Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

loga na szlaku

We wtorek 21 marca 2023 r. w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie Diagnozy oraz Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030, skierowane do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych Gminy Busko-Zdrój oraz Radnych Rady Miejskiej.

Gmina Busko-Zdrój jest partnerem Porozumienia zawartego w 2021 r. o nazwie „Na Szlaku”, które obejmuje Gminy: Chmielnik, Busko-Zdrój, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy. Partnerstwo wymienionych Gmin to wspólna inicjatywa samorządów z terenu 3 powiatów: buskiego, kieleckiego i staszowskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, przejawiająca się chęcią integracji działań mających na celu zapewnienie temu obszarowi konkurencyjności i dynamicznego rozwoju dzięki zacieśnieniu współpracy samorządowej.

Spotkanie stanowiło element konsultacji nad opracowywanymi dla Porozumienia dokumentami strategicznymi tj.

  • Diagnozy strategicznej;
  • Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora przy współpracy z Wykonawcą Strategii - Rafałem Graczkowskim. Spotkanie w Busku-Zdroju jest kolejnym etapem z cyklu spotkań / konsultacji w gminach należących do Porozumienia.

Burmistrz inaugurując konsultacje powitał mieszkańców biorących udział w spotkaniu. Poinformował, iż opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego, jest niezwykle ważne zarówno w kontekście zarządzania spójnym i zintegrowanym rozwojem danego obszaru jak i możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, wynikające m.in. z kryzysu gospodarczego, celów i kierunków wsparcia jakie zaproponowała Komisja Europejska w ramach nowej perspektywy finansowej oraz zmieniające się podejście do finansowania i współpracy z samorządami, wpłynęły na zmiany dokumentów strategicznych na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju, do czego musimy dostosować tworzone dokumenty. Podkreślił również, że rozwój obszaru będzie miał wpływ na jego atrakcyjność i liczbę odwiedzających region gości.

Następnie głos zabrał Wykonawca dokumentów strategicznych dla partnerskich Gmin. Zaprezentował dotychczasowy przebieg oraz stan zaawansowania prac nad Strategią. Podkreślił również, że Strategia będzie dokumentem, określającym długofalowy rozwój obszaru oraz będzie narzędziem do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wyznaczonych celów. Prowadzący prezentując dane diagnostyczne wskazał na problemy występujące w regionie, a następnie zaprezentował zaplanowane kierunki działań partnerskich samorządów.

Podczas dyskusji, głos zabierali mieszkańcy, uczestniczący w spotkaniu dzieląc się swoimi uwagami, obawami oraz opiniami na temat zaplanowanych kierunków działań strategicznych. Podjęta dyskusja, będzie wskazówką w zakresie przyszłości Gminy w kontekście przemyślanej realizacji zadań.

Na zakończenie spotkania podkreślono spójność omówionych kierunków/planów z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w ramach Innych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, czy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska -Zdroju.

Dziękujemy przybyłym mieszkańcom oraz tym uczestniczącym w transmisji za poświęcony czas i cenne dla rozwoju Gminy wskazówki.

Przed Gminami dalszy etap prac nad dokumentami i procesem ich wdrażania.

PREZENTACJA