Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXII/365/2021).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXII/366/2021).

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr XXXII/367/2021).

W sprawie nadania nazwy „Janiny Czarneckiej” ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/368/2021).

W sprawie nadania nazwy „Rumiankowa” ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/369/2021).

W sprawie nadania nazwy „Miętowa” ulicy położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/370/2021).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/371/2021).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XXXII/372/2021).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXI/354/2021).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr XXXI/355/2021).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XXXI/356/2021).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XXXI/357/2021).

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2020 i 2021 rok (druk nr XXXI/358/2021).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXX/336/2020).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXX/337/2020).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXX/338/2020).

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2021 rok (druk nr XXX/339/2020).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2021 rok (druk nr XXX/340/2020).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2021 rok (druk nr XXX/341/2020).

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku- Zdroju na 2021 rok (druk nr XXX/342/2020).

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIX/334/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXIX/335/2020).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXVIII/324/2020).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok (druk nr XXVIII/325/2020).

W sprawie ustalenia stawek za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których Gmina Busko-Zdrój jest właścicielem lub zarządzającym (druk nr XXVIII/326/2020).

W sprawie utraty mocy obowiązywania Uchwały Nr XXIX/406/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.05.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez coroczne bieżące utrzymanie chodnika wybudowanego w ramach zadania realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie pn. "Przebudowa DW 973 Busko - Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika" (druk nr XXVIII/327/2020).

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ( budynki B1, B2) na działkach o nr ewid. gr. 356/1 i 359 położonych w obrębie 9 przy ulicy Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju (druk nr XXVIII/328/2020).

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXVIII/329/2020).

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXVIII/330/2020).

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z nia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (druk nr XXVIII/331/2020).

W sprawie zmiany uchwały NR XVII/193/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2020 r. (druk nr XXVIII/332/2020).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XXVII/315/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXVII/316/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Busko-Zdrój od Powiatu Buskiego nieruchomości położonej w Busku-Zdroju obręb 09 oznaczonej w ewidencji gruntów nr 22/5 (druk nr XXVII/317/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XXVII/318/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Widuchowie (druk nr XXVII/319/2020).

W sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju zadania własnego Gminy Busko-Zdrój w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (druk nr XXVII/320/2020).

W sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach ew. 238/1, 238/3, 238/4, 238/6, 239/1, 239/3, 239/4, 239/6, 240 położonych w obrębie 12 przy ul. Młyńskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXVII/321/2020).

W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XXVII/322/2020).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXVII/323/2020).

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 sierpnia 2020 roku w przedmiocie komunalizacji mienia (druk nr XXVII/324/2020).

W sprawie przekazania skargi według właściwości [ pdf ].

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XXV/302/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXV/303/2020).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XXV/304/2020).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/272/2020 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXV/305/2020).

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XXV/306/2020).

W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2039” (druk nr XXV/307/2020).

W sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr XXIV/294/2020).

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXIV/295/2020).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXIV/296/2020).

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Aktywizacja osób niesamodzielnych i opieka dzienna w środowiskowym domu samopomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr XXIV/297/2020).

W sprawie nadania nazwy ronda (druk nr XXIV/298/2020).

W sprawie nadania nazwy ronda (druk nr XXIV/299/2020).

W sprawie nadania nazwy ronda (druk nr XXIV/300/2020).

W sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/289/2020).

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr XXIII/290/2020).

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid. gr. 488/6 położonej w obrębie 6 przy ul. Stefana Batorego w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/291/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXIII/292/2020).

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznejw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju (druk nr XXIII/293/2020).