Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 25.02.2021 r.

Znak: GKN.683.52a.2020

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za udział 1/4 części własności do nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 205/3, 205/5 o łącznej pow. 0,0581 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, z dniem w którym decyzja Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, nie może zostać zakończone w terminie do dnia 26 lutego 2021 r., określonym w piśmie znak jw. z dnia 10.02.2021 r., z uwagi na konieczność ustosunkowania się rzeczoznawcy majątkowego do uwag powstałych podczas analizy operatu szacunkowego.

Busko-Zdrój, dnia 2021.02.25

Znak: BUŚ.6733.46.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 i 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm)

zawiadamiam

strony postępowania iż od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6733.46.2019 dnia 2021.01.27 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na – budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS3303E” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża telekomunikacyjna (wraz z instalacją odgromową) o wysokości 61,95 m n.p.t., anteny sektorowe (6 szt.), anteny radiolinii (2 szt.), wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy, u podnóża umieszczone zostaną urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, na działce ozn. nr ew. 402/2 położonej w sołectwie Owczary gm. Busko-Zdrój wpłynęły odwołania.

Busko-Zdrój, dnia 23 lutego 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 456/3, 465, 468 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Piekarskiej, obręb 6.

Busko Zdrój, 2021.02.23
Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój

Znak:BUŚ.6220.16.2020

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m, że

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 910 w miejscowości Galów, Gmina Busko-Zdrój.

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 910 obr. Galów, gm. Busko-Zdrój.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek firmy: PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o.o z siedzibą ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. nr 18, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Busko-Zdrój, dnia 19.02.2021 r.

Znak: GKN.6853.4.2021 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 §1 i §4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 oraz art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

STAROSTA BUSKI zawiadamia,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Lizaka, FHU „Hydroland" Józef i Dariusz Lizak s.c. ul. Św. Brata A. Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 264 o pow. 0,19 ha, położonej w obrębie 0040 Wełecz, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Busko-Zdrój, 2021.02.18

Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój
Znak:BUŚ.6220.17.2020

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.256 ze zm.), w związku z art.74 ust.3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m, ż e

tut. Organ decyzją znak:BUŚ.6220.17.2020 z dnia 16.02.2021 r. orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082 T Kostki Małe–Oleszki–Wełecz, w miejscowości Wełecz od km 5+415 do km 7+285.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest następująca:

Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest w km 5+415,00 przebiegu drogi powiatowej Nr 0082T na skrzyżowaniu (działka nr 185 obr. Wełecz gm. Busko-Zdrój). Następnie droga przebiega przez wieś Wełecz – działka nr 293. Koniec projektowanego odcinka drogi powiatowej 0082T zlokalizowany jest w km 7+285,00 – działka nr 66/1 obr. Siesławice gm. Busko-Zdrój.

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZPO KOŁACZKOWICE

Dyrektor ZPO Kołaczkowice ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy.

Stanowisko: Główny Księgowy
Wymiar czasu: 0.25 etatu
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach T
Termin i miejsce składania dokumentów: do 24 lutego 2021 r. do godz. 15:00-sekretariat ZPO Kołaczkowice

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Wymaganiania [ pdf ].

Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie do naboru [ pdf ].
Załącznik nr 4 - oświadczenie rodo [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 16 lutego 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej na działkach ozn. nr ew. 3/3, 3/32, 3/31, 3/66, 3/65 położonych w Busku-Zdroju w rejonie os. Sikorskiego i ul. Kazimierza Wielkiego (obręb 8).

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247)

BURMISTRZ Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu
pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój do 2024 roku

Powyższy dokument dot. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój przyjęty został Uchwałą Nr XX/273/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Busko-Zdrój, dn. 11.02.2021r.

Znak: BUŚ.670.1.2021.JD 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

o zamieszczeniu wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju


Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 219),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek B1, B2, B3) na działce nr ewid. gr. 165 położonej w obrębie 12 przy ul. Siesławskiej w Busku-Zdroju w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia.html.