Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rządowy Fundusz Polski Ład

polski lad

Zakończono realizację zadania polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. W dniu 06.07.2023r. dokonano odbioru końcowego zadania. Wartość zamówienia zgodnie z Umową Nr 120/RSID/2022 z dnia 11.10.2023r., Aneksem nr 1 z dnia 30.11.2022r., Aneksem nr 2 z dnia 06.03.2023r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 11.05.2023r. stanowi kwotę brutto: 5 788 829,35 zł.

Dofinansowanie do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 3.116.700,00 PLN.

W ramach zadania wykonano docieplenia budynku i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej, wykonano w obiekcie instalację klimatyzacji.

polski lad

W dniu 29.11.2023r. zakończono czynności Odbioru Końcowego Części 1 Projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju” – „Przebudowa i termomodernizacja obiektu gminnego na ul.ppłk.Srogiego w Busku-Zdroju z przeznaczeniem na nowe Publiczne Przedszkole nr 1”.

Zakres wykonanych robót:

 1. termomodernizacja i remont pokrycia dachowego,
 2. roboty remontowe wewnętrzne oraz roboty naprawcze malarskie – głównie w pomieszczeniach piwnic (wymiana skrzydeł drzwiowych, poszerzenie otworów drzwiowych na korytarzu, wykucie z muru kratek wentylacyjnych, zerwanie okładzin ściennych i podłogowych, wykonanie nowych posadzek, malowanie ścian i sufitów, licowanie ścian płytkami glazurowanymi,
  - na pozostałych kondygnacjach - malowanie ścian i sufitów pomieszczeń po przeprowadzeniu prac remontowych, wymiana części istniejących parapetów wewnętrznych po przeprowadzonych pracach,
  - remont klatki schodowej od strony wschodniej budynku,
 3. docieplenie budynku styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, montaż rur spustowych oraz wykonanie parapetów zewnętrznych
 4. izolacja termiczna ścian fundamentowych wraz z pracami towarzyszącymi: odtworzeniem opaski i chodnika z kostki betonowej, wykonaniem nawierzchni z kostki i klombu ogrodniczego, odtworzeniem schodów żelbetowych, podjazdu dla niepełnosprawnych i naświetli wraz z okładziną ww. elementów i elementami towarzyszącymi (balustrady, pochwyty itp.
 5. remont daszków nad wejściami do budynku (po północnej, wschodniej i zachodniej stronie) oraz wykonanie daszku szklanego (nad wejściem po stronie północnej):
 6. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
 7. wykonanie instalacji odgromowej na ścianach:
 8. wykonanie instalacji uziemienia i otoku
 9. wykonanie drenażu opaskowego na poziomie ław fundamentowych wokół istniejącego budynku;
 10. wymiana skorodowanych odcinków kanalizacji deszczowej;
 11. dostosowanie istniejących chodników wokół budynku do rzędnych chodników i opasek wykonanych w ramach zadania wraz z wymianą nawierzchni oraz regulacją studni i wymianą ich włazów;
 12. montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 17kWp:
  - montaż 34 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 500 Wp każdy zainstalowanych na
  dachu budynku przy pomocy aluminiowych konstrukcji wraz z montażem inwertera o
  mocy 17kWp i szafki zabezpieczeń AC
  m) instalacje wewnętrzne – sanitarne i centralnego ogrzewania:
 13. wyposażenie obiektu w: meble biurowe, meble kuchenne, pomoce dydaktyczne, zabawki, instrumenty muzyczne.
 14. wyposażenie obiektu w elementy placu zabaw:
  - rozbiórka istniejącego placu zabaw wraz z utylizacją urządzeń zabawowych (3szt.),
  - wymiana urządzeń placu zabaw na nowe elementy,
  - montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin placu zabaw),
  - uporządkowanie terenu po ww. pracach wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

polski lad

W dniu 16.01.2023r. Gmina Busko-Zdrój uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego Promesę dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Nr Edycja 2/2021/17/PolskiLad.

Kwota Promesy wynosi 7.089.000,00zł , co stanowi 85,00% ostatecznej wartości inwestycji.

Inwestycja została podzielona na 2 części:

 • Część 1 - Przebudowa i termomodernizacja obiektu gminnego na ul. ppłk. Srogiego w Busku- Zdroju z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole nr 1. Budynek zostanie wyremontowany, poddany termomodernizacji, wymieniona zostanie stolarka, instalacje wewnętrzne, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.
 • Część 2 - Rozbudowa, nadbudowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W budynku wykonane zostaną i wyposażone dodatkowe sale do zajęć edukacyjnych, ruchowo-korekcyjnych z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz windą osobową.

polski lad

Gmina Busko-Zdrój w dniu 1 grudnia bieżącego roku podpisała umowę na realizację kolejnej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn. ,,Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju”.

Realizacja zadania podzielona została na trzy główne etapy, pierwszy z nich dotyczy budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej w ul. Rokosza i Wypoczynkowej w tym budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej oświetlenia ulicznego. Drugi etap inwestycji dotyczy przede wszystkim robót drogowych tj. rozbudowy ulicy Rokosza na odcinku o długości 582 m od ul. Wypoczynkowej do ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju, przebudowy ul. Rokosza na odcinku o długości 371 m. od ul. Lipowej do ul. Wypoczynkowej a następnie rozbudowy ul. Wypoczynkowej na odcinku o długości 255,50m od ul. Rokosza do ul. Solankowej w Busku-Zdroju.

polski lad

W dniu 04.10.2022r. Gmina Busko-Zdrój zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/183/PolskiLad na realizację Inwestycji, polegającej na Poprawie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju obejmująca również montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach zadania planuje się wykonanie docieplenia budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji klimatyzacji.

Kwota Promesy wynosi 3.116.700,00 PLN