Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 06.06.2023 r.

Znak:GNWR.6845.99.2023

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania wniosków na dzierżawę pawilonów handlowych zlokalizowanych na nieruchomości komunalnej – przy ul. Spacerowej w Busku-Zdroju obr. 09, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 564/8 o powierzchni 12,0 m² każdy - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktów promujących produkty regionalne, w miejscu oznaczonym nr 1 i 2 na mapie stanowiącej załącznik do zaproszenia.

Busko-Zdrój, 2023.06.05

Znak:BUŚ.6220.22.2022

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art.74 ust.3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam, że

tut. Organ decyzją z dnia 05.06.2023 r., znak:BUŚ.6220.22.2022 orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Janina o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 220/7, obręb Janina, gmina Busko-Zdrój.

Wniosek w przedmiotowej sprawie przedłożyła firma Copernic Black Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków.

Busko-Zdrój, dnia 6 czerwiec 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.9.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno – kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej działka numer ewidencyjny gruntu 60 w miejscowości Zwierzyniec gm. Busko – Zdrój realizowanej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjny gruntu 64, 63, 62, 61/2, 60 położonych w miejscowości Zwierzyniec gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 6 czerwiec 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.8.2023

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 6 czerwca 2023 roku wydana została Decyzja Nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu dwustanowiskowego na samochody ratowniczo – gaśnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach, na działkach ozn. nr ew. 778/1, 778/3 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój 5 czerwiec 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz rozbudowie kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 208, 293, 309, 311 obręb 40 w miejscowości Wełecz gm. Busko – Zdrój.

Busko-Zdrój, 02.06.2023

Znak:GNWR.6845.97.2023 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oznaczonych numerami 4 i 7 na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem czerwonym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. generała Władysława Andersa obręb 10, o powierzchni 32,0 m2 każde.

Warunki najmu:

  1. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat.
  2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Najemcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
  3. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
  4. Wywoławcza wartość netto czynszu za najem części działki wynosi: 52,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym – za najem miejsca postojowego.

Busko-Zdrój, 30 maj 2023 r.

Znak: BUŚ.6733.6.2023

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 30 maja 2023 roku wydana została Decyzja Nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemno – kablowej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, na działkach ozn. nr ew. 530/1, 531/1, 532/1, 533/1, 534/1, 535, 536/2, 538, 539, 540/2, 540/3, 541, 542, 543, 544, 558/2, 559/2, 569/5, 569/3 położonych w Wełczu gm. Busko-Zdrój .

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie, Dobrowoda 26, 28 -100 Busko-Zdrój [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2023.05.29

Znak:BUŚ.6131.2.22.2023

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 755) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój znak:TAZ-1420/2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 304 obr. 11 w Busku-Zdroju.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju) w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 49, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Busko-Zdrój, 2023.05.29

Znak: BUŚ.6131.2.20.2023

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 755) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój znak:TAZ-1385/2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/31 obr. 08 w Busku-Zdroju.