Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Straż Miejska

bezpłatny tel. alarmowy z terenu gminy 986
tel. 41 378 23 69
tel. 41 370 52 70Sobczak Roman - Komendant

Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Irla-Sztefko - tel. 41 370 52 60

Banaś Cezary
Futrzyński Zbigniew
Maj Michał
Pałys Tadeusz
Pasternak Tomasz
Duda Tomasz
Sady Jarosław

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r. poz. 125), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Busku-Zdroju z siedzibą w Busku-Zdroju, przy ul. Mickiewicza 10.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować:
  ◦ listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  ◦ telefonicznie – 41 370 5200.
  ◦ poprzez adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  ◦ listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
  ◦ poprzez adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  ◦ telefonicznie: 41 370 5260.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na podstawie stosownej umowy, powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) oraz inne akty normatywne regulujące zasady działania funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich), czy sposób postępowania w konkretnych sytuacjach, np. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wywiązania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwizacyjnych – co do zasady 5 lat, chyba że przepisy nakazują dłuższy okres przechowywania.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane te zostały zebrane lub są przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polegającego na nieudostępnianiu tych danych odbiorcom- jeżeli Pani/Pan, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe, podlegające usunięciu, muszą zostać zachowane do celów dowodowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującej ustawy.