Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

GPR 2015-2025

MIASTO I GMINA BUSKO-ZDRÓJ

herb

Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025

w związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

zaprasza na spotkanie otwarte interesariuszy obszaru rewitalizacji (tj. mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z obszaru rewitalizacji) organizowane w ramach spotkań informacyjnych, dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji,

które odbędzie się w dniu 07.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:30
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury (aula).

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do wyprowadzenia wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

ZMIEŃMY RAZEM BUSKO-ZDRÓJ!
ZAPRASZAM!

* Obszar rewitalizacji wg. załącznika graficznego.
* Ogłoszenie

logo fundusze europejskie

GMINA BUSKO-ZDRÓJ PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Busko-Zdrój rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia.

Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pogłębionym procesie diagnostycznym wyznaczonego obszaru rewitalizacji i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów obszaru rewitalizacji koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

https://www.interankiety.pl/i/9cca19de210cfe3ef1581892da875efe 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 10.11.2016 r.

Z poważaniem,

Waldemar Sikora
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Załączniki:
1. Ogłoszenie

logo fundusze europejskie

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXI/285/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Busko-Zdrój

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwały Nr XXII/299/2016
z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXI/285/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 września 2016 roku. Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umig.busko.pl w zakładce „Rewitalizacja miasta, GPR
2015–2025".

Dokument ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia.

Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umig.busko.pl w zakładce „Rewitalizacja miasta, GPR 2015–2025" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Z poważaniem,
Waldemar Sikora
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Załączniki:
1. Obwieszczenie

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 4 listopada 2016 roku w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja".
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja".
c) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 3 w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem,
Waldemar Sikora
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Załączniki:
1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
2. Fiszka projektowa.
3. Ogłoszenie

logo fundusze europejskie

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Busko-Zdrój rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2025 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.).

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia.

Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Burmistrz MiG Busko-Zdrój zaprasza mieszkańców na spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025

Przedsiebiorcy

logo fundusze europejskie

INFORMACJA

W związku z ogłoszonym w dniu 28 września 2016 r. naborem członków Komitetu Rewitalizacji, zapraszam do zgłaszania kandydatów tj. osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji (przedstawicieli mieszkańców gminy, w tym obszaru rewitalizacji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, osób reprezentujących jednostki organizacyjne gminy oraz przedstawicieli innych grup społecznych).

Nabór będzie trwał do dnia 16 października 2016 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go do tut. Urzędu w sposób przewidziany w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym na stronie internetowej urzędu.

Link do strony z ogłoszeniem

logo fundusze europejskie

REWITALIZACJA – CO TO TAKIEGO?

W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi wywołanymi procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej, zachodzi szereg niekorzystnych procesów na obszarach jednostek samorządu terytorialnego. Są to degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. W takiej sytuacji strategiczne programowanie rozwoju gminy, a w szczególności procesu rewitalizacji, musi być oparte na wynikach analiz zróżnicowania koncentracji zjawisk kryzysowych wewnątrz gminy. Takie podejście umożliwia zaplanowanie działań odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów występujących na danym obszarze. Podstawę formalno-prawną dla prowadzenia procesu rewitalizacji przez gminę, w zakresie swoich właściwości, stanowią Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzone w dniu 02.08.2016r. przez Ministra Rozwoju oraz Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.).