Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Niska emisja, WFOŚiGW...

CHCESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁOW I PIECÓW?

Przyjdź na spotkanie organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 16 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury (al. Mickiewicza 22).

Dowiesz się na nim jak ubiegać się o środki na:

  • demontaż i wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe,
  • termomodernizację budynków mieszkalnych, 
  • montaż instalacji źródeł energii odnawialnej.

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Busko-Zdrój.

EkoDOPŁATY na wymianę pieca i termomodernizację Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej

Opis konkursu
realizowanego przez Gminę Busko-Zdrój

1. Konkurs swym zasięgiem będzie obejmował gminne publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.

2. Głównym celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań ograniczeniem niskiej emisji poprzez eliminację spalania odpadów oraz właściwym postępowaniem z odpadami.

3. Realizacja prac konkursowych powinna być poprzedzona zajęciami tematycznymi dotyczącymi zagadnień z zakresu gospodarki odpadami oraz ograniczenia niskiej emisji i wpływu spalania odpadów na powietrze przeprowadzonymi w gminnych placówkach oświatowych. Aby ułatwić zajęcia jest przygotowany w formie prezentacji opis wpływu niskiej emisji na zdrowie, w tym informacja o rodzajach pyłów zawieszonych, chorobach wywoływanych spalaniem odpadów itp. oraz prezentacja jak działa recykling i jak należy prawidłowo postępować z odpadami.

4. Prace konkursowe realizowane będą przez uczniów z podziałem na kategorie wiekowe:
- klasy I-IV,
- klasy V-VIII,
- gimnazjum,

Busko-Zdrój, dn. 21 sierpnia 2018 r.

GKNŚR.6224.11.2018 

OGŁOSZENIE
O WYCZERPANIU ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, że liczba przyjętych wniosków wyczerpała limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w roku 2018 na realizację zadania. 

Każdy nowo złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

 Zadanie pn.:  „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii


Koszt całkowity zadania wynosi 30 000,00 zł, w tym dotacja 24 000,00 zł.

Nowa pracownia edukacyjna
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju

Gmina Busko-Zdrój podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju, powstanie pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Busko-Zdrój, dn. 23 lipca 2018 r.

GKNŚR.6224.11.2018

INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW
– ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój, polegające na wymianie starych systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określone są w uchwale nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2018 r. poz. 771).

Pozostająca pula środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2018 na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 80 000,00 zł.

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej niż do dnia 15 września 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/525/2018, formularze wniosków wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu, tj. https://umig.busko.pl/ oraz w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3). Wypełnione wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, stanowisko ds. zarządzania energią (pokój nr 9), numer telefonu kontaktowego 41 370 5284.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].   

Busko-Zdrój, dn. 07marca 2018 r.

GKNŚR.6224.11.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój , polegające na wymianie starych systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określone są w uchwale nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2018 r. poz. 771).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2018 na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 200 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 12 marca 2018 r. i będzie trwał do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 lipca 2018 r.

Formularze wniosków wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3). Wypełnione wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, stanowisko ds. zarządzania energią (pokój nr 9), numer telefonu kontaktowego 41 370 5284.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

Załączniki:
1. Uchwała nr XXXVIII/525/2018 [ pdf ].
2. Druk wniosku o udzielenie dotacji [ pdf ].
3. Druk zgody współwłaściciela [ pdf ].
4. Druk wniosku o refundację [ pdf ].

Zadanie pn.:
„Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój"

logo wfosigw2

Koszt całkowity zadania wynosi 49 984,85 zł, w tym dotacja 39 642,98 zł.

Gmina Busko-Zdrój podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój", realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Dzięki pozyskanej dotacji w szkołach podstawowych na terenie Gminy Busko-Zdrój powstały pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Do Programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie.

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach podstawowych m.in. poprzez:

  • zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
  • organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,
  • poszerzenie kwalifikacji - przeszkolenie w ramach Programu nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.

logo

Gmina Busko-Zdrój informuje, że trwają prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Busko-Zdrój. PGN to dokument strategiczny, który będzie wyznaczał cele w zakresie: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii (poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków i urządzeń) oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

Plan ma na celu umożliwić skuteczne i efektywne ekonomicznie wdrażanie działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. PGN jest dokumentem koniecznym przy pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 na zadania inwestycyjne w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Koszt zadania polegającego na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi 59 996,23zł brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Busko-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie Umowy Dotacji w wysokości kwoty 53 996,60zł, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Busko-Zdrój zakończyła remont ulic Jabłoniowej i Jaśminowej leżących na przedmieściu.

Remont ulicy Jaśminowej i Jabłoniowej zakończonyNa remont ulicy Jabłoniowej i Jaśminowej czekano od dawna. Ze względu na brak środków w budżecie gminy, które pozwoliłyby na budowę kanalizacji deszczowej w obu ulicach nie był on możliwy. Bez budowy odwodnienia inwestycja nie miałaby sensu, bowiem szczególnie wiosną podczas roztopów i opadów deszczu kiedy drogi bez kanalizacji są całkowicie zalane, widać jak bardzo budowa odwodnienia jest niezbędna.

Możliwość remontu obu ulic stała się możliwa dzięki pozyskanym środkom z dwóch źródeł. Budowę kanalizacji deszczowej dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, natomiast asfaltowanie ulic pokryły środki z promesy, jaką gmina uzyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pozostałe koszty remontu pochodzą z gminnego budżetu.

W ramach zadania wykonano 900 metrowy odcinek kanału deszczowego ponadto na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej i Armii Ludowej powstała oczyszczalnia wód deszczowych.

Po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej w obu ulicach ułożono nawierzchnię asfaltową, wykonano betonowe krawężniki i asfaltowe zjazdy do posesji.

EHR

logo wfosigwDofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Jabłoniowej w Busku-Zdroju i w ulicach przyległych.

W dniu 19 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa nr 184/14 o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul.  Jabłoniowej w Busku-Zdroju i w ulicach przyległych.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- dla ul. Jabłoniowej w Busku-Zdroju:

a) wykonanie kanału deszczowego długości 426,50 m o średnicy 400mm,
b) wykonanie kanału deszczowego długości 121,20 m o średnicy 315mm klasy SN8,
c) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej długości 88,90 m,
d) montaż wpustów ulicznych betonowych w ilości 5 sztuk z osadnikiem,
e) montaż wpustów ulicznych liniowych długości 1,0 m żelbetowe szer. 20 cm z rusztem z żeliwa sferoidalnego w ilości 23 sztuk,
f) montaż separatora lamelowego 40/400 jako typoszereg składający się z osadnika w postaci studni żelbetowej o średnicy 2000mm oraz komory separatora w postaci studni żelbetowej o średnicy 1500mm
g) wykonanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1200mm w ilości 21 sztuki, średnicy 1500mm 10 sztuk, średnicy 2000mm 1 sztuka.

- dla ul. Jaśminowej w Busku-Zdroju:

a) wykonanie kanału deszczowego długości 164,40 m z rur o średnicy 315 mm,
b) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej długości 22,40 m o średnicy 200 mm,
c) wykonanie studni rewizyjnych, łączonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm w ilości 6 sztuk,
d) montaż wpustów ulicznych betonowych w ilości 6 sztuk, średnicy 500mm z osadnikiem.

Wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 556 tys. złotych.