Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r., poz.1257 ze zm.); 
 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362); 
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 232 ze zm.); 
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.) – dotyczy zasadniczych szkół zawodowych; 
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z 2017 r., poz. 1644) – dotyczy szkół branżowych; 
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.); 
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz UE L 352.1 z 24.12.2013 r.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej
(pok. nr 44, III p.), tel. 41 370 52 37
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Busko-Zdrój, 20 wrzesień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.43.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 20 września 2018 roku wydana została Decyzja Nr 43/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz kablowej oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark i Mikułowice na działkach ozn. nr ewid. 142/2, 142/4, 143, 162/15, 162/16, 162/18, 162/19, 162/20, 162/22, 162/23, 162/25, 162/26, 163 położonych w Nowym Folwarku gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. 573, 574/2, 575/2, 576, 577, 580, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1240 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 20 wrzesień 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.42.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 20 września 2018 roku wydana została Decyzja Nr 42/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Folwark na działkach ozn. nr ewid. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 położonych w Nowym Folwarku gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 19 września 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.49.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w Busku-Zdroju, realizowanej na działkach ozn. nr ew. 59/4 (obręb 05), 319, 73, 72/4, 72/1, 71/3, 70/3, 70/4, 69, 68/1, 67/1, 67/2 (obręb 03) położonych w Busku-Zdroju przy ul. Stawowej.

skan 12379 skan 12380

skan 12377 skan 12378

Busko-Zdrój, 2018.09.17

Znak:BUŚ.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 14.09.2018 r. zostało wydane postanowienie o uzupełnieniu decyzji znak:BUŚ.6220.8.2018 z dnia 14.09.2018 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 6+835 do km 8+500 długości 1665 m zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1807 obręb Kotki, gm. Busko-Zdrój, 800/1 obręb Janina, gm. Busko-Zdrój i 800/2 obręb Janina, gm. Busko-Zdrój w zakresie klasy drogi planowanej do przebudowy, którą określa się jako klasę drogi L.

Busko-Zdrój, 2018.09.14

Znak:BUŚ.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 14.09.2018 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.8.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 6+835 do km 8+500 długości 1665 m, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami:

 • 1807 obręb Kotki, gm. Busko-Zdrój,
 • 800/1 obręb Janina, gm. Busko-Zdrój,
 • 800/2 obręb Janina, gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2018.09.13

Znak:BUŚ.6220.8.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że postanowieniem znak:BUŚ.6220.8.2018 z dnia 13.09.2018 r., Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 6+835 do km 8+500 długości 1665 m, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami:

 • 1807 obręb Kotki, gm. Busko-Zdrój,
 • 800/1 obręb Janina, gm. Busko-Zdrój,
 • 800/2 obręb Janina, gm. Busko-Zdrój.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania.

Znak:AK.110.2.2018

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUSKU-ZDROJU ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Stanowisko: 
Wymiar czasu: 1/4 etatu
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie + załączniki [ pdf ].