Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój 27.11.2020

Znak: FB.3251.3.73.2020

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 27 listopada 2020 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza, iż nie podejmuje inicjatywy uchwałodawczej zmierzającej do obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do naliczenia stawki podatku leśnego na 2021 rok, a określonej na kwotę 196,84 zł za 1 m 3 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, ogłoszonej w Monitorze Polskim z 2020 r. poz. 983.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 27 listopada 2020 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Busko-Zdrój na lata 2021-2025.

1. Tytuł projektu:

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Busko-Zdrój na lata 2021-2025.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od 27 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

3. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej:

Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 41 370 52 82

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 27 listopada 2020 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

1. Tytuł projektu:

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od 27 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r.

3. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej:

Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 41 370 52 82

Busko-Zdrój, dnia 23 listopada 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Busko - Zdrój
Znak: BUŚ.6733.40.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń wewnętrznych piwnicy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię diagnostyki obrazowej RTG oraz przebudową instalacji C.O., elektrycznej i wentylacji w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, na działkach ozn. nr ewid. gr. 226/1 oraz 226/5 położonych przy ul. Sądowej w Busku – Zdroju (obręb 06).

Sandomierz, 18.11.2020 r.

KR.ZUZ.4.4210.199.2020.AK

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

Dotyczy postępowania prowadzonego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, z siedzibą przy ul. Loefflera 2; 25-550 Kielce, działającej poprzez pełnomocnika Pana Artura Machulę, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 w rurze osłonowej PE dn 125:

  1. cieku naturalnego (Dopływ Spod Widuchowej) na dz. nr ew. 2143/2, obręb 0041; jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój - obszar wiejski;
  2. cieku naturalnego (Dopływ Spod Widuchowej) na dz. nr ew. 354, obręb 0041; jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój - obszar wiejski;
  3. cieku nieoznaczonego na działce o nr ew. 354, obręb 0041; jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko-Zdrój obszar-wiejski; w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci gazowej s/c z przyłączami w m. Widuchowa, gm. Busko-Zdrój".

Warszawa, dnia 06.11.2020 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.261.2019.mko/KCz/maz.l2

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środoiwsku i jego ochronie, udziale społeczeństwa iv ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 3 października 2019 r., znak: WOO-I.420.57.2018.KT.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ulicy odDK nr 73 iv Broninie do ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju wraz Z rozbudową ulicy Przemysłowej w Busku-Zdroju, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym wskazuję nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2020 r.

Ponadto informuję, że — zgodnie z art. 37 § 1 Kpa — stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lotos” Sp. z.o.o. w Busku-Zdroju

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Wymagany termin przeprowadzenia badania do 31.03.2021 r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert , w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lotos” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, Pl. Zwycięstwa 11/12 z dopiskiem : Rada Nadzorcza PHU”Lotos”.

Oferta powinna zawierać:

  1. Charakterystykę prawną oferenta oraz wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta.
  2. Kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.
  3. Listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich dwóch lat.
  4. Sposób , harmonogram i proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
  5. Projekt umowy.

Busko-Zdrój, dnia 10 listopada 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.39.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PEdn63, PEdn25 na działkach ozn. nr 526/1, 804, 526/3, 811, 515/1, 807, 515/4, 800/1, 944, 437/4, 499/6, 499/5, 499/3, 499/1, 498/3 położonych w Janinie gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 9 listopada 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.38.2020

 OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 9 listopada 2020 roku wydana została Decyzja Nr 38/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. gr. 594, 245/1, 245/3, 245/5, 263, 593/1 położonych przy ul. Słowackiego w Busku – Zdroju (obręb 9).

Busko–Zdrój, dnia 03.11.2020 r.

Znak: GKN.6620.2.301.2020

Starosta Buski

Działając zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.  2020 poz. 276 z  późn. zm.)

Informuję
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów
i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski
w obrębie Janina.

Wykonawcą prac wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  2019  poz. 1843), jest firma:

GEORES Sp. z o.o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

Przedmiotem prac jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Janina.  Prace geodezyjne są współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.