Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój, dnia 18.01.2021r.

Znak: GKNR.0630.1.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko–Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój”.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z procedurą udzielania zamówień o wartości mniejszej od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy prawo zamówień publicznych, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 16/2021 z dnia 15 stycznia 2021r.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2021r. do godz. 15: 00 (wiążąca jest data wpływu)

Busko-Zdrój, 04.01.2021 r.

Sygnatura akt: RSID.271.32.2020.ZP

Informacja o udzieleniu zamówienia

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Busko – Zdrój
Adres Zamawiającego: ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój
NIP: 655 187 96 46
REGON: 291009716
Tel: tel.: (41) 370-52-00, Faks: (41) 370-52-01,
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej: http://bip.umig.busko.pl.
Godziny urzędowania (pracy):
- poniedziałek 8:00 – 16:00,
- od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca wykona kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu miasta Busko-Zdrój oraz 47 sołectw: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Galów, Gadawa, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowy Folwark, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Słabkowice, Służów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec i Żerniki Górne. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w przypadkach dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439), zapisami w wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój. Obsługa obejmuje dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w przypadku ich braku do punktów gromadzenia odpadów na nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej oraz ciągłej dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych do wszystkich odbiorców wskazanych przez Zamawiającego.

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.41.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Zakup, montaż i instalacja nowoczesnego elektronicznego systemu biletowego” w ramach zadania budżetowego „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju” - w systemie „zaprojektuj - wybuduj”
 • data ogłoszenia: 2020.12.30
 • termin składania ofert: 2021.01.15 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2021.01.15 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.40.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2020.12.29
 • termin składania ofert: 2021.03.31 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2021.03.31 o godz. 10:30

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.39.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń zabawowych na terenie Nowego Parku w Busku-Zdroju w ramach zadania „Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie” realizowane w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2020.12.28
 • termin składania ofert: 2021.01.19 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2021.01.19 o godz. 10:15

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.37.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż małej architektury w otoczeniu tężni i pijalni w Busku- Zdroju” w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2020.12.23
 • termin składania ofert: 2021.01.14 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2021.01.14 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.38.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap 2”
 • data ogłoszenia: 2020.12.23
 • termin składania ofert: 2021.01.08 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2021.01.08 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.36.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy
 • data ogłoszenia: 2020.12.21
 • termin składania ofert: 2021.01.11 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2021.01.11 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.35.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie ogrodzenia wokół tężni – etap II” w ramach zadania budżetowego „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju” - w systemie „zaprojektuj - wybuduj”
 • data ogłoszenia: 2020.12.17
 • termin składania ofert: 2021.01.05 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2021.01.05 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko – Zdrój, dnia 16.12.2020 r.

Burmistrz Miast i Gminy 
Busko - Zdrój

Znak: GKNR.6830.10.4.2020

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości Kawczyce, obręb 0014, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 4 z działką nr 2/1 - stanowiącymi własność osób fizycznych (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.