Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXIX/463/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXIX/464/2021),

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXXIX/465/2021),

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok (druk nr XXXIX/466/2021),

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr XXXIX/467/2021),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXXIX/468/2021),

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXVIII/451/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXVIII/452/2021),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXXVIII/453/2021),

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój–etap III” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych” (druk nr XXXVIII/454/2021),

W sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXVIII/455/2021),

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXVII/433/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXVII/434/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XXXVII/435/2021),

W sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy ul. Rokosza w Busku-Zdroju (druk nr XXXVII/436/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXVII/437/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego nieruchomości położonej w Gadawie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 74/1 (druk nr XXXVII/438/2021),

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXVI/430/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXVI/431/2021),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXXVI/432/2021),

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (druk nr XXXV/416/2021)

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2020 rok (druk nr XXXV/417/2021)

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (druk nr XXXV/418/2021)

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXV/419/2021)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXV/420/2021)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Kostkach Dużych (druk nr XXXV/421/2021)

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXIV/398/2021)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXIV/399/2021)

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXXIV/400/2021)

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 marca 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXIV/401/2021)

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XXXIV/402/2021)

W sprawie nadania nazwy "Barwna" ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/403/2021)

W sprawie nadania nazwy "Ciepłownicza" ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/404/2021)

W sprawie nadania nazwy "Jana Rokosza" ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/405/2021)

W sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Busku-Zdroju zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych (druk nr XXXIV/406/2021)

W sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej ceny wody obowiązującej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju (druk nr XXXIV/407/2021)

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXIII/385/2021)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXIII/386/2021)

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr XXXIII/387/2021)

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego nieruchomości położonej w Busku-Zdroju obręb 09 oznaczonej w ewidencji gruntów 22/5 (druk nr XXXIII/388/2021)

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2021 oraz określenia sezony kąpielowego (druk nr XXXIII/389/2021)

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Palonki gm. Busko-Zdrój na lata 2021-2028" (druk nr XXXIII/390/2021)

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXII/365/2021).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXII/366/2021).

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr XXXII/367/2021).

W sprawie nadania nazwy „Janiny Czarneckiej” ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/368/2021).

W sprawie nadania nazwy „Rumiankowa” ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/369/2021).

W sprawie nadania nazwy „Miętowa” ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/370/2021).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/371/2021).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/372/2021).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXI/354/2021).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr XXXI/355/2021).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XXXI/356/2021).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XXXI/357/2021).

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2020 i 2021 rok (druk nr XXXI/358/2021).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXX/336/2020).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXX/337/2020).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXX/338/2020).

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2021 rok (druk nr XXX/339/2020).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2021 rok (druk nr XXX/340/2020).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2021 rok (druk nr XXX/341/2020).

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku- Zdroju na 2021 rok (druk nr XXX/342/2020).