Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój dnia 13.10.2020r.

Znak: RSID.7223.62.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie o wartości nieprzekraczające równowartości 30 tys. euro netto

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wprowadzeniu systemu autoryzacji i rozliczeń opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Busku - Zdroju z zastosowaniem telefonów komórkowych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Umowa pdf ] [ pdf ] (2020.10.16).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.29.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie ogrodzenia wokół tężni” w ramach zadania budżetowego „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2020.10.06
 • termin składania ofert: 2020.10.21 godz. 10:00 2020.10.22 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.10.21 o godz. 10:15 w dniu 2020.10.22 o godz. 9:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.10.06).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.28.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju - etap 2
 • data ogłoszenia: 2020.09.30
 • termin składania ofert: 2020.10.15 godz. 10:00,  2020.10.26 godz. 10:00, 2020.10.28 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.10.15 o godz. 10:152020.10.26 o godz. 10:15,  2020.10.28 o godz. 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.10.21).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.10.12).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ]. (2020.10.28)

Busko-Zdrój dnia 28.09.2020 r.

Znak: RSID.7051.54.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

1. Przedmiot zamówienia:

„Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żerniki Górne w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Przedmiot zamówienia przedstawia:

 • przedmiar robót załącznik nr 5
 • opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3

Poszczególny zakres zadania może ulec zmianie (zmniejszenie lub zwiększenie zakresu).

2.Warunki realizacji przedmiotu umowy.

2.1) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokonać oględzin terenu objętego zakresem prac, celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

2.2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką bu¬dowlaną, obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością.

2.3) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy.

2.4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych z wykonaniem robót oraz przebywających na placu budowy.

Busko-Zdrój, 24 września 2020 r.

Znak: GKNR.6843.31.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Busko-Zdrój.

I. Przedmiot usługi obejmuje: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności nieruchomości komunalnych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, tj:

 1. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 06 przy ul. Kościuszki, oznaczona w ewidencji nr 312.
 2. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 11 na os. Piłsudskiego , oznaczona w ewidencji nr 265/4.
 3. Nieruchomość położona w miejscowości Błoniec, gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 234/2.
 4. Nieruchomość położona w miejscowości Budzyń gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 74/5 i 74/6.
 5. Nieruchomość położona w miejscowości Galów gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 450.
 6. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 09 przy ul. Mickiewicza oznaczona w ewidencji nr 86.
 7. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 10 przy ul. Mickiewicza, oznaczona w ewidencji nr 209/3.
 8. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 10 przy ul. Mickiewicza, oznaczona w ewidencji nr 209/2.
 9. Nieruchomość położona w miejscowości Wełecz gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 572/8.
 10. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 06 przy ul. Partyzantów, oznaczona w ewidencji nr 635/1.
 11. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 11, oznaczona w ewidencji nr 166/66 i 166/67.
 12. Nieruchomość położona w Busku-Zdroju obręb 13, oznaczona w ewidencji nr 122.
 13. Nieruchomość położona w miejscowości Wełecz gm. Busko-Zdrój, oznaczona w ewidencji nr 572/10, 572/11, 572/15, 572/16, 572/21.

Busko-Zdrój dnia 21.09.2020r.

Znak: RSID.7013.13.2.1.2019.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

„Zakup, dostawę i montaż interaktywnego urządzenia edukacyjnego – „Ścianka przytulanka” na terenie Nowego Parku w Busku-Zdroju”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 Projekt budowlany [ zip ].
Załącznik nr 3 Oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 4 Wzór oferty [ pdf ].
Załącznik nr 5 Przedmiar robót [ pdf ] [ aktualizacja ] (2020.09.23).

Informacja dla oferentówpdf ] (2020.09.23).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 16.09.2020 r.

Znak: RSID.7051.42.2.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wełecz w ramach realizacji funduszu sołeckiego"

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.27.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Docieplenie styropapą dachu budynku świetlicy w Broninie w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”
 • data ogłoszenia: 2020.09.10
 • termin składania ofert: 2020.09.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.09.25 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 07.09.2020 r.

Znak: RSID.7051.45.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Remont boiska sportowego w miejscowości Bilczów gmina Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - przedmiar [ pdf ] [ xlsx ].

Busko-Zdrój, dn. 28.08.2020r. 

RSID.7013.9.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej: „Wykonanie robót budowlanych polegających na zamurowaniu otworów miedzy słupami betonowymi konstrukcyjnymi w ścianach zewnętrznych budynku technicznego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 91/3 obr. 13 przy ul. Rokosza w Busku-Zdroju” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 Projekt budowlano-wykonawczy [ pdf ].
Załącznik nr 2 Przedmiar robót [ pdf ].
Załącznik nr 3 Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 170/20 z dnia 29.05.2020r. [ pdf ].
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 Wykaz osób [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6 Wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 7 Oświadczenie [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].