Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

FOTOWOLTAIKA

Gmina Busko - Zdrój informuje Beneficjentów projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” o możliwości zwiększenia mocy instalacji w ramach zamontowanych obecnie falowników.

 

Maksymalną ilość modułów, o jakie można rozbudować poszczególne instalacje, określa poniższa tabela:

Lp. Obecna moc instalacji (kW) Ilość modułów (szt.) Zamontowany falownik Max. moc instalacji (kW) Max. ilość modułów (szt.)
1 2,7 9 AFORE HNS2500TL-1 3,0 10
2 3,0 10 AFORE HNS3000TL 3,6 12
3 3,3 11 AFORE HNS3000TL 3,6 12
4 3,6 12 AFORE BNT003KTL 3,9 13
5 3,9 13 AFORE BNT004KTL 4,8 16
6 4,2 14 AFORE BNT004KTL 4,8 16
7 4,5 15 AFORE BNT004KTL 4,8 16

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w porozumieniu z Wykonawcą zwraca się do Beneficjentów projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”, którzy posiadają zamontowane instalacje fotowoltaiczne z prośbą o nielogowanie falowników na platformie producenta, ponieważ uniemożliwia to poprawne podłączenie monitoringu każdej instalacji fotowoltaicznej.

Po dokonaniu podłączenia będą mogli Państwo korzystać z platformy.

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż po zakończeniu realizacji projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, odbędzie się spotkanie szkoleniowo-organizacyjne dla wszystkich Beneficjentów projektu. Na spotkaniu zostanie Państwu przekazana dokumentacja rozruchowa oraz szczegółowa instrukcja użytkowania instalacji fotowoltaicznej.

O dokładnym terminie i miejscu spotkania Beneficjenci projektu zostaną poinformowani pisemnie.

Odpowiedź PGE w sprawie wyjaśnienia sposobu rozliczania energii elektrycznej pobranej i wprowadzonej do sieci OSD (PGE Dystrybucja S.A.) z mikroinstalacji [ pdf ].

logo RP

W ślad za informacją dotyczącą pomocy de minimis w projekcie przekazujemy uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stosowany w przypadku prowadzenia działalności w rolnictwie.

Załącznik
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla rolników

W związku z zawarciem Umowy na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej osoby biorące udział projekcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, które prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą, w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna wykonana w ramach projektu będzie dostarczała energię elektryczną nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego, ale również na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej (udzielona dotacja będzie stanowić pomoc de minimis) winny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju poniższe dokumenty:

  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk w załączeniu do pisma);
  • kopię zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości pozyskanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art.37 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
  • informację w formie oświadczenia, niezbędną do określenia wysokości pomocy de minimis odnoszącą się do procentowego udziału rozliczanej energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej działalności w stosunku do energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym.

Gmina Busko-Zdrój informuje, iż rozstrzygnięto postępowania przetargowe dotyczące realizacji zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

Wobec powyższego, w dniu 04.04.2019r. Gmina Busko-Zdrój wysłała do Beneficjentów projektu pisma informujące o wysokości II (ostatniej) transzy wpłaty zgodnie z zawartymi z mieszkańcami umowami. Wpłaty należy dokonać na podane w piśmie konto bankowe, a dowód wpłaty dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, do pokoju nr 37 w terminie do 30.04.2019r.

Niedostarczenie dowodu wpłaty w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako odstąpienie przez Właściciela od umowy i rezygnacja z udziału w realizacji ww. projektu.

W związku z otrzymaną w miesiącu lipcu br. informacją o przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" do dofinasowania znajdującego się dotychczas na liście rezerwowej, Gmina Busko – Zdrój przystępuje do zintensyfikowania prac związanych z przygotowaniem projektu do realizacji.

W pierwszej kolejności zostanie opracowane postępowanie przetargowe, umożliwiające wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami.

Nadmieniamy, iż po planowanym w IV kwartale br. rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, Gmina Busko-Zdrój wystosuje imiennie do wszystkich osób objętych przedmiotowym projektem pisma ze szczegółowymi informacjami w zakresie realizacji w/w zadania.

Dla kogo fotowoltaika? Pracownicy Wydziału Rozwoju Strategicznego i Budownictwa buskiego ratusza zakończyli weryfikację wniosków złożonych w ramach projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Spośród wszystkich dokumentów, które spłynęły od mieszkańców naszej gminy zostały sporządzone listy osób zakwalifikowanych tj. lista podstawowa i rezerwowa. Kolejność na listach ustalono w oparciu o kryteria dostępu i wyboru, ujęte w regulaminie uczestnictwa. Są one dostępne do wglądu zainteresowanych osób w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 10 pokój nr 37 (IIp.) Informację można także uzyskać telefonicznie pod numerem 41 370 52 67.

W kolejnym etapie przedsięwzięcia do osób znajdujących się na liście podstawowej zostaną skierowani przedstawiciele firmy LONDON Sp. z o.o. z Krakowa, którzy będą się legitymować upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Na czas wizyty właściciel budynku powinien przygotować rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy. Jeśli okaże się w jej trakcie, że wykonanie instalacji w danym przypadku jest możliwe dostanie on zaproszenie do podpisania umowy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o umożliwienie uczestnictwa w realizacji Projektu, składanych przez Mieszkańców Gminy, zostały sporządzone listy osób zakwalifikowanych do Projektu – podstawowa i rezerwowa.

Kolejność na listach ustalono w oparciu o kryteria dostępu i wyboru, ujęte w regulaminie uczestnictwa w realizacji Projektu.

Informację o zakwalifikowaniu do Projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój – osobiście, w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa – pok. nr 37, lub telefonicznie, u p. Wioletty Tymy, pod numerem: 41 370 52 67.

Do osób znajdujących się na liście podstawowej zostaną skierowani przedstawiciele firmy LONDON Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, celem sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie projektu. Właściciel budynku na czas wizyty powinien przygotować rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy.

Właścicielom budynków, w których zgodnie z oceną przedstawicieli firmy LONDON możliwe będzie wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zostaną wręczone w trakcie wizyty zaproszenia do podpisania umowy z Gminą Busko-Zdrój.

Uwaga!

Osoby uprawnione do przeprowadzenia wizyty z ramienia firmy LONDON będą się legitymowały upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.