Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

„Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 3 lipca 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 311/19 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 551,85 zł (sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0030 Radzanów, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 239/2 o powierzchni 0,0861 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawa do opisanego wyżej udziału w prawie własności, na dzień ostateczności decyzji nr 2/18 wojewody świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 roku, znak: SPN. III.7820.1.32.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to jest na dzień 9 listopada 2018 roku. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu."

Busko-Zdrój, 16 lipiec 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.34.2019

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 792, 907, 859, 860, 861/1, 861/2, 790 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 16 lipca 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 16 lipiec 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.33.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 24/1, 1167, 1164/1, 1164/2, 1162 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 12 lipca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.25.2019.JD

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 1945),

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach realizacji zadania wchodzącego w skład inwestycji pn.: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój”, na działce ozn. nr ewid. gr. 447/2 położonej  w Radzanowie gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 15 lipca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.21.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 15 lipca 2019 roku wydana została Decyzja Nr 21/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej - 2 szt., stacji transformatorowej słupowej - 1 szt., słupów SN - 3 szt. (bramki kablowe), elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych realizowanej na działkach:

 • ozn. nr ew. 63, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,147, 148, 156, 256/1, 256/2, 257/1, 297, 298/2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337/1, 337/2, 340/2, 340/3, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,352, 353/1, 353/2, 354, 355, 357, 358, 359, 405, 407/1, 407/2, 408, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 460,487, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 555, 556, 557, 558, 562/1, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567, 569/1, 570, 571/1, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 653/2, 660/1, 660/3, 660/4, 660/5, 689, 691/1, 691/2, 692, 693, 695, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700, 701, 704, 734, 737, 739, 743, 750, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763/1, 766, 767, 768, 783, 784, 785, 786, 800, 801, 802, 805/1, 805/3, 805/5, 805/7, 805/8, 823, 871, 872, 873, 881, 882, 884, 885, 886, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 924/3, 924/4, 924/5, 925, 926/1, 926/2, 927, 966, 992, 994, 1014, 1021, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1039, 571/2, 569/2, 562/2, 514, 298/1, 735, 339, 356, 1027, 751, 717, 936 położonych w obrębie geodezyjnym 39 Szczaworyż gm. Busko-Zdrój,
 • ozn. nr ew. 141, 147 położonych w obrębie geodezyjnym 28 Pęczelice gm. Busko-Zdrój,
 • ozn. nr ew. 1, 772 położonych w obrębie geodezyjnym 16 Smogorzów gm. Stopnica.

Busko-Zdrój, dn. 09.07.2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy w zakresie realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

I. Miejsce realizacji zadań przez lekarza dentystę/stomatologa, zwanego w dalszej części „Lekarzem”: Gabinet stomatologiczny prowadzony przez lekarza dentystę/stomatologa w Busku-Zdroju.

II. Odbiorcy zadań:

Uczniowie następujących szkół, prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój, zwanych dalej „Szkołami”:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. T. Kościuszki 1, 28-100 Busko-Zdrój,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku-Zdroju, ul. Korczaka 13, 28-100 Busko-Zdrój,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Siesławicach, Siesławice 140, 28-100 Busko-Zdrój,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko-Zdrój,
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie, Dobrowoda 26, 28-100 Busko-Zdrój,
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach, Kołaczkowie 122, 28-100 Busko-Zdrój,
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szańcu, Szaniec 240, 28-100 Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 11 lipiec 2019 r. 

Znak: BUŚ.6733.28.2019 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 7, 8, 9/1, 9/2, 10/8, 10/7, 10/10, 10/9, 69/1, 70/1, 70/2, 69/2, 10/6, 71/2, 42, 44, 75/2, 45/2, 45/1, 76/1, 77/2, 78/2, 41, 48, 79/3, 69/2, 81/1, 49/2, 50, 51, 81/6, 52, 81/7, 53, 79/4, 81/3, 80/2, 79/5 położonych w Wolicy gm. Busko-Zdrój obręb 42.

Busko-Zdrój, dnia 11 lipca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.27.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz kontenerowej stacji transformatorowej, na działkach ozn. nr ew. 788, 230, 231, 780/2, 781, 782, 779/1, 794/2, 783, 795, 260, 261, 264, 265, 268, 272/1, 272/2, 273/3, 273/5, 280/3, 281, 284, 285/1, 285/2 położonych w Łagiewnikach gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ew. 42/1, 43/1 położonych w Busku-Zdroju, obręb 05.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 12 lipca 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 roku. W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 26 lipca 2019 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 2019.07.08

Znak: BUŚ.6733.32.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. zespołem zaporowo-upustowym DN 100 z odpowietrznikami i odwadniaczem z zaworem na działkach ozn. nr ewid. 159, 174 i 191/9 usytuowanych w Busku-Zdroju przy ulicy Kopernika.

Busko-Zdrój, dnia 8 lipca 2019 r. 

Znak: BUŚ.6733.20.2019 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 8 lipca 2019 roku wydana została Decyzja Nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN oraz stanowisk słupowych nN, na działkach ozn. nr ewid. 702, 703, 691, 692, 686, 666, 485/6, 895, 483, 99/7, 924, 628, 626 położonych na terenie sołectwa Owczary (obr. 26) gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Zamknij