Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.6.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II
 • data ogłoszenia: 2020.02.27
 • termin składania ofert: 2020.03.17 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Busko-Zdrój, dnia 24 lutego 2020 r.

GKNR.7031.3.2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na wywozie i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działkach nr 380, 384, obręb 38 Szaniec.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - oferta [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Busko – Zdrój, dn. 17.02.2020r.

Znak: RSID.7013.19.24.2017.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r., z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - umowa RPSW.03.01.00-26-0011/17-00.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - księga identyfikacji wizualnej [ pdf ].

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2020.02.24).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.5.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: "Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie” w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2020.02.13
 • termin składania ofert: 2020.03.02 godz. 10:00, 2020.03.09 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ].

Busko - Zdrój, dn. 11.02.2020r.

Znak: RSID.7011.1.1.2019.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko - Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym".

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Opracowanie audytu energetycznego, który winien wskazywać na konieczne do wykonania roboty termomodernizacyjne w obrębie obiektu i dotyczyć przyszłych przedsięwzięć z zakresu głębokiej termomodernizacji budynku, w tym zmiany wyposażenia obiektu w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z termomodernizacją obiektu, w szczególności:

- ocieplenie obiektu
- wymiana lub renowacja okien,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- przebudowa instalacji wentylacji
- wykonanie instalacji klimatyzacji
- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach (energia cieplna, oświetlenie, przygotowanie c.w.u.),
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.4.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne
 • data ogłoszenia: 2020.02.06
 • termin składania ofert: 2020.02.27 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.3.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 04.02.2020
 • termin składania ofert: 20.02.2020 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Gmina Busko-Zdrój, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto (w zł) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 4 520 000,00 I kwartał 2020r.
2 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Usługi Przetarg nieograniczony
45 000,00
I kwartał 2020r.
3 Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony 700 000,00
I kwartał 2020r.
4 Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój” - ETAP II
Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 825 000,00 I kwartał 2020r.
5 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój” - ETAP II”
Usługi Przetarg nieograniczony 10 000,00 I kwartał 2020r.
6 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II
Dostawy
Przetarg nieograniczony 800 000,00 I kwartał 2020r.
7 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II” Usługi Przetarg nieograniczony 14 000,00 I kwartał 2020r.
8 Dostawa i montaż interaktywnych urządzeń edukacyjnych – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie
w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 322 000,00 I kwartał 2020r.
9 Przebudowa ul. Rokosza wraz z budową kładki nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 9 542 000,00 I kwartał 2020r.
10 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa ul. Rokosza wraz z budową kładki nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju” Usługi Przetarg nieograniczony 95 000,00 I kwartał 2020r.
11 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 200 000,00 I kwartał 2020r.
12 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 190 000,00 I kwartał 2020r.
13 Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy nr 314146T w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 164 000,00 II kwartał 2020r.
14 Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 4 684 000,00 II kwartał 2020r.
15 Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 180 000,00 II kwartał 2020r.
16 Przebudowa ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie miejsc postojowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 440 000,00 II kwartał 2020r.
17 Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 500 000,00 II kwartał 2020r.
18 Przebudowa ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 3 230 000,00 II kwartał 2020r.
19 Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój - etap I Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 650 000,00 II kwartał 2020r.
20 Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – etap I Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 400 000,00 II kwartał 2020r.
21 Zakup gazu płynnego propan do celów grzewczych w świetlicach wiejskich Dostawy Przetarg nieograniczony 160 000,00 II kwartał 2020r.
22 Udzielenie Gminie Busko-Zdrój kredytu długoterminowego na kwotę 25 mln zł Usługi Przetarg nieograniczony 10 000 000,00 II kwartał 2020r.
23 Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2020/2021 Usługi Przetarg nieograniczony 1 300 000,00 II kwartał 2020r.
24 Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego - Etap II w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1 275 000,00 II kwartał 2020r.
25 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego - Etap II” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Usługi Przetarg nieograniczony 12 750,00 II kwartał 2020r.
26 Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 5 730 000,00 II kwartał 2020r.
27 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju” w ramach projektu pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II” Usługi Przetarg nieograniczony 57 300,00 II kwartał 2020r.
28 Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – etap II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 400 000,00 III kwartał 2020r.
29 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Busko-Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój Usługi Przetarg nieograniczony 650 000,00 III kwartał 2020r.
30 Przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny w Kołaczkowicach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 762 000,00 III kwartał 2020r.
31 Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 016 000,00 III kwartał 2020r.
32 Dostawa elementów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju” Dostawy Przetarg nieograniczony 1 000 000,00 III kwartał 2020r.
33 Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 960 000,00 IV kwartał 2020r.
34 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Usługi Przetarg nieograniczony 29 600,00 IV kwartał 2020r.
35 Rozbudowa ul. Partyzantów nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta nr 314148T w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11 000 000,00 IV kwartał 2020r.
36 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Usługi Przetarg nieograniczony 3 264 000,00 IV kwartał 2020r.

Busko-Zdrój, 23.01.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 23 stycznia 2020 r.

GKNR.7031.3.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na wywozie i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działkach nr 380,  384, obręb 38 Szaniec oraz na działce nr 507/2, obręb 22 Młyny.  Ilość odpadów szacuje się łącznie na ok. 100 Mg, w tym ilość odpadów niebezpiecznych na ok. 50 Mg i odpadów pozostałych na ok. 50 Mg.

Odpady będące przedmiotem usunięcia to m. in. opony, azbest (płyty faliste),  papa, wyroby z PCV, meble, gruz betonowy i ceramiczny.

Odpady, o których mowa w pkt 1 należy wywieść przystosowanymi do tego jednostkami transportowymi na koncesjonowane składowisko odpadów.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - oferta [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Unieważnienie postępowania pdf ].

Busko-Zdrój dnia 20.01.2020 r.

Znak: RSID.7051.3.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

Przedmiot zamówienia: „Ogrodzenie działki gminnej nr ewid. 214 w miejscowości Baranów w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - opis elementów ogrodzenia [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - mapa [ pdf ].
Załącznik nr 6 - przedmiar [ pdf ] [ ods ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].