Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

loga

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/441/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie
od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami obszaru,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, OSI ŚU włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”;
 2. Lokalna Grupa Działania PONIDZIE;
 3. Nadwiślańska Grupa „E.O. CENOMA”;
 4. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”;
 5. Powiat Pińczowski.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–9 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju OSI ŚU”;
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28–100 Busko-Zdrój, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju OSI ŚU”;
  c) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.umig.busko.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.umig.busko.pl) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28–100 Busko-Zdrój, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 20.05.2022 r.:

• w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28–100 Busko-Zdrój, w pokoju 36c, w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój (www.umig.busko.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.umig.busko.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (www.busko.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.umig.busko.pl).

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].