Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 2019.05.22

Znak:GKNR.6845.176.2019

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 5-6 i 33-34, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 300,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 07 czerwca 2019 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju".

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
STAROSTY BUSKIEGO
z dnia 22 maja 2019 r.

sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze powiatu buskiego.

Na podstawie art.34 ust 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z2019r. poz. 511), art. 163 ust. I i6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. Z 2018r, poz. 2268 z późniejszymi zmianami ) oraz art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2018 r. poz, 1401 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w dniu wczorajszym wprowadzam z dniem 22 maja 2019r. od godz. 7:00 na terenie powiatu buskiego , aż do odwołania pogotowie przeciwpowodziowe.

ZARZĄDZENIE NR 115/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 r. [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 21 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.18.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej 

na budowie stacji transformatorowej kontenerowej (2 szt.) elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 46, 82, 83, 89, 90, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 592, 705, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, 114/1, 114/2, 119/1, 119/2, 125/1, 125/2, 128/1, 128/3, 128/4, 131/1, 132/1, 133/3, 133/5, 140/1, 141/2, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 143/2, 149/2, 65/11, 65/14, 65/15, 65/18, 65/19, 65/26, 66/2, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 120, 122 położonych w obrębie geodezyjnym 32 Siesławice gm. Busko-Zdrój
  • ozn. nr ew. 198, 199, 207, 208, 210, 293, 301, 302, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 448, 619, 206/1, 206/2, 300/2, 303/1, 303/2, 306/2, 315/2, 316/4, 316/6, 330/2, 332/2, 336/2, 349/4, 405/1, 405/2, 431/1, 300/1 położonych w obrębie geodezyjnym 40 Wełecz gm. Busko-Zdrój.

Kielce, 8 maja 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.25.2019.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że na wniosek przesłany pismem Dyrektora ZZ w Sandomierzu z dnia 17.01.2019r. znak: KR.ZUZ.4.421.12.2019.ES/571, złożony 14 stycznia 2019r. przez pełnomocnika Pana Kamila Rękasa i ostatecznie uzupełniony 7 maja 2019r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną inwestycją pn. „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku - Zdroju", w zakresie wykonania:

  • przebudowy istniejącego rowu drogi wojewódzkiej polegającej na wydłużeniu istniejącego przepustu 050 cm od strony wlotu o długość 7,0 m i zabudowie na nim studni rewizyjnej 0120 cm oraz umocnieniu wlotu przepustu betonowymi płytami ażurowymi na długości 2,5 m na działce nr 238/2 obręb 11 m. Busko-Zdrój,
  • likwidacji istniejącego rowu trawiastego wraz z 3 przepustami, zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej ul. Zielona w Busku - Zdroju strona prawa w km 0+081,60 / 0+164,60.

Busko-Zdrój, 16 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.20.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN oraz stanowisk słupowych SN, na działkach ozn. nr ewid. 702, 703, 691, 692, 686, 666, 485/6, 895, 483, 99/7, 924, 628, 626 położonych na terenie sołectwa Owczary (obr. 26) gm. Busko-Zdrój.

Busko Zdrój, 15.05.2019 r.

Znak: GKNR.6830.7.3.2019 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miasta Busko-Zdrój obręb 0006 oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 372/3 z działką nr 370/2 - stanowiącymi własność osób fizycznych.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Busko-Zdrój, 16 maj 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.22.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 767, 778/2, 780, 779, 771 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko- Zdrój, dn. 09.05.2019r.

Znak: GKN. 6810.4.8.2019

DECYZJA

Na podstawie art.8 ust.l i ust.6 ustawy z dnia 29.06.1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.703) działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Bilczów, gmina Busko-Zdrój, oznaczone w ewi¬dencji gruntów numerami 155, 221, 223, 236, 387, 397, 651, 684, 729, 730, 745, 873, 874, 901, 909, 911, 912, 914, 916, 917, 918/2, 919, 921, 938, 956, 242, 243, 245, 246, 247, 256/2 o łącznej po-wierzchni 6.7487 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Busko Zdrój, 15.05.2019 r.

Znak: GKNR.6830.8.3.2019 

Z A P R O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Łagiewniki obręb 0020 gmina Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 118/2 z działką nr 119/4 - stanowiącymi własność osób fizycznych.

Oferty mogą składać Wykonawcy posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

Wymagania techniczne wykonania roboty określają: ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Zamknij