Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Kielce, 2020-03-26

Znak: SKO.PZ-71/655/43/2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020, poz. 293)

zawiadamiam,

iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 26.03.2020 roku, po rozpoznaniu odwołania P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, od decyzji nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23.12.2019r.

Znak: BUS.6733.46.2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "BUS3303E" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża telekomunikacyjna (wraz z instalacją odgromową) o wysokości 61,95m n.p.t., anteny sektorowe (6 szt), anteny radiolonii (2 szt), wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, (u podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze), na działce nr ewid. 402/2, położonej w sołectwie Owczary, gm. Busko-Zdrój, uchyliło w/w decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania.

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 3 kwietnia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że unieważnia nabór na stanowisko Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju z powodu ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii wywołanego obecnością koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzenia obostrzeń z nim związanych.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 31 marca 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 778/2, 777/1, 788, 790, 791/1, 780, 777/2 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 30.03.2020 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 27 marca 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.7.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 27 marca 2020 roku wydana została Decyzja Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego skrzyżowania wraz z budową oświetlenia ulicznego, budowie odcinka drogi publicznej gminnej klasy ,,L" o kategorii ruchu KR-2, budowie kanalizacji deszczowej, remoncie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zabezpieczeniu/usunięciu kolizji sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych, na działkach ozn. nr ew. 4/7, 24, 25 (obręb 08), 109/1 (obręb 07), 763, 734/6, 734/7, 430/5, 838/1, 430/8 (obręb 06) położonych w Busku-Zdroju.

Sandomierz, 25.03.2020 r.

KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. poz. 256),
- art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 z późn. zm),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Solec - Zdrój, postępowanie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzeń wodnych i wód istniejącymi wylotami;
  2. wykonanie urządzeń wodnych;
  3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów,

dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec Zdrój".

Kielce, 13 marca 2020 r.

KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
ORAZ
O MIEJSCU I TERMINIE ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ I OGLĘDZIN

Na podstawie art. 10, art. 61, art. 85, art. 89 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 256), w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek złożony 6 sierpnia 2019 r. i ostatecznie uzupełniony 20 lutego 2020r. przez Gospodarstwo Rybackie Górki Sp. z o.o., Górki 45, 28-160 Wiślica, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki, gm. Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie, należących do Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o., na okres ważności 30 lat.

Jednocześnie informuję, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. (czwartek), o godz. 9 — zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, pok. Nr 26 i następnie oględziny terenu w przedmiotowej sprawie.

Kielce, dnia 24 marca 2020 r.

WOO-I.420.91.2018.MW.35 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) i art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 3 października w 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

zawiadamia, że w związku z prowadzonym na wniosek Kopalni Gipsu „Leszcze" S. A.; Leszcze 15, 28-400 Pińczów postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Wydobywaniu gipsu ze złoża „Leszcze",

po analizie przedłożonego Aneksu nr 2 do raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pismem znak: WOO-I.420.91.2018.MW.34 z dnia 24 marca 2020 r. tut. organ ponownie wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji sprawy.

Busko-Zdrój,25.03.2020r.

Znak:GKNR.6840.14.3.2019

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odwołuje:

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Widuchowa gm. Busko- Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 681/3, 682/2 i 936 obręb 0041 o łącznej powierzchni 0,9835 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00043511/5, wyznaczony na dzień 26 marca 2020 roku na godz. 10:00
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość położonej

w miejscowości Kołaczkowice gm. Busko- Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1688 obręb 0015 o powierzchni 0,1900 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039219/7, wyznaczony na dzień 26 marca 2020 roku na godz. 10:30.