Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 23 wrzesień 2020 r. 

Znak: BUŚ.6733.34.2020 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji światłowodowej, realizowanej na działkach położonych w:

Nowy Folwark (obręb 9) dz. nr ew.: 1/2, 1/3, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 7, 8, 9/2, 56,

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku – Zdroju
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Referent ds. administracyjnych
Wymiar czasu: 1 etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku- Zdroju ul. Grotta 3a

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 1 - oświadczenie o niekaralności [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - kwestionariusz osobowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie RODO [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 4 - informacja [ pdf ] [ odt ].

Busko-Zdrój, dnia 23 września 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.38.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. gr. 594, 245/1, 245/3, 245/5, 263, 593/1 położonych przy ul. Słowackiego w Busku – Zdroju (obręb 9).

Busko-Zdrój, dnia 23 września 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.32.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 23 września 2020 roku wydana została Decyzja Nr 32/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN, sieci kablowej nN, słupowych stacji transformatorowych SN/nN, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, stanowisk słupowych SN, stanowisk słupowych nN, złączy kablowych SN, złączy kablowych nN na działkach ozn. nr ewid. gr. 431/1, 430, 422, 296, 293, 193/3, 193/1, 193/2, 194/1, 195, 196, 197, 198, 200, 188/7, 188/6, 187/4, 184, 188/8, 188/14, 188/15, 188/11, 188/10, 190, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 149, 89/1, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 226, 225/1, 224, 223, 222/1, 222/2, 209/2, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 213, 212/1, 211, 210, 208, 101, 102, 103, 104, 105/2, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 620, 125, 254/2, 255/1, 255/2, 253, 251, 256, 126/1, 126/2, 127, 128, 129/4, 129/2, 130/1, 130/2, 131, 132, 133, 134, 59, 150, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/4, 148, 209/6 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 70, 67/3, 67/2, 66/2, 64/2, 64/1, 74/5, 67/7, 73/3, 73/28, 74/5, 60, 63, 62, 77/3, 77/1, 240/2, 240/3, 43/2, 43/3 położonych w Busku – Zdroju, obręb 11 oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 525, 1243/1, 531, 414, 416, 420, 421, 422, 547/1, 547/7, 1239, 552, 553/1, 553/7, 1245/11, 553/9, 1245/12, 1223/4, 559/2, 559/4, 560/6, 561, 1250/4, 1236/16, 564/1, 564/10, 565/3, 566, 568, 569/3, 569/2, 569/1, 572 położonych w sołectwie Mikułowice gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, 22.09.2020r.

Znak:GKNR.6840.31.2020

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:

  1. niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Busko-Zdrój przy ul. Młyńskiej gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 224/6 obręb 0012 o powierzchni 0,1923 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00037336/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami 31M/U-2 zabudowa mieszkaniowa z możliwością funkcji usługowej na terenach niezainwestowanych. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
  2. niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Busko-Zdrój w rejonie ul. Młyńskiej gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 224/4 obręb 0012 o powierzchni 0,1934 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00037336/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami 30M/U-2 zabudowa mieszkaniowa z możliwością funkcji usługowej na terenach niezainwestowanych. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
  3. niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Busko-Zdrój przy ul. Siesławskiej, gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 224/2 obręb 0012 o powierzchni 0,2374 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00037336/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami 21M/U-2 zabudowa mieszkaniowa z możliwością funkcji usługowej na terenach niezainwestowanych. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.
  4. niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Wełecz gm. Busko- Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów nr 188/6 obręb 0040 o powierzchni 0,1000 ha. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju nr KI1B/00039178/7. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze istniejącej zabudowy. Działka nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Busko-Zdrój, dnia 21 września 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.33.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 21 września 2020 roku wydana została Decyzja Nr 33/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji światłowodowej na działkach ozn. nr ewid. gr. 66/1, 66/2, 67, 99, 100/1, 100/4, 100/5, 100/7, 100/8, 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 105, 106, 108, 109/1, 111, 112, 145, 146, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 148/3, 148/5, 148/7, 148/8, 148/9, 149, 150, 151, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 156, 157/1, 157/2, 158/1, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 203, 213, 219, 225, 226, 230, 231, 232, 237/1, 237/2 położonych w sołectwie Las Winiarski, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 183, 184, 185, 431/1, 431/3, 449, 627 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 1, 2, 3, 19, 296, 330, 331, 354, 355, 395/1, 395/2, 396 położonych w sołectwie Oleszki, gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, 21 wrzesień 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.35.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii energetycznej kablowej średniego napięcia SN 15,0 kV i kanalizacji światłowodowej na działkach nr ewidencyjny gruntu: 14, 80, 3, 95, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 87, 12/1, 88, 12/2, 89/3, 89/2, 89/1, 90/2, 91, 13, 36, 92, 37, 93, 94/1, 42/10 położonych w Młynach gm. Busko - Zdrój.

baner 1

Busko-Zdrój, dn. 18.09.2020 r.

Znak: GKNR.6232.2.171.2020

„Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że Gmina Busko-Zdrój otrzymała dotację w kwocie do 68 054,91 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i 91/100) stanowiącej 70,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Realizacja w 2020 roku: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032”.

Na kwotę dotacji składają się:

  1. środki WFOŚiGW w Kielcach - 34 027,45 zł tj. – 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. środki NFOŚiGW w Warszawie - 34 027,46 zł tj. – 35% kosztów kwalifikowanych zadania.

Busko-Zdrój, dn. 15.09.2020r.

Znak: BUŚ.670.3.2020.JD 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
o modyfikacji wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 10 w związku z ust. 16 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 219),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu modyfikacji wniosku z dnia 07.09.2020r. i 11.09.2020r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2) na działkach o nr ewid. gr. 356/1 i 359 położonych w obrębie 9 przy ul. Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia.html.

Busko-Zdrój, 15 wrzesień 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.31.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 15 września 2020 roku wydana została Decyzja Nr 31/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :

  • budowie linii energetycznej kablowej niskiego i średniego napięcia 0.4/15,0 kV wraz z budową stacji transformatorowej na działkach nr ewidencyjny gruntu 73/10, 260/5, 74/3, 73/33, 74/7, 74/12 położonych w Busku – Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy.