Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, kontakt e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 41 370 5280.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 41 370 5260.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Panią/Panem umowy, wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, oraz zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania/wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, lub będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, kontakt e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 41 370 5280.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 41 370 5260.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Panią/Panem umowy, wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, oraz zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania /wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych, lub będą przechowywane do ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10 jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, kontakt e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 41 370 5280.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 41 370 5260.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z prawa pracy, w szczególności z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. aktu prawa, jak również na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat – zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Miejskiej w Busku- Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju dane kontaktowe:
  - Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10,
  - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - tel. 41 370 5280
 • Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 41 370 5260.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ograniczenia powyższego mogą wynikać z ustaw szczególnych. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 413705280.
 2. Administrator Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Katarzynę Irla-Sztefko. Kontakt z Inspektorem za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem tel. 41 3705260.
 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Busko-Zdrój;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Busko-Zdrój przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) [ pdf ].

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) [ pdf ].

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) [ pdf ].

Zamknij