Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

MOF Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, dnia 15.12.2022r. 

loga mof

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Busko-Zdrój oraz gminy Stopnica dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie przepisów działu III rozdziałów 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy Busko-Zdrój oraz wszystkich zainteresowanych osób z projektem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Przedmiotem konsultacji jest „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” – dalej zwany jako PZMM MOF Busko-Zdrój.

Szanowni Państwo,

W dniu 2 października 2022r. odbyło się drugie spotkanie związane z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój”. Spotkanie odbyło się w formie online. Każda zainteresowana osoba, która była chętna do udziału w spotkaniu mogła zgłosić swój akces poprzez wskazany adres email i uzyskać link do spotkania.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przedstawiciel wykonawcy - grupy Refunda, Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - jako jednostka zarządzająca infrastrukturą komunikacyjną w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój

Szanowni Państwo,

W dniu 20 września 2022 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyły się pierwsze warsztaty związane z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przedstawiciele wykonawcy - grupy REFUNDA, Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, przedstawiciele jednostek samorządowych, zarządcy dróg gminnych i powiatowych oraz przedstawiciele podmiotów uzdrowiskowych, przedsiębiorców, przewoźników i zainteresowani mieszkańcy.

 Pierwsze warsztaty związane z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój” Pierwsze warsztaty związane z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój”

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników warsztatów z tematyką opracowywanego dokumentu oraz poznanie potrzeb, problemów i preferencji kluczowych interesariuszy w odniesieniu do mobilności. Podczas prowadzonej dyskusji wszyscy uczestnicy wspólnie utworzyli analizę SWOT, która w kolejnych krokach posłuży do zdiagnozowania najważniejszych celów i działań na terenie MOF Busko-Zdrój. Uczestnicy zgodnie przyznali, iż największą zaletą Buska-Zdroju są unikatowe walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz fakt posiadania statusu gminy uzdrowiskowej.

Zapraszamy na warsztaty w sprawie określenia kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej dla MOF Busko-Zdrój

Zakończono konsultacje społeczne dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022 - 2030.
Konsultacje miały na celu zapoznanie interesariuszy z projektem dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Informacja podsumowujaca pdf ].

zalącznik pdf ].

loga OSI

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako Lider Porozumienia Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) oraz Lider Porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF) zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektów dokumentów:

 • Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027,
 • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

Spotkanie konsultacyjne rozpocznie się dnia 21 czerwca 2022 roku o godz. 12:30 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.

Spotkanie Partnerów MOF Busko-Zdrój z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów MOF Busko-Zdrój z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów MOF Busko-Zdrój z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów MOF Busko-Zdrój z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

Pod koniec maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się spotkanie Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF) w skład którego wchodzą Gmina Busko-Zdrój oraz Gmina Stopnica, a także Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU), w skład którego wchodzą Gminy Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów oraz Powiaty: Buski i Kazimierski z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Jacek Sułek oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Tomasz Janusz.

logo

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXIV/406/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Busko-Zdrój z Gminą Stopnica celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami obszaru,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  Dodatkowo, MOF Buska-Zdroju włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:
 5. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”;
 6. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”;
 7. Powiat Buski.

logo

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXIV/406/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Busko-Zdrój z Gminą Stopnica celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami obszaru,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  Dodatkowo, MOF Buska-Zdroju włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:
 5. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”;
 6. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”;
 7. Powiat Buski.