Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Kielce, 26 stycznia 2023 r.

KR.ZUZ.1.4210.177.2022.MG

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., dalej Kpa) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie informuje, że na wniosek z dnia 18.09.2022 r. spółki Archi-Blok Adam Świerczek i wspólnicy Sp. J. działającej przez Pełnomocnika Pana Tomasza Sikorę, złożony do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach 25.10.2022 r. i ostatecznie uzupełniony 26.01.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej obiektu melioracyjnego „Busko" na terenie działek nr: 238/3, 238/4, 239/4, 309/3 obręb 12 m. Busko - Zdrój, gm. Busko - Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, w ramach inwestycji polegającej na budowie „Budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 wraz z zespołem parkingowym na 50 miejsc postojowych".

Busko-Zdrój, dnia 1 lutego 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjno – biurowych w budynku komunalnym przy ul. Różanej 2 w Busku – Zdroju w celu rozbudowy istniejącego Publicznego Żłobka „Malucholandia” w Busku – Zdroju na działkach ozn. nr ewid. gr. 229/1, 229/2, 229/4 (obręb 06) położonych w Busku – Zdroju na ul. Różanej 2.

Kielce, 24 stycznia 2023 r.

KR.ZUZ.1.4210.233.2022.MG

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., dalej Kpa) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie informuje, że na wniosek z dnia 08.11.2022 r. Uzdrowiska Busko - Zdrój S.A., złożony do PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach 16.11.2022 r. i uzupełniony 04.01.2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Rów od Buska projektowanego rurociągu wody mineralnej wraz z kablem sterowniczym w rurze osłonowej, na terenie dz. nr 566/2 obręb 0009 Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, w związku z planowaną inwestycją „Budowa rurociągu wody mineralnej wraz z kablem sterowniczym na odcinku od ujęcia Nowy Nurek do istniejącego Zakładu Produkcji Zdrojowej przy ul. Rzewuskiego 1 w Busko-Zdrój".

Busko-Zdrój 24 styczeń 2023 r.

Znak: BUŚ.6730.240.2022

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) „Wełecz PV-W” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ozn. nr ew. 544, 547/2, 570, 546/2 położonych w miejscowości Wełecz gm. Busko – Zdrój.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.), w związku z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr 240/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) „Wełecz PV-W” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ozn. nr ew. 544, 547/2, 570, 546/2 położonych w miejscowości Wełecz gm. Busko – Zdrój, poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Busko-Zdrój 23 styczeń 2023 r.

Znak: BUŚ.6730.219.2022

Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji dotyczącej budowy zastawki na „Dopływie spod Widuchowej” w celu spiętrzenia wód dla potrzeb istniejącego stawu wraz z urządzeniami towarzyszącymi , które umożliwią dostarczenie i odprowadzenie niewykorzystanych wód do i ze stawu na działkach ozn. nr ew. 562, 563 położonych w miejscowości Podgaje gm. Busko – Zdrój.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w roku 2023 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.
Wniosek na dofinansowanie prac przy zabytkach może złożyć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz zlokalizowanym na terenie gminy Busko-Zdrój.
Na udzielenie przedmiotowej dotacji w budżecie Gminy Busko-Zdrój na 2023r. została zabezpieczona kwota 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Zasady i tryb udzielania dotacji oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Busko-Zdrój (www.umig.busko.pl) w dziale prawo lokalne, w Uchwale Nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

  1. Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących, prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących gospodarstwo rolne, studiujących lub uczących się w systemie dziennym

6

2.

Dzieci, których jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne, studiuje lub uczy się w systemie dziennym

5

3.

Dzieci, które w poprzednim roku brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostały przyjęte do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, o ile w roku poprzedzającym uprawnione były do objęcia wychowaniem przedszkolnym

4

4.

Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola/szkoły

3

5.

Przedszkole/oddział przedszkolny wskazany we wniosku jest przedszkolem najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców

2

 

Szaniec, 16-01-2023r.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu działając na podstawie upoważnienia w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 25) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Busko Zdrój, 2023.01.12

Znak: BUŚ.6220.16.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. RADZANÓW, na terenie działki nr ew. 418/7 obręb Radzanów, o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania.

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 418/7 obręb Radzanów, gmina Busko-Zdrój.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy: Prime PV Assets sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163; 80-868 Gdańsk

Busko-Zdrój, dnia 12 stycznia 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.35.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 503, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 21 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu wody mineralnej wraz z kablem sterowniczym na odcinku od ujęcia Nowy Nurek do istniejącego Zakładu Produkcji Zdrojowej przy ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju, na działkach ozn. nr ew. 62, 51, 50 położonych w Busku-Zdroju obręb 8.

Pismem z dnia 10 stycznia 2023 r. inwestor wniósł o rozszerzenie wniosku o dodatkowe działki.