Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, dla której organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

Kielce, 16 maja 2024 r.

KI.ZUZ.4210.26.2024.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572, dalej Kpa), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2024r. IKM Agropom Sp. z o.o., została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 16.05.2024 r. znak: KI.ZUZ.4210.26.2024.MG, którą ustalono kolejny okres obowiązywania: na 10 lat, tj. od dnia 12 czerwca 2024 r. do dnia 11 czerwca 2034 r., decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2019 r. znak: KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG, udzielającej na rzecz IKM AGROPOM Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100-Busko-Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na wprowadzaniu istn. wylotem kanalizacyjnym wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego: rowu trawiastego na dz. ewid. nr 60 obręb 11 miasta Busko-Zdrój, z terenu działek nr: 73/29, 73/31, 73/21, 73/8, 73/9, 73/20, 73/3, 73/13, 73/28, 73/30, 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27 obręb 11 miasta Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 16 maj 2024 r.

Znak: BUŚ.6733.3.2024

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

zawiadamia, że w dniu 16 maja 2024 r. wydana została Decyzja Nr 3/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS3305C” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ozn. nr ew. 498 położonej w m. Wełecz gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2024.05.15

Znak: BUŚ.6131.2.11.2024

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój znak:TAZ-1070/2024 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku wierzba biała rosnącego na działce oznaczonej nr ewid. 3/30 obr. 08 w Busku-Zdroju.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 49, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Busko-Zdrój, 2024.05.15

Znak: BUŚ.6131.2.10.2024

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju os. Pułaskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój znak:TAZ-1069/2024 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku wierzba biała i dwóch drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce oznaczonej nr ewid. 3/34 obr. 08 w Busku-Zdroju.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 49, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Busko-Zdrój, dnia 14 maja 2024 r.

Znak: BUŚ.6733.7.2024

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno – kablowej Sn 15kVna działkach ozn. nr ewid. gr. 551, 102, 103, 538, 82, 83 położonych w sołectwie Pęczelice, gmina Busko – Zdrój.

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Czynsz określa się w wysokości nie niższej niż

1.

    

dz. nr 91/3 część powierzchni w budynku Domu Zdrojowego

6m2

    

Busko-Zdrój Dom Zdrojowy ul. Waryńskiego 5

 

dzierżawa powierzchni na mobilną kawiarnię

 

2.300 zł + Vat miesięcznie

   

 

Umowa dzierżawy nieruchomości zostanie zwarta na okres do 3 lat.

Czynsz za dzierżawę będzie wnoszony do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Termin zagospodarowania - max. 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Busko – Zdrój, dn. 10.05.2024r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.5.2024

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572),

podaje się do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie Nr 7 Baranów-Skotniki Małe,

w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,

Busko-Zdrój, dnia 10.05.2024 r.

Znak: GKN.6853.13.2023

OBWIESZCZENIE
STAROSTY BUSKIEGO

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

STAROSTA BUSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wydaniu w dniu 10 maja 2024 r. decyzji znak: GKN.6853.13.2023 ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 391/5 o pow. 0,1791 ha oraz działka nr 391/6 o pow. 0,1908 ha, położonej w obrębie 20 Łagiewniki, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na budowę urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej w zakresie budowy ziemno-kablowej linii średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową o długości 95 m.

Busko – Zdrój, dn. 10.05.2024r.

STAROSTA BUSKI

Znak: AB.670.4.5.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 311),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.05.2024 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.5.2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zadanie pod nazwą ,,Rozbudowa ul. Grotta wraz z infrastrukturą techniczną w Busku-Zdroju",