Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko – Zdrój, dnia 06.07.2020 r.

Znak: GKNR.6830.3.2.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości BRONINIE, obręb 0004, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 141 z działką nr 142/1 - stanowiącymi własność osób fizycznych (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.
Termin opracowania dokumentacji: terminy wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( do trzech miesięcy od daty podpisania umowy ).
Podana cena powinna zawierać podatek VAT.
Kryterium oceny oferty: cena 100%.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ Z DNIA 08.07.2020
w sprawie funkcjonowania pasażu uzdrowiskowego położonego przy
ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju.

Informuję, że od dnia 11 lipca 2020r. (sobota) zostanie uruchomiony pasaż uzdrowiskowy położony przy ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju.
Podczas przebywania na pasażu należy stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego tj. zasad zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu koronawirusem COVID -19. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem pasażu w czasie pandemii dostępne są u zarządcy obiektu, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju tel. 41 378 24 77 lub 600 348 359.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 8 lipca 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.22.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 8 lipca 2020 roku wydana została Decyzja Nr 22/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. gr. 390, 389, 387, 386, 381, 380/5, 380/8, 380/4, 380/10, 380/12, 380/16, 380/15, 380/14, 380/13 położonych w sołectwie Siesławice, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 597 oraz 623/5 położonych w sołectwie Chotelek, gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 7 lipca 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.30.2020 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ew. 32/2, 44/3, 25/7, 25/3, 25/1 położonych w Busku-Zdroju (obręb 05).

Busko-Zdrój, dnia 2020.07.07 

Znak: BUŚ.6733.27.2020. RF 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia realizowanej na działkach ozn. nr ew. gr. 81/3, 80/2, 79/3, 79/4, 81/4 i 82 położonych w sołectwie Wolica gm. Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, dnia 7 lipca 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.29.2020 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nN 0,4kV na działkach ozn. nr ewid. gr. 212, 211, 210, 209/1, 209/2, 209/3, 207/5, 208, 203/2, 202/2, 202/1, 201, 200/1, 200/2, 191/8 położonych w Busku – Zdroju, przy ul. Bocznej (obręb 10).

ZARZĄDZENIE NR 137/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 02 lipca 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko - Zdrój na lata 2019 - 2039" [ pdf ].

OGŁOSZENIE

z dnia 3 lipca 2020 roku 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ogłasza
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2020 roku

Wsparcie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia: zarządzenie nr 119/2020

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, III piętro, pokój nr 48, tel. (41) 370-52-09 lub tel. (41) 370-52-31 w godz. od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca. o godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie [ pdf ].
Wzór oferty [ pdf ].
Wzór sprawozdania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Elektromobilności dla gminy Busko – Zdrój na lata 2019 – 2039, które odbędą się w terminie od 6 lipca do 29 lipca 2020 roku.

Celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności Buska-Zdroju. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście m.in. w zakresie:

  • rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • modernizacji przystanków miejskich oraz rozwój infrastruktury SMART-CITY;
  • rozbudowy systemu dróg rowerowych;
  • wprowadzeniu komunikacji publicznej opartej o pojazdach zeroemisyjnych;

Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest dla nas bardzo istotny.

Busko-Zdrój, dnia 1 lipca 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.46.2019 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 29 czerwca 2020 r. wpłynęło zażalenie na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 46/2019 o odmowie dopuszczenia na prawach strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” z siedzibą w Rzeszowie do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS3303E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w skład której wejdzie: wieża telekomunikacyjna (wraz z instalacją odgromową) o wysokości 61,95 m n.p.t., anteny sektorowe (6 szt.), anteny radiolinii (2 szt.), wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, u podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ew. 402/2 (szczegółowa lokalizacja na 50°26’37,8’’N, 20°44’50,6’’E) położonej w sołectwie Owczary gm. Busko-Zdrój.