Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Kielce, dnia 29 września 2022 r.

WOO-I.420.13.2022.NS.5 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że w dniu 29.09.2022 r., wydał decyzję znak: WOO-I.420.13.2022.NS.4 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na części działki o nr ewid. 1655 obręb Kołaczkowice, gmina Busko - Zdrój.

Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wskazuje się dzień 04.10.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Busko-Zdrój, 30 wrzesień 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.27.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 30 września 2022 roku wydana została Decyzja Nr 27/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„ Przebudowa i budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego, Uchnasta i Waryńskiego w Busku – Zdroju wraz z budową zbiorników retencyjnych na wody deszczowe ” w ramach zadania budżetowego: „Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi na terenie miasta Busko – Zdrój z uwzględnieniem małej retencji” , na działkach ozn. nr ew. 33/8, 110, 109, 33/3, 135/8, 135/7, 136/1 (obręb 10) położonych w Busku – Zdroju.

herb busko zdroj

ZMIANA TERMINU WYBORÓW
DO GMINNEJ RADY SENIORÓW
w BUSKU – ZDROJU

Do 10 października 2022 r.
można zgłaszać kandydatów do Gminnej Rady Seniorów
w Busku – Zdroju

Wybory do Gminnej Rady Seniorów
w Busku - Zdroju
odbędą się 29 października 2022 r.
w budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury
w Busku - Zdroju, al. Mickiewicza 22
w godzinach od 10.00 do 18.00.

herb

Informacja
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
w sprawie przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów
w Busku - Zdroju
II Kadencji na lata 2022-2026

Informuję, iż w związku z przeprowadzoną weryfikacją zgłoszeń do Gminnej Rady Seniorów w Busku - Zdroju II kadencji na lata 2022-2026 stwierdza się, że do Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju wpłynęło 6 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia wpłynęły w wyznaczonym terminie, z czego 4 zgłoszenia spełniają wymagania formalne.

ZARZĄDZENIE NR 211/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju II kadencji na lata 2022-2026 [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2022.09.22

Znak:BUŚ.6220.19.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam, że

tut. Organ decyzją z dnia 21.09.2022 r. znak:BUŚ.6220.19.2022 orzekł o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Q=10 000Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w/c w m. Busko-Zdrój, ul. Wyszyńskiego dz. nr 121/1 na działkach nr 121/1 obr. 08 m. Busko-Zdrój oraz nr 550/1 obr. 09 m. Busko-Zdrój.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z siedzibą ul. Loefflera 2 25-550 Kielce.

Kołaczkowice, 19.09.2022 r.

ZPO.KOŁ.221.1.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO WYDZIERŻAWIENIA

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Znak: SKO.OŚ-60/5099/259/2022

Kielce, dnia 12 września 2022r.

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, na podstawie art. 54 § 4 i art. 33 § la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /j.t. Dz.U.2022.329, ze zm./

zawiadamia

że przy piśmie z dnia 12.09.2022r. znak: j.w. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Strony postępowania na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 08.07.2022r. Znak: SKO.OŚ-60/3271/195/2022, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27.04.2022r. znak: BUŚ.6220.20.2021 odmawiającą wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 765 (obręb 0006) w miejscowości Chotelek, Gmina Busko-Zdrój (proj. Chotelek II) realizowanego przez firmę: Elektrownia PV 45 sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02-566 Warszawa. Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce nr ew. 765 obręb Chotelek , Gmina Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2022.09.14

Znak: BUŚ.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam, że

tut. Organ decyzją z dnia 14.09.2022 r. znak:BUŚ.6220.2.2022 orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Farma PV NOWY FOLWAK – Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą, planowana do realizacji na działce ewidencyjnej nr 201/6 AM-1 w miejscowości NOWY FOLWARK w gminie BUSKO, planowanego przez firmę: EkoEnergia Polska Spółka z o.o., ul. Olszewskiego 20, 25-663 Kielce.

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach"