Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje

Rodzinie i bliskim

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

śp. Piotra Heroka

muzyka, współzałożyciela kapeli ludowej „Buskowianie”
wieloletniego dyrektora Buskiej Orkiestry Zdrojowej

 

składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

wraz z pracownikami

oraz

Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Zawiadamiam, że w dniu od 16.03.2024 r. od godziny 1600 do dnia 16.03.2024 r. do godziny 1800 odbędzie się zgromadzenie publiczne uproszczone na  al. Mickiewicza przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

07 listopada 2022 Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa 9, Busko-Zdrój

 

Mobilna pracownia densytometryczna - OSTEOBUS

Zapisy telefonicznie 512 351 600.

Cena jednego badania wynosi 45 złotych

Busko-Zdrój, dnia 01.09.2022

PSP 1 221.1.2022 

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Busku Zdroju działając na podstawie upoważnienia w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Apel
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Busku-Zdroju

BEZPIECZNE WAKACJE 2022"

Rozpoczęły się wakacje. Jest to okres urlopów, kiedy chętnie wyjeżdżamy wypoczywać. Sprzyjają temu lato - słońce, lejący się żar z nieba.

Podczas wakacji strażacy zwracają uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku. Promując szczególne uczulenie na bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą, w górach oraz w lesie zarówno podczas indywidualnego wyjazdu czy tez grupowych wycieczek.

Pragniemy przekazać Państwu kilka rad, dzięki którym być może uda się uniknąć choć niektórych tragedii:

Busko-Zdrój, 28 czerwca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.21.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2018 roku wydana została Decyzja Nr 21/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 203/2, 207/5 w Busku - Zdroju ul. Bocznej, obręb 10.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 13 lipca 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].