Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój 8 grudzień 2023 r.

Znak: BUŚ.6730.153.2023

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie
budowie farmy fotowoltaicznej na części działki ozn. nr ew. 195 położonej w miejscowości Galów gm. Busko – Zdrój.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 r. została wydana decyzja nr 153/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działki ozn. nr ew. 195 położonej w miejscowości Galów gm. Busko – Zdrój, poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Busko-Zdrój 8 grudzień 2023 r.

Znak: BUŚ.6730.10.2023

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm),

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 7 grudnia 2023 roku wydana została Decyzja Nr 10/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (po dokonaniu rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego) na działce ozn. nr ew. 164 położonej w Busku – Zdroju przy ul. Sądowej.

Busko-Zdrój, dnia 7 grudnia 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.19.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. nr ewid. gr. 70/6 oraz 228 położonych w sołectwie Kawczyce, gmina Busko – Zdrój.

Kielce, 1 grudnia 2023 r.

KR.ZUZ.1.4210.246.2023.MG

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej Kpa) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie informuje, że na wniosek z dnia 26.10.2023 r. Pana Jacka Kwinty działającego przez Pełnomocnika Pana Łukasza Bąka, złożony do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach 27.10.2023 r. i uzupełniony w dniu 30.10.2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów zlokalizowanych na działce nr 346/1 obręb 0032 Siesławice, jedn. ewid. 260101_5 Busko - Zdrój.

OGŁOSZENIE

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na realizację priorytetowych zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 571.) działające na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do zgłaszania kandydatur do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na realizację priorytetowych zadań publicznych przez ww. podmioty.

Termin zgłaszania kandydatur: od dnia 8 grudnia 2023 r. do dnia 18 grudnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 156/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży[ pdf ].

Busko - Zdrój, dn.07.12.2023r.

Znak: GNWR.6840.51.2023

OGŁOSZENIE

1. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych:

Pierwszy przetarg:

  1. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Skorzów gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 130/4 obręb 33 o powierzchni 1,8163 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039217/3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach upraw polowych. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
  2. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Łagiewniki gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 207 obręb 20 o powierzchni 0,2800 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00011592/3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach upraw polowych. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.
  3. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Owczary gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 109/3 obręb 26 o powierzchni 0,8400 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00047241/9. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach upraw polowych. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
  4. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Galów gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 238 obręb 11 o powierzchni 1,0700 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00036357/5. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach upraw polowych. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.
  5. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Busko - Zdrój obręb 01 oznaczona w ewidencji gruntów nr 140/1 o powierzchni 0,1543 ha. Działka powstała w wyniku geodezyjnego podziału działki nr 140 obr. 01 opisanej w księdze wieczystej KI1B/00016513/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju. W świetle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej oraz związanej z działalnością usługową lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

ZARZĄDZENIE NR 154/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia [ pdf ]

Busko-Zdrój, dnia 6 grudnia 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.20.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ziemno-kablowej linii średniego napięcia na działkach ozn. nr ewid. gr. 256/6, 256/7, 256/8, 256/9 położonych w Busku – Zdroju w obrębie 12.

Busko-Zdrój, 2023.12.04

Znak: BUŚ.6220.16.2023

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Powiatu Buskiego al. Mickiewicza 15; 28-100 Busko-Zdrój działającego poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju Wełecz 164; 28-100 Busko-Zdrój zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0019T Chwałowice – Szaniec – Zwierzyniec od km 9+002,00 do km 12+112,00 dł. 3110,00 mb.