Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 21 marzec 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 21 marca 2019 roku wydana została Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia, na działce ozn. nr ewid. 157 (obręb 5 ) położonej w Busku Zdroju przy ul. Łagiewnickiej.

Busko-Zdrój, 2019.03.19

Znak:BUŚ.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 19.03.2019 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.6.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa oczka wodnego w miejscowości Owczary na działce nr ewid. 926/1, realizowanego przez Przemysława Palucha zam. ul. Kościuszki 16/16, 28-100 Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 19 marca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.12.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 95 położonej w sołectwie Wełecz (obr. 42) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 19 marca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.11.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 129/3, 5, 3/3, 3/1 położonych w sołectwie Nowa Wieś (obr. 23) gm. Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na:

  1. najem 3 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10,
  2. na dzierżawę pawilonów handlowych położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6,
  3. dzierżawę 16 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zarządzam, co następuję: 

Zarządzenie Nr 66/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa w sołectwie Zbrodzice [ pdf ].

Sandomierz, 07.03.2019 r.

KR.ZUZ.4.421.41.2019.AK/2068

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z ó. o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2; 25-550 Kielce, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marcina Lizak, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Czarny Potok rurociągu w km 3+450 przyłącza gazu średniego ciśnienia PE100 SDR17.6 dn90 metodą bezwykopową -przewiert sterowany, w rurze osłonowej przewiertowej PE100 SDR17.6 dnl60 o długości 8,0mb na dz. nr 198/10 i 199 obręb 0002 Busko-Zdrój, jednostka ewidencyjna 260101_4 Busko-Zdrój -miasto, w miejscowości Busko-Zdrój gm. Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Kielce, 1 marca 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istn. wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój z terenu:

  1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
  3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
  4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3, terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH zawiadamia,

że do dnia dzisiejszego do tut. organu nie wpłynęły uwagi strony postępowania/współwłaściciela działki ewid. nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój, w sprawie przedmiotowego postępowania administracyjnego, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas rozprawy administracyjnej i oględzin, przeprowadzonych w dniu 4 lutego 2019r.

Znak:BGK-l.6733.8.2019

Tuczępy, 2019-03-08 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 10 § 1 i art. 40 § 5 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu na wniosek z dnia 21.02.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna działającej poprzez pełnomocnika Panią Agatę Woźniak.

postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, słupowej stacji transformatorowej „ w miejscowościach:

Zaborze, gm. Stopnica, na działkach o nr ewid.:

226, 227, 175, 283, 317, 315, 228/2, 331, 357/6, 358, 371, 374/1, 374/2, 372, 373, 369, 390/2, 390/3, 368, 390/1, 386, 370, 383, 379, 382, 381, 391, 375,

Kielce, 2019-03-08

ZATiRA.IA.5151.20.2019 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH

zawiadamia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczaworyż, Skotniki Małe i Pęczelice, gm. Busko- Zdrój na działkach o numerach ewidencyjnych: 63; 138/1; 138/2; 139; 140; 141; 142; 143; 145; 146; 147; 148; 156; 256/1; 256/2 257/1; 257/2; 297; 298/2; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311 312; 313; 314; 315; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329 330; 331; 332; 333; 334; 336; 337/1; 337/2; 339; 340/2; 340/3; 342; 343; 344; 345: 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353/1; 353/2; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 405; 407/1; 407/2; 408; 458/1; 458/2; 460; 487; 507/1; 507/2; 508; 509; 510; 555; 556: 557; 558; 559; 562/1; 562/2; 563; 564; 569/1; 570; 571/2; 574; 575; 576; 577; 579: 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596: 597; 600; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616: 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635: 639; 640; 641; 642; 643; 689; 691/1; 691/2; 692; 693; 695; 696/1; 696/2; 697/1; 697/2; 698/2; 700; 704 705; 711; 717; 735; 737; 743; 750; 752; 754; 755; 758; 761; 762; 763/1; 763/2: 765; 766; 767; 768; 783; 800; 801; 802; 805/1; 805/3; 805/5; 805/7; 805/8; 823; 872: 873; 881; 882; 884; 885; 886; 897; 898; 908; 923; 924/3; 924/4; 924/5; 925; 936; 966; 967/2; 992; 1021; 1028; 1029; 1030/1; 1030/2; 1039 Obręb 39 Szczaworyż, 54; 55/1; 55/2; 56; 90; 91; 88 Obręb 35 Skotniki Małe oraz 549 Obręb 28 Pęczelice.