Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 10 listopada 2021 r.

Wyniki konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Konsultacje odbyły się w terminie od 18 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r.

Uwagi i propozycje dot. projektu programu można było składać zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju stanowiącą jednocześnie informacyjną stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl w dziale „Ogłoszenia”, jak również na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu.

W ww. terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].