Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 2019.01.17

Znak: BUŚ.6733.61.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2018r poz. 1945 ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2096) 

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2019.01.17 na wniosek z dnia 2018.11.124 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KKI_BUSKOZDRO_DOBROWODA/27666 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża o konstrukcji stalowej o wysokości 53,00 m n. p. t. wraz z trzema antenami sektorowymi i jedną anteną radioliniową, fundament z platformą sprzętową pod urządzenia teletechniczne, urządzenia teletechniczne, linia elektroenergetyczna zasilająca, realizowanej na działce ozn. nr ew. 208 położonej w sołectwie Dobrowoda (obręb 01) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.01.17

Znak:BUŚ.6220.10.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KKI_BUSKOZDRO_KAZIMIERZAWIE/27516 (55516_BuskoZdrój)”, realizowanego przez firmę: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa, działającą poprzez pełnomocnika Łukasza Gałka – SEMIX ul. Nakielska 12/1 42-600 Tarnowskie Góry.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 97 obręb 08, m. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.01.14

Znak:BUŚ.6220.4.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 14.12.2018 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.4.2018 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PL 2014 Sp. z o.o., BT 14574 BUSKO PD położonej w miejscowości Wolica, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, dz. nr ew. 87/10, obręb ewidencyjny Wolica, jednostka ewidencyjna 260101_5, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/10 obręb Wolica, gm. Busko-Zdrój, realizowanego przez firmę: PL 2014 Sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.

Busko-Zdrój, dnia 15 stycznia 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.60.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 60/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 143/2, 141/5, 140/1, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, położonych w sołectwie Siesławice (obr. 32) gm. Busko-Zdrój.

Busko- Zdrói. dnia 09.01.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.10.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu 

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Łagiewniki gm. Busko-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów numerami 775, 788, 789, 790/2, 791, 792, 793, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 802, 804/2, 805, 807, 808, 809, 812, 814/2, 818 o łącznej powierzchni 4.74 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Łagiewniki oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Uzasadnienie

Definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy powołana na wstępie ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U. z 1962 r. Nr 64, poz. 303 ze zm.). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego i o powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z dnia 25 września 1954 roku.

Kielce, 8 stycznia 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.: 49, 85, 89 i 90 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istn. wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój z terenu:

  1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
  3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 14 styczeń 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.55.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 55/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 782, 784, 744, 788, 778/2 położonych w m. Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

OGŁOSZENIE 

Działając na podstawie § 12 załącznika nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój określającego Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Busko-Zdrój, podaje się do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki konsultacji projektów zmian treści Statutów sołectw z mieszkańcami wsi: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Gadawa, Galów, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowa Wieś, Nowy Folwark, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Słabkowice, Służów, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec, Żerniki Górne.

DYREKTOR BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalista ds. informacji turystycznej w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju

Stanowisko: specjalista ds. informacji turystycznej
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 10 stycznia 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.57.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 10 stycznia 2019 roku wydana została Decyzja Nr 57/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 114/6, 113/2, 613/6, 789, 91, 90/2, 790/2 położonych w sołectwie Łagiewniki gm. Busko-Zdrój.

Zamknij