Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 24.05.2022 r.

Znak:GNWR.6845.313.2022

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnej.

Nieruchomość położona jest w Busku-Zdroju obr. 10 przy ul. Kusocińskiego, oznaczona w ewidencji gruntów nr 112/8 i opisana jest w księdze wieczystej nr KI1B/00033894/0.

Dzierżawa dotyczy części w/w działki o powierzchni 30,0 m² - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem czerwonym.

Warunki dzierżawy:

  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 30.09.2022 r.
  2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
  3. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
  4. Wywoławcza wartość netto czynszu dzierżawnego części działki wynosi: 2 000,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym – za dzierżawę miejsca oznaczonego na mapie kolorem czerwonym

Busko-Zdrój, dnia 24 maja 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.15.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Żernikach Górnych realizowanej na działkach ozn. nr ew. 787/2, 789/1, 853, 920, 854/4, 854/7 położonych w Żernikach Górnych gm. Busko-Zdrój.

Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odzysku odpadów - kompostownia bioodpadów,
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 166/4 arkusz 2

obręb Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój.

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odzysku odpadów - kompostownia bioodpadów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 166/4 arkusz 2 obręb Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój, poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Busko-Zdrój, dnia 23 maja 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.11.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 23 maja 2022 roku wydana została Decyzja Nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do odzysku odpadów - kompostownia bioodpadów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 166/4 arkusz 2 obręb Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 105/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu [ pdf ].

Sandomierz, 10.05.2022 r.

KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że wydał decyzję znak:  KR.ZUZ.4.4210.51.2022.ES z dnia 10.05.2022 r. Gminy Busko Zdrój z siedzibą przy Al. Mickiewicza 10 28 – 100 Busko Zdrój; za pośrednictwem pełnomocnika Pana Rafała Bzducha, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu, w celu przeprowadzania czystej wody ze źródła do cieku „Dopływ spod Widuchowej”.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr:

- 1210, 1134/3, 638, 1434, 1431, 1436 i 1437 obręb 0005 Widuchowa, msc. Widuchowa, jednostka ewidencyjna: 260101_5 Busko – Zdrój – obszar wiejski, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 7:00-15:00). Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

logo RP

W związku z realizacją przez Gminę Busko-Zdrój Projektu
pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość Projektu: 528 726,30 zł
Dofinansowanie Projektu: 449 417,35 zł
Okres realizacji Projektu: 01.07.2022 – 30.06.2023
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż w okresie od 20 do 31 maja 2022 roku rozpocznie się rekrutacja do Publicznego Żłobka „Malucholandia” w Busku-Zdroju, która odbywać się będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju z siedzibą: Al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 17 maja 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.11.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji do odzysku odpadów - kompostownia bioodpadów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 166/4 arkusz 2 obręb Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2022.05.12

Znak:BUŚ.6220.17.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam,

że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak:BUŚ.6220.17.2021 z dnia 28.03.2022 r. orzeczono o odmowie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 134/2, 129/2 (obręb 0042) Wolica, Gmina Busko-Zdrój” realizowanego przez firmę: Elektrownia PV 77 sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa.

Od przedmiotowej decyzji zostało wniesione odwołanie przez Wnioskodawcę, które za pośrednictwem tut. Organu zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.