Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.11.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa linii napowietrzno/kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2021.06.18
 • termin składania ofert: 2021.07.05 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.07.05 11:00

Busko-Zdrój, dnia 16.06.2021r.

Znak: RSID.7013.2.1.2021

OFERENCI
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach” w ramach budżetu obywatelskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. wyrównanie i zniwelowanie pochyłości terenu działki nr 365 (tarasowanie terenu) w miejscowości Zbrodzice wraz z umocnieniem podjazdów geokratą komórkową 5 cm z polietylenu PEHD oraz dowozem ziemi, grysu i kamienia, wypełnieniem i rozplantowaniem (usługa koparko-ładowarką).
 2. utwardzenie terenu pod miejsce ogniskowe;
  Palenisko powinno mieć średnicę nie mniejszą niż 50 cm (żeby pomieściło stos drewna) i niewysokie ścianki osłaniające płonące szczapy przed wiatrem ułożone z kamieni. Nawierzchnię wokół paleniska należy utwardzić żwirem.
 3. nasadzenie roślin ozdobnych na skarpach oraz posianie trawy. Na wyprofilowanych skarpach należy dokonać nasadzeń krzewów ozdobnych typu jałowiec płożący w łącznej ilości 40 szt. sadzonek (Rozmiar: Doniczka P9 - 0,5l).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.10.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Budowa parku linowego na terenie „Małpiego Gaju” w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2021.06.14
 • termin składania ofert: 2021.06.30 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.06.30 11:00

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.9.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 132 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie Gminie Busko – Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 12.000.000,00 zł
 • data ogłoszenia: 2021.06.09
 • termin składania ofert: 2021.07.15 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.07.15 11:00

Busko – Zdrój, dnia 01.06.2021 r.

Znak: GKNR.6830.4.4.2021

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych w miejscowości BINIĄTKI, obręb 0003, gmina Busko - Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 433 z działkami nr 431 i 432 - stanowiącymi własność osób fizycznych (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego” oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Termin opracowania dokumentacji: terminy wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (do czterech miesięcy od daty podpisania umowy).

Busko-Zdrój, dnia 28.05.2021r.

Znak: RSID.7013.2.1.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach” w ramach budżetu obywatelskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. wyrównanie i zniwelowanie pochyłości terenu działki nr 365 (tarasowanie terenu) w miejscowości Zbrodzice wraz z umocnieniem podjazdów geokratą komórkową 5 cm z polietylenu PEHD oraz dowozem ziemi, grysu i kamienia, wypełnieniem i rozplantowaniem (usługa koparko-ładowarką).
 2. utwardzenie terenu pod miejsce ogniskowe; Palenisko powinno mieć średnicę nie mniejszą niż 50 cm (żeby pomieściło stos drewna) i niewysokie ścianki osłaniające płonące szczapy przed wiatrem ułożone z kamieni. Nawierzchnię wokół paleniska należy utwardzić żwirem.
 3. nasadzenie roślin ozdobnych na skarpach oraz posianie trawy.

Na wyprofilowanych skarpach należy dokonać nasadzeń krzewów ozdobnych typu jałowiec płożący w łącznej ilości 40 szt. sadzonek (Rozmiar: Doniczka P9 - 0,5l).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - rys. poglądowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - przedmiar [ pdf ].
Załącznik nr 4 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - wzór umowy [ pdf ] [ docx ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

 Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.8.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap I
 • data ogłoszenia: 20.05.2021
 • termin składania ofert: 08.06.2021 godz. 9:00, 10.06.2021 godz. 9:00, 16.06.2021 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 08.06.2021 o godz. 11:00, 10.06.2021 o godz. 11:00, 16.06.2021 o godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2021.06.08)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2021.06.04)

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-06-16 09:15).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021.06.16)

Aktualizacja "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r." opublikowanego w dniu 26.01.2021r. [ pdf ].

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.7.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa ciągu pieszo - jezdnego od ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju – etap I
 • data ogłoszenia: 2021.04.21
 • termin składania ofert: 2021.05.06 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.05.06 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-05-06 09:22).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021.05.06).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-05-27).

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, że sesja z otwarcia ofert dotycząca zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego przez Urząd Miasta i Gminy w Busku – Zdroju pn. „Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój” dostępna będzie, online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 08.04.2021 r. o godz. 10:30.
Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obowiązujący od 20 marca do 9 kwietnia br. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lockdown oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowia, Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odstępuje od możliwości osobistego udziału w otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij