Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 93/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży [ pdf ].

Busko-Zdrój, 2021.05.11

Znak: BUŚ.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam,

że dnia 11.05.2021 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.2.2021 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) „Młyny PV-1” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji przez firmę: Marcin Ciesielski „MASTERGRUPA” ul. Boh. Warszawy 102E; 28-100 Busko-Zdrój, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Bartłomieja Maja Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Elektroinwestprojekt Bartłomiej Maj ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 92/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 91
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia XX Gminnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas 0-III szkół Gminy Busko-Zdrój pod nazwą "Ziemia w moich rękach"

Na podstawie art. 400 a ust. 1 pkt 9 oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1219 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W ramach działań edukacyjnych ogłaszam przeprowadzenie konkursu pn. „Ziemia w moich rękach”.

§ 2

Konkurs zostanie zrealizowany według regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój
mgr Waldemar Sikora

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania. Znak: GKN.6853.1.28.2021

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania. Znak: GKN.6853.1.27.2021

Kliknij w obrazek by powiększyć

Obwieszczenie o ewidencji kąpieliska publicznego w Radzanowie, gm. Busko-Zdrój

Busko Zdrój, 2021.05.10

Znak:BUŚ.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam, że

na wniosek Powiatu Buskiego ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów- Żerniki Górne od km 2+190 do km 3+900 dł. 1710 m”.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 235/2, 242/2, 244/2, 245/2, 246/2, 250/3, 253/2, 254/2, 257/6, 258/6, 258/8, 259/4, 262/6, 262/8, 262/9, 263/2, 265/2, 266/2, 267/2, 268/2, 269/2, 270/2, 286/3, 287/1, 288/1, 289/1, 291/1, 292/1, 293/1, 330/4, 337/3, 377/1, 378/3, 379/1, 380/1, 382/3, 383/1, 384/1, 428/3, 430/3, 430/5, 431/1, 437/1, 438/1, 439/1, 440/1, 441/1, 442/1, 443/2, 553/1, 554/1, 955/2, 956/1, 959/1, 960/1, 969/1, 985/1, 1077/2 obręb Żerniki Górne gmina Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 10 maj 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.6.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 10 maja 2021 roku wydana została Decyzja Nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
” Przebudowa drogi powiatowej nr 0082 T Kostki Małe-Oleszki-Wełecz” , realizowanego na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntu 185, 293, 208, 210, 211, 311, 266/3, 267/2, 268, 269, 270/3 położonych w miejscowości Wełecz (obręb 40) gm. Busko - Zdrój.

Busko-Zdrój, 2021.05.04

Znak: BUŚ.6220.6.2021

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam, że

dnia 23.04.2021 r., na wniosek Teresy Opałka i Zenona Opałka zam. w m. Podgaje gm. Busko-Zdrój zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa zastawki na Dopływie spod Widuchowej w celu spiętrzenia wód dla potrzeb istniejącego stawu; dz. nr ew. 563 w Podgajach, gmina Busko-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 563 obr. Podgaje, gm. Busko-Zdrój.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.