Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko – Zdrój, dnia 01.02.2023 r.

Znak: GNWR.6810.4.2.2023

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Szczaworyż, obręb 39, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 750 na działki nr 750/A, 750/B i 750/C wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej granicy działki 750/B i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.5.2023.RF z dnia 30.01.2023 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 750 o pow. 0,3883 ha działek nr 750/A o projektowanej pow. około 0,0255 ha, 750/B o projektowanej pow. około 0,0118 ha i 750/C o projektowanej pow. około 0,3510 ha.

Informacje o postępowaniu:

Informujemy że postępowanie jest prowadzone pod adresem strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ce5216d-9e42-11ed-9236-36fed59ea7dd 

Załącznik do pobrania: Załącznik nr 10_Dokumentacja projektowa.zip

Wszystkie pozostałe załaczniki będą zamieszczane i udostępniane na powyższej stronie internetowej.

Informacje o postępowaniu:

Informujemy że postępowanie jest prowadzone pod adresem strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b03bf902-9d78-11ed-b4ea-f64d350121d2

Busko-Zdrój, 12.01.2023 r.

Znak:GNWR.6140.3.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie w 2023 roku usług sterylizacji kastracji psów i kotów posiadających właściciela z 50% dofinansowaniem z budżetu Gminy Busko-Zdrój.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r.- Wersja 1 12.01.2023 r. [ pdf ].

Busko – Zdrój, dnia 11.01.2023 r.

Znak: GNWR.6830.13.6.2022

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miejscowości Łagiewniki, obręb 0020, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 782 z działkami nr 781 (załącznik nr 1).

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2023r.

Znak: RSID.7013.10.5.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego - zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Utworzenie stoisk targowych” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

Informacja dla Oferentów nr 1 [ pdf ]. (2023-01-19)

Busko-Zdrój, dnia 03.01.2023r.

Znak: RSID.041.3.7.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju” zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad w/w zadaniem.

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 - Przebudowa i termomodernizacja obiektu gminnego na ul. ppłk. Srogiego w Busku-Zdroju z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole nr 1. Budynek zostanie wyremontowany, poddany termomodernizacji, wymieniona zostanie stolarka, instalacje wewnętrzne, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

Znak: GNWR.6830.12.6.2022

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących dokonania czynności technicznych w administracyjnym postępowaniu rozgraniczeniowym nieruchomości położonych na terenie miejscowości Siesławice, obręb 0032, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: nr 227 z działkami nr 226 (załącznik nr 1).

Wymagania techniczne wykonania roboty określają:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego” oraz wymogi przyjmującego do państwowego zasobu geodezyjnego – stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Informacje o postępowaniu

  • numer postępowania: RSID.271.34.2022
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju - etap I
  • data ogłoszenia: 2022.12.09
  • termin składania ofert: 2022.12.29 do godz. 9:00
  • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 2022.12.29 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-12-29 10:11)
Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-12-29).
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu oferty [ pdf ] (2023-01-18)