Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 18 lipca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.24.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 18 lipca 2018 roku wydana została Decyzja Nr 24/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 745, 728/4, 746/4, 728/2, 728/1, 729, 733, 735, 758/2, 757 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 18 lipca 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].  

Busko-Zdrój, 17 lipca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.33.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kotki, realizowanej na działkach ozn. nr ew. 1786, 1792, 1793, 1797 położonych w sołectwie Kotki gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 18 lipca 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, 17 lipiec 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.42.2018

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.).

 zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko- Zdrój reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Bartłomiej Maj reprezentujący firmę ”Elektroprojekt” Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark na działkach ozn. nr ewid. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 położonych w Nowym Folwarku gm. Busko-Zdrój. 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 17 lipiec 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].   

Busko-Zdrój, 17 lipiec 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.43.2018

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.).

Zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko- Zdrój reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko Zdrój, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Bartłomiej Maj reprezentujący firmę ”Elektroprojekt” Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: -budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kablowej oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark i Mikułowice na działkach ozn. nr ewid. 142/2, 142/4, 143, 162/15, 162/16, 162/18, 162/19, 162/20, 162/22, 162/23, 162/25, 162/26, 163 położonych w Nowym Folwarku gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. 573, 574/2, 575/2, 576, 577, 580, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1240 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 17 lipiec 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].  

 Busko-Zdrój, 17 lipca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.16.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 17 lipca 2018 roku wydana została Decyzja Nr 16/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN, budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi ZZP, realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 922, 716, 712, 710/1, 693, 691/1, 680/1, 680/2, 677, 676/2, 676/1, 1058, 675/4, 906, 674/1, 675/5, 151/6, 151/4, 979, 160, 887, 227/3, 982/3, 982/2, 162, 228/3, 228/4, 229, 230 położonych na terenie sołectwa Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 180/1, 179/2, 179/1, 178/4, 178/3, 216, 178/2, 178/1, 176, 175/3, 175/5, 175/4, 174, 173/8, 173/9, 173/1, 172/7, 172/8, 172/5, 171/6, 171/5, 170, 169/5, 169/3, 168/1, 167/3, 165/8, 165/7, 164/4, 164/5, 163/6, 163/3, 162/4, 162/6, 149/3, 149/2, 148, 146/2, 146/3, 147, 145/2, 145/3, 145/5, 201, 77/1, 151/3, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 177/3, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 182, 143/3, 144, 143/2, 143/1, 142/2, 142/1, 141, 137/6, 137/4, 137/5, 136/4, 136/1, 135/1, 134/2, 134/1, 133, 132/3, 132/2, 132/1, 131/10, 131/3, 131/1, 130/4, 130/3, 130/2, 130/6, 129/1, 128/3, 127/8, 126, 125/1, 200/1, 200/3, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 5/4, 5/6, 215, 6/3, 6/4, 6/2, 7, 8/1, 8/4, 8/5, 8/10, 9/4, 9/5, 9/1, 10/2, 10/1, 11/6, 11/7, 11/9, 12/1, 12/3, 12/4, 13, 14/10, 234/7, 234/5, 234/6, 14/27, 14/21, 14/24, 14/26, 14/8, 15/1, 15/2, 16/2, 16/1, 18, 17/8, 19, 20, 17/9, 17/3, 17/7, 22, 202, 50, 51, 205/2, 70, 71/8, 71/7, 71/6, 71/15, 71/17, 71/19, 71/12, 71/11, 71/5, 72/1, 72/2, 72/4, 72/3, 73/1, 73/2, 74, 75/1, 75/2, 69/5, 69/4, 68/1, 67, 76/1, 76/2, 66/1, 66/3, 214, 81/5, 81/4, 80, 83/1, 83/2, 84, 204, 94/1, 94/2, 95, 96, 97/10, 97/11, 97/9, 97/8, 97/4, 97/5, 98/3, 98/5, 99/4, 99/7, 99/8, 100/2, 100/1, 101/1, 210, położonych na terenie sołectwa Bronina gm. Busko-Zdrój
  • ozn. nr ew. 62, 26/3, 27/3, 27/4, 26/4, 27/1, 26/1, 25, 24 położonych w Busku-Zdroju obręb 08,
  • ozn. nr ew. 105/4, 105/6, 105/7, 105/3 położonych w Busku-Zdroju obręb 07.

Busko-Zdrój, 2018.07.16

Znak:GKNŚR.6845.170.2018 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę budynku usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 206/2 położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika obręb 10 z przeznaczeniem na prowadzenie toalety publicznej z możliwością wykorzystania pomieszczenia socjalno-administracyjnego na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, o łącznej powierzchni użytkowej 52,16m2.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 50,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Busko-Zdrój, 16 lipca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.31.2018 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej na działkach ozn. nr ewid. gr. 66/1, 67, 71/1, 71/3, 72/1, 72/3, 73, 74, 75 położonych w sołectwie Siesławice, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 292, 293 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 16 lipca 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 31 lipca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, 16 lipca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.32.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) 

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej oraz wojewódzkiej na działkach ozn. nr ewid. gr. 184, 249, 250, 251, 252, 254/1, 254/2, 256, 257, 258/2 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 16 lipca 2018 roku do dnia 31 lipca 2018 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 31 lipca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].  

Busko-Zdrój, 2018.07.09

Znak:GKNŚR.6845.164.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10, o powierzchni 2 x 32,0m2, z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Minimalny czynsz najmu określa się w wysokości nie niższej niż 32,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym. Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Busko-Zdrój, 2018.07.09

Znak:GKNŚR.6845.163.2018

 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 17 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Przedmiotem udostępnienia jest 17 przeszklonych pawilonów handlowych oznaczonych numerami: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 27 o powierzchni po 9,7m2 każdy, przeznaczone pod działalność handlowo-usługową.

 Minimalny czynsz dzierżawy za pawilon określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.