Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Ewidencja Kąpieliska Publicznego w Radzanowie, Gmina Busko-Zdrój  [ pdf ].

Zarządzenie nr 140/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia [pdf]

Informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój, że w związku z  Zarządzeniem Nr 92/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening alarmowy wczesnego ostrzegania.

Celem  treningu  jest   doskonalenie   działania systemu alarmowania ludności oraz praktyczne sprawdzenie uruchamiania i działania syren alarmowych, który jednocześnie będzie upamiętnieniem 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Podczas treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w jednostkach OSP na terenie gminy i za ich pośrednictwem nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju przyjęła Uchwałę nr XXXIV/406/2021 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Rada Miejska w Stopnicy przyjęła Uchwałę Nr XVII/25/2021 z dnia  15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Busko-Zdrój z Gminą Stopnica / Gminy Stopnica z Gminą Busko-Zdrój celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF Buska-Zdroju) oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Urząd Miasta i Gminy Stopnica przygotowują diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą  jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami obszaru oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju MOF Buska-Zdroju.

 W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym MOF-u i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 06.08.2021 r.

 Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania ponadlokalnych potrzeb, barier rozwojowych i potencjałów.

 

Ogłoszenie o badaniu ankietowym (w ogłoszeniu link do ankiety on-line) [ pdf ].

Treść formularza ankiety [ pdf ].

Badanie ankietowe dla osób prowadzących gospodarstwo rolne

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przygotowuje raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. Do przygotowania przedmiotowego raportu niezbędne jest uzyskanie informacji o tym czy osoby prowadzące gospodarstwo rolne wykorzystują tę technologię. Badanie jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa mniej niż 60 sekund.

Link do badania

 

Sandomierz, 14.07.2021 r.

Znak: KR.ZUZ.4.4210.115.2021.JŻ

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Smoiarczyk, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, zgodnie z art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne, tj. przekroczenie metodą przewiertu sterowanego, siecią gazową ś/c, rurą PE 0 63 mm w rurze przewiertowej - osłonowej PE 0 110 mm, pod dnem cieku Dopływ spod Ruczynowa, na dz. nr ewid. 823, obręb 0012 Janina, m. Janina, gm. Busko - Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działkę ewidencyjną nr: 823, obręb 0012 Janina, jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko - Zdrój - obszar wiejski, m. Janina, gm. Busko -Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Busko-Zdrój, 20.07.2021

Znak:GKNR.6845.143.2021 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem 3 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oznaczonych numerami 1, 4 i 11, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10, o powierzchni 32,0 m2 każde.

Warunki dzierżawy:

  1. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat.
  2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Najemcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
  3. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
  4. Wywoławcza wartość netto czynszu za najem części działki wynosi: 52,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym – za najem miejsca postojowego.

Busko-Zdrój, 20.07.2021

Znak:GKNR.6845.142.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości komunalnej.

Nieruchomość położona jest w Busku-Zdroju obr. 06 przy ul. Partyzantów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 485 i opisana jest w księdze wieczystej nr KI1B/00020573/0.

Dzierżawa dotyczy części w/w działki o nr 485 o powierzchni 10,0 m² - z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej - małej gastronomii, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem czerwonym.

Busko – Zdrój, dnia 20.07.2021 r

Znak: GKNR.6825.19.2.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku – Zdroju podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 20.07.2021 r. do 19.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju wyłożone będą do publicznego wglądu dokumenty związane z komunalizacją części mienia ogólnonarodowego położonego na terenie miejscowości DOBROWODA oznaczonego w ewidencji gruntów numerami działek:

  • 1.47/3, 1.85, 1.141, 1.142, 1.161, 1.162, 1.245, 1.257/2, 1.257/4, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285/2, 1.287, 2.20, 2.30, 2.230, 2.443, 2.551/1, 2.551/2, 2.565, 2.590, 2.631, 2.755, 2.756.

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z wyżej wymienionymi dokumentami w pokoju nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu – w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7:00 do 15:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu ( tel. 41- 370 - 52 - 48 ).

Busko-Zdrój, 08.07.2021 r.

Znak:GKN.683.53b.2020 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - zwanej dalej k.p.a., uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo współwłasności w udziale 1/2 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 210/10 o pow. 0,0012 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, z dniem w którym decyzja Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie może zostać zakończone w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r., określonym w piśmie znak jw. z dnia 20.04.2021 r., z uwagi na konieczność ustosunkowania się rzeczoznawcy majątkowego do uwag powstałych podczas analizy operatu szacunkowego.

W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłużam do dnia 31 sierpnia 2021 r.