Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne poza PZP

loga cyfrowa gmina

Busko-Zdrój dn. 26.05.2023 r.

Znak: OA.271.4.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników UMiG w Busku-Zdroju oraz jednostek podległych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Busko-Zdrój, dnia 18.05.2023 r.

Znak: GNWR.6810.18.4.2023

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko-Zdrój, obręb 0002, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 90/1 na działki nr 90/A i 90/B, wraz ze stabilizacją punktów granicznych projektowanej granicy działki 90/A i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.34.2023 z dnia 11.05.2023 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 90/1 o pow. 0,0119 ha działek nr 90/A o projektowanej pow. około 0,0078 ha, 90/B o projektowanej pow. około 0,0041 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr 90/A należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych oraz zmienić użytek zgodnie z obowiązującym prawem. Stabilizację trwałą nowych punktów granicznych dla działki 90/A należy wykonać zgodnie z art. 14 i 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Busko-Zdrój, dnia 11.05.2023r.

Znak: RSID.7021.40.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

Busko-Zdrój, 11-05-2023 r.

Znak: GNWR.3134.20.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 05.05.2023

Znak:GNWR.6845.73.2023

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na najem 2 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oznaczonych numerami 4 i 7 na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia kolorem czerwonym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. generała Władysława Andersa obręb 10, o powierzchni 32,0 m2 każde .

Warunki najmu :

1. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat.
2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Najemcy nie będzie przysługiwało roszczenie
o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
3. Ustalony czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
4. Wywoławcza wartość netto czynszu za najem części działki wynosi: 52,00 zł + 23 % VAT w stosunku miesięcznym – za najem miejsca postojowego.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być wyższa od ceny wywoławczej.

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r.

zaprasza do złożenia oferty cenowej.


Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój”.
2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu dokumentu zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury.
3) Zakres prac przedmiotu zamówienia zawarto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 oraz w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
4) Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz z aktualnymi unijnymi, krajowymi i miejscowymi dokumentami o charakterze planistycznym i strategicznym. Dokument musi być przygotowany w oparciu o zapisy zawarte w Podręczniku adaptacji dla miast opracowanym przez Ministerstwo Środowiska.
5) Opracowany dokument będzie służył pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwiązywanie najważniejszych problemów Miasta Busko-Zdrój wynikających ze zmian klimatu. Plan adaptacji, będzie stanowił jeden z załączników niezbędnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne związane z działaniami na rzecz klimatu, w tym z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021 – 2027

Busko-Zdrój, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Znak: GKUM.7021.51.3.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej w budynku komunalnym przy ul. Różanej 2 w Busku-Zdroju”

Przedmiot zamówienia: W budynku komunalnym przy ul. Różanej 2 należy zaprojektować windę (dźwig osobowy) do przewozu osób zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Kołaczkowice, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach 
Kołaczkowice 122,
28-100 Busko-Zdrój

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 122, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551974267 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy technicznej dachu hali sportowej przy budynku szkoły w Kołaczkowicach.

Przedmiotowy budynek hali sportowej zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 1402/1 oraz 1401, obręb 15 Kołaczkowice.

Busko – Zdrój, dnia 19.04.2023 r.

Znak: GNWR.6810.21.2.2023

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości BŁONIEC, obręb 0047, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 360 na działki nr 360/A i 360/B, wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej granicy działki 360/A i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.23.2023 z dnia 11.04.2023 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 360 o pow. 0,0600 ha działek nr 360/A o projektowanej pow. około 0,0090 ha, 360/B o projektowanej pow. około 0,0510 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr 360/A należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych zgodnie z obowiązującym prawem oraz zmienić użytek.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2023.05.04).

Busko – Zdrój, dnia 19.04.2023 r.

Znak: GNWR.6810.17.3.2023

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości CHOTELEK, obręb 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 685 na działki nr 685/A i 685/B, wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanej granicy działki 685/A i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.24.2023.RF z dnia 11.04.2023 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 685 o pow. 0,1546 ha działek nr 685/A o projektowanej pow. około 0,0030 ha, 685/B o projektowanej pow. około 0,1516 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr 685/A należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych zgodnie z obowiązującym prawem oraz zmienić użytek.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2023.05.04).