Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r.

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 21 styczeń 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko - Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. 166/88, 237/7, 166/68 położonych w Busku - Zdroju przy ul. Kochanowskiego i ul. Korczaka.

Busko-Zdrój, dn. 17.01.2020r.

Znak: BUŚ.670.2.2019.JD

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
o modyfikacji wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju


Na podstawie art. 7 ust. 10 w związku z ust. 16 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 r. poz. 1496, ze zm.),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu w załączeniu modyfikacji z dnia 15.01.2020r. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2, B3, B4, B5, B6) na działkach o nr ewid. gr. 50, 51/4 i 49/4 położonych w obrębie 10 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia.html.

Jednocześnie informujemy, że ww. wniosek został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia.html w dniu 11.12.2019r.

Busko-Zdrój, dnia 16.01.2020 r.

Znak: GKN.6810.4.15.2019

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie BRONINA, gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 202, 203/2, 205/2, 205/3, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219 o łącznej pow. 2,8695 ha nie może zostać rozpatrzone w ustawowym terminie.

Powyższe uzasadnione jest koniecznością zgromadzenia całego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

Busko-Zdrój, dnia 17 stycznia 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.47.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 10 stycznia 2020 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 47/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 20 grudnia 2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4450A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża telekomunikacyjna (wraz z instalacją odgromową) o wysokości 61,95m n. p. t., anteny sektorowe (9 szt.), anteny radiolii (2 szt.), wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, u podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ew. 668 położonej w sołectwie Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 10/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.

Ogłoszenie + zarządzenie [ pdf ].

Busko Zdrój, 2020.01.16

Znak:BUŚ.6220.9.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m, że

dnia 30.09.2019 r., na wniosek Michała Cieplińskiego zam. Wełecz 58, 28-100 Busko-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża „Szaniec” w granicach działek nr 189, 190 i 191 położonego na terenie wsi Szaniec.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:

- 189 obręb Szaniec, gm. Busko-Zdrój,
- 190 obręb Szaniec, gm. Busko-Zdrój,
- 191 obręb Szaniec, gm. Busko-Zdrój.

Busko Zdrój, 2020.01.16

Znak:BUŚ.6220.10.2019

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m, że

dnia 29.10.2019 r., na wniosek firmy Słoneczko IX sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW i powierzchni zabudowy do 1,96 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 232 w miejscowości Gadawa, gm. Busko-Zdrój.

Kielce, 2020.01.10

Znak: SKO.PZ-71/5188/672/2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018, poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam,

iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 10.01.2020r. wydało decyzję ostateczną znakj.w., którą uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28.10.2019r. znak: BUŚ.6733.23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej , na działce nr ewid. 370, położonej w sołectwie Szaniec, gm. Busko-Zdrój na rzecz EmiTel S.A. ul.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, dla inwestycji polegającej na budowie stalowej wieży kratowej o wysokości 53m n.p.t. posadowionej na fundamencie. W skład wieży telekomunikacyjnej będą wchodzić zamontowane trzy anteny sektorowe i jedna antena radioliniowa. Zostanie również wykonany u podstaw wieży fundament pod urządzenia teletechniczne i rozdzielnica elektryczna. Teren inwestycji o wym. 9,0x9,0m zostanie utwardzony tłuczniem oraz ogrodzony - ogrodzenie o wysokości do 2,60m. Fundament pod platformę sprzętową ; urządzenia teletechniczne; rozdzielnica elektryczna: trzy anteny sektorowe zawieszone na wysokości 49.00 na azymucie 30,150,260 stopni pracujące na paśmie częstotliwości 800 i 900MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowego (EIRP) wyznaczona dla pojedynczej anteny nie przekroczy 9427W; jedna antena mikrofalowa zawieszona na wysokości 47,0m na azymucie 163 st. o mocy EIRP 1349. Do terenu wieży prowadzić będzie droga dojazdowa o wymiarach 3,0mx6,3m wykonana z tłucznia kamiennego na działce oznaczonej nr ewid. gr 370, położonej w sołectwie Szaniec, gm.Busko-Zdrój i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór uzupełniający członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr XXI/284/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Otwarty nabór uzupełniający członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 24 stycznia 2020 roku włącznie.

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go wraz z oświadczaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule e-maila wpisując: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji”,
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój z dopiskiem: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji”,
  3. bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 3 w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji”,