Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 6 lipca 2016r, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla zadania „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój” dofinansowanego w ramach umowy POIS.02.05.00-00-0005/16-00.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - specyfikacja zamówienia [ pdf ]. 
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.58.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w ramach zadania „Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych”
 • data ogłoszenia: 2018.10.19
 • termin składania ofert: 2018.11.06 godz. 10:002018.11.20 godz. 10:00, 2018.11.22 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2018.11.15) - zmiana terminu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2018.10.30) - zmiana terminu

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.57.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2018.10.17
 • termin składania ofert: 2018.11.26 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lotos” Sp. z.o.o. w Busku-Zdroju

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok. Wymagany termin przeprowadzenia badania do 31.03.2019 r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert , w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lotos” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju,
28-100 Busko-Zdrój, Pl. Zwycięstwa 11/12 z dopiskiem : Rada Nadzorcza PHU”Lotos”.

Oferta powinna zawierać:

 1. Charakterystykę prawną oferenta oraz wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta.
 2. Kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.
 3. Listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich dwóch lat.
 4. Sposób , harmonogram i proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
 5. Projekt umowy.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta albo rezygnacji z oferty bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ( 0-41 ) 378-33-87 / Prezes Zarządu Spółki/.

Busko-Zdrój dnia 01.10.2018r.

Znak: RSID.7013.16.2.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku „Małpi Gaj” – dz. o nr ewid. 123/4, obr. 13 Busko-Zdrój w ramach zadania pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania” realizowanego w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych”.

Przedmiotowe zadanie pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania” objęte jest umową o dofinansowanie z RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju – jako wydatek niekwalifikowalny.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - projekt [ zip ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2018.10.05)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.10.19).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.55.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie Gminie Busko – Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 14.000.000,00 zł
 • data ogłoszenia: 2018.09.14
 • termin składania ofert: 2018.10.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 06.09.2018 r.

Znak: RSID.7051.44.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

Przedmiot zamówienia: „Ogrodzenie przy budynku gminnym na działce nr ewid. 502 w miejscowości Galów w ramach realizacji funduszu sołeckiego

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ]  [ doc ].

Busko-Zdrój 2018.09.04.

Znak: GKNŚR.7021.79.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na prowadzenie toalety publicznej przy ul. Kopernika w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działający w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój zwanej dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającą na świadczeniu usługi w zakresie utrzymania i prowadzenia toalety publicznej zlokalizowanej w budynku komunalnym usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 206/2 położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika obręb 10, z możliwością wykorzystania pomieszczenia socjalno-administracyjnego na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

Budynek toalety publicznej o powierzchni użytkowej 52,16 m² składa się z następujących pomieszczeń:

• WC damskie o powierzchni użytkowej 19,95 m²
• WC męskie o powierzchni użytkowej 19,51 m²
• pomieszczenie usługowo-handlowe o powierzchni użytkowej 12,70 m².

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.54.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap IV
 • data ogłoszenia: 2018.08.30
 • termin składania ofert: 2018.09.14 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.09.17)

Busko-Zdrój, dnia 23.08.2018 r.

Znak: RSID.7051.39.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kameduły Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].