Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

GPR 2015-2025

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami części IV, rozdział 2, podrozdział 2.1 Uchwały Nr XXX/424/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2017 r., został przeprowadzony monitoring/ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025.

Sporządzony raport z monitoringu stanowi podsumowanie i ocenę dotychczasowych działań Gminy Busko-Zdrój w zakresie realizacji Programu do roku 2023.

Raport został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji i zaakceptowany przez Radę Miejską w Busku-Zdroju.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zapisami części IV, rozdział 2, podrozdział 2.1 Uchwały Nr XXX/424/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju dnia 29 czerwca 2017 r. został przeprowadzony monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025.

Monitoring, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych w GPR celów, dotyczył okresu od początku 2017 roku do końca 2019 roku.

Sporządzony Raport z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój został przedstawiony Komitetowi Rewitalizacji do zaopiniowania, a następnie po pozytywnym zaopiniowaniu i rekomendacji, został przedłożony do akceptacji Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju.

UCHWAŁA NR XXX/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 [pdf]

logo fundusze europejskie prohgram regionalny

Busko-Zdrój, 09-05-2017 r.

Gmina Busko-Zdrój w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera Gminy Busko-Zdrój z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" w zakresie zagospodarowania terenów wokół zabytkowych obiektów sakralnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 09-05-2017 roku do dnia 30-05-2017 roku.

Organizatorem naboru jest Gmina Busko-Zdrój.

Protokół z oceny ofert [ pdf ].

Pliki do pobrania
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru
Regulamin naboru
Załączniki do Regulaminu naboru:
Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji – mapa
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3 Oświadczenia oferenta
Załącznik nr 4 Karta oceny
Załącznik nr 5 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej

logo fundusze europejskie prohgram regionalny

Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert

W związku z ogłoszonym przez Gminę Busko-Zdrój w dniu 09-05-2017 r. otwartym naborem Partnerów - z sektora MŚP z obszaru rewitalizacji do wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12 czerwca 2017 r.

Busko-Zdrój, 30-05-2017 r.

Organizatorem naboru jest Gmina Busko-Zdrój.

Protokół z oceny ofert [ pdf ].

Pliki do pobrania
Ogłoszenie
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru
Regulamin naboru
Załączniki do regulaminu naboru
Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji – mapa
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3 Oświadczenia oferenta
Załącznik nr 4 Oświadczenie MŚP
Załącznik nr 5 Formularz ubiegania się o pomoc publiczną
Załącznik nr 6 Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Załącznik nr 7 Oświadczenie o charakterze inwestycji
Załącznik nr 8 Propozycja zabezpieczenia udziału w projekcie
Załącznik nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
Załącznik nr 10 Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej
Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Załącznik nr 12 Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 13 Oświadczenie o usługach
Załącznik nr 14 Karta oceny
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej

logo fundusze europejskie program regionalny

Busko-Zdrój, 08-05-2017 r.

Gmina Busko-Zdrój w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) ogłasza otwarty nabór Partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych – spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych - z obszaru rewitalizacji do wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Nabór Partnerów jest prowadzony w terminie od dnia 08-05-2017 roku do dnia 29-05-2017 roku.
Organizatorem naboru jest Gmina Busko-Zdrój.

Protokół z oceny ofert

W wyniku dokonanego przez Gminę Busko-Zdrój w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) naboru Partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych – spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Gmina Busko-Zdrój dokonała oceny ofert.

Protokół z oceny ofert [ pdf ].

Pliki do pobrania

Zarządzenie 88/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej do oceny ofert i wyboru Partnerów w ramach otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: "Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitatizacyjne". 

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitałizacyjne".

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru
Regulamin naboru
Załączniki do Regulaminu naboru:
Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji – mapa (267MB)
Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji – mapa (wersja uproszczona).
Załącznik nr 2 Formularz oferty [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 3 Oświadczenia oferenta [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 Karta oceny [ pdf ].
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwały Nr XXVII/377/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w pokoju nr 36c, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Busko-Zdrój (w zakładce Ogłoszenia) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (link do strony: http://www.umig.busko.pl/cms/rewitalizacja-miasta/gpr-2015-2025.html)

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 wraz Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025.
  2. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  3. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025.
  4. Obwieszczenie

UCHWAŁA NR XXVII/377/2017
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 [ pdf ].

Informacja podsumowująca proces konsultacji oraz przebieg zaopiniowania przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze. zm.) projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 [pdf]

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 [pdf]

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 [pdf]

Oracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój