Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

FOTOWOLTAIKA

W związku z otrzymaną w miesiącu lipcu br. informacją o przyjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" do dofinasowania znajdującego się dotychczas na liście rezerwowej, Gmina Busko – Zdrój przystępuje do zintensyfikowania prac związanych z przygotowaniem projektu do realizacji.

W pierwszej kolejności zostanie opracowane postępowanie przetargowe, umożliwiające wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad przedmiotowymi robotami.

Nadmieniamy, iż po planowanym w IV kwartale br. rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, Gmina Busko-Zdrój wystosuje imiennie do wszystkich osób objętych przedmiotowym projektem pisma ze szczegółowymi informacjami w zakresie realizacji w/w zadania.

Dla kogo fotowoltaika? Pracownicy Wydziału Rozwoju Strategicznego i Budownictwa buskiego ratusza zakończyli weryfikację wniosków złożonych w ramach projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Spośród wszystkich dokumentów, które spłynęły od mieszkańców naszej gminy zostały sporządzone listy osób zakwalifikowanych tj. lista podstawowa i rezerwowa. Kolejność na listach ustalono w oparciu o kryteria dostępu i wyboru, ujęte w regulaminie uczestnictwa. Są one dostępne do wglądu zainteresowanych osób w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 10 pokój nr 37 (IIp.) Informację można także uzyskać telefonicznie pod numerem 41 370 52 67.

W kolejnym etapie przedsięwzięcia do osób znajdujących się na liście podstawowej zostaną skierowani przedstawiciele firmy LONDON Sp. z o.o. z Krakowa, którzy będą się legitymować upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Na czas wizyty właściciel budynku powinien przygotować rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy. Jeśli okaże się w jej trakcie, że wykonanie instalacji w danym przypadku jest możliwe dostanie on zaproszenie do podpisania umowy.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o umożliwienie uczestnictwa w realizacji Projektu, składanych przez Mieszkańców Gminy, zostały sporządzone listy osób zakwalifikowanych do Projektu – podstawowa i rezerwowa.

Kolejność na listach ustalono w oparciu o kryteria dostępu i wyboru, ujęte w regulaminie uczestnictwa w realizacji Projektu.

Informację o zakwalifikowaniu do Projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój – osobiście, w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa – pok. nr 37, lub telefonicznie, u p. Wioletty Tymy, pod numerem: 41 370 52 67.

Do osób znajdujących się na liście podstawowej zostaną skierowani przedstawiciele firmy LONDON Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków, celem sporządzenia dokumentacji, niezbędnej do złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie projektu. Właściciel budynku na czas wizyty powinien przygotować rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy.

Właścicielom budynków, w których zgodnie z oceną przedstawicieli firmy LONDON możliwe będzie wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zostaną wręczone w trakcie wizyty zaproszenia do podpisania umowy z Gminą Busko-Zdrój.

Uwaga!

Osoby uprawnione do przeprowadzenia wizyty z ramienia firmy LONDON będą się legitymowały upoważnieniem podpisanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

OGŁOSZENIE

w sprawie realizacji projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Informujemy, że Gmina Busko-Zdrój zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.

W związku z powyższym do Mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, którzy w terminie do 31 stycznia 2017 r. złożyli ankiety dot. określenia poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego, zostaną skierowane pisma w sprawie potwierdzenia gotowości udziału w projekcie.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pod adresem: www.umig.busko.pl, w zakładce „RÓŻNE – FOTOWOLTAIKA".

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju – p.Wioletta Tyma (tel.41 370 52 58) oraz p.Anna Przyborowska-Ryś (tel. 41 370 52 06).

Informujemy jednocześnie, że faktyczna realizacja projektu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a samo złożenie wniosku nie jest gwarancją udziału w tym projekcie.

Dokumeny do pobrania:

Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" [ doc ].

OŚWIADCZENIE o spełnieniu kryterium ubóstwa energetycznego [ docx ].

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój".[ pdf ].

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2017 z dnia 10.04.2017 r. dot. Zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój" [ pdf ].

OGŁOSZENIE
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ
    

Gmina Busko-Zdrój zamierza ubiegać się o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych, służących wytwarzaniu prądu elektrycznego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – poziom dofinansowania 60% - 70%.

W związku z powyższym prosimy Mieszkańców terenu Gminy Busko-Zdrój, zainteresowanych udziałem w projekcie, o składanie stosownych deklaracji, w formie wypełnionych ankiet.

Wzór ankiety dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, (Biuro Obsługi Interesanta lub Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa) oraz na stronie internetowej Gminy Busko-Zdrój, pod adresem: www.umig.busko.pl w zakładce „Aktualności”.

Wypełnioną ankietę należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, pok. Nr 3, w wersji papierowej.

Termin składania ankiet – do 31 stycznia 2017 r.

Informacje w powyższej sprawie udzielane są w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pok. nr 37, tel. 41 370 52 67.

Ankieta do pobrania [pdf]