Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne poza PZP

Busko – Zdrój, dnia 10.04.2024 r.

Znak: GNWR.6810.13.2024

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku–Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Zbrodzice, obręb 0044, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 497/2 na działki nr 497/4 i 497/5 wraz z stabilizacją powstałych z podziału punktów granicznych. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.86.2016 z dnia 01.12.2016 r. (załącznik nr 1) przewiduje podział działki nr 497/2 na działki nr 497/4 i 497/5. Stabilizację trwałą nowych punktów granicznych dla działki 96/A należy wykonać zgodnie z art. 14 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Busko-Zdrój, 04-04-2024 r.

Znak: GNWR.3134.32.2024 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój dnia 29.03.2024r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie o wartości szacunkowej do 130 000 złotych netto

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego oraz projektu technicznego spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój w ramach zadania budżetowego: "Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej".

Busko-Zdrój dnia 26.03.2024r.

Znak: RSID.7021.2.15.2024

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie o wartości do 130 000 zł netto

Gmina Busko–Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu w technologii bezwykopowej sieci kanalizacji deszczowej średnicy 500mm w ulicy Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju.

Busko-Zdrój, 14-03-2024 r.

Znak: GNWR.6812.4.2024 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb sprzedaży.

I. Przedmiot usługi obejmuje:

Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w trybie przetargowym:

  1. Nieruchomość położona przy ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju obr. 13, oznaczona nr ewid. 157/2.
  2. Nieruchomość położona pomiędzy ul. Langiewicza oraz ul. Długosza w Busku-Zdroju obr. 11, oznaczona nr ewid. 96/2.
  3. Nieruchomość położona przy ul. Objazdowej w Busku-Zdroju obr. 06, oznaczona nr ewid. 790/1.
  4. Nieruchomość położona w Galowie obr. 11, oznaczona nr ewid. 322.
  5. Nieruchomość położona w Baranowie obr. 01, oznaczona nr ewid. 226.

Busko-Zdrój, dnia 08.03.2024r.

Znak: RSID.7021.10.6.2024

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą Systemu precyzyjnego śledzenia instalacji kablowych - wykrywania uszkodzeń linii kablowych Nn.

1. Opis urządzenia:
-Wykrywacz instalacji podziemnych:
Dane techniczne:
Zakres częstotliwości: 50Hz-200kHz;
Czułość: 33kHz;
Zakres dynamiczny: 117dB;
Głębokość wykrywania: do 6m;
Dokładność określenia położenia: +/-5% głębokość
Dokładność pomiaru głębokości: +/-5% do 3m
Wskazanie kierunku przebiegu kabla;
Zdalna komunikacja wykrywacz/detektor;
Offset pomiaru głębokości;
Klasa odporności IP65.

Busko-Zdrój, 23-02-2024 r.

Znak: GNWR.6812.3.2024 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargowym.

Przedmiot usługi obejmuje:

Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości:

  1. Nieruchomość położona przy ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju obr. 13, oznaczona nr ewid. 157/2.
  2. Nieruchomość położona pomiędzy ul. Langiewicza oraz ul. Długosza w Busku-Zdroju obr. 11, oznaczona nr ewid. 96/2.
  3. Nieruchomość położona przy ul. Objazdowej w Busku-Zdroju obr. 06, oznaczona nr ewid. 790/1.
  4. Nieruchomość położona w Galowie obr. 11, oznaczona nr ewid. 322.
  5. Nieruchomość położona w Baranowie obr. 01, oznaczona nr ewid. 226.

Busko-Zdrój, 12.02.2024 r.

Znak:GNWR.6140.22.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do złożenia ofert na: świadczenie w okresie od kwietnia do grudnia 2024 roku kompleksowych usług w zakresie usuwania z dróg i terenów publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój rannych zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych, dalszego ich leczenia bądź poddania eutanazji, a także asystowania funkcjonariuszom Straży Miejskiej podczas wyłapywania agresywnych bezdomnych psów.

Busko-Zdrój, dnia 29.01.2024r.

Znak: RSID.7011.2.2.2024

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

1. Gmina Busko-Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących:

Zadania 1 – Likwidacja miejskiej wyspy ciepła i retencja wód opadowych na terenie ul. Poprzecznej w Busku-Zdroju oraz

Zadania 2 – Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Nowym Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju planowanych do realizacji w ramach Projektu "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Busko-Zdrój na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem małej retencji”.

Busko-Zdrój, 17.01.2024 r.

Znak:GNWR.6140.2.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do złożenia ofert na:

świadczenie w 2024 roku usług sterylizacji kastracji psów i kotów posiadających właściciela z 50% dofinansowaniem z budżetu Gminy Busko-Zdrój.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właściciela z 50% dofinansowaniem z budżetu Gminy Busko-Zdrój.
2. Wykonanie przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę odbywać się będzie na podstawie talonów wydawanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Nadzoru Właścicielskiego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
3. Zleceniobiorca zapewni sprzęt oraz środki techniczne niezbędne do realizacji zadania.
4. Gabinet weterynaryjny z prowadzoną praktyką musi znajdować się na terenie gminy Busko-Zdrój.
5. Zleceniobiorca będzie przedkładał miesięczne sprawozdania z realizacji zadania na wzorze stanowiącym załącznik do umowy.
6. Okres realizacji niniejszego zadania: luty – listopad 2024 roku.