Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Plan adaptacji do zmian klimatu

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój

Obwieszczenie
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:
Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2023 r. poz. 877 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem dokumentu można zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa oraz w Biurze Obsługi Interesanta (adres: al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu: https://www.umig.busko.pl/ w zakładce Ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie:

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój”

Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój

Działając w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój

Z projektem dokumentu można zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa (adres: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu: https://www.umig.busko.pl/ w zakładce Ogłoszenia.

plan adaptacji klimatu

Zmiany klimatu mają ogromny wpływ na dynamikę rozwoju miasta i jakość życia jego mieszkańców. Aby się do nich dostosować a w dalszej perspektywie podejmować kroki łagodzące i zapobiegawcze, zrodziła się inicjatywa opracowania dokumentu wskazującego drogę jaką powinny pójść miasta, aby sprostać klimatycznym wyzwaniom. Inicjatywa ta otrzymała nazwę Miejski Plan Adaptacji.

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania, począwszy od niedoboru wody, podtopień, złej jakości powietrza, do zakłóceń gospodarczych i braku stabilności społecznej. Jak każde miasto, również Busko-Zdrój mierzy się ze specyficznymi dla swojej struktury i uwarunkowań zagrożeniami klimatycznymi.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój

W związku przygotowaniem "Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój" udostępniamy Państwu ankietę i zapraszamy do udziału w badaniu. Pozyskane opinie z terenu Gminy Busko-Zdrój przyczynią się do dokonania wyboru zestawu działań, mających na celu przystosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych. Jednym z działań, które będzie miało wpływ na kształt przygotowywanego dokumentu jest badanie opinii przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Busko-Zdrój.

Adaptacja do zmian klimatu jest długim i bardzo złożonym procesem. Celem działań adaptacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców i użytkowników miasta.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój

W związku przygotowaniem "Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój" udostępniamy Państwu ankietę i zapraszamy do udziału w badaniu. Pozyskane opinie z terenu Gminy Busko-Zdrój przyczynią się do dokonania wyboru zestawu działań, mających na celu przystosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych. Jednym z działań, które będzie miało wpływ na kształt przygotowywanego dokumentu jest badanie opinii przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Busko-Zdrój.

Adaptacja do zmian klimatu jest długim i bardzo złożonym procesem. Celem działań adaptacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców i użytkowników miasta.