Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

LPR 2007-2015

Na sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju dnia 30.10.2008 r. został uchwalony zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój na lata 2007-2015.

Z uwagi na nowe wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego dot. przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji przyjęto na sesji Rady Miasta Uchwałą Nr XII/160/2008 aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Busko-Zdrój.

Dokument do pobrania: [ pdf ].

Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie oddziaływania na środowisko skutków realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

W związku z upływem terminu wnoszenia uwag dot. oddziaływania na środowisko skutków realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój informujemy, że nie wpłynęły żadne uwagi w powyższym zakresie.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przedłożony do zaopiniowania, w trybie art. 43 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Oba w/w organy pismami znak: SE.V-4410/12/08 z dnia 17.10.2008 r. oraz ŚR.II.0718-97/08 z dnia 15.10.2008 r. uzgodniły pozytywnie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój. Ponieważ Wojewoda Świętokrzyski wniósł uwagi do treści „Prognozy…”, poniżej zamieszczamy jej tekst uwzględniający te uwagi.

Prognoza oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne w sprawie oddziaływania na środowisko skutków realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

Artykuł 40 ust.1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 250 t.j.) nakłada obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentów strategicznych (m. in. programów w dziedzinie transportu, gospodarki wodnej, turystyki i wykorzystania terenu) opracowywane przez organy administracji. Zapisy te są przeniesieniem do prawodawstwa polskiego postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

W związku z powyższym, opracowując aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój, przystąpiono jednocześnie do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu.

Tekst Prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w zakładce System Informacji o Środowisku, pod adresem WWW: http://www.busko-zdroj.sios.pl/ , w karcie typu F. Ponadto prognoza jest dostępna do wglądu w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 36c.

Mieszkańcy Miasta Busko-Zdrój zostali poinformowani o możliwości wnoszenia uwag do prognozy poprzez obwieszczenie Burmistrza, wywieszone na tablicy ogłoszeń i zamieszczone na stronie internetowej Urzędu.

Celem prowadzonych konsultacji jest zapoznanie społeczeństwa z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój oraz skutkami jego realizacji w kontekście ochrony środowiska. Uwagi, wnioski i zastrzeżenia wniesione przez zainteresowane strony zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych zostaną uwzględnione w wykonywanym opracowaniu.

Prognoza oddziaływania na środowisko [ pdf ].

Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój na lata 2007-2015.

Z uwagi na ukazanie się projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPOWŚ dotyczącego przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji zachodzi konieczność dostosowania dokumentu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z 31.01.2008 r. do wymogów określonych w Wytycznych. W związku z powyższym przedstawiamy poniżej projekt zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przekazywać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Projekt aktualizacji LPR [ pdf ].

Poniżej przedstawiony został projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

Dokument do pobrania [ pdf ].

Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.

Na sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju dnia 31.01.2008 r. został zatwierdzony Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój.
Dokument do pobrania [ pdf ]

Poniżej przedstawiamy projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój - do kolejnego etapu konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące jego treści prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na piśmie - do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa, ul.Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój - w terminie do 14.01.2008 r.

Lokalny Program Rewitalizacji - projekt dokumentu [ pdf ].

W wyniku dalszych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Busko-Zdrój zmienione zostały obszary wyznaczone do rewitalizacji. Wykaz tych obszarów przedstawia się następująco:

Nr obszaru  Nazwa obszaru   Opis obszaru
 1 ul. Mickiewicza i Centrum, ul. Sądowa, Park zdrojowy Obszar obejmuje:
- nieruchomości położone przy ul.Mickiewicza, pomiędzy ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej oraz centrum miasta, tj. Plac Zwycięstwa, ul. Poprzeczną (stary dworzec) i ul. Targową (stara targowica);
- osiedle Legionów Polskich, nieruchomości położone przy ul Sądowej (budynki mieszkalne wielorodzinne, budynek starego sądu), tereny zielone „Glinianki”;
Orientacyjna powierzchnia obszaru – 31,9 ha.
 2 Osiedla: Kościuszki, Pułaskiego i Andersa Obszar położony między ul. Kopernika, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńską, Bohaterów Warszawy i Kościuszki, na którym zlokalizowane są trzy osiedla mieszkaniowe zarządzane głównie przez Spółdzielnię mieszkaniową w Busku-Zdroju.
Orientacyjna powierzchnia obszaru – 20,4 ha
 3 Osiedla: Świerczewskiego i Sikorskiego Obszar położony na południe od ul. Kazimierza Wielkiego i ul. S.Batorego, na którym zlokalizowane są osiedla mieszkaniowe wielorodzinne.
Orientacyjna powierzchnia obszaru – 25,8 ha.
 4 Zdrój Obszar obejmuje:
- teren parku zdrojowego;
- tereny położone między ulicami 1-go Maja i Rzewuskiego a ul. Grotta (zabudowa pensjonatowa i sanatoryjna);
- ciąg komunikacyjny ul. 12-go Stycznia i Waryńskiego z terenem dworca PKS;
- teren położony przy ul. Rehabilitacyjnej, na którym zlokalizowane są budynki wielorodzinne spółdzielcze i komunalne oraz Szpital Uzdrowiskowy „Górka”;
Orientacyjna powierzchnia obszaru – 73,2 ha.
 5 os.Piłsudskiego  Obszar obejmuje osiedle Piłsudskiego oraz teren Szkoły Podstawowej Nr 2. Orientacyjna powierzchnia obszaru – 7,4 ha.

Orientacyjny przebieg granic powyższych obszarów: [ pdf ].

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych zachodzący w zdegradowanych obszarach miejskich, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców. Przemiany te powodują przywrócenie zdegradowanym obszarom utraconych funkcji lub nadanie im nowych.

Celem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest identyfikacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta Busko-Zdrój oraz określenie działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu.

W oparciu o wstępne konsultacje z instytucjami potencjalnie zainteresowanymi działaniami rewitalizacyjnymi na terenie miasta oraz zidentyfikowane potrzeby Gminy Busko-Zdrój, wyznaczono następujące obszary:

Nr obszaru

Nazwa obszaru

Opis obszaru

1

ul. Mickiewicza i Centrum

Obszar obejmuje nieruchomości położone przy ul.Mickiewicza, pomiędzy ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej oraz centrum miasta, tj. Plac Zwycięstwa, ul. Poprzeczną (stary dworzec) i ul. Targową (stara targowica)

2

Osiedla: Kościuszki, Pułaskiego i Andersa

Obszar położony między ul. Kopernika, Uchnasta, Kusocińskiego, Młyńską, Bohaterów Warszawy i Kościuszki, na którym zlokalizowane są trzy osiedla mieszkaniowe zarządzane głównie przez Spółdzielnię mieszkaniową w Busku-Zdroju

3

Osiedla: Świerczewskiego i Sikorskiego

Obszar położony  na południe od ul. Kazimierza Wielkiego i ul. S.Batorego, na którym zlokalizowane są osiedla mieszkaniowe wielorodzinne

4

ul. Sądowa

Obszar obejmuje osiedle Legionów Polskich, nieruchomości położone przy ul Sądowej (budynki  mieszkalne wielorodzinne, budynek starego sądu), tereny zielone „Glinianki"

5

os. Piłsudskiego

Obszar obejmuje osiedle Piłsudskiego oraz teren Szkoły Podstawowej Nr 2

6

dworzec autobusowy

Obszar obejmuje teren dworca autobusowego przy ul. Waryńskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym ul. Waryńskiego i ul. 12-go Stycznia.

7

Park zdrojowy

Teren parku zdrojowego (oświetlenie parku, ogrodzenie, remont Maskalisu, alejki we wschodniej części starego parku)

8

Górka

Teren położony przy ul.Rehabilitacyjnej, na którym zlokalizowane są budynki wielorodzinne spółdzielcze i komunalne

Orientacyjny przebieg granic obszarów przewidzianych do rewitalizacji przedstawiono na załączniku graficznym (16 MB).

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką rewitalizacji naszego miasta, w szczególności jednostki organizacyjne jst, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych do zgłaszania propozycji zadań i projektów, które zamierzają państwo realizować w obrębie wyznaczonych obszarów w okresie od 2007 do 2015 roku,  mieszczących się w następujących kategoriach:

  1. rozwój turystyki i kultury,
  2. poprawa estetyki przestrzeni miasta,
  3. poprawa jakości życia mieszkańców,
  4. poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego,
  5. wsparcie lokalnych firm MŚP,
  6. spadek bezrobocia,
  7. poprawa bezpieczeństwa publicznego,
  8. ekologia,
  9. wyrównanie szans środowisk marginalizowanych (bezrobotni, chorzy, niepełnosprawni itp.)

Ewentualne zadania i projekty prosimy zgłaszać na drukach Kart projektu dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Oczekujemy również na przesyłanie wniosków o poszerzenie obszaru rewitalizacji lub o objęcie obszaru LPR, wg wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu.

Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Rozwoju Strategicznego, Projektów i Monitoringu  Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, pok. nr 10 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..