Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Fundusze norweskie i Fundusze EOG

logo

1. ZARYS PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ LOKALNY”
W odpowiedzi na otwarty nabór wniosków ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Gmina Busko-Zdrój złożyła w lipcu 2019 r. zarys projektu pt.: „Busko-Zdrój - zdrowe i słoneczne miasto, w którym chce się być”.

Celem Programu „ROZWÓJ LOKALNY”, w którym Gmina wzięła udział jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników małych i średnich miast w Polsce. Całkowity budżet Programu to 117,6 mln €.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

W programie wspierane są działania poprawiające jakość życia mieszkańców między innymi w zakresie poprawy jakości powietrza - przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny, ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy i polityki mieszkaniowej. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

W ramach programu w dwuetapowym naborze docelowo wybranych do finansowania i wdrożonych zostanie około 15 kompleksowych, zintegrowanych, horyzontalnych projektów rozwojowych. Projekty te otrzymają granty w wysokości od 3 do 10 mln €, a poziom dofinansowania wynosić będzie do 100% kosztów kwalifikowanych. Podział środków: 60% będzie możliwe do wykorzystania na działania inwestycyjne, natomiast 40% na działania „miękkie”. Wypracowane rozwiązania będą upowszechniane wśród wszystkich samorządów.

2. REKOMENDACJA DO II ETAPU NABORU WNIOSKÓW
W grudniu 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało informację, iż Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru, spośród 213 złożonych zarysów.

Zarys projektu pt.: „Busko-Zdrój - zdrowe i słoneczne miasto, w którym chce się być”, uzyskał 177 pkt. i został zakwalifikowany do II etapu naboru wniosków, na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych.

Dzięki temu znalazł się na liście 54 miejscowości, które przygotują Kompletne Propozycje Projektów. Wybrane po II etapie miasta (15 najlepszych projektów, które będą wdrażane do końca kwietnia 2024 r.) otrzymają środki grantowe od 3 do 10 mln €. Kompletną Propozycję Projektu wraz z załącznikami, które stanowią między innymi dokumenty: Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego należy złożyć do 31.07.2020 r.

http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/informacja-o-wyborze-zarysow-projektow-do-ii-etapu-naboru-w-ramach-programu-rozwoj-lokalny/

3. SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI MIAST W WARSZAWIE
W dniu 13.01.2020 w Warszawie reprezentanci Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój wraz z reprezentantami innych samorządów spotkali się z przedstawicielami: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertami i doradcami Związku Miast Polskich, przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych.

54 miasta-Wnioskodawcy, wybrane do kolejnego etapu, rozpoczęły okres intensywnej pracy nad przygotowaniem Kompletnej Propozycji Projektu. Czas trwania tej fazy potrwa minimum 6 miesięcy. Projekty powinny zawierać działania wieloaspektowe i komplementarne, powinny uwzględniać działania z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój lokalny danego miasta.

Opracowywane Projekty muszą odnosić się do wymiarów:

 • środowiskowego,
 • społecznego,
 • gospodarczego
 • instytucjonalnego.

W ramach predefiniowanego projektu szkoleniowo-doradczego dla samorządów pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” każde z 54 miast uzyska kompleksowe wsparcie ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/54-miasta-rozpoczely-wyscig-po-granty-z-programu-rozwoj-lokalny

4. PIERWSZE SPOTKANIE WARSZTATOWE W BUSKU-ZDROJU
Dnia 16.01.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Miast Polskich, którzy będą pełnili rolę opiekunów i doradców miasta Busko-Zdrój oraz reprezentanci Urzędu Miasta i Gminy a także Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prezentacja do pobrania.

Przeprowadzono szereg działań organizacyjnych oraz wykonano badania ankietowe niezbędne dla diagnozy potrzeb miasta.

Uzgodniono również model zarządzania projektem oparty na trzech zespołach: Radzie Rozwoju, Zespole Sterującym oraz Zespole Roboczym. Zespoły te będą ze sobą ściśle współpracowały przy tworzeniu Kompletnej Propozycji Projektu. Załącznikami do Kompletnej Propozycji Projektu będą dwa dokumenty strategiczne:

 1. Plan Rozwoju Instytucjonalnego - wskazujący kierunki działań i rozwoju w zakresie wzmocnienia kompetencji zarządczych miasta, dialogu społecznego oraz współpracy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i pozostałymi partnerami, Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
 2. Plan Rozwoju Lokalnego - zawierający opis działań zmierzających do rozwiązania zdiagnozowanych problemów miasta i pobudzających kreowanie jego wieloaspektowego rozwoju w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym Planu Rozwoju Lokalnego.

Ustalono, iż prace nad projektem będą prowadzone w kilku etapach. Pierwszym z nich będzie Diagnoza miasta, która zostanie dokonana na podstawie danych własnych Gminy, danych GUS, US oraz ankiet prowadzonych m.in. wśród: młodzieży z ostatnich klas szkoły podstawowej, klas maturalnych, dotyczących planowanej przyszłości, przedsiębiorców oraz tzw. liderów opinii.

Badanie wiąże się z dystrybucją ankiet oraz zebraniem uzyskanych danych. Uzgodniono również wykonanie Analizy instytucjonalnej jednostki samorządowej - metodą PRI, która pokaże na jakim etapie rozwoju instytucjonalnego znajduje się jednostka.

5. POWOŁANIE ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój został powołany Zespół ds. przygotowania projektu działań rozwojowych oparty na trzech zespołach:

 1. Zespole Roboczym, składającym się z pracowników UMiG Busko-Zdrój oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. Członkowie zespołu zostali powołani Zarządzeniem nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2020 r.;
  https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_22.pdf
 2. Zespole Sterującym, składającym się z kadry kierowniczej UMiG Busko-Zdrój oraz kadry zarządzającej jednostek podległych UMiG Busko-Zdrój. Członkowie Zespołu powołani zostali Zarządzeniem nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2020 r. ,
  https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_23.pdf
 3. Rady Rozwoju składającej się z kadry zarządzającej UMiG Busko-Zdrój, przedstawicieli kluczowych interesariuszy, lokalnych liderów i autorytetów. Członkowie Rady powołani zostali Zarządzeniem nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 05 lutego 2020 r. ,
  https://dl.umig.busko.pl/zarzadzenia/2020/2020_35.pdf

6. DRUGIE SPOTKANIE WARSZTATOWE

W dniu 29.01.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój odbyło się drugie spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Rozwój Lokalny”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz członkowie Zespołu Sterującego oraz Zespołu Roboczego.

Dokonano mapowania interesariuszy1), zarówno Użytkowników miasta Busko-Zdrój jak również Dostawców usług. Uczestnicy spotkania przyznali wartości punktowe w skali od 0 pkt. do 10 pkt. dla każdego ze wskazanych interesariuszy2), tj. Użytkowników miasta oraz Dostawców usług pod kątem wpływu oraz zaangażowania na realizację programu rozwoju miasta.

 1. mapowanie interesariuszy - technika klasyfikacji i analizy interesariuszy przy pomocy tabeli (zwanej mapą interesariuszy) podzielonej na obszary z uwzględnieniem zainteresowania i poziomu wpływu poszczególnych osób na produkt/usługę. Pozwala na zrozumienie kim są osoby mające wpływ na strategię miasta, skąd pochodzą i w jakim stopniu są ważni dla procesu.
 2. interesariusze - podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa, etc.), które w pośredni, bądź bezpośredni oraz realny lub potencjalny mogą mieć wpływ lub być zainteresowanymi sukcesem/porażką projektu/przedsięwzięcia.

Fundusze norweskie i Fundusze EOG Fundusze norweskie i Fundusze EOG

7. BADANIE ANKIETOWE UCZNIÓW OSTATNICH KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W dniu 06-02-2020 r. w związku z prowadzonymi przez Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju pracami nad przygotowaniem projektu działań rozwojowych zwrócono się do Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych oraz Publicznych Szkół Podstawowych z terenu miasta Busko-Zdrój z prośbą o przeprowadzenie ankiety/badania uczniów ostatnich klas szkół. Badanie dotyczy planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży.

Ankieta została rozprowadzona w trybie on-line do przeprowadzenia wśród uczniów Szkół Ponadpodstawowych w wyznaczonym terminie tj. od 10 do 18 lutego 2020 r. Wśród uczniów ostatnich klas Publicznych Szkół Podstawowych w formie papierowej w terminie od 10 do 12 lutego 2020 r.

Dane, które zostaną zebrane za pomocą badania ankietowego są niezbędne celem opracowania Planu Rozwoju Instytucjonalnego oraz Planu Rozwoju Lokalnego, stanowiącego element Kompletnej Propozycji Projektu.

8. BADANIE ANKIETOWE PRZEDSIĘBIORCÓW
W dniu 13.02.2020 r. w związku z prowadzonymi przez Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju pracami nad przygotowaniem projektu działań rozwojowych zwrócono się do Przedsiębiorców z terenu miasta Busko-Zdrój z prośbą o przeprowadzenie ankiety/badania OCENY STANU I WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BUSKO-ZDROJU.

Przedsiębiorczość jest jedną z tych aktywności, która zapewnia lokalnym środowiskom rozwój w wymiarze zarówno finansowym, jak i społecznym. Badania pokazują, że obszary, na których działają aktywni gospodarczo mieszkańcy charakteryzują się niższym bezrobociem, wyższymi dochodami budżetowymi i skutecznie przyciągają inwestorów zewnętrznych. Firmy lokalne, w tym przede wszystkim firmy rodzinne odgrywają ważną rolę w lokalnym rynku pracy i mają zdolność zatrzymania odpływu obecnych mieszkańców oraz przyciągania do miasta nowych mieszkańców.

Badanie wśród przedsiębiorców jest elementem realizowanego przez miasto projektu w ramach programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców.

Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać plany rozwojowe oraz ocenę czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwoli zidentyfikować obszary wymagające współdziałania z samorządem.

9. BADANIE FOKUSOWE

W dniu 17-02-2019 r., odbyły się dwa spotkania mające na celu badanie fokusowe: liderów samorządowych tj. kadry kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdój oraz jednostek podległych oraz liderów lokalnych tj. kadry zarządzającej UMiG Busko-Zdrój, przedstawicieli kluczowych interesariuszy, lokalnych liderów i autorytetów miasta. Badania przeprowadzono w sali narad UMiG Busko-Zdrój i każde z nich trwało około 2 godzin.

BADANIE FOKUSOWE

Badania fokusowe przeprowadzono w sposób bezpośredni, obydwu grupom respondentów zadawano podobne pytania dotyczące między innymi:

 • skojarzeń związanych z miastem,
 • głównych problemów miasta,
 • produktów Buska-Zdroju,
 • grup mieszkańców dla których w ocenie respondentów Busko-Zdrój jest najbardziej atrakcyjne, komu mieszka się w Busku-Zdroju tu najlepiej, najłatwiej a komu najtrudniej,
 • podmiotów, które samorząd powinien przyciągnąć do Buska-Zdroju,
 • rodzaju oferty, którą może przygotować samorząd wraz z inwestorami,
 • relacji Urząd – interesariusze.

BADANIE FOKUSOWE

Spotkanie w tak szerokiej grupie osób zaangażowanych w życie samorządowe, gospodarcze i społeczne Buska-Zdroju było wyjątkową okazją do szerokiego spojrzenia na miasto, jego potencjał i problemy a także owocnej dyskusji o kierunkach współpracy na rzecz jego rozwoju. Sformułowanych zostało szereg konkretnych inicjatyw, które winny być omawiane i rozwijane na kolejnych etapach procesu.

Wnioski z badania fokusowego zostaną wykorzystane do Diagnozy stanu miasta Busko-Zdrój oraz pozwolą lepiej dostosować politykę miejską do potrzeb mieszkańców.

10. SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Dnia 06.03.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Spotkanie poprowadził Janusz Szewczuk - ekspert Związku Miast Polskich. W spotkaniu uczestniczyli: Łukasz Strutyński - doradca miasta Busko-Zdrój ze Związku Miast Polskich oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój na czele z Waldemarem Sikorą - Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Tomaszem Mierzwą - Głównym Specjalistą ds. Inwestycji.

SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Janusz Szewczuk za pośrednictwem opracowanego przez siebie narzędzia do analiz pogłębionych, dostępnego na stronie http://monitormiasta.pl/ dokonał analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Busko-Zdrój pod kątem demografii, rynku pracy, aktywności ekonomicznej funkcjonalnych grup wieku, aktywności ekonomicznej mieszkańców i podmiotów prawnych, wspierania inicjatyw społecznych. Przedstawił zarys problemów demograficznych, społecznych i gospodarczych, z którymi miasto może się spotkać w przyszłości ze względu na starzenie społeczeństwa, odpływ młodych osób. Zasygnalizował również możliwości ich rozwiązania oraz podał propozycje działań, dzięki, którym zostaną zminimalizowane.

SPOTKANIE Z EKSPERTEM ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

„Ekonomia nie polega na zwiększaniu dochodów, ale na gromadzeniu kapitału. Stąd też należy zrobić wszystko, co możliwe aby w ten kapitał inwestować i go pomnażać, a największym kapitałem Gminy Busko-Zdrój są jego mieszkańcy”.

11. KARTA ZGŁOSZENIA POMYSŁU

W odniesieniu do wymogów przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego dotyczących szerokiej partycypacji społecznej oraz ze względu na zaistniałą sytuację związaną z wprowadzeniem na terenie całego kraju środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w tym braku możliwości bezpośredniego kontaktu, w celu włączenia Państwa do wspólnych działań projektowanych zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA POMYSŁU.

Przedstawione przez Państwa kompletne propozycje projektów, możliwych do realizacji na terenie miasta Busko-Zdrój, po zaakceptowaniu, maja szansę na zamieszczenie w opracowywanych dokumentach a w przyszłości na realizację.

Przedmiotową „KARTĘ ZGŁOSZENIA POMYSŁU – BUSKO-ZDRÓJ” należy wypełnić on-line pod adresem www:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZfnJStutkwJEgWgZTT5JCtxUQ1VLUzUzRzhPRzhMTktSS0tSS1lONElSVy4u

Prosimy o przesyłanie pomysłów do dnia 5 kwietnia 2020 r.

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ,
PONIEWAŻ NIE MA ZŁYCH POMYSŁÓW,
SĄ TYLKO NIEWYKORZYSTANE MOŻLIWOŚCI!!!

12. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PROJEKTÓW DO PROGRAMU ROZWÓJ LOKLANY

Obecna sytuacja, związana z wprowadzeniem na terenie całego kraju środków zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się koronawirusa, postawiła zupełnie nowe wyzwania przed miastami, w tym także 54 Miastami uczestniczącymi w II etapie Programu Rozwój Lokalny. W tym trudnym czasie, kiedy rozstrzygają się codzienne problemy miast i ich mieszkańców, niełatwo jest pisać projekt i planować przyszłość. To co wyobrażaliśmy sobie miesiąc temu, co planowaliśmy, dziś trzeba dostosować do nowych warunków życia. Również planowany projekt i prace nad nim, muszą zostać dostosowane do obecnej sytuacji, do nowych warunków. Projekty, muszą zostać dostosowane do nowych warunków. Sprzyjać temu będzie przesunięcie terminu składania wniosków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do dnia 31.10.2020 r. Pomimo wydłużenia terminu, zwracamy się z prośbą o utrzymanie tempa prac nad projektem, a nawet większe zaangażowanie i czynny udział on-line.

13. KARTA ZGŁOSZENIA POMYSŁU – TERMIN SKŁADANIA WYDŁUŻONY DO 16.04.2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem i chęcią dalszego przesyłania pomysłów na projekty w Busku-Zdroju oraz umożliwieniem Państwu w jak najszerszego dostępu do narzędzia, którym jest Karta Zgłoszenia Projektu, wydłużony zostaje termin składania pomysłów do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, iż przedstawione przez Państwa kompletne propozycje projektów, możliwych do realizacji na terenie miasta Busko-Zdrój, po zaakceptowaniu, maja szansę na zamieszczenie w opracowywanych dokumentach a w przyszłości na realizację. Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIA POMYSŁU.

Przedmiotową „KARTĘ ZGŁOSZENIA POMYSŁU – BUSKO-ZDRÓJ” należy wypełnić on-line pod adresem www:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZfnJStutkwJEgWgZTT5JCtxUQ1VLUzUzRzhPRzhMTktSS0tSS1lONElSVy4u

Prosimy o przesyłanie pomysłów do dnia 16 kwietnia 2020 r.

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ!!!”

14. FORUM ROZWOJU LOKALNEGO

Zapraszamy przedsiębiorców, organizacje wspierające przedsiębiorców i rozwój przedsiębiorczości oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na Forum Rozwoju Lokalnego - NAJWIEKSZE I NAJWAŻNIEJSZE wydarzenie on-line. Już 23 kwietnia będziemy rozmawiać o własnych zasobach miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju gospodarczego

@ ZwiazekMiastPolskich przedstawi m.in.:

- wyniki badań dotyczących planów młodzieży z małych i średnich miast, która wejdzie niebawem na rynek pracy,
- niepublikowane wcześniej dane dotyczące aktywności społeczno-ekonomicznej w oparciu o zasoby ministerstwa finansów oraz zasoby ZUS dotyczące rynku pracy.

Czekamy na Was, link do transmisji https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1376237155901265

#ZMP #RozwójLokalny #SiłaMiast

FORUM ROZWOJU LOKALNEGO

„Wewnętrzne potencjały rozwoju gospodarczego” 23 kwietnia 2020, g.10.00.

Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/270313310640770/

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej 👉 bit.ly/RozwójLokalny.

15. FORUM ROZWOJU LOKALNEGO

Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium w ramach @Forum Rozwoju Lokalnego - otwarte seminaria i warsztaty dla miast. 7 maja skoncentrujemy się na TRANSFORMACJI CYFROWEJ. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych pomaga uruchamiać wewnętrzne potencjały małych i średnich miast.

@ZwiazekMiastPolskich odpowie m.in. na pytania:

 • Z jakimi cyfrowymi wyzwaniami mierzą się obecnie polskie miasta?
 • Jak może/powinno działać cyfrowe miasto?
 • Jak zarządzać miastem w oparciu o dane?

Zaprezentowane zostaną:

 • główne idee miasta inteligentnego,
 • przykłady działań i inicjatyw wspierających samorządy w tym procesie,
 • przykłady rozwiązań stosowanych w miastach.

Link do transmisji: https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/posts/1387333298124984

Seminarium i warsztaty odbywają się w pełni w trybie online, a udział jest bezpłatny :)

Na zgłoszenia czekamy do 4 maja. Do dzieła!

#ZMP #RozwójLokalny #SiłaMiast

Fundusze norweskie i Fundusze EOG

[fot. Wojtek Jakubowski/ Fotokombinat]

"Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast"

7 maja 2020, g. 10.00

Więcej informacji, zgłoszenia na https://www.facebook.com/events/270313310640770/

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest z funduszy EOG i funduszy norweskich. Dowiedz się więcej 👉 bit.ly/RozwójLokalny.

16. Zdalne profilowanie miasta.

Dnia 28.04.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w domach i miejscach pracy części uczestników odbyły się zdalne warsztaty dotyczące Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W zdalnych warsztatach, prowadzonych za pomocą aplikacji Microsoft Teams wzięło udział 13 osób w tym doradcy Związku Miast Polskich, przedstawiciele władz i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz jego jednostek a także lokalni liderzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz uzdrowiska.

Celem warsztatów było dokonanie oceny konkurencyjności Buska-Zdroju poprzez określenie najważniejszych zasobów miasta: możliwości wykorzystania zasobów dla generowania produktów lokalnych oraz unikalność zasobów.

Określono również produkty Buska-Zdroju w tym wartość dodaną dla lokalnej społeczności oraz potencjał i perspektywy rozwoju produktów. Określono także kluczowe czynniki rozwoju Buska-Zdroju. Stworzony został profil miasta, porównany z miastami podobnymi. Na tej podstawie została sporządzona analiza SWOT Buska-Zdroju.

W kolejnych zaplanowanych już warsztatach wezmą udział doradcy ZMP, którzy posiadają doświadczenie w pracy z miastami uzdrowiskowymi, znają ich problemy, potrzeby.

praca online

17. Wyniki przeprowadzonych badań

Ogólnopolskie wyniki badań ankietowych młodzieży.

Wyniki badania ankietowego młodzieży i przedsiębiorców z Buska-Zdroju.

Ocena rozwoju przedsiębiorczości w mieście.