Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

MOF Busko-Zdrój

Zapraszamy na warsztaty w sprawie określenia kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej dla MOF Busko-Zdrój

Zakończono konsultacje społeczne dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022 - 2030.
Konsultacje miały na celu zapoznanie interesariuszy z projektem dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Informacja podsumowujaca pdf ].

zalącznik pdf ].

loga OSI

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako Lider Porozumienia Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) oraz Lider Porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF) zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektów dokumentów:

 • Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027,
 • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

Spotkanie konsultacyjne rozpocznie się dnia 21 czerwca 2022 roku o godz. 12:30 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.

Spotkanie Partnerów MOF Busko-Zdrój z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów MOF Busko-Zdrój z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów MOF Busko-Zdrój z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów MOF Busko-Zdrój z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

Pod koniec maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się spotkanie Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF) w skład którego wchodzą Gmina Busko-Zdrój oraz Gmina Stopnica, a także Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU), w skład którego wchodzą Gminy Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów oraz Powiaty: Buski i Kazimierski z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Jacek Sułek oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Tomasz Janusz.

logo

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXIV/406/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Busko-Zdrój z Gminą Stopnica celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami obszaru,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  Dodatkowo, MOF Buska-Zdroju włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:
 5. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”;
 6. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”;
 7. Powiat Buski.

logo

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXIV/406/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Busko-Zdrój z Gminą Stopnica celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami obszaru,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  Dodatkowo, MOF Buska-Zdroju włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:
 5. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”;
 6. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”;
 7. Powiat Buski.

 Spotkanie z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój w sprawie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF Busko-Zdrój) Spotkanie z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój w sprawie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF Busko-Zdrój)

We wtorek 26 kwietnia br. w sali konferencyjnej buskiego magistratu odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe skierowane do mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, stanowiące kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 w ramach Partnerstwa pomiędzy Gminami Busko-Zdrój, Stopnica.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora przy współpracy z firmą InicjatywaLokalna.pl - Wykonawcy Strategii. Spotkanie w Busku-Zdroju jest etapem cyklu spotkań / konsultacji w gminach należących do Partnerstwa MOF Busko-Zdrój.

Burmistrz powitał mieszkańców, przypomniał czym są Miejskie Obszary Funkcjonalne, do kogo jest adresowana polityka rozwoju oraz w jakim kierunku powinniśmy jako region się rozwijać. Poinformował, iż MOF dla którego Gminy partnerskie opracowują strategię dotyczy mieszkańców. Jednocześnie podkreślił, że rozwój obszaru będzie miał wpływ na jego atrakcyjność i liczbę odwiedzających region gości.

Miejski Obszar Funkcjonalny Buska-Zdroju, obejmujący Miasto i Gminę Busko-Zdrój oraz Miasto i Gminę Stopnica, to obszar wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Miejski Obszar Funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek, powiązanych ze sobą funkcjonalnie, określonych ustawowo jako obszar o istotnym znaczeniu dla polityki przestrzennej. MOF Busko-Zdrój wpisuje się w obszary wzrostu, wyróżniające się szczególnymi potencjałami, które w wyniku interwencji mogą kształtować przewagi konkurencyjne.

Burmistrz zaprezentował dotychczasowy przebieg oraz stan zaawansowania prac nad Strategią.

loga

26 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe skierowane do członków Komitetu Monitorującego ZIT, stanowiące etap prac nad Strategią Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 w ramach Partnerstwa pomiędzy Gminami Busko-Zdrój, Stopnica.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora przy współpracy z firmą InicjatywaLokalna.pl - Wykonawcy Strategii. Spotkanie w Busku-Zdroju jest etapem konsultacji dotyczących prac nad dokumentem strategii.

Burmistrz zaprezentował dotychczasowy przebieg oraz stan zaawansowania prac nad Strategią.

Podkreślił również, że Strategia będzie dokumentem, określającym długofalowy rozwój obszaru oraz będzie narzędziem do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wyznaczonych celów.

Wskazano, iż działania strategiczne oraz cele planowanych przedsięwzięć, jakie zostały wypracowane dotychczas stanowią odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności.

Wskazywane projekty strategiczne obejmują:

1) Realizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój poprzez poprawę jakości i dostępności komunikacyjnej w oparciu o zrównoważoną, multimodalną mobilność miejską.

Planowany zakres projektu to m.in. wprowadzenie autobusowego taboru ekologicznego, z budową Centrum Komunikacyjnego w Busku-Zdroju etap I z parkingiem wielopoziomowych o funkcji Park & Ride na ok. 500 miejsc, z punktami ładowania samochodów elektrycznych, elektronicznym systemem parkowania oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej dworca w Stopnicy, zapewniające komfort oczekiwania podróżującym na połączenie autobusowe, z miejscami postojowymi oraz z punktami ładowania samochodów elektrycznych.

ZARZĄDZENIE NR 69/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania członków Komitetu Monitorującego ZIT do spraw przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030 [ pdf ].

logo

Busko-Zdrój, dnia 07 kwietnia 2022r.

OGŁOSZENIE
o zakończeniu naboru na członków Komitetu Monitorującego ZIT

W związku z ogłoszonym naborem na członków Komitetu Monitorującego ZIT Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia MOF Busko-Zdrój w porozumieniu z Partnerem Porozumienia Gminą Stopnica, informuje o zakończeniu naboru i wyborze osób na członków Komitetu Monitorującego ZIT.

Wybrane do prac w Komitecie Monitorującym ZIT osoby zostaną poinformowani odrębnym pismem.