Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, że sesja z otwarcia ofert dotycząca zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego przez Urząd Miasta i Gminy w Busku – Zdroju pn. „Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój” dostępna będzie, online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 08.04.2021 r. o godz. 10:30.
Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązujący od 20 marca do 9 kwietnia br. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lockdown oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowia, Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odstępuje od możliwości osobistego udziału w otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 26.03.2021 r.

Znak: RSID.7011.3.1.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój na podstawie postępowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021 r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowa ul. Zachodniej w Busku – Zdroju w ramach zadania budżetowego „Przebudowa ulicy Zachodniej w Busku-Zdroju”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [ pdf ] .
Załącznik nr 2 - Wzór umowy [ pdf ] .

Busko–Zdrój, dnia 24.03.2021 r.

Znak: GKNR.7031.4.20210

Dot. wykonania zabiegów ochronnych kasztanowców przeciwko szrotówkowi
kasztanowcowiaczkowi z użyciem pułapek feromonowych oraz opasek
lepowych mocowanych na pniach drzew rosnących na terenach zieleni
miejskiej w Busku-Zdroju

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021 roku.

Gmina Busko–Zdrój zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania w 2021 roku zabiegów ochronnych kasztanowców przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi z użyciem pułapek feromonowych oraz opasek lepowych mocowanych na pniach drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w Busku-Zdroju.

Busko-Zdrój, dnia 24.03.2021 r.

Znak: RSID.7051.14.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - Oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - Wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - Tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt ].

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.6.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2021.03.18
 • termin składania ofert: 2021.04.07 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021-04-07 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-04-07 09:38).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ]. (2021-04-07)

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.4.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2021.03.09
 • termin składania ofert: 2021.03.24 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021-03-24 12:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-03-24 09:24).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ]. (2021-03-24)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.3.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • data ogłoszenia: 2021.02.15
 • termin składania ofert: 2021.02.24 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021-02-24 12:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-02-24 10:54).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-02-24)

Informacja o unieważnieniu postępowania (Zadanie 1) oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (zadanie 2) [ pdf ] (2021-03-12)

Gmina Busko-Zdrój, na podstawie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 r.

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia1

Orientacyjna wartość zamówienia

netto

(w zł)2

Przewidywany termin wszczęcia postępowania3

Informacje dodatkowe4

Informacja na temat aktualizacji5

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

Remonty dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Busko-Zdrój

zamówienie z wolnej ręki

360 000,00

I kwartał 2021r.

   

1.1.2

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

162 000,00

I kwartał 2021r.

   

1.1.3

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

150 000,00

I kwartał 2021r.

   

1.1.4

Przebudowa DK 73 na odcinku Bronina - Żerniki Górne polegajaca na wymianie oświetlenia ulicznego z napowietrznej na kablową 

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

569 000,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.5

Budowa budynku Zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju na działce nr 191, obręb 1 położonej przy ul. Langiewicza w Busku-Zdroju

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

1 260 000,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.6

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

348 600,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.7

Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój 

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

552 800,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.8

Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju- etap I

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

1 200 000,00

II kwartał 2021r.

   

1.1.9

Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

2 406 000,00

IV kwartał 2021r.

   

2. DOSTAWY

1.2.1

-

-

-

-

-

-

3. USŁUGI

1.3.1

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego - Etap III” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

8 000,00

I kwartał 2021r.

   

1.3.2

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Nowego Parku w Busku-Zdroju w ramach zadania „Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie” realizowane w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

5 700,00

I kwartał 2021r.

   

1.3.3

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2021/2022

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

912 000,00

II kwartał 2021r.

   

1.3.4

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

29 600,00

IV kwartał 2021r.

   

1.3.5

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy)

750 000,00

IV kwartał 2021r.

   

 

Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. partnerstwo innowacyjne;
 5. negocjacje bez ogłoszenia;
 6. zamówienie z wolnej ręki;
 7. konkurs;
 8. umowa ramowa.

2 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
3 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
4 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
5 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Busko-Zdrój, dnia 18.01.2021r.

Znak: GKNR.0630.1.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko–Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój”.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z procedurą udzielania zamówień o wartości mniejszej od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy prawo zamówień publicznych, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 16/2021 z dnia 15 stycznia 2021r.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2021r. do godz. 15: 00 (wiążąca jest data wpływu)

Busko-Zdrój, 04.01.2021 r.

Sygnatura akt: RSID.271.32.2020.ZP

Informacja o udzieleniu zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-01,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w przypadkach dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców wskazanych przez Zamawiającego.