszonych petycji

Sposób załatwienia petycji

7

Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Podjęto uchwałę w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w sprawie drogi nr 275

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w sprawie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Grotta w Busku-Zdroju 

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w interesie publicznym

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

W/w petycje zostały rozpatrzone w 2020 roku, poza petycją w interesie publicznym, do której uchwała została podjęta w lutym 2021 roku.

 

Busko-Zdrój, dn. 29.06.2021 r.

Znak:OA-2.152.4.2021

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku Na podst. art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2020 r.

Liczba petycji

Przedmiot rozpatrzonych petycji

Sposób załatwienia petycji

4

Petycja w sprawie okresowego zawieszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego w związku z zaistniałym stanem epidemicznym na terenie Polski.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycje w sprawie trudnej sytuacji przedsiębiorców „Buska Tarcza dla Przedsiębiorców”.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych dla przedsiębiorców.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycja w sprawie drogi nr 275.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję