Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 -2040 (nr XIII/150/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XIII/151/2019).

W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko - Zdrój (nr XIII/152/2019).

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (nr XIII/153/2019).

W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (nr XIII/154/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr XIII/155/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (nr XIII/156/2019).

W sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (nr XIII/157/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 -2040 (nr XII/146/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XII/147/2019).

W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój - Bilczów przez Zbludowice, Radzanów, Skotniki Duże, Olganów, Dobrowodę, Baranów, Gadawę, Budzyń w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (nr XII/148/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój - Kolaczkowice (przysiółek Palestyna) przez Mikułowice Kolonia Wschodnia, Elżbiecin, Podgaje, Kotki, Janina w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (nr XII/149/2019).

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (nr XI/139/2019).

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (nr XI/140/2019).

W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (nr XI/141/2019).

W sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju (nr XI/142/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr XI/143/2019).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój (nr XI/144/2019).

W sprawie zmiany uchwały nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr XI/145/2019).

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (nr X/128/2019)

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok (nr X/129/2019)

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (nr X/130/2019)

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr X/131/2019)

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (nr X/132/2019)

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (nr X/133/2019)

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (nr X/134/2019)

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (nr X/135/2019)

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr X/136/2019)

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (nr X/137/2019)

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (nr X/138/2019)

W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w związku z wydarzeniami z dnia 18.05.2019 r. mającymi miejsce w Busku-Zdroju (nr VIII/99a/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 -2040 (nr IX/100/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr IX/101/2019).

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (nr IX/102/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/103/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/104/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/105/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/106/2019).

W sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Busko – Zdrój instrumentem płatniczym (nr IX/107/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 -2040 (nr VII/78/2019).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr VII/79/2019).

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów (nr VII/80/2019).

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (nr VII/81/2019).

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój (nr VII/82/2019).

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój (nr VII/83/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nr VII/84/2019).

W sprawie przekazania według właściwości wniosku, który wpłynął do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 7 marca 2019 r. (nr VI/76/2019).

W sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (nr VI/77/2019).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 -2040 (nr V/67/2019),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (nr V/68/2019),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr V/69/2019),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (nr V/70/2019),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (nr V/71/2019),

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok" (nr V/72/2019),

W sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Busko-Zdrój na lata 2019-2021 (nr V/73/2019),

W sprawie zmiany Uchwały NR XXXIV/443/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia" (nr V/74/2019),

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (nr V/75/2019),

W sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr IV/38/2019),

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr IV/39/2019),

W sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr IV/40/2019),

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (nr IV/41/2019),

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2018-2023 oraz sposobów realizacji zadań Rady (nr IV/42/2019),

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2019 rok (nr IV/43/2019),

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2019 rok (nr IV/44/2019),