Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

RODO

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Katarzyna Irla-Sztefko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 413705260

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, mający siedzibę w Busku-Zdroju (28-100) przy al. Mickiewicza 10 – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych wpływających na realizację prawa wybierania i przechowywanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dokumentacji pisemnej;
 2. Konsul RP – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych co do adresu przebywania w stosunku do wyborców głosujących poza granicami kraju oraz przechowywanej przez Konsula dokumentacji pisemnej;
 3. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnego Rejestru Wyborców oraz aktualizuje informacje o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;
 4. Minister Spraw Zagranicznych mający siedzibę w Warszawie (00-580) przy ul. J.Ch. Szucha 23 – zapewnia funkcjonowanie poza granicami kraju wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z siedzibą w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705200.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można się skontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji wydania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa, o którym mowa w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (art. 6 lit c. RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie będą archiwizowane na podstawie przepisów prawa w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w tych przepisach tj. BE5.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta
  i Gminy w Busku-Zdroju Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi ww. przepis prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 370 5200, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 41 3705260. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania sprawy do organu właściwego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą podlegały obowiązkowi archiwizacji wynikającemu z ustawy z dnia 14 lipca 1985 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji , w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, e-mail: urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 41 3705200.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 41 3705260. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisami prawa miejscowego dotyczącymi zasad wynajmowania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Gminą Busko-Zdrój przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz podmioty upoważnione na podstawie umowy podpisanej między Administratorem a tym podmiotem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie jako materiał archiwalny przez czas wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania .

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705200.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej skargi/wniosku na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705200.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w celu ustalenia limitu oraz dokonania zwrotu podatku akcyzowego, a także w celach sprawozdawczych na podstawie - ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój al. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705200.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można się skontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu udostępnienia informacji publicznej w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój al. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705200.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można się skontaktować się na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6. ust. 1 lit c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) i w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.

Odbiorcami Państwa danych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie umowy podpisanej między Administratorem a tym podmiotem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie – podatki, opłaty lokalne, kontrola i windykacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705200.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 413705260.

Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:

 • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, - ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
 • ustawy z dnia 19 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacjach.