Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo fundusze europejskie prohgram regionalny

Ogłoszenie – zmiana terminu składania ofert

W związku z ogłoszonym przez Gminę Busko-Zdrój w dniu 09-05-2017 r. otwartym naborem Partnerów - z sektora MŚP z obszaru rewitalizacji do wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12 czerwca 2017 r.

Busko-Zdrój, 30-05-2017 r.

Organizatorem naboru jest Gmina Busko-Zdrój.

Protokół z oceny ofert [ pdf ].

Pliki do pobrania
Ogłoszenie
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru
Regulamin naboru
Załączniki do regulaminu naboru
Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji – mapa
Załącznik nr 2 Formularz oferty
Załącznik nr 3 Oświadczenia oferenta
Załącznik nr 4 Oświadczenie MŚP
Załącznik nr 5 Formularz ubiegania się o pomoc publiczną
Załącznik nr 6 Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Załącznik nr 7 Oświadczenie o charakterze inwestycji
Załącznik nr 8 Propozycja zabezpieczenia udziału w projekcie
Załącznik nr 9 Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
Załącznik nr 10 Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej
Załącznik nr 11 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Załącznik nr 12 Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Załącznik nr 13 Oświadczenie o usługach
Załącznik nr 14 Karta oceny
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej