Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

MOF Busko-Zdrój

loga mof

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko załączamy:

  1. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych [ pdf ].
  2. Zaopiniowaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Prognozę oddziaływania na środowisko [ pdf ].
  3. Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [ pdf ].

loga mof

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Pod koniec stycznia 2023 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się spotkanie członków Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój, w którym udział wzięli przedstawiciele: Gminy Busko-Zdrój oraz Gminy Stopnica, jak również Wykonawca Strategii MOF Busko-Zdrój - Paweł Walczyszyn.

Zebranych powitał gospodarz spotkania, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Michał Maroński. Następnie głos zabrał Paweł Walczyszyn, który przekazał, iż prace nad dokumentem Strategii MOF Busko-Zdrój zostały zakończone. Podkreślił również, że na tym etapie Partnerzy MOF Busko-Zdrój powinni dążyć do finalizowania wykonania dokumentacji technicznych, pozyskiwania pozwoleń, szacowania budżetów poszczególnych inwestycji w oparciu o realne założenia. Podczas dyskusji, zarówno przedstawiciele Gminy Busko-Zdrój jak również Gminy Stopnica, omówili stan gotowości do realizacji poszczególnych partnerskich projektów strategicznych.

Spotkanie przedstawicieli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój w skład którego wchodzą Gmina Busko-Zdrój oraz Gmina Stopnica, fot. A. Milc, UMiG w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, dnia 15.12.2022r. 

loga mof

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Busko-Zdrój oraz gminy Stopnica dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie przepisów działu III rozdziałów 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu
pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy Busko-Zdrój oraz wszystkich zainteresowanych osób z projektem dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Przedmiotem konsultacji jest „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF Busko-Zdrój)” – dalej zwany jako PZMM MOF Busko-Zdrój.

Szanowni Państwo,

W dniu 2 października 2022r. odbyło się drugie spotkanie związane z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój”. Spotkanie odbyło się w formie online. Każda zainteresowana osoba, która była chętna do udziału w spotkaniu mogła zgłosić swój akces poprzez wskazany adres email i uzyskać link do spotkania.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przedstawiciel wykonawcy - grupy Refunda, Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - jako jednostka zarządzająca infrastrukturą komunikacyjną w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój

Szanowni Państwo,

W dniu 20 września 2022 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyły się pierwsze warsztaty związane z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przedstawiciele wykonawcy - grupy REFUNDA, Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, przedstawiciele jednostek samorządowych, zarządcy dróg gminnych i powiatowych oraz przedstawiciele podmiotów uzdrowiskowych, przedsiębiorców, przewoźników i zainteresowani mieszkańcy.

 Pierwsze warsztaty związane z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój” Pierwsze warsztaty związane z opracowywanym dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój”

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników warsztatów z tematyką opracowywanego dokumentu oraz poznanie potrzeb, problemów i preferencji kluczowych interesariuszy w odniesieniu do mobilności. Podczas prowadzonej dyskusji wszyscy uczestnicy wspólnie utworzyli analizę SWOT, która w kolejnych krokach posłuży do zdiagnozowania najważniejszych celów i działań na terenie MOF Busko-Zdrój. Uczestnicy zgodnie przyznali, iż największą zaletą Buska-Zdroju są unikatowe walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz fakt posiadania statusu gminy uzdrowiskowej.

Zapraszamy na warsztaty w sprawie określenia kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej dla MOF Busko-Zdrój

Zakończono konsultacje społeczne dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022 - 2030.
Konsultacje miały na celu zapoznanie interesariuszy z projektem dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Informacja podsumowujaca pdf ].

zalącznik pdf ].

loga OSI

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako Lider Porozumienia Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) oraz Lider Porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF) zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektów dokumentów:

  • Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027,
  • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

Spotkanie konsultacyjne rozpocznie się dnia 21 czerwca 2022 roku o godz. 12:30 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.