Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój 22.10.2021r.

TG.233.01.2021

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY CIĄGNIKA URSUS C355 WRAZ Z PŁUGIEM DO
ODŚNIEŻANIA i RĘBAKA( ROZDRABNIACZA) DO GAŁĘZI

Przedmiot sprzedaży:

Ciągnik Rolniczy
Marka: URSUS C355
Nr rejestracyjny: TBU 68JP
NR identyfikacyjny: 372030
Rok produkcji:1972
Data pierwszej rejestracji: 01.02.1972r.
Stan licznika: 016355
Data ważności badania technicznego: 13.01.2023r.
Ważne OC do 22.07.2022r.

Busko-Zdrój, dn. 21.10.2021 r.

Znak: GKN.683.32.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 113 ust. 6 oraz art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

STAROSTA BUSKI
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.683.32.2020 z dnia 20.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 72/2 o powierzchni 43 m2, położonej w obrębie 13 miasta Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Busko-Zdrój, na podstawie decyzji Nr 5/19 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.5.2019 z dnia 19.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie ulicy Rokosza wraz z budową i przebudową sieci: linii elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, wodociągu i linii telekomunikacyjnej.

Busko-Zdrój, dnia 21 października 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.30.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr 149/2, 159/2, 161 położonych w Siesławicach gm. Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 197/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa w sołectwie Nowy Folwark [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 19.10.2021 r.

Znak: GKN.6620.2.301.2020

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb ewidencyjny Janina, położony w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój-obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 09.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. (w dni robocze), w godzinach od 8:00 do 15:00, w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, II piętro, pokój nr 17 zostanie wyłożony projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący obręb ewidencyjny Janina do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Busko Zdrój, 2021.10.20

Znak:BUŚ.6220.7.2021

OBWIESZCZENIE

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW w miejscowości Baranów na działkach o numerach geodezyjnych 63 oraz 64/1, obręb:0001 Baranów gmina Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Działki objęte przedsięwzięciem oznaczone zostały w ewidencji gruntów numerami 63 i 64/1, obręb Baranów gmina Busko-Zdrój.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek firmy: SUNVEST sp. z o.o. z siedzibą ul. Skarszewska 21; 83-110 Tczew.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. nr 18, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Busko Zdrój, 2021.10.20

Znak:BUŚ.6220.9.2021

OBWIESZCZENIE

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 571, obręb Młyny, gmina Busko-Zdrój.

Działka objęta przedsięwzięciem oznaczona została w ewidencji gruntów numerem 571, obręb Młyny gmina Busko-Zdrój.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek firmy: SolarX s.c. Krzysztof Szymański Paweł Rusek ul. Bohaterów Warszawy 57; 28-100 Busko-Zdrój.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 18 października 2021 r. konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 1. Tytuł projektu
  Roczny program współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 18 październik 2021 r. - 8 listopada 2021 r.
 3. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej
  Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Spraw Uzdrowiskowych
  Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
  ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
  tel. 41 370-52-07
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

Busko-Zdrój, dnia 15 października 2021 r.

Znak: BUŚ.6733.28.2021

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PEdn63 na działkach ozn. nr 437/4, 437/1, 920, 921, 922, 923, 852 położonych w Janinie gm. Busko-Zdrój, oraz na działkach ozn. nr 1657/2, 1657/1, 1406, 1403/1, 1405, 1404, 1403/5, 1460, 1461, 1867, 1856, 1399/1, 1399/3, 1400/1, 1433, 1432 położonych w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 2021.10.14

Znak: BUŚ.6733.29.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zebrane zostały dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN o.4 kV na działkach ozn. nr ewid. 33/3, 33/8, 33/9, 33/10, 109, 110, 118/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 121/2, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 135/2, 135/8, 137, 156, 157, 158, 173/1, 173/2, 174, 191/9 położonych w Busku-Zdroju obr.10.