Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zarządzanie kryzysowe

Informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój, że w związku z Zarządzeniem Nr 48/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2022 roku, w dniu 9 maja 2022 r. od godz. 8:00 odbędzie się „ĆWICZENIE RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

W trakcie ćwiczenia uruchomione zostaną syreny alarmowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w jednostkach OSP na terenie gminy i za ich pośrednictwem nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

 • sygnał: „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut),
 • sygnał: „Odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut).

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

/-/ Waldemar Sikora

P-06121-88-22

ZARZĄDZENIE NR 88
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 30 kwietnia 2022 r., do godz. 23.59.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

P-06121-87-22

ZARZĄDZENIE NR 87
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 16 kwietnia 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 30 kwietnia 2022 r., do godz. 23.59.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Uwaga! Utrzymano trzeci stopień alarmowy CRP (stopnia CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stopień alarmowy obowiązuje od piątku, 1 kwietniu /od godz. 00:00/ do piątku, 15 kwietnia /do godziny 23:59/.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Każdy z nas codziennie jest narażony na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale są momenty, gdy czujność trzeba jeszcze dodatkowo wzmocnić. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, przygotowaliśmy rekomendacje dla obywateli i firm, których wdrożenie uważamy za konieczne. Jeśli do tej pory Twoja firma nie testowała nigdy procedury przywracania kopii zapasowych, to jest to właściwy moment na zrobienie tego.

Rekomendacje dla obywateli

Premier Mateusz Morawiecki wprowadził trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59.

Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Wścieklizna jest śmiertelną, wirusową chorobą zakaźną atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Chorobę wywołuje wirus wysoko odporny na działanie czynników środowiskowych. Głównym rezerwuarem zakażenia są chore lisy, wydalające zarazki ze śliną. Wirus wścieklizny może być przenoszony również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie poprzez ukąszenie chorego osobnika. Zakażenie może nastąpić ponadto poprzez kontakt ze śliną, kiedy zarazek dostaje się do rany, a nawet mało zauważalnego skaleczenia. Okres rozwoju choroby zależy od różnych czynników, między innymi od wieku psa, miejsca ukąszenia, odporności organizmu, a także zjadliwości wirusa. Przeważnie okres ten wynosi u psów od 14 do 60 dni. Jeśli choroba nie wystąpi po 100 dniach od ugryzienia, na ogół wyklucza się możliwość zakażenia wirusem wścieklizny.

Po zakażeniu zmienia się zachowanie i usposobienie psa: staje się on ponury, kapryśny, chowa się w ciemne kąty. Ma zmieniony apetyt, zjada niejadalne przedmioty, jak gwoździe, szło, kamienie, własny kał, wykonuje bezcelowe ruchy lub popada w apatię, chwyta pyskiem powietrze.

Zwiększa się ilość wydalanej śliny. Niepokój przeradza się w napady szału, ucieczki z domu. Drugi okres choroby wzmaga te objawy. Pies ochryple szczeka i wyje, i mimo silnego pragnienia nie może, z powodu skurczów w przełyku, napić się wody. Obserwujemy obfite ślinienie, opadnięcie żuchwy, chwiejny chód i w końcu całkowite porażenie. Pies pada na skutek niewydolności układu krążenia i porażenia dróg oddechowych — najczęściej w 57 dni po wystąpieniu pierwszych objawów.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA W RAMACH ĆWICZEŃ RENEGADE/SAREX-21

Informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój, że w związku z Zarządzeniem Nr 66/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udziału w treningu systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21, w dniu 20 maja 2021 r. zostanie przeprowadzony trening alarmowy wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Celem treningu jest doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie uruchamiania i działania syren alarmowych.

Podczas treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w jednostkach OSP na terenie gminy i za ich pośrednictwem nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
/-/ Waldemar Sikora

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

ROZPORZĄDZENIE NR 5 /2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów
lub konkursów z udziałem ptaków na terenie
województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu i wirusa H5N1 u dzikiego ptactwa na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się, co następuje.

§ 1

Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu lub innych ptaków.

§2

Zakaz, o którym mowa w §1, obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa świętokrzyskiego.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KIELCACH

Szanowni Państwo

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady śniegu) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizując zadania prewencyjne pragnie zwrócić uwagę na konieczność odśnieżania dachów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oznacza to, iż:

 1. Do prac na wysokości mogą być skierowani pracownicy:
  - z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prac na wysokości,
  - przeszkoleni w zakresie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy),
  - zapoznani z oceną ryzyka na danym stanowisku pracy.
 2. Stanowisko pracy musi posiadać:
  - wydzielone strefy niebezpieczne, zarówno na dachu, jak i w miejscach „zrzucania" śniegu,
  - zabezpieczenia w środki ochrony zbiorowej lub każdy pracownik musi zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej i poinstruowany o sposobie ich użytkowania.
 3. Niezbędne jest także zapewnienie pracownikom posiłków regeneracyjnych, ciepłych napojów i odpowiedniej odzieży. Stanowiska, na których powinny być one wydawane ustala pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi bądź z przedstawicielami pracowników.