Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 16 wrzesień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.38.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 16 września 2019 roku wydana została Decyzja Nr 38/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 131/2 i 131/3 położonych w Busku – Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy.

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przypomina, że do dnia 30 września 2019 r. należy dokonać wpłaty ostatniej (trzeciej) transzy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na numer konta bankowego Gminy:

14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Przypominamy, że opłata pobierana jest w trzech równych ratach - do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września - na podstawie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę w styczniu. Informacji na ten temat udziela Referat Spraw Obywatelskich, pok. 5 (parter), tel. 41 370 52 54

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Referat drogownictwa.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Referat Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Busko-Zdrój, 11 września 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 9, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

Zawiadamiam

strony postępowania, że wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N!KKi_BUSKO-ZDRÓJ_SZANIEC na działce ozn. nr ew. 370 położonej w sołectwie Dobrowoda gm. Busko-Zdrój, pismem z dnia 03.09.2019 r. został uzupełniony zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach jakie wydano w toku w/w postępowania.

Busko-Zdrój, 11 wrzesień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.34.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 11 września 2019 roku wydana została Decyzja Nr 34/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 792, 907, 859, 860, 861/1, 861/2, 790 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 09.09.2019r.

Znak:GKNR.6840.19.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

1. Czwarty przetarg ustny ograniczony:

Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Busko-Zdrój, 10.09.2019r.

Znak:GKNR.6840.30.1.2019

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:

a) Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 45,20 m² położony na II piętrze w budynku wielomieszkaniowym nr 1 na os. Orła Białego w Busku- Zdroju wraz z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą – o pow. 4,16 m2. Opisanemu lokalowi mieszkalnemu przysługuje udział wynoszący 18/1000 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 34 obr. 09 w Busku- Zdroju o powierzchni 3860 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00017378/9.

OGŁOSZENIE
z dnia 9 września 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, dla której organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój

Ogłoszenie + zarządzenie do pobrania [ pdf ].

Sandomierz, 21.08.2019 r.

KR.ZUZ.4.421.102.2019.AK/5954

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7; 09-411 Płock, postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych systemem kanalizacji deszczowej, z terenu dachów obiektu, placów utwardzonych istniejącej Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 107 w Busku Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 36 oraz z pasa włączenia ruchu ze stacji paliw do drogi krajowej DK 73, do wód - cieku bez nazwy, istniejącym wylotem 0 800mm.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew. 47/1; 47/2; 47/3; 45/5; 39/1; 42/1 oraz 45/5,obręb 0006; jednostka ewidencyjna Busko-Zdrój - miasto. Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.