Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zarządzanie kryzysowe

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KIELCACH

Szanowni Państwo

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady śniegu) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizując zadania prewencyjne pragnie zwrócić uwagę na konieczność odśnieżania dachów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oznacza to, iż:

 1. Do prac na wysokości mogą być skierowani pracownicy:
  - z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prac na wysokości,
  - przeszkoleni w zakresie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy),
  - zapoznani z oceną ryzyka na danym stanowisku pracy.
 2. Stanowisko pracy musi posiadać:
  - wydzielone strefy niebezpieczne, zarówno na dachu, jak i w miejscach „zrzucania" śniegu,
  - zabezpieczenia w środki ochrony zbiorowej lub każdy pracownik musi zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej i poinstruowany o sposobie ich użytkowania.
 3. Niezbędne jest także zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych, ciepłych napojów i odpowiedniej odzieży. Stanowiska, na których powinny być one wydawane ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników.

W celu pobrania ulotki proszę kliknąć w obrazek

Jak należy odśnieżać dachy bezpiecznie

baner

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

hpai

logo hodowcy drobiu

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do
gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Busko-Zdrój, 2020-05-19

Znak: OR.033.3.31.2020

Informacja

Zgodnie z art. 8a ust. 4 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w załączeniu prezentujemy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa [ pdf ].

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pylu PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Dyspozycja Nr 14 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
z dnia 28.08.2019 r.

W sprawie podjęcia i realizacji działań w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i podległych oraz nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, po ogłoszeniu Zarządzenia Nr 141 Prezesa Rady Ministrów, w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

§1.

W związku z realizacją zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego ( stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. O01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 2359, dotyczących zagrożeń antyterrorystycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, a także w podległych oraz nadzorowanych jednostkach organizacyjnych należy wykonać następujące: zadania:

 1. Poinformować personel instytucji, w szczególności odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od norm.
 2. Zapewnić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.
 3. Sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji.
 4. Dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych, w szczególności dokonać weryfikacji kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania jak również weryfikacji czasu potrzebnego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu.
 5. Zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów.
 6. Przeprowadzić kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektu.
 7. Sprawdzić na zewnątrz i wewnątrz budynku będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów.
 8. Sprawdzenie działania środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 9. Sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacyjnych.