Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko – Zdrój, dn. 13.09.2021r.

Znak: RSID.7013.11.4.2019.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie audytów energetycznych ex-post po wykonaniu termomodernizacji budynków w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”.

Busko – Zdrój, dnia 13.09.2021 r .

Burmistrz Miast i Gminy 
Busko - Zdrój

Znak: GKNR.6810.56.2.2021

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko - Zdrój, obręb 0001, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 140 na działki nr 140/A i 140/B wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej działki nr 140/A. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.73.2021 z dnia 09.09.2021 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 140 o pow. 0.1623 ha działki nr 140/A o projektowanej pow. o około 0.0080 ha, działki nr 140/B o projektowanej pow. o około 0.1543 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr 140/A należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych oraz zmienić użytek z aktualnego na Tp.

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.19.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Zespół toalet do obsługi terenu publicznego o charakterze parkowym zwanym „Parkiem za Maskalisem” realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2021.09.09
 • termin składania ofert: 2021.09.20 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.09.20 o godz. 11:00

Busko – Zdrój, dn. 17.08.2021r.

Znak: RSID.7013.18.11.1.2018.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 tys. zł

 

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r., zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu pn. ”Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 –UMOWA Nr RPSW.04.04.00-26-0004/17-00 z dnia 31.10.2018r.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-08-31)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-08-31).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.18.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa ul. Partyzantów nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta nr 314148T w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2021.08.17
 • termin składania ofert: 2021.09.08 godz. 09:00 2021.09.15 godz. 09:00 2021.09.21 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.09.08 godz. 11:00 2021.09.15 godz. 11:00 2021.09.21 godz. 11:00

Burmistrz Miast i Gminy Busko – Zdrój,
dnia 13.08.2021 r.

Znak: GKNR.6830.7.6.2021

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Dobrowoda, obręb 0007, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 289 z działkami nr 268, 288, 256/1, 287

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-08-25).

Busko – Zdrój, dnia 04.08.2021 r.

Znak: GKNR.6810.44.3.2021

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Zbrodzice, obręb 0044, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 497/2 na działki nr 497/4 i 497/5 wraz z stabilizacją powstałych z podziału punktów granicznych. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.86.2016 z dnia 01.12.2016 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 497/2 na działki nr 497/4 i 497/5. Powstałe po podziale nowe punkty graniczne należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-08-20).

Busko-Zdrój dnia 02.08.2021 r.

Znak: GKNR.6830.6.7.2021 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących wykonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Żerniki Górne, obręb 0046, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 128 z działką nr 129/3 - stanowiącymi własność osób fizycznych (załącznik nr 1).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-08-17).

 Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.17.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa parku linowego na terenie „Małpiego Gaju” w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 30.07.2021
 • termin składania ofert: 10.08.2021 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 10.08.2021 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-08-10 09:35).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-08-10)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-08-19).

Busko-Zdrój dnia 29.07.2021 r.

Znak: RSID.7013.6.2.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda.” w ramach budżetu obywatelskiego przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda”, przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-08-17).